___Beszámoló az 1956-os Intézet 2005. évi tevékenységéről___Vissza

BESZÁMOLÓ AZ 1956-OS INTÉZET 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

1. Az Intézet pénzügyi támogatása a 2005-ös évben kedvezően alakult és biztosította munkánk anyagi alapjait. Központi költségvetési támogatásunk 12 %-kal haladta meg az előző évit. Budapest főváros továbbra is támogatta kutatásainkat, ezen kívül külön támogatások, pályázatok révén további bevételekhez jutottunk – ezek túlnyomórészt konkrét célfeladatokra érkeztek (Külügyminisztérium idegen nyelvű fordítási pályázat, kifutó OTKA pályázat, Nemzeti Kulturális Alap és Magyar Történelmi Film Alapítvány dokumentumfilm-támogatásai, Magyar Könyv Alapítvány, Miniszterelnöki Hivatal – Vásárhelyi Miklós emléktábla, Oktatási Minisztérium „Másik Magyarország” projekt). Hasonlóan a korábbi esztendőkhöz, induláskor rendelkezésünkre állt egy szerény tartalékösszeg. Munkatársaink egy kisebb része (3 fő egész, 1 félállásban, 1 fő ún. fiatal kutatói ösztöndíjjal) az MTA-OSZK 1956-os Kutatóhely anyagi keretéből részesült fizetésben.

Gazdálkodásunk tehát kiegyensúlyozottan, érdemi tevékenységünk pedig – a legtöbb vonatkozásban – sikeresen alakult 2005-ben. Féltucatnál több kiadványunk jelent meg (munkatársaink örvendetesen nagyszámú, másutt megjelent könyvei és egyéb publikációi mellett). Az Intézet informatikai infrastruktúrája ismét jelentős fejlődést mutatott, s továbbra is magas színvonalú. Az intézeti adminisztráció ismét zökkenőmentesen, a már megszokott magas színvonalon bonyolódott, köszönhetően Germuska Pál intézeti titkár, Fenyvesiné Pintér Ágnes könyvelő és Molnárné Szánthó Katalin titkárságvezető hozzáértésének és odaadásának – bár a pénzügytechnikai folyamatok ebben az évben is csak összetettebbek lettek.

1.1. 2005-ben is tovább folytattuk a kutatást a két világháború közötti korszak, az 1944 – 1956 közötti időszak, a Kádár-korszak történetéről. Könyvkiadási terveink – a Vidék forradalma 2. kötet kivételével – teljesültek. Előzetes tervek nélkül új tartalomszolgáltatást készítettünk az állambiztonsági szolgálat 1945 utáni történetéről. Az év második felében munkánkat mindinkább meghatározta a 2006-os évfordulóra való felkészülés. Az évfordulóval kapcsolatos munkák egy része kedvezően alakult, másokban viszont menet közben változtatásokat voltunk kénytelenek végrehajtani. Bizonyos területeken – egyes dokumentumfilmek, Vidék-2. kötet, adatbázisfejlesztés – nem sikerült valóra váltani terveinket, amiben saját mulasztásaink is szerepet játszottak. Az elmúlt évben is jelentkezett bizonyos túlvállalás. Egyéni és csoportos tervek egyaránt tartalmaztak olyan feladatokat, amelyekről nagyon hamar kiderült, hogy nem teljesíthetőek. Az Intézet általános teljesítményére azonban nem ez volt a jellemző, hanem inkább az ellenkezője.

1.2. 2005-ben állandó munkatársaink száma nem változott. Keller Márkus az év nagy részét berlini doktorális ösztöndíjon (fizetés nélküli szabadságon) töltötte.

2. Az 1956-os forradalom történetére vonatkozóan a következő nagyobb történeti kutatási munkák folytak 2005-ben:

2.1. Germuska Pál, Szakolczai Attila és Tischler János irányításával az év túlnyomó részében a 2006-os évfordulóra szánt fő kiadványunk, az „1956 képes krónikája és okmánytára” című reprezentatív kötet előkészítése folyt. Ebben a munkában az Intézet számos más munkatársa is részt vett. November elején a készülő egyéb kiadványokat, lehetőségeinket és a munka során felhalmozott tapasztalatokat figyelembe véve megváltoztattuk a tervet. A „Krónika” előkészítésével felhagytunk és egy négy önálló kiadványból álló sorozat előkészítésébe fogtunk. Szakolczai Attila a forradalom történetéről készít monográfiát, Tischler János „1956 a nemzetközi sajtóban” címmel szerkeszt kötetet, Békés Csaba kibővíti és átdolgozza a forradalom világpolitikai környezetéről és hatásáról szóló monográfiáját, az Oral History Archívum munkatársai pedig Molnár Adrienne vezetésével kötetet állítanak össze az archívum anyagából a forradalom emlékezetéről. Germuska Pál vezetésével átdolgozásra került a forradalom kronológiája és szereplőinek életrajzi gyűjteménye, amely a 2006-os évben internet-szolgáltatásaink egyik alapja lesz.

2.2. Standeisky Éva, Szakolczai Attila és Germuska Pál tanulmányt írt a Vidék forradalma c. kiadványunk 2. kötetébe.

2.3. Eörsi László a Köztársaság téri eseményeket feldolgozó monográfiájához végzett széles körű levéltári kutatást.

2.4. Lénárt András kutatásokat végzett a forradalom utáni emigráció történetéről (PhD disszertáció)

3. 2005-ben a következő jelenkor-történeti kutatási programok folytak:

3.1. Az NKFP által támogatott „Hatvanas évek” projekt keretében a 2001-2004 között végzett kutatások eredményeit bemutató angol nyelvű tanulmánykötet elkészült és megjelent.

3.2. Békés Csaba folytatta a kutatást tervezett monográfiájához (Magyarország és a hidegháború, 1945–1990), valamint a „Magyarország és a Varsói Szerződés, 1954–1990” c. témában.

3.3. Tovább folytatódtak a kutatások a Kádár-korszak társadalom- és politikatörténetére, valamint az állambiztonsági szerveinek történetére vonatkozólag, illetve az állambiztonsági iratok felhasználásával további témákban (Kenedi János, Standeisky Éva, Rainer M. János, Ungváry Krisztián).

3.4. Valuch Tibor folytatta kutatásait a mindennapi élet történetéről a Kádár-korszakban, s befejezte a társadalomtörténeti olvasókönyv (egyetemi szöveggyűjtemény) összeállítását.

3.5. Germuska Pál folytatta a magyarországi hadiipar történetére vonatkozó kutatásait.

3.6. Ungváry Krisztián tovább dolgozott „Népirtás és szociálpolitika” című kéziratán.

3.7. Keller Márkus a két világháború közötti tanár-értelmiségi életpályákat kutatta (PhD disszertáció).

4.1. 2005-ben az Adatbank Lux Zoltán irányításával elsősorban az intézeti infrastruktúra korszerűsítésével foglalkozott (új web-servert vásároltunk és helyeztünk üzembe). Megkezdődött az új, adatbázis-alapú honlap kifejlesztése (a munka 2006-ban is tart majd). Topits Judit részvételével folytatódott az intézeti Internet-honlap tartalmi továbbfejlesztése (a látogatottság ismét igen jelentősen nőtt). Új tartalomszolgáltatást nyitottunk tavasszal Túl a listán – az 1956-os Intézet állambiztonsági dossziéja címmel (szerkesztette Rainer M. János és Topits Judit). A fotódokumentációs adatbázisba (Sárközy Réka) az év folyamán mintegy 500 új kép került, részben magánszemélyektől történő vásárlás, részben ajándékozás útján. A fotoadatbázis revíziója lényegében befejeződött és új változatban került ki a honlapra. Az új, integrált jelenkortörténeti (Oracle-alapú) adatbázis körül az év elején tovább folytatódó szakmai vita nyomán az adatfeltöltést leállítottuk, mert nem tudtuk magunk között tisztázni az adatbázis jövőbeni fejlesztési irányait.

4.2. A Könyvtár folytatta az 1956-os és jelenkor-történeti irodalom gyűjtését, feldolgozását, a bibliográfiai és sajtó adatbázisok fejlesztését. Az állomány 229 kötettel és 26 kézirattal bővült. Az év folyamán a könyvtárat 88 kutató kereste fel és használta Magyarországról és külföldről.

5. Az Oral History Archívum állománya 37 új interjúval gyarapodott. Ebből a Repatriáltak kutatási program keretében 16, az Oktatási Minisztérium által támogatott Másik Magyarország c. kutatás (a hazai kritikai-ellenzéki mozgalmak és személyiségek a Kádár-korszakban) keretében 21. Folyamatban van 11 interjú felvétele. Interjúkivonat 11, névmutató 19 darab készült. 11 korábban mechanikusan leírt interjú került digitalizálásra. Lénárt András disszertációjához Bécsben további 24 db célzott interjút készített, valamennyit digitalizált formában. Az OHA-ban az év folyamán a munkatársakon kívül 30-an kutattak hosszabb-rövidebb ideig, összesen 88 interjút. A Másik Magyarország címmel elkezdett kutatás a következő években az OHA egyik fő gyűjtemény- és műhelyépítő tevékenysége lesz.

6. 2005-ben öt dokumentumfilm munkálatai folytak Sárközy Réka produceri irányításában. A „Szabadság kis kerülővel” (r. Méry Zsuzsa) és a „NÉKOSZ-legenda” (r. Pataki Éva) című filmek elkészültek és bemutattuk őket. A „Szamizdat – Magyarország” (r. Ferenczi Gábor) és a „Két napló” (r. Silló Sándor) című produkciókat teljes egészében leforgatták, de részben finanszírozási gondok, részben az alkotók lassúsága miatt egyik sem készült el teljesen (Silló csak egy tízperces első változatot készített, Ferenczi ezidáig még azt sem). A „1956 – a magyar forradalom története” (r. Kóthy Judit – Topits Judit) című film előkészítése egész évben folyt – elsősorban a külföldi archívok összegyűjtése –, a forgatás és az összeállítás 2006-ra maradt. Valamennyi dokumentumfilm kizárólag pályázati forrásokból (döntően a Magyar Történelmi Film Alapítvány támogatásával) valósul meg, az Intézet a produceri-gyártási munkát, illetve esetenként a történész szakértői segítséget adja.

7. Munkatársaink közül 2005-ben megbízás és másodállás keretében egyetemi oktatói tevékenységet folytattak: az ELTE Társadalomtudományi Karán Valuch Tibor, az ELTE Bölcsészkarán Keller Márkus, a Debreceni Egyetemen Standeisky Év, a Színház- és Filmművészeti Egyetemen Rainer M. János és Ungváry Krisztián. Doktori (PhD) tanulmányokat négy munkatársunk folytat.

8. Kiadványok

8.1. 2005-ben nyolc intézeti kiadvány jelent meg, ebből öt könyv. Márciusban került fel a honlapra a Túl a listán – az 1956-os Intézet állambiztonsági dossziéja című internetes tartalomfejlesztés. Júniusban mutattuk be a A monori tanácskozás 1985 című forráskiadványt és ekkor látott napvilágot a trondheimi egyetemmel közösen kiadott Muddling through in the long 1960s. Ideas and Everyday Life in High Politics and the Lower Classes of Communist Hungary című tanulmánykötet. Szeptemberben jelent meg a Vademecum – Jelenkortörténet Magyarország. Vademecum – Contemporary History Hungary című kétnyelvű adattár. December közepére esett két dokumentumfilmünk (A NÉKOSZ-legenda és a Jugoszláv kapcsolat) bemutatója és ugyanekkor mutattuk be Standeisky Éva Gúzsba kötve című tanulmánykötetét valamint a A demokrácia reménye. Magyarország, 1945 című kötetet, amely a júniusi intézeti konferencia tanulmánnyá fejlesztett előadásait tartalmazta, s egyben az Évkönyv idei számát is képezte.

8.2. Az év folyamán munkatársaink közül más kiadónál jelent meg Ungváry Krisztián szöveggyűjteménye (Magyarország és a második világháború. [Nemzet és emlékezet sorozat]. Osiris), Kozák Gyula interjúkötete Ferber Katalinnal (A felkelő nap árnyéka, Balassi), Kőrösi Zsuzsanna és Molnár Adrienne Mit einem Geheimnis leben. Die Schicksale der Kinder der Verurteilten von 1956 című könyve a Schaefer Verlagnál, Módos Péter –Tischler János szerkesztésében a Közép-európai olvasókönyv az Osiris és a Közép-európai Kulturális Intézet kiadásában. Keller Márkus a Korall egyik tematikus számát (Clio és Psyché) szerkesztette.

8.3. Az 1956-os Intézet 2005-ben a Magyar Nemzeti Múzeummal közösen volt jelen a Szigeten, ahol a hatvanas évek világát mutattuk be, jelentős közönség- és médiasikerrel. Germuska Pál Indusztria gyermekei című könyvének nyomán tematikus fotókiállítás társrendezői voltunk ősszel a százhalombattai Matrica Múzeumban.

9. 2005. június 8-án az Intézet egynapos tudományos konferenciát rendezett A demokrácia reménye. Magyarország, 1945 címmel (programját és konferenciáról szóló összefoglalót lásd a 3. sz. mellékletben). Az Intézet részéről Standeisky Éva, Kende Péter, Lénárt András, Litván György és Rainer M. János adtak elő. Germuska Pál 2005 folyamán is részt vett a Tensions of Europe című nagyszabású európai összehasonlító történeti projekt munkájában és koordinációjában. Munkatársaink közül elsősorban Békés Csaba négy, Ungváry Krisztián öt Valuch Tibor három, Germuska Pál és Rainer M. János két-két, Keller Márkus és Lux Zoltán, egy-egy nemzetközi jelenkor-történeti konferencián vettek részt és adtak elő. A hazai előadások és konferenciákon való részvételek száma ennek sokszorosa.

 


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2007. március 23. péntek

Keresés a honlapon