___BESZÁMOLÓ AZ 1956-OS INTÉZET 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL___Vissza
njvoidvo

1. Az Intézet pénzügyi támogatása 2007-ben - összefüggésben az államháztartást érintő takarékossági intézkedésekkel - némileg csökkent. A 2006-os 167 millió Ft költségvetési támogatás 160 millió Ft-ra csökkent, amelyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium főösszegéből kaptunk meg. Budapest főváros támogatása a 2006-os összeggel megegyező 17 millió Ft-ot tett ki. 2007-es pályázati munkánk a korábbinál jóval kevésbé volt sokrétű, ezek révén az előző éveknél jóval kisebb összeghez jutottunk (mintegy 3 millió Ft-hoz - az előző évről áthúzódó támogatásokkal ez az összeg magasabb). Mindez nem csak az ismeretes pénzügyi egyensúlyteremtő intézkedések minket érintő jelenségeivel magyarázható. A 2006-os jubileumi évben igen sok költségigényes projektünk fejeződött be, s az akkori rendkívüli gazdálkodási helyzet 2007-re elmúlt. Ebben az évben jóval kevesebb kiadványunk jelent meg, a kutatásokra és infrastrukturális beruházásokra is kisebb összeget kellett fordítanunk. Hasonlóan a korábbi esztendőkhöz, induláskor rendelkezésünkre állt bizonyos tartalékösszeg. Könyveink és filmjeink eladásából több mint 1 millió Ft bevételre tettünk szert. Gazdálkodásunk a fent jelzett körülmények között is kiegyensúlyozottan alakult.
2007. január 1-jén megszűnt az MTA-OSZK 1956-os Kutatóhely. Három főállású munkatársa az MTA Politikatudományi Intézet állományába került, akiket a két intézmény közötti szerződés értelmében az 1956-os Intézet Közalapítványhoz rendeltek ki munkavégzésre. Egyebekben az Intézet létszáma és munkatársaink összetétele az év folyamán nem változott. Egy munkatársunk gyermekgondozási szabadságon volt az egész év folyamán.
Tudományos kutatói és publikációs tevékenységünk megítélésünk szerint alapvetően sikeresen folyt 2007-ben is. Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulóját követően munkánk egyik fő iránya az évforduló tudományos-emlékezeti termésének összegzése és feldolgozása volt. A másik fő irányt a következő éveket kitöltő összintézeti kutatási program kidolgozása és elindítása jelentette. Ezeket sikerrel oldottuk meg. Folytatódtak mindazok az egyéni kutatások és programok, amelyek 2006-ban átmenetileg szüneteltek vagy lelassultak az évforduló rendkívüli követelményei miatt. Féltucat új önálló kiadványunk jelent meg, s munkatársaink továbbra is nagy számban, széles körben publikálnak. A hazai és nemzetközi konferenciarészvételek száma természetesen elmaradt a 2006-os évitől, de jelenlétünk a hazai és nemzetközi jelenkortörténeti fórumokon továbbra is jelentős és biztosított. Az Intézet informatikai infrastruktúrája megőrizte magas színvonalát. Az intézeti adminisztráció ismét zökkenőmentesen, a már megszokott pontossággal, megbízhatóan bonyolódott. Germuska Pál intézeti titkár, Fenyvesiné Pintér Ágnes könyvelő és Molnárné Szánthó Katalin titkárságvezető hozzáértésére, odaadására ebben az évben is bizton számíthattunk.
Önkritikusan meg kell jegyezni, hogy - talán a megelőző év különleges terhei és "áthúzódó" hatása miatt is - az összteljesítmény terveinkhez képest bizonyos elmaradásokat is mutatott. Több kézirat, melynek akár 2007-es kiadásával is számoltunk, csak az év legvégére készült el, vagy áthúzódott az ideire. Az intézet munkatársai között szokatlanul heves szakmai nézeteltérésekre került sor, viták törtek ki. Ez önmagában egyáltalán nem lett volna baj (ellenkezőleg), az már inkább, hogy a viták esetenként kiléptek a kollegiális keretek közül.

2. 2007. évi kiadványaink túlnyomórészt az előző évi évfordulóhoz kapcsolódtak. Megjelentettük magyar és angol nyelven jubileumi nemzetközi konferenciánk anyagát, két tanulmánykötetet és két internetes tartalomszolgáltatást. Az Intézet dokumentumfilm-gyártó tevékenysége ezzel foglalkozó munkatársunk gyermekgondozási szabadsága miatt 2007-ben szünetelt.

3. Az 1956-os forradalom történetére összpontosító egyéni kutatásokat 2007-ben Eörsi László (a budapesti felkelésről és a felkelőkről), Szakolczai Attila (munkástanácsok és 1956 általános története), Standeisky Éva (Civil szerveződések az 1956-os forradalomban) és Lénárt András (1956-os emigráció) folytatta. Két világháború közötti kutatási témán dolgozott Keller Márkus (az év egy részében Németországban). Békés Csaba hidegháború-történeti kutatásokat folytatott. Germuska Pál a magyar hadiipar történetét feldolgozó monográfiáján, Ungváry Krisztián a Kádár-kori állambiztonsági szervezet történetét feldolgozó könyvén, Rainer M. János Antall József állambiztonsági megfigyelését tárgyaló kötetén dolgozott. Az Intézet valamennyi munkatársa részt vett a forradalom félévszázados történetére született történeti munkák recenzálásában, és a Kádár-rendszerrel kapcsolatos, beinduló kutatásban.
Ez utóbbi a 2007-es év egyik legfontosabb feladatát képezte. Az év folyamán különböző körben számos munkamegbeszélés, intézeti vita zajlott, amely körvonalazta a projekt tárgyát, módszereit, az egyes munkafázisokat. A Kádár-rendszerrel, mint a szovjet típusú rendszerek posztsztálini változatainak egyikével foglalkozunk, regionális összehasonlításban. Az első munkafázis (amelynek vége 2008. március eleje) keretében személyre lebontott feladatterv alapján 8+7 historiográfiai esszé készül részben az egyes szovjet rendszerű országok Sztálin utáni történetének újabb leírásairól, illetve a Kádár-rendszer analitikus fogalmairól (puha diktatúra, ideológiai pragmatizmus és (ön)cenzúra, második gazdaság, életszínvonalalku, piaci szocializmus, (kis)polgárosodás).
 
4. Az Oral History Archívumban 2007-ben is folytatódott a Másik Magyarország című interjú- illetve interjúfeldolgozási program, amelyhez programhoz levéltári kutatás, fotógyűjtés is kapcsolódott. A "Repatriáltak" program interjúfelvételei befejeződtek. Az OHA 22 db saját készítésű új interjúval gyarapodott (ebből a Másik Magyarország projekt keretében 15, a Repatriáltakban 2 interjú készült). Az év végéig nem zárult le 19 folyamatban lévő interjú. Számos névmutató és kivonat készült régi interjúkhoz, továbbá digitalizáltuk 61 korábbi interjú szövegét (folyamatban 23). Elkészült 6 különösen értékes régi interjú hanganyagának digitalizálása (2 folyamatban). Megkezdődött a nyolcvanas évek elején gazdasági vezetőkkel készített interjúk "utóinterjú"-programja - ebből eddig kettő készült el. Az év folyamán az intézeti munkatársakon kívül 31 külső kutató kutatott nálunk.

5. A 2006-ban teljesen megújult intézeti honlap 2007-ben két új tartalomszolgáltatással bővült. Az év folyamán még számos finomításra volt szükség. Megkezdődött és még mindig folyik a kronológiai szolgáltatás és az ún. fotós-életmű adatbázis fejlesztése. (Ez utóbbi fotósokkal készült életútinterjúk részleteit, életrajzi adataikat valamint fotós munkásságuk keresztmetszetét tartalmazó képgalériákat tartalmaz; első üteme lényegében elkészült,  bemutatása 2008 elején várható.) A felhasználók száma 2006-hoz képest némileg visszaesett, A trend azonban továbbra is növekvő. (A vonatkozó adatokat lásd az 1. sz. mellékletben.)

6. Könyvtárunk az év folyamán 322 kötettel, CD-ROM-mal, továbbá 20 kézirattári egységgel gyarapodott. Látogatóinak száma az év folyamán mintegy száz volt. A forradalom történetének minden eddiginél bővebb bibliográfiája felkerült az intézeti honlapra. Elkészült az évfordulós könyvtermés recenzióinak bibliográfiája (ez beépült a tartalomszolgáltatásba, lásd alább). Megkeződött a Kádár-korszak bibliográfiájának összeállítása.

7. 2007-ben a következő kiadványaink jelentek meg:
7.1. Könyvek
a. Gyáni Gábor, Rainer M. János (szerk.): Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. Tanulmányok. Budapest, 2007, 1956-os Intézet, 418 old. (Az 1956-os Intézet jubileumi sorozata)
b. Rainer M., János - Somlai Katalin (eds.): The 1956 Hungarian Revolution and the Soviet Bloc: Reactions and Repercussions. Budapest, 2007, 1956 Institute - Historical Archives of the Hungarian State Security, 152 old.
c. Rainer M. János - Somlai Katalin (szerk.): Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. Budapest, 2007, 1956-os Intézet (Évkönyv XIV. köt.), 455 old.
d. Békés Csaba (szerk.): Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban. Budapest, 2007, 1956-os Intézet - Gondolat, 404 old.
7.2. E-könyvek" -  internetes tartalomszolgáltatások
a. Tischler János (szerk.): The World Press on the 1956 Hungarian Revolution
http://server2001.rev.hu/msite_next/index.asp?id=2&lang=en
b. Rainer M. János - Topits Judit (szerk.): Ötvenhat az ötvenediken. Kritikai szemle a magyar forradalom félévszázados évfordulójára megjelent művekből. Budapest, 2007, 1956-os Intézet http://www.rev.hu/reviews
7.3. Dokumentumfilmek Sárközy Réka gyermekgondozási szabadsága miatt 2007-ben nem készültek. A 2006-ban készült két dokumetumfilmünk közül a Forró ősz a hidegháborúban – Magyarország 1956-bana 38. magyar filmszemlén elnyerte a 2006-os év legjobb tudományos ismeretterjesztő filmje fődíjat, díjat nyert Csíkszeredán a FilmDok4 fesztiválon, valamint megkapta az Erasmus EuroMedia Medal 2007 díjat. A Naplófilm verseny-meghívást kapott több külföldi fesztiválra, köztük a legjelentősebb az amszterdami IDFA volt.

8. Az év során munkatársaink közül Standeisky Évának két könyve is megjelent meg (Kassák, az ember és a közszereplő - Gondolat, Antiszemitizmusok - Argumentum). Eörsi Lászlónak Filep Tiborral közösen írott könyve ("Jogot akartam mindenkinek...". Iván Kovács László Emlékkönyv) az 1956-os Intézet támogatásával a Gold Book Kiadónál jelent meg. Rainer M. János The Agent, Fragments on State Security and Middle Class Values in Kádárist Hungary című tanulmánya önálló füzetként jelent meg a Trondheimi Egyetem Trondheim Studies on East European Cultures and Societies című sorozatában (No. 22.). Keller Márkus vendégként szerkesztette a Korall c. társadalomtörténeti folyóirat 28-29-es, Közép-Európa összehasonlító perspektívában című tematikus számát. Szakolczai Attilának A győri vagongyár munkástanácsa című dokumentumgyűjteménye a Győri Városi levéltár kiadásában jelent meg. (Az 1956-os Intézet munkatársainak teljes 2007. évi publikációs listáját a jelentés 2. sz. melléklete tartalmazza.)
 
9. 2007. júniusában a Nagy Imre Alapítvánnyal közösen konferenciát rendeztünk az 1956-os munkástanácsok történetéről, ennek több előadása meg is jelent. A Kádár-korszak és rendszer fogalmi problémáiról tisztán intézeti körben két alkalommal rendeztünk belső műhelykonferenciát, amely egyben az intézet új közös projektjének kimunkálását és beindítását szolgálta. (Az 1956-os Intézet munkatársainak 2006. évi konferencia-szerepléseit a jelentés 3. sz. melléklete tartalmazza.)

10. Munkatársaink közül 2007-ben egyetemi oktatói tevékenységet folytattak: a tavaszi félévben a New York University-n és az Empire State College-ban, az őszi félévben a Columbia University-n Békés Csaba, egész évben az ELTE Társadalomtudományi Karán Valuch Tibor (részfoglalkozásban), a Debreceni Egyetemen Standeisky Éva (főállásban), a Színház- és Filmművészeti Egyetemen Rainer M. János (óraadóként), valamint a Szegedi Egyetemen az őszi félévben Szakolczai Attila. Doktori (PhD 4 ill. DLA 1) tanulmányokat öt munkatársunk folytat. Valuch Tibor Magyar hétköznapok - a mindennapi élet változásának néhány jellegzetessége Magyarországon a szocialista korszakban című monográfiájának kéziratát 2007 szeptemberében akadémiai doktori értekezésként benyújtotta az MTA-hoz.

11. Az Intézet két munkatársa (Kenedi János és Ungváry Krisztián) a kormány felkérése nyomán az év második felében az ún. iratfeltáró bizottság munkájában vett részt.

Mellékletek:

1. sz. melléklet - Az intézeti internetes honlap látogatottsága, 2001-2007. évben (Medián webaudit alapján)

2. sz. melléklet - Az 1956-os Intézet munkatársainak 2007. évi publikációi (egyes esetekben a késedelmes megjelenés miatt a dátum előző évi - minden esetben csak a ténylegesen 2007-ben megjelent munkákat tüntettük fel!)

3. sz. melléklet - Az 1956-os Intézet munkatársainak 2007. évi tudományos konferenciaszereplései és előadásai (az ünnepi megemlékezések és médiaszereplések a listába nem kerültek be)

 


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2008. április 22. kedd

Keresés a honlapon