___3. A forradalom előzményei___Vissza
3. A FORRADALOM ELŐZMÉNYEI
Összeállította: Győri László


 

Az 1955 tavaszi újságíró-ellenállás egy dokumentuma. Közread. Kalmár Melinda. = Kritika. 23. évf. 1994. 10. sz. 8–9 p.
Komócsin Zoltán pártközponti jelentéseVásárhelyi Miklós ellenzéki magatartásáról.

ACZÉL, TAMÁS–MÉRAY, TIBOR: The revolt of the mind. A case history of intellectual resistance behind the Iron Courtain. New York, Praeger, 1959. 449 p. (Praeger publications in Russian history nad world communisme 73.)

ACZÉL TAMÁS–MÉRAY TIBOR: Tisztító vihar. Szeged, JATE, 1989. 431 p.
Az 1959-ben először angolul megjelent, majd 1961-től külföldön több magyar nyelvű kiadást megért, illetve itthon szamizdatként terjesztett könyv nemzedék- és csoportanalízis, amelyben a forradalmat megelőző irodalmi-politikai mozgalom két aktív résztvevője idézi fel a fiatal kommunista író- és újságíróelit „bűnbeesésének és megtisztulásának” történetét.

ÁCS LAJOS 1956. novemberi feljegyzése a budapesti lengyel nagykövet számára. Közli Tischler János. = Múltunk. 37. évf. 1992. 4. sz. 149–171 p.
Az MDP KV volt titkára 1956. október végén menedéket kért a lengyel nagykövetségen s részletesen leírta a pártvezetésben szerzett tapasztalatait, tisztázni igyekezve saját szerepét és felelősségét.

ÁLLAMVÉDELEM a Rákosi-korszakban. Tanulmányok és dokumentumok a politikai rendőrség második világháború utáni tevékenységéről. Szerk. Gyarmati György. Bp. Történeti Hivatal, 2000. 366 p. (Közelmúltunk hagyatéka)

ANDORKA RUDOLF: A magyar társadalom az 1950-es években. = Életünk. 30. évf. 1992. 3–4. sz. 372–373. p.

ANDROPOV és Gerő két beszélgetése 1956 júliusában. Bev. Vida István. A két dokumentumot közread. Vjacseszlav Szereda és Vida István. = Tekintet. 7. évf. 1994. 3–4. sz. 128–148. p.

ANDROPOV jelenti. A Szovjetunió budapesti nagykövetének tárgyalásai vezető magyar politikusokkal 1956. április 18. és szeptember 3. között. Közzéteszi Varga László. = Levéltári Szemle. 45. évf. 1997. 1. sz. 9–31. p.

BALOGH SÁNDOR: Politikai reformpróbálkozások és kudarcaik 1953 és 1956 között. = Társadalmi Szemle. 44. évf. 1989. 8–9. sz. 19–35 p.
Az 1953. júniusi és 1956. júliusi párthatározatok közötti periódus politikatörténeti áttekintése.

BÁNDY SÁNDOR–LONG, JANCIS: A forradalom főpróbája?= Replika. 2000. 41–42. sz. 265–283. p.
Kerékgyártó Elemér (1929–1962) Karácsony Sándorról szóló kandidátusi értekezésének vitája 1956. szeptember 10-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkarán.

BARÁTH MAGDOLNA: Az MDP vezetése és a rehabilitáció, 1953–1956. = Múltunk. 44. évf. 1999. 4. sz. 40–97. p.

BARÁTH MAGDOLNA: Gerő Ernő és a „tiszta lap” politikája. = Múltunk. 46. évf. 2001. 1. sz. 3–58. p.

BELÉNYI GYULA: A sztálini iparosítás emberi ára. Foglalkozási átrétegződés és belső vándorlás Magyarországon, 1948–1956. Szeged, JATE Press, 1993. 165 p.

BORHI LÁSZLÓ: A hivatlan birodalom. Magyarország és a szovjet hegemónia. = Valóság. 42. évf. 1999. 1. sz. 75–89. p.

BORHI LÁSZLÓ: Hungary in the cold war, 1945–1956. Between the United States and the Soviet Union. Bp.–New York, CEU Press, 2004. 352 p.

BOURGIN, SIMON: The well of disconent. Briefing Radio Free Europe. A senior american correspondent's on Bp. 1956. Part 1–2. Annotated Csaba Békés. = The New Hungarian Quarterly. Vol. 37. 1996. 142. No. 3–23. p., No. 143. 3–15. p.
Az amerikai Time magazin tudósítójának 1956. nyári magyarországi tapasztalatairól szóló beszámolója.

BOZÓ GYULA: Egyetemisták 1956. október 6-án. = História. 15. évf. 1993. 5–6. sz. 62–64. p.
Az ELTE történész bölcsészhallgatóiból alakult úgynevezett Kolhoz Körnek a Rajk-temetés utáni tüntetése.

CONGDON, LEE W.: A marxizmus újragondolása: a magyar forradalom és a nyugati értelmiségiek. = A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük, 1956–1999. Szerk. Király Béla, Lee W. Congdon. Előszó Király Béla. Bp. Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, 2001. 97–105. p.

CSICSERY-RÓNAY ISTVÁN–CSERENYEY GÉZA: Koncepciós per a Független Kisgazdapárt szétzúzására, 1947. Tanulmány és válogatott dokumentumok. A dokumentumokat vál. és jegyzetekkel ell. Cserenyey Géza, Csicsery-Rónay István, Palasik Mária. Bp. 1956-os Intézet, 1998. 458 p.

CSONKARÉTI KÁROLY: Szigorúan titkos dandár, 1951–1956. Bp. Zrínyi, 1994. 281 p.
Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatok (munkaszolgálat) az ötvenes években.

DÉNES BÉLA: Ávós világ Magyarországon. Egy cionista orvos emlékiratai. 2. kiad. Bp. Kossuth, 1995. 205 p.

ÉLNED, halnod... A munkatáboroktól az 1956-os forradalomig. Szerk. Kövesdy Zsuzsa, Kozma László. Bp. Kairosz, 2005. 255 p.

EURÓPA és a hidegháború a dokumentumok tükrében. Szerk. Mezei Géza. Bp. Új Mandátum, 2000.
1. köt. Európa kettészakítása és a kétpólusú nemzetközi rend születése, 1945–1949. 437 p.

FALUDY, GYÖRGY: My happy days in hell. London, André Deutsch, 1962. 468 p.

FALUDY GYÖRGY: Pokolbeli víg napjaim. Bp. AB Független Kiadó–ABC Független Kiadó, 1987. 544 p.

FAZEKAS CSABA: Adatok a miskolci irodalmi reformkörök történetéhez, 1956. február–október. Dokumentumok a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pártarchívumból. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 2. Miskolc és Északkelet-Magyarország 1956-ban. Szerk. Á. Varga László. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2003. 31–73. p.

FEHÉRVÁRY ISTVÁN: Börtönvilág Magyarországon, 1945–1956. Bp. Politikai Foglyok Szövetsége, 1990. 230 p.
Az eredetileg 1978-ban Münchenben megjelent könyv elsőként sorolta fel – főként a Nyugatra menekült ötvenhatos emigránsok szóbeli visszaemlékezései alapján – a koholt pereket és elítéltjeiket, leleplezte a börtönállapotokat és az ÁVH módszereit.

FEKETE SÁNDOR: A nagyimrések. Molnár Miklós régi-új könyve ürügyén. = Tekintet. 5. évf. 1992. 1. sz. 66–73. p.
Az Egy vereség diadala hazai megjelenése alkalmából a Nagy Imre-csoport kialakulásáról, összetételéről és történelmi szerepéről.

FILEP TIBOR: Értelmiségi megmozdulások Debrecenben az 1956-os forradalom előtt. Rákositól Kádárig. Fejezetek a legújabbkori magyar történelemből. Szerk. Timár Lajos, Valuch Tibor. Debrecen, KLTE Történelmi Intézete Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, 1998. 105–111. p. (Jelenkortörténeti Műhely 1.)
Dr. Sántha Kálmán ügye, az egyetem Fáklya c. lapja, a Kossuth Kör.

FOITZIK, JAN: Ostmitteleuropa zwischen 1953 und 1956. Sozialer Hintergrund und politischer Kontext der Entstalinisierungskrise. = Entstalinisierungskrise in Ostmitteleuropa, 1953–1956. Vom 17. Juni bis zum ungarischen Volskaufstand. Politische, militärische, soziale und nationale Dimensionen. Hrsg. u. eingeleitet von Jan Foitzik. Paderborn–München–Wien–Zürich, Schöningh, 2001. 21–54. p.

„FORRADALMI időket élünk." A József Attila-kör alakuló ülésének jegyzőkönyve. 1956. okt. 19. [Közread. és bev.] Farkas Csaba. = = Szeged. 9. évf. 1997. 10. sz. 4–11. p.

A FORRADALOM előjátéka. A szegedi MEFESZ dokumentumai az 1956-os forradalom és szabadságharcot megelőző egyetemista és főiskolás politikai tömegmozgalom 1956. október 16-án kezdődő országos hatású kibontakozásáról. Összegyűjt., előszó Kiss Tamás. Szerk., jegyz. Jenei Károly. Bp. 56-os Magyarok Világszövetsége, 1994. 102 p.

FÖLDES ANNA: Az Irodalmi Újság könyve. Tanulmányok, portrék és dokumentumok. Bp. Széphalom–Új Kézirat, 2001. 398 p.

GERMUSKA PÁL: A szocialista iparosítás Magyarországon 1947–1953 között. = Évkönyv. 9. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2001. 147–172. p.

GÖMÖRI GYÖRGY: Erdélyi utazás 1956 nyarán. = Forrás. 28. évf. 1996. 2. sz. 73–80 p.

GYARMATI GYÖRGY: A politika rendőrsége a Rákosi-korszakban, 1945–1956. = Mérlegen a XX. századi magyar történelem. Értelmezések és értékelések. Szerk. Püski Levente, Valuch Tibor. Bp.–Debrecen, 1956-os Intézet–Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, 2002. 287–299. p. (Jelenkortörténeti műhely 3.)

GYŐRFFY MIKLÓS: Volt egyszer egy Petőfi Kör. 1956. május-június. = ~: Bagoly nappal. Válogatás a Bagoly című rádióműsor körkérdéseiből, interjúiból és dokumentum-összeállításaiból. Bp. Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, 1987. 265–294. p.
Interjú Hegedűs B. Andrással, Litván Györggyel, Fekete Sándorral, Rényi Péterrel, Király Istvánnal, Hegedüs Andrással, Vásárhelyi Miklóssal, Novobáczky Sándorral és dokumentumrészletek.

HABUDA MIKLÓS: A Magyar Dolgozók Pártja munkáspolitikájának néhány kérdése a Központi Vezetőség 1953. júniusi határozata után. = Párttörténeti Közlemények. 26. évf. 1980. 1. sz. 23–55. p.

HÁROM szigorúan titkos irat. A Belügyminisztérium szervezeti változásairól. [Bev. és közread.] Kajári Erzsébet. = Társadalmi Szemle. 53. évf. 1998. 4. sz. 103–117. p.

HEGEDŰS B. ANDRÁS: Adalékok a Petőfi Kör történetéhez. = Évkönyv. 1. 1992. Szerk. biz. Bak M. János, Békés Csaba, Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1992. 39–53 p.
A reformmozgalom legjelentősebb nyilvános fórumáról és előzményéről, a Bessenyei Körről.

HEGEDŰS, ANDRÁS B.: The Petőfi Circle. The forum of reform in 1956. = Hungary 1956. Forty years. Ed. by Terry Cox. London–Portland, Frank Cass, 1997. 108–133. p.

HEGEDŰS B. ANDRÁS: Petőfi Kör – a reformmozgalom fóruma 1956-ban. = Világosság. 30. évf. 1989. 1. sz. 21–33 p.

HEGEDŰS B. ANDRÁS: Síron túli üzenet. Előszó helyett. = Mozgó Világ. 15. évf. 1989. 8. sz. 96. p.
A Petőfi Kör tudományos emlékülése jegyzőkönyvének bevezetője szubjektív hangon emlékezik Nagy Imre és a Petőfi Kör kapcsolatára Nagy Imre utolsó szavainak egyidejű közlésével.

HIÁNYOS leltár. 1. MSZMP-dokumentumok „a személyi kultusz idején elkövetett törvénysértésekről”. 2. Válogatás az MSZMP Központi Bizottsága 1962. augusztus 14–16-ai ülésének hozzászólásaiból. Közread. Sipos Levente. = Társadalmi Szemle. 49. évf. 1994. 11. sz. 72–94. p., 12. sz. 69–87. p.

A HIDEGHÁBORÚ "frontvárosa." Összeáll. és szerk. Sipos András és Donáth Péter. = Szöveggyűjtemény Budapest történetének tanulmányozásához. 2. köt. "A nagy válságtól a rendszerváltásig", 1930–1990. Bp. Budapest Főváros Levéltára–ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, 2000. 347–415. p.

HRUSCSOV, NYIKITA SZERGEJEVICS: A személyi kultuszról és következményeiről. Beszámoló az SZKP XX. kongresszusának zárt ülésén, 1956. február 25. Bp. Kossuth, 1988. 89 p.
A Hruscsov „titkos beszédeként” híressé lett történelmi jelentőségű dokumentum első, teljes terjedelmű legális kiadása.

HUSZÁR TIBOR: A politikai gépezet 1951 tavaszán Magyarországon. Sántha Kálmán ügye. Esettanulmány. Bp. Corvina, 1998. 388 p.

ÍRÓK lázadása. 1956-os írószövetségi jegyzőkönyvek. Sajtó alá rend., bev. Standeisky Éva. Bp. MTA Irodalomtudományi Intézete, 1990. 451 p. (Irányított irodalom)
Négy jegyzőkönyv 1956. június–szeptember között. Részletes betekintést nyújt a forradalmat előkészítő szellemi mozgalom egyik legfontosabb központjába.

IZSÁK LAJOS: A Rákosi-rendszer. 1948 ősze–1956 nyara. = Történelmi Szemle. 37. évf. 1995. 1. sz. 51–67. p.

JEMNITZ JÁNOS: A magyar szociáldemokrata emigráció balszárnya 1956-ban, október 23. előtt. = Múltunk. 38. évf. 1993. 1. sz. 134–163. p.

JEMNITZ JÁNOS: Variációk egy szociáldemokrata témára. = Múltunk. 39. évf. 1994. 3. sz. 129–140. p.

KÁDÁR JÁNOS saját kezű feljegyzése a Rajk-perről, 1954. július 20. Közread., bev. Hajdu Tibor. = Társadalmi Szemle. 48. évf. 1993. 1. sz. 86–89. p.
1954 nyarán, szabadulása előtt egy nappal, Kádár János felszólításra önvallomást írt a Rajk-ügyről.

KAHLER FRIGYES: Az ítélkezés irányítása Magyarországon, 1949–1956. = Rebellitás. 2. évf. 1993. 5. sz. 1–21. p.

KAHLER FRIGYES: Requiem. Elaborátum a Kormánybizottság használatára. = Rebellitás. 2. évf. 1993. 1. sz. 41–79. p.

KAJÁRI ERZSÉBET: Feljegyzések a rendőrség történetéből, 1945–1951. = Múltunk. 40. évf. 1995. 2. sz. 97–139. p.

KALMÁR MELINDA: Integráció és átalakulás. Irodalompolitika és irodalmi élet 1955 novembere és 1956 szeptembere között. = Kritika. 26. évf. 1997. 2. sz. 34–36. p.

KECSKÉS GUSZTÁV: Az olvadás Kelet-Európában a Nyugat szemével. A NATO Nemzetközi Titkárságának belső dokumentuma. = Évkönyv. 8. 2000. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 2000. 369–391. p.

KENDE PÉTER: A Szabad Nép szerkesztőségében. = Tanulmányok a magyar forradalomról. Szerk. Borbándi Gyula, Molnár József. München, Aurora Könyvek, 1966. 119–132. p.
Visszaemlékezés a párt központi napilapjánál dolgozó pártellenzéki újságírók személyes részvételére a forradalomban.

KÉTHLY Anna kihallgatása 1956. április 3-án. Jegyzőkönyv Kéthly Anna kihallgatásáról. Bev. és közread. Strassenreiter Erzsébet. = Kritika. 24. évf. 1995. 1. sz. 36–38. p.

KISS SÁNDOR, M.: A magyar társadalom útja az 1956-os forradalomhoz-szabadságharchoz. = Kortárs. 47. évf. 2003. 6. sz. 114–128. p.

KISS SÁNDOR, M: Vázlat az ÁVH-ról. 1–2. = Hitel. 2. évf. 1989. 4. sz. 17–19. p., 8. sz. 9–11. p.
1945-től mutatja be a szervezet fejlődését, a politikai fordulatok hatását az elnyomó apparátus eme részlegének működésére.

KISZELJOV három beszélgetése Nagy Imrével 1953 nyarán. [Bev. és közzéteszi] Baráth Magdolna. = Társadalmi Szemle. 53. évf. 1998. 3. sz. 103–117. p.

KISZELJOV szovjet nagykövet beszélgetései Nagy Imrével és Gerő Ernővel 1954 elején. [Bev. és] közli Baráth Magdolna. = Múltunk. 43. évf. 1998. 1. sz. 218–241. p.

„KONZULTÁCIÓK.” Dokumentumok a magyar és szovjet pártvezetők két moszkvai találkozójáról 1954–55-ben. Közli Rainer M. János, Urbán Károly. = Múltunk. 37. évf. 1992. 4. sz. 124–148. p.
Az MDP vezetőinek az SZKP elnökségéhez küldött feljegyzései, valamint az 1954. májusi és 1955. január 8-i „ konzultáció” dokumentumai.

KOROM MIHÁLY: A hatalomgyakorlás stabilitása.Államvédelmi Bizottság Magyarországon, 1948–1953. = Új Horizont. 26. évf. 1998. 5–6. sz. 62–77. p.

KOROM MIHÁLY: Nagy Imre és az 1945–ös földreform koncepciójának, kormányrendeletének kidolgozása. = Múltunk. 41. évf. 1996. 1. sz. 99–128. p.

KOROM MIHÁLY: A Rákosi-uralom legfőbb törvénysértő szerve és fő felelősei. = Vissza a történelemhez... Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára. Szerk. Izsák Lajos, Stemler Gyula. Bp. Napvilág, 1996. 217–228. p.

KOVÁCS IMRE: Új kurzus Magyarországon. = ~ : Népiség, radikalizmus, demokrácia. Publicisztikai írások. Bp. Gondolat–Nyilvánosság Klub–Századvég, 1992. 190–194. p. (Ars scribendi)
Az 1954-ben íródott tanulmány bemutatja az 1953-as fordulatot, Nagy Imre politikáját.Az Amerikában élő szerző nyomban felismerte az „új szakasz” jelentőségét.

KÖVÉR ISTVÁN: Adalékok a forradalom előtti korszak közállapotainak ismeretéhez. = Vasi Szemle. 50. évf. 1996. 4. sz. 495–503. p.

Részlet a szerző Forradalom és megtorlás Vas megyében, 1956–1960 c. munkájából.

KŐ ANDRÁS–NAGY J. LAMBERT: A hazáért éltek, haltak! Kivégzettek, 1948–1956. Bp. Publica, 1994. 242 p.
A szerzőpáros a címben jelzett időszak olyan politikai indíttatású pereit vizsgálta meg, amelyekben halálos ítéletet hoztak: összesen 267 elítéltet dokumentáltak. A könyvet a túlélő vádlottakkal, családtagokkal készült interjúk egészítik ki.

KRESALEK GÁBOR–RAINER M. JÁNOS: A magyar társadalom a filmen. Társadalomkép, érték és ideológia, 1948–1956. = Szellemkép. 2. évf. 1990. 2–3. sz. 15–24. p.

KUN LÁSZLÓ: Az 1956-os ellenforradalom előzményeinek néhány történeti kérdése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. = A Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei. 5. sorozat: Társadalomtudományok. 1979. 24. köt. 4. füz. Miskolc, Nehézipari Műszaki Egyetem, 1979. 165–253. p.

A LAKOS–gyilkosság. Az utókor dokumentumai. = Kapu. 1996. 2. sz. 74–78. p.
Lakos József szentesi rendőrkapitány meggyilkolásáról.

LEVÉLTÁRI dokumentumok Nagy Imréről, 1955–1956. Közread. és bev. T. Varga György. 1–6. r. Új Fórum. 1. évf. 1989. 5. sz. 36–44. p., 6. sz. 41–43. p., 7. sz. 45–47. p., 8. sz. 45–47. p., 9. sz. 43–47. p., 10. sz. 43–47. p.
Pártdokumentumok, jelentések, hivatalos levelezés Nagy Imre státuszáról.

LITVÁN GYÖRGY: Déstalinisation et révolution. La Hongrie en 1953–1956. = Cahiers du Centre d’étude de l’Europe médiane. 2002. No. 12. 17–23. p.

LITVÁN GYÖRGY: Két pártállami diktatúra válsága. 1953 és 1956. = História. 18. évf. 1996. 4. sz. 26–28. p.

LITVÁN GYÖRGY: Koalíciós közjáték, 1945–1948. = Rubicon. 7. évf. 1996. 1–2. sz. 40–46. p.

LITVÁN GYÖRGY: A Nagy Imre-csoport. = Századvég. 1989. 1–2. sz. 103–109. p.
Az eredetileg 1988 decemberében elhangzott előadás a Nagy Imre körül kialakult ellenzéki csoport szellemi–politikai arculatát, fejlődését vázolja.

LITVÁN GYÖRGY: A Nagy Imre-csoport kialakulása és tevékenysége, 1955. április–1956. július. = Társadalmi Szemle. 47. évf. 1992. 6. sz. 89–95 p.
A desztalinizáció problémái Magyarországon, 1953–1956 címmel 1991 novemberében rendezett konferencia előadása főként az MDP és az MSZMP vezető testületeinek üléseiről (1955–1958) készített jegyzőkönyvek alapján, valamint Haraszti Sándor 1957. évi vizsgálati irataiból merítve ad számot a Nagy Imre körül kialakult csoportosulás eredetéről, jellegéről és aktivitásáról.

LŐCSEI PÁL: Politikai és lelkiismereti lázadás volt... A Szabad Nép szerkesztőségének 1954–1955. évi forrongásáról. [Az interjút kész.] Kardos Pál. = Respublika. 2. évf. 1995. 13. sz. 36–40. p.

MAGYARORSZÁG, 1944–1956. CD-ROM. Szerk. Germuska Pál, Lux Zoltán, Rainer M. János. A szerkesztők munkatársa: Danó Orsolya, Topits Judit. Programfejlesztő Lux Zoltán. A politika- és köztörténeti fejezetet írta Rainer M. János. A gazdaság- és társadalomtörténeti fejezeteket írta Valuch Tibor. A kronológiát szerk. Germuska Pál, Szakolczai Attila. A Tanulmányok fejezetet összegyűjt. és szerk. Rainer M. János. A Források fejezetet szerk. Rainer M. János. A Visszaemlékezések fejezetet összegyűjt. és szerk. Molnár Adrienne. A bibliográfiát összeáll. Győri László. A fényképeket összegyűjt. és szerk. Sárközy Réka. Az archív filmfelvételeket vál. és szerk. Sárközy Réka. Az archív hangfelvételeket vál. és szerk. Topits Judit. A táblázatokat kész. Valuch Tibor. Bp. 1956-os Intézet, 2001. (Európa közepén. Magyarország a jelenkorban 2.)

MAGYAR–OSZTRÁK kapcsolatok, 1955–1956. Bev. Gecsényi Lajos. = Társadalmi Szemle. 50. évf. 1995. 10. sz. 78–90. p.

MÁRKUS ISTVÁN: Somogyi összegezés. = ~: Az ismeretlen főszereplő. Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1991. 167–183. p.
Márkus István, Szabó István, Sánta Ferenc és Lázár István 1956-ban hosszabb tanulmányutat tett négy Somogy megyei faluban. A tanulmány tapasztalataikat összegezve mutatja be a Rákosi-korszak agrárpolitikájának, vidéki társadalompolitikájának következményeit, elemzi a falusi gazdaság és társadalom végzetes torzulásait. A parasztság és a szövetkezetesítés elméleti bátorsággal megrajzolt, hiteles képe megjelenésekor, 1956 szeptemberében nagy vihart kavart.

Az MDP Politikai Bizottsága 1956. június 28-i jegyzőkönyve. Az 1956. júliusi moszkvai kommunista csúcstalálkozó és Magyarország. Közread., bev. Urbán Károly és Vida István. = Társadalmi Szemle. 48. évf. 1993. 2. sz. 83–94. p.
A jegyzőkönyv a Rákosi vezette küldöttség beszámolóját tartalmazza a Moszkvában 1956. június 22–23-án lezajlott kommunista csúcstalálkozóról, amely tükrözte a népi demokrácia országaiban az SZKP XX. kongresszusa nyomán kialakult helyzetet.

MÉRAY TIBOR: Emlékezés egy nyári délelőttre. = Írások nehéz időkből. Válogatás a MÚOSZ örökös tagjainak cikkeiből. Szerk. Boross Imre, Barabás Tamás, Kende Péter. Bp. Omni Media, 1999. 252–265. p.

MÉSZÁROS ISTVÁN: Kimaradt tananyag... Diktatúra és egyház, 1945–1956. Kimaradt történelem-tananyag a katolikus egyházról felnőtteknek és diákoknak. Bp. Márton Áron Kiadó, 1993. 127 p.

MESZERICS TAMÁS: Politikai ellenállás, '45–56. = Beszélő. 3. f. 5. évf. 2000. 9–10. sz. 74–84. p.

MINK ANDRÁS: „Fekete könyv.” Antikommunista kampány az 50-es években. = Beszélő. 3. f. 6. évf. 2002. 7–8. sz. 40–48. p.

MUNKÁSOK Magyarországon, 1948–1956. Dokumentumok. Vál., a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Belényi Gyula és Sz. Varga Lajos. Bp. Napvilág, 2000. 485 p.

MURÁNYI GÁBOR: Születésnap az Orsó utcában. Nagy Imre köszöntése avagy "politikai demonstráció"?= ~: Az átkos múlt hetek. Bp. Szerző, 1996. 132–143. p.
Nagy Imre 60. születésnapjának, 1956. június 7-ének rekonstruálása.

NAGY Imre és Gerő Ernő vitáinak egyik állomása. Dokumentumok. Közli Sipos Levente. = Múltunk. 41. évf. 1996. 1. sz. 211–222. p.
Az MDP 1948. júliusi országos szövetkezeti konferenciája, Gerő decemberi Nagy Imre-ellenes cikke és Nagy Imre levele Rákosihoz.

NEMES DEZSŐ: Nagy Imre „eszméi” és az árulás ideológiai előkészítése. = Társadalmi Szemle. 12. évf. 1957. 7–8. sz. 62–82. p.

OKVÁTH IMRE: Jelentés a szocialista országok állambiztonsági vezetőinek titkos moszkvai tárgyalásairól, 1955. március 7–12. = Hadtörténelmi Közlemények. 114. évf. 2001. 4. sz. 689–706. p.

ÓLMOSI ZOLTÁN: A Bessenyei Körtől a Petőfi Körig. = Múltunk. 37. évf. 1992. 1. sz. 90–110. p.
A szerző a Petőfi Kör megalakulásának előtörténetét mutatja be.

ÓLMOSI ZOLTÁN: A Petőfi Kör sajtóvitája és a hatalom. 1956 nyara. = Múltunk. 35. évf. 1990. 1. sz. 33–61. p.
A Belügyminisztérium és az MSZMP iratai alapján készült tanulmány.

PALASIK MÁRTA: A gyömrői gyilkosságok és következményeik, 1945–46. = Valóság. 38. évf. 1995. 4. sz. 58–67. p.

PALASIK MÁRTA: A jogállam csapdái Magyarországon 1947 első felében. = Századok. 129. évf. 1995. 6. sz. 1306–1330. p.

PAPP GÁBOR: Magyarország, 1953–1956. Az „új szakasz” – egy meghiúsított kísérlet. Kerekasztal-beszélgetés a kor tanúival. = Világosság. 30. évf. 1989. 1. sz. 1–11. p.
Kerekasztal-beszélgetés a kor tanúival. Résztvevők: Balogh Sándor, Papp Gábor, Kazal János, Nyers Rezső, Vásárhelyi Miklós, Újhelyi Szilárd.

PÉTER GÁBOR Rákosiról, a szovjet elvtársakról, 1956. július. Bev. Hajdu Tibor. = História. 14. évf. 1992. 5–6. sz. 58–62 p.
Péter Gábornak, az Államvédelmi Hatóság életfogytiglani börtönre ítélt volt parancsnoka önvallomásának részletei 1956 júliusában az úgynevezett koncepciós perek hátteréről. A bevezető összeveti Péter Gábor közléseit más forrásokkal és ismerteti a vallomás keletkezésének körülményeit.

PETŐFI Kör – a reformmozgalom fóruma 1956-ban. Az 1989. március 18-i tudományos emlékülés jegyzőkönyve. 1–2. r. Szerk. Tóth Pál Péter. = Mozgó Világ. 15. évf. 1989. 8. sz. 91–114. p., 9. sz. 85–102. p.
A Budai Vigadóban 1989. március 18-án tartott tudományos emlékülés jegyzőkönyve. Hegedűs B. András, Kosáry Domokos, Lakatos István, Vásárhelyi Miklós előadása, a Kör többi, Magyarországon élő vagy erre az alkalomra Nyugat-Európából hazatért vezetőinek, illetve résztvevőinek érzelemteli, mind az 1956-os, mind az 1989-es év politikai auráját felidéző hozzászólásai a vitához, Litván Györgynek a Petőfi Kör szerepét és jelentőségét értékelő zárszavával.

A PETŐFI Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján. Szerk. biz. Bácskai Vera, Bohó Róbert, Litván György, Rainer M. János. Főszerk. Hegedűs B. András.
1. köt. Két közgazdasági vita. Szerk., a dokumentumokat összeáll., jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Rainer M. János. Bp. Kelenföld–ELTE, 1989. 206 p.
2. köt. Filozófusvita. Szerk., a dokumentumokat összeáll., jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Rainer M. János. Bev. Bohó Róbert. Bp. Kelenföld–ELTE, 1989. 127 p.
3. köt. Történészvita. Szerk. Hegedűs B. András, Rainer M. János. Bev. Szabó Miklós. Bp. Kelenföld–ELTE, 1990. 203 p.
4. köt. Partizántalálkozó. Sajtóvita. Szerk., a dokumentumokat összeáll., jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Rainer M. János. Bev. Rainer M. János. Bp. Múzsák–1956-os Intézet, 1991. 280 p.
5. köt. Gazdasági vezetés. Műszaki fejlesztés. Kertmagyarország? Szerk., bev., jegyzeteket írta Hegedűs B. András. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 178 p.
6. köt. Pedagógusvita. Szerk., a dokumentumokat összeáll., jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Rainer M. János. Bev. Zibolen Endre. Bp. Múzsák–1956-os Intézet, 1992. 178 p.
7. köt. Iparművészvita. Orvosvita. Szerk., a dokumentumokat összeáll., jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Ember Mária, Bohó Róbert. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 210 p.

PÜNKÖSTI ÁRPÁD: Rákosi a csúcson, 1948–1953. Bp. Európa, 1996. 568 p.

PÜNKÖSTI ÁRPÁD: Két vagon kalap begyűjtve. Nagy Imre miniszterelnöksége, egy párthatározat elsüllyesztése. = Tiszatáj. 54. évf. 2000. 2. sz. 52–67. p.

RAINER M. JÁNOS: Az eszmék útja, előzmények és események. = A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük, 1956–1999. Szerk. Király Béla, Lee W. Congdon. Előszó Király Béla. Bp. Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, 2001. 21–45. p.

RAINER M. JÁNOS: Az író helye. Viták a magyar irodalmi sajtóban, 1953–1956. Bp. Magvető, 1990. 411 p. (Gyorsuló idő)
Az 1956-hoz vezető út egyik ágának, az irodalmi és irodalompolitikai vitáknak adatszerű és tárgyilagos elemzése.

RAINER M. JÁNOS: ”A kongresszus szelleme.” Irodalom és politika 1956 tavaszán. = Világosság. 30. évf. 1989. 2. sz. 121–130. p.
A Szovjetunió Kommunista Pártja (SZKP) XX. kongresszusának hatása az ellenzéki írókra.

RAINER M. JÁNOS: Magyarország a szovjet érdekszférában. = Mi a politika? Szerk. Gyurgyák János. Bp. Osiris, 1996. 335–343. p.

RAINER M. JÁNOS: Nagy Imre és a hatalmi központ, 1954. december–1956. július. = Társadalmi Szemle. 47. évf. 1992. 6. sz. 81–88 p.
A desztalinizáció problémái Magyarországon, 1953–1956 címmel rendezett konferencia (1991. november) előadása a hatalomból kiszoruló Nagy Imre, illetve a Rákosi Mátyás vezette hatalmi centrum, két változó, formálódó politikai magatartás viszonyának alakulását vázolja az MDP vezető testületeinek üléseiről készített jegyzőkönyvek és a Nagy Imre-per iratai alapján.

RAINER M. JÁNOS: Nagy Imre tizenhét hónapjának mérlege, 1953–1955. = Múltunk. 43. évf. 1998. 2. sz. 3–22. p.

RAINER M. JÁNOS: The new course in Hungary in 1953. = Cold War International History Project. Working Paper. 2002. No. 38. 1–55 p.

RAINER M. JÁNOS: Ötvenhat forró nyara. Közjáték: a tiszta lap. = Kortárs. 33. évf. 1989. 10. sz. 89–97. p.
Az 1956. júliusi párthatározat, Rákosi Mátyás leváltásának hatása a magyar írókra.

RAINER M. JÁNOS: A szolgálattól az elkötelezett kritikáig. Irodalom és politika 1953–54-ben. = Budapest Főváros Levéltára Közleményei. ‘88. Bp. Budapest Főváros Levéltára, 1988. 223–261. p.

RAINER M. JÁNOS: Ungarn 1953–1956. Die Krise und die Versuche ihrer Bewältigung. = Satelliten nach Stalins Tod. Der "neue Kurs". 17. Juni 1953 in der DDR, ungarische Revolution 1956. Hrsg. András B. Hegedűs, Manfred Wilke. Vorwort Árpád Göncz. Berlin, Akademie Verlag, 2000. 137–217. p.(Studien des Forschungsverbundes SED-Staat an der Freien Universität Berlin)

RÁKOSI MÁTYÁS: Visszaemlékezések, 1940–1956. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Baráth Magdolna, Feitl István stb. Szerk. Feitl István, Gellériné Lázár Márta. Előszó Sipos Levente. Bp. Napvilág, 1997.
1. köt. XXIII, 647 p.
2. köt. 648–1122. p.

RÉVÉSZ BÉLA: Manipulációs technikák a hidegháború korai időszakában. Magyarország és a Szabad Európa Rádió, 1950–1956. Szeged, JATE Állam- és Jogtudományi Kara, 1996. 90 p. (Acta Juridica et Politica. T. 50. Fasc. 10.)

ROMSICS IGNÁC: La Politique des grandes puissances et la Hongrie pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. = Guerres mondiales et conflits contemporains. 2001. sept. No. 200. 83–98. p.

SÁRKÖZI MÁTYÁS: „ő mondja meg ki voltál...” Irodalmi élet a Rákosi-korszakban. = Századvég. 1987. 4–5. sz. 38–60. p.

SIMÁNDI IRÉN: A magyar gazdaság a Szabad Európa Rádió Reflektorában, 1951–1956. = Történelmi Szemle. 42. évf. 2000. 1–2. sz. 129–152. p.

SIMÁNDI IRÉN: A magyar társadalom a Szabad Európa Rádió „Reflektor”-ában, 1951–1956. = Valóság. 44. évf. 2001. 10. sz. 69–87. p.

STANDEISKY ÉVA: A bálványok ledőlnek. Az 1956-os forradalom előzményei. = Rubicon. 7. évf. 1996. 8–9. sz. 4–7. p.

STANDEISKY ÉVA: Hit-viták. Az írók és az 1953-as „új szakasz”. = Mozgó Világ. 29. évf. 2003. 8. sz. 27–43. p.

SZABÓ BÁLINT: Az 1953. júniusi politikai fordulat. = Propagandista. 1986. 4. sz. 118–169. p.

SZABÓ BÁLINT: „Pártegységgel a szocialista demokráciáért.” Az MDP Központi Vezetőségének 1956. júliusi határozatáról. = Propagandista. 1986. 5. sz. 76–127. p.

SZABÓ BÁLINT: Új szakasz az MDP politikájában, 1953–1954. Bp. Kossuth, 1984. 165 p. (Négy évtized)

SZABÓ CSABA: A katolikus egyház állami ellenőrzése és korlátozása az ötvenes években. = Valóság. 45. évf. 2002. 1. sz. 87–96. p.

SZAKÁCS SÁNDOR: Hatalom és gazdaság az ötvenes években. = Múltunk. 43. évf. 1998. 2. sz. 165–174. p.
Elhangzott A politikai hatalom az ötvenes években címmel 1996. november 13–14-én a Politikatörténeti Intézetben rendezett konferencián.

SZAKÁCS SÁNDOR: Kritikai észrevételek az 1945 utáni magyar történelem értelmezéseihez. = Mérlegen a XX. századi magyar történelem. Értelmezések és értékelések. Szerk. Püski Levente, Valuch Tibor. Bp.–Debrecen, 1956-os Intézet–Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, 2002. 321–325. p. (Jelenkortörténeti műhely 3.)

SZALAI LÁSZLÓ: Előhang 1954-ből. A Szabad Nép taggyűlése. = Világosság. 35. évf. 1994. 10. sz. 48–56. p.
Az 1954 októberében lezajlott három napos, ellenzéki szellemű taggyűlés.

SZÁNTÓ LÁSZLÓ: A somogyi összegezés kaposvári vitája. = Valóság. 34. évf. 1991. 12. sz. 86–95 p.
Bemutatja Márkus István somogyi agrárszociográfiájáról 1956. október 19-én rendezett vita előzményeit, lefolyását és utóéletét.

SZÁNTÓ LÁSZLÓ: A somogyi összegezés kaposvári vitája. = Agrártörténeti Szemle. 37. évf. 1995. 1–4. sz. 353–437. p.

SZÁSZ BÉLA: Minden kényszer nélkül. Egy műper története. Előszó Glatz Ferenc. Utószó Zinner Tibor. Bp. Európa–História, 1989. 421 p. (Extra Hungariam)

SZÉCHÉNYI, GEORG: Ungarn zwischen rot und rot. Ein Bericht aus den Jahren, 1944–1956. München, Biederstein, 1963. 183 p.

SZÉLL JENŐ: "Egy egészen más kultúrpolitikát próbáltam megvalósítani, mint ami a

hivatalos volt". Részlet a Széll Jenővel készített életútinterjúból. Sajtó alá rend. Kozák Gyula. = Szín. 1996. 1–2. sz. 8–16. p.

SZOVJET nagyköveti iratok Magyarországról, 1953–1956. Kiszeljov és Andropov titkos jelentései. Összeáll. és a bevezető tanulmányt kész. Baráth Magdolna. Bp. Napvilág, 2002. 376 p.

SZRENKA ÉVA: Forr a bor. A szegedi József Attila Kör és az 1956. október 20-i MEFESZ nagygyűlés. = Szeged. 15. évf. 2003. 11. sz. 43–45. p.

SZTIKALIN, ALEKSZANDR SZERGEJEVICS: A szovjet nagykövetség és az MDP-n belüli harc 1956 tavaszán – kora őszén. = Múltunk. 43. évf. 1998. 2. sz. 23–49. p.

SZTIKALIN, ALEKSZANDR SZERGEJEVICS: A szovjet–jugoszláv közeledés és a magyar belpolitikai helyzet, 1954–1956 nyara. = Múltunk. 48. évf. 2003. 1. sz. 208–234. p.

SZTIKALIN, ALEKSZANDR [SZERGEJEVICS]: Andropov Magyarországon a forradalom előtt. Jelentések Moszkvának. = História. 21. évf. 1999. 4. sz. 20–23. p.

TANÚK és tanulságok. Dokumentumok a volt SZKP KB Levéltárából. Közzéteszi Rigó Béla. = Tekintet. 6. évf. 1993. 1–2. sz. 36–46. p.
Két jelentés szovjet diplomatáknak Király Istvánnal folytatott beszélgetéséről, aki beszámol az Írószövetségen belüli vitákról, az ország, az MDP és a pártellenzék helyzetéről.

TÖRTÉNELMI utunkról. A Horthy-rendszer. A „fényes szelek”. Az ötvenes évek. Bp. Kossuth, 1985. 70 p. (A Pártélet kerekasztala)
Az utolsó fejezetben Bacsó Péter, Balogh Sándor, Csizmadia Ernő, Hajdu Tibor, Király István, Urbán Károly mondja el az MSZMP hivatalos folyóiratának ankétján, hogy miként ítéli meg az ötvenes évek elejét. A kerekasztal-beszélgetés eredetileg a Pártélet 1984. évi 3. számában jelent meg.

TÖRVÉNYTELEN szocializmus. A Tényfeltáró Bizottság jelentése. Szerk. Révai Valéria. Bp. Zrínyi–Új Magyarország, 1991. 366 p.
1989 februárjában – a rendszerváltás küszöbén – a Németh Miklós-kormány döntést hozott egy történészekből és jogászokból álló bizottság felállításáról, amelynek feladatát az 1944–45-től az 1956-os forradalomig terjedő időszakban elkövetett törvénytelenségek és a kor joggyakorlatának feltárásában jelölte meg. A jelen kiadvány a Zinner Tibor által vezetett, ám saját kilétét fel nem táró történész albizottság munkájának eredményét adja közre. A könyv élén Ormos Mária történésszel készített beszélgetés olvasható az ötvenes évekről, a kiadványt Kónyáné Kutrucz Katalin dolgozata zárja, amely az 1948–1955 közötti bírói gyakorlatot mutatja be.

ÚJABB részletek Rákosi Mátyás lemondatásáról. A dokumentumokat közli Irina Morozova és Vida István. = Társadalmi Szemle. 51. évf. 1996. 3. sz. 76–94. p.
Péter Gábor levele Kovács Istvánnak, a Farkas Mihály ügyének kivizsgálására kiküldött bizottság vezetőjének, valamint J. V. Andropovnak a feljegyzése a Kovács Istvánnal folytatott beszélgetésről.

URBÁN KÁROLY: Az 1953-as fordulat és a magyar értelmiség. = Párttörténeti Közlemények. 27. évf. 1981. 4. sz. 30–83. p.

URBÁN KÁROLY: A magyar–szovjet gazdasági kapcsolatok a Nagy Imre-kormány időszakában, 1953–1955. = Társadalmi Szemle. 51. évf. 1996. 7. sz. 80–94. p.

URBÁN KÁROLY: Nagy Imre első miniszterelnöksége. = Társadalmi Szemle. 47. évf. 1992. 6. sz. 72–81. p.
A desztalinizáció problémái Magyarországon, 1953–1956 címmel 1991 novemberében rendezett konferencia előadása. Az MDP vezető testületei és a kormány üléseiről készített jegyzőkönyvek alapján vizsgálja az 1953. június–1955. január közötti időszakot, Nagy Imre és a rákosisták hatalmi harcát, s a szovjet pártvezetésnek a küzdelem kimenetelét eldöntő szerepét.

URBÁN KÁROLY: Nagy Imre és G. M. Malenkov. Két miniszterelnök Sztálin után. = Múltunk. 41. évf. 1996. 1. sz. 129–180. p.

URBÁN KÁROLY: A Nagy Imre-kormány megalakulása, 1953. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok és források. 1. Szerk. Sipos József, Sipos Levente. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2002. 39–80. p.

VARGA GYÖRGY, T.: Adalékok és szempontok a Magyar Dolgozók Pártja hatalmi helyzetéhez. = Múltunk. 43. évf. 1998. 2. sz. 175–182. p.
Elhangzott A politikai hatalom az ötvenes években címmel 1996. november 13–14-én a Politikatörténeti Intézetben rendezett konferencián.

VARGA GYÖRGY, T.: Útban 1956 felé. Adalékok az "új szakasz" történetéhez. = Társadalmi Szemle. 53. évf. 1998. 5. sz. 101–118. p.

VARGA LAJOS, SZ: Szakszervezetek a diktatúrában. A Magyar Dolgozók Pártja és a szakszervezetek, 1948–1953. Pécs, Baranya Megyei Könyvtár, 1995. 217 p. (Pécsi Tudománytár)

VÁSÁRHELYI MIKLÓS: Az első meghiúsított reformkísérlet. Az 1953-as kormányprogram. = Medvetánc. 1988. 2–3. sz. 149–205. p.
Az 1986-os ellenzéki ötvenhatos konferencia előtanulmányaként készült mű az 1953-as kormányprogramtól a forradalomig vezető folyamatokat elemzi, kiemelten tárgyalja Nagy Imre és a pártellenzéki értelmiség szerepét a forradalom előkészítésében.

VIDA JÓZSEF: Az MDP KV 1956 nyarán született határozatának hatása Miskolcon, különös tekintettel az értelmiségre. = Borsodi levéltári évkönyv. 4. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár, 1981. 227–237. p.

ZINNER TIBOR: Büntetőjog és hatalom. = Múltunk. 43. évf. 1998. 2. sz. 183–205. p.
Elhangzott A politikai hatalom az ötvenes években címmel 1996. november 13–14-én a Politikatörténeti Intézetben rendezett konferencián.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon