___Beszámoló az 1956-os Intézet 2004. évi tevékenységéről___Vissza
BESZÁMOLÓ AZ 1956-OS INTÉZET 2004. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

1. Az Intézet munkáját befolyásoló külső körülmények közepesen alakultak. A Magyar Köztársaság Országgyűlése által megszavazott központi költségvetési támogatás 5%-kal kisebb volt a 2003. évinél, majd az első negyedévben ezt további 5%-kal csökkentették, így végül 10%-kal kevesebb állt rendelkezésünkre. Hasonlóan a korábbi esztendőkhöz, induláskor rendelkezésünkre állt egy szerény tartalékösszeg, Budapest Főváros Önkormányzata pedig továbbra is támogatta munkánkat. Munkatársaink egy kisebb része (3 fő egész, 2 félállásban, 1 fő ún. fiatal kutatói ösztöndíjjal) az Akadémia Kutatóhely anyagi keretéből részesült fizetésben. Korábbi pályázataink révén többletforrásokhoz is jutottunk. Így a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok (NKFP – más néven Széchenyi-terv – 5. főirány) keretében még 2001-ben elnyert „Hatvanas évek”-projekt 2004-re eső összege, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium „e-világ” pályázatán nyertes program 2004-re jutó része is rendelkezésünkre állt. Kisebb támogatást nyertünk a Külügyminisztériumtól (kifizetése 2005-re húzódott), bevételünk származott kifutó OTKA pályázatokból, továbbá a Nemzeti Kulturális Alaptól és a Magyar Könyv Alapítványtól, s különösen a Magyar Történelmi Film Alapítványtól – bár ez utóbbiak kifizetése többnyire 2005-re húzódik a filmtörvény végrehajtása körüli zavarok miatt. Az Intézet mellett működő közhasznú társaság felszámolását lényegében 2004-ben befejeztük, így a pályázaton nyert összegek már szinte mind a Közalapítványhoz érkeztek.

Tevékenységünk tartalmi oldalát tekintve többnyire sikeresnek mondható, gazdálkodásunk pedig minden szempontból kiegyensúlyozottnak. Fél tucatnál több kiadványunk jelent meg (munkatársaink örvendetesen nagyszámú, másutt megjelent könyvei és egyéb publikációi mellett), az Intézet informatikai infrastruktúrája az ez évi, „szintentartó” fejlesztéseknek köszönhetően továbbra is magas színvonalú. 2004 nyarán sor került az előző évben elkezdett általános felújítás második ütemére, ami szeptemberre sikeresen befejeződött, így tíz évvel ideköltözésünk után az Intézet helyiségei teljesen megújultak. A munkálatokat, akárcsak korábban, 2004-ben is Germuska Pál intézeti titkár koordinálta igen magas színvonalon, megbízhatóan. Az intézeti adminisztráció az elmúlt években már megszokott magas színvonalon bonyolódott, köszönhetően Germuska Pál, Fenyvesiné Pintér Ágnes könyvelő és Molnárné Szánthó Katalin titkárságvezető hozzáértésének és odaadásának.

1.1. 2004-ben folytatódtak a korábbi években megkezdett kutatásaink a két világháború közötti korszak, az 1944–1956 közötti időszak, a Kádár-korszak, s általában a jelenkori magyar történelem eseményeire, folyamataira vonatkozóan. Az év közepén lezárult a „Hatvanas évek”-projekt. Könyvkiadási terveink teljesültek. Elkészült és elérhetővé vált a Magántörténelem – 1956 és a Kádár-korszak című internetes tartalomszolgáltatás. Megkezdtük a felkészülést a 2006-os évfordulóra. E kedvező fejlemények mellett munkánkban 2004-ben is akadtak problémák. Egy részük a túlvállalás jelenségével függ össze: egyéni és csoportos tervek egyaránt tartalmaztak olyan feladatokat, amelyekről nagyon hamar kiderült, hogy nem teljesíthetőek. Az OHA és az Adatbank együttműködésében zavarok voltak tapasztalhatók. Az Intézet össz-produkciója, különösen látványos megjelenései révén kedvező képet mutatott.

1.2. 2004-ben állandó munkatársaink száma nem változott. Nyáron Kőrösi Zsuzsanna visszatért szülési szabadságáról és bekapcsolódott a munkába.

 

2. Az 1956-os forradalom történetére vonatkozóan a következő nagyobb történeti kutatási munkák folytak 2004-ben:

2.1. Germuska Pál, Szakolczai Attila és Tischler János irányításával megkezdődött a 2006-os évfordulóra szánt fő kiadványunk, az 1956 képes krónikája és okmánytára munkacímű reprezentatív kötet előkészítése. A munka a következő években fő közös intézeti munkánk lesz, elkészítésében minden egyes munkatársunk részt vesz.

2.2. Szakolczai Attila folytatta a munkástanácsokkal és a Győr-Sopron megyei forradalom történetével kapcsolatos kutatásait, valamint foglalkozott az 1956 utáni megtorlás történetével is.

2.3. Standeisky Éva tovább folytatta Civil szerveződések és népi részvétel az 1956-os forradalomban című kutatását.

2.4. Eörsi László lezárta a budapesti II. kerületi fegyveres csoportok történetének kutatását és megkezdte a VII. kerületiek feldolgozását.

 

3. 2004-ben a következő jelenkor-történeti kutatási programok folytak:

3.1. Az NKFP által támogatott „Hatvanas évek”-projekt keretében a 2001-2003 között végzett kutatásokat (Rainer M. János vezetésével Germuska Pál, Békés Csaba, Kozák Gyula, Standeisky Éva, Molnár Adrienne, Sárközy Réka, Tischler János, Topits Judit és Valuch Tibor) összesítettük. A munka véget ért: az első félév végén egy tanulmánykötet, egy az OHA gyűjteményéből válogató emlékezés-kötet és egy dokumentumfilm nyilvános bemutatója zárta a 2001-es CD-ROM óta legjelentősebb közös intézeti projektet. Az év végére elkészült az eredményeket bemutató angol nyelvű tanulmánykötet fordítása is, amelyet a Trondheim Universityvel közösen fogunk megjelentetni.

3.2. Békés Csaba folytatta a kutatást készülő monográfiájához (Magyarország és a hidegháború, 1945–1990), valamint a Magyarország és a Varsói Szerződés, 1954–1990 című témában. A Külügyminisztérium számára készített 1956 a magyar külpolitikában című kötet számára több tanulmányt és dokumentumválogatást készített.

3.3. Tovább folytatódtak a kutatások a Kádár-korszak társadalom- és politikatörténetére, valamint az állambiztonsági szerveinek történetére vonatkozólag, illetve az állambiztonsági iratok felhasználásával további témákban (Kenedi János, Standeisky Éva, Szakolczai Attila, Rainer M. János).

3.4. Valuch Tibor folytatta kutatásait a hétköznapi élet 1945 utáni történetéről, s befejezte a társadalomtörténeti olvasókönyv (egyetemi szöveggyűjtemény) összeállítását.

3.5. Germuska Pál a magyarországi hadiipar történetére vonatkozó kutatásokat folytatott, továbbá korábbi doktori disszertációja átírásával elkészítette Indusztria bűvületében című monográfiáját a magyarországi szocialista városokról.

3.6. Ungváry Krisztián elkészítette A magyar honvédség a második világháborúban című monográfiáját. Emellett továbbra is a szélsőjobb értelmiségi elittel foglalkozott. Tovább dolgozott Népirtás és szociálpolitika című kéziratán.

3.7. Keller Márkus a két világháború közötti tanár-értelmiségi életpályákat kutatta (PhD disszertáció).

 

4. Adatbank és könyvtár

4.1. 2004-ben az Adatbank Lux Zoltán irányításával elsősorban a Magántörténelem – 1956 és a Kádár-korszak című internetes tartalomszolgáltatás összeállításával volt elfoglalva. A magyar és angol nyelvű összeállítás októbertől elérhető, s jelentős szakmai sikert aratott. Topits Judit részvételével folytatódott az intézeti Internet-honlap továbbfejlesztése (a látogatottság ismét igen jelentősen nőtt, lásd a beszámoló 1. sz. mellékletét). A fotódokumentációs adatbázisba (Sárközy Réka) az év folyamán mintegy 300 új kép került, jelentős részben magángyűjteményekből és a Magyar Nemzeti Múzeum fotótárának anyagából (elsősorban Valuch Tibor életmódtörténeti kutatómunkája eredményeként). Lux Zoltán irányításával folytatódott az új, integrált jelenkortörténeti (Oracle-alapú) adatbázis feltöltése. Az év második felében az OHA anyagainak adatbázisban való megjelenítése körül heves szakmai vita bontakozott ki.

4.2. A Könyvtár folytatta az 1956-os és jelenkor-történeti irodalom gyűjtését, feldolgozását, a bibliográfiai és sajtó adatbázisok fejlesztését. Az állomány 428 kötettel bővült. Az év folyamán a könyvtárat 57 kutató kereste fel és használta. Győri László a Külügyminisztérium számára készített 1956 a magyar külpolitikában című kötet számára téma-bibliográfiát állított össze.

 

5. Az Oral History Archívum állománya 16 db új interjúval gyarapodott (ebből 5 db a Repatriáltak című kutatás keretében. Elkészült 10 db régi interjú szövegdigitalizálása és 20 db régi interjú hangdigitalizálása. Interjúkivonat 10 db, névmutató 19 db interjúhoz készült. Az interjúk összesített névmutatója naprakész, 2004-ben 45 újabb egyedi névmutató került be az összesítettbe. Molnár Adrienne összeállította a Hatvanas évek emlékezete című (az NKFP-projekthez kapcsolódó) kötetét. Folytatódott a Repatriáltak című interjúprogram. Lezárult a Magyarországi sorsparadigmák a XX. században című interjúelemzési program, ám – reményeink ellenére – nem készült a kutatásból kötet. (Ellenben Kozák Gyula gazdasági vezetőkről készült elemzése megjelent az Évkönyvben.) Az IHM által támogatott „e_világ” pályázat keretében a Magántörténelem – 1956 és a Kádár-korszak című internetes tartalomszolgáltatásba végül magyar nyelven 39, angol nyelven 12 OHA interjú szerkesztett anyaga került be, jegyzetekkel, fényképekkel, kislexikonnal és ki-kicsodával. A nagyszabású munkában Molnár Adrienne és Lux Zoltán vezetésével számos munkatárs részt vett (Kőrösi Zsuzsanna, Keller Márkus, Lénárt András, Szakolczai Attila, Sárközy Réka, és esetenként külső megbízottak is). Az OHA-ban az év folyamán a munkatársakon kívül 30-an kutattak hosszabb-rövidebb ideig, ebből 10 külföldi.

 

6. 2004-ben összesen 7 dokumentumfilm munkálatai folytak Sárközy Réka produceri irányításában. Az Üzemi baleset (r. Topits Judit) és a Herzl (r. Pataki Éva) című filmek elkészültek, s mindkettőt bemutatták az állami televíziók. (2004-ben a Duna TV három korábban készült történelmi dokumentumfilmünket is bemutatta. A győri MediaWawe fesztiválra, illetve a 2005. Magyar Filmszemlére versenybe válogatták egy-egy dokumentumfilmünket). A Szamizdat – Magyarország (r. Ferenczi Gábor), a Szabadság kis kerülővel (r. Méry Zsuzsa), a Két napló (r. Silló Sándor), A forradalom janicsárjai (r. Pataki Éva) és az 1956 – a magyar forradalom története (r. Kóthy Judit – Topits Judit) című filmek előkészítése, forgatása folyik, befejezésük 2005–2006-ban várható. Valamennyi dokumentumfilm kizárólag pályázati forrásokból (döntően a Magyar Történelmi Film Alapítvány támogatásával) valósul meg, az Intézet a produceri-gyártási munkát, illetve esetenként a történész szakértői segítséget adja.

 

7. Munkatársaink közül 2004-ben megbízás és másodállás keretében egyetemi oktatói tevékenységet folytattak: az ELTE Társadalomtudományi Karán Valuch Tibor, az ELTE Bölcsészkarán Keller Márkus, a Debreceni Egyetemen Standeisky Éva. Doktori (PhD) tanulmányokat négy munkatársunk folytat.

 

8. Kiadványok

8.1. 2004-ben kilenc intézeti kiadvány jelent meg, ebből hat könyv. Júniusban mutattuk be a „Hatvanas évek” Magyarországon. Tanulmányok és a Molnár Adrienne szerkesztette A hatvanas évek emlékezete. Válogatás az OHA gyűjteményéből című köteteket, valamint az Üzemi baleset – történetek a Kádár-korszak tájékoztatáspolitikájáról című dokumentumfilmet (r. Topits Judit). Ugyancsak nyáron mutatták be a koprodukcióban készült Herzl című ismeretterjesztő filmet.

Októberben jelent meg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával közös kiadásban Eörsi László: A Széna tériek 1956 című monográfiája. A bemutató napjától érhető el a Magántörténelem – 1956 és a Kádár-korszak című digitális történelmi tartalomszolgáltatás.

Decemberben jelent meg az Évkönyv 2004, valamint Germuska Pál: Indusztria bűvöletében, illetve Valuch Tibor: A lódentól a miniszoknyáig. Magyar öltözködéstörténet a 20. század második felében című könyvei (utóbbi a Corvina Kiadóval közös kiadásban).

8.2. Az év folyamán munkatársaink közül más kiadónál jelent meg Békés Csaba tanulmánykötete (Európából Európába, Gondolat), Ungváry Krisztián monográfiája (A Magyar Királyi Honvédség a második világháborúban, Osiris) illetve a Kozák Gyula társszerkesztésében készült kötet (Vajda Júlia, Balassi). (Az Intézet munkatársainak összes 2004. évi publikációját lásd a 2. sz. mellékletben.) Az Intézet támogatást nyújtott Kovács Gábor: Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig. Bibó István életrajza című könyvének megjelentetéséhez.

9. 2004. október 1–2-án az Intézet a Miskolci Egyetem Újkori Magyar Történeti Intézetével és a német Zentrum für Vergleichende Geschichte Europas-szal együttműködve magyar-német-lengyel-cseh-szlovák műhelykonferenciát rendezett Staatliche Herrschaft und gesellschaftliche Selbstorganisation im Systemübergang. SBZ/DDR, Ungarn, Polen und die Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg und 1980/90 im Vergleich címmel. (A konferencia programját lásd a 3. sz. mellékletben, az Intézet részéről Valuch Tibor és Rainer M. János adtak elő.) Germuska Pál az év folyamán részt vett a Tensions of Europe című nagyszabású európai összehasonlító történeti projekt munkájában és koordinációjában. Munkatársaink közül Békés Csaba négy, Ungváry Krisztián hat nemzetközi konferencián adott elő, rajtuk kívül Standeisky Éva, Szakolczai Attila, Lux Zoltán, Tischler János, Valuch Tibor és Rainer M. János is több hazai és nemzetközi jelenkor-történeti konferencián vettek részt és adtak elő.

 


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2008. április 22. kedd

Keresés a honlapon