___4. A forradalom Budapesten és vidékén___Vissza
4. A FORRADALOM BUDAPESTEN ÉS VIDÉKEN
Összeállította: Győri László


1956. = Századvég. 1989. 1–2. sz. 78–87., 95–183. p.
Tematikus szám, amely Kende Péter cikkét, Varga Lászlónak, Litván Györgynek, Pető Ivánnak a Széchenyi Szakkollégium és a Társadalomtudományi Klub 1988. december 4–5-i konferenciáján elhangzott előadását, valamint Csicskó Mária, Körösényi András közösen írott tanulmányát és dokumentum-összeállítását közli a Petőfi Párt működéséről.

1956. A forradalom és szabadságharc röpcédulái. Összeáll. Rédey Gábor. Bp. Első Vertikális Kisszövetkezet, 1989. 164 p.

1956. Nógrád megye kronológiája és személyi adattára. A forradalom eseményei és aktív szereplői a megyében. Szerk. Á. Varga László. Az adatgyűjtést végezte Á. Varga László, Dupák Gábor, Tyekvicska Árpád. A kronológiát összeáll. Á. Varga László, Dupák Gábor. Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 1996. 309 p. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 19.)

1956. Oszeny v Budapeste. Red.-szoszt. V. F. Korkin. Naucsnüe redaktorü B. J. Zselicki, A. M. Kirov. Predszlovie Jurij Novopasin. Moszkva, Mart, 1996. 254 p.

1956 a sajtó tükrében, 1956. október 22–november 5. Vál. Izsák Lajos, Szabó József. Bp. Kossuth, 1989. 415 p.
A gyűjtemény teljességre törekedve adja közre a korabeli fővárosi újságokat, köztük néhány üzemi lapot is. Az egyes számok időrendben, teljes terjedelemben, jegyzet és magyarázat nélkül olvashatók.

1956 Bács-Kiskun megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk. Tóth Ágnes. Az adatgyűjtést végezte Orgoványi István, Pető Melinda, Tóth Ágnes. A kronológiát összeáll. és az életrajzokat írta Orgoványi István, Pető Melinda. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 2000.
1. köt. Kecskeméti, bajai, bácsalmási járás. 426 p.
2. köt. Dunavecsei, kalocsai, kiskőrösi, kiskunfélegyházi, kiskunhalasi járás. 427–829. p.

1956 dokumentumai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban. Összeáll. Rásó József. Szerk. Dobrossy István. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 1998. 196 p. (Acta archivistica 5.)

1956 dokumentumai Hajdú-Biharban. Az 1956-os forradalom Hajdú-Bihar megyei történetének válogatott dokumentumai. Főszerk. Gazdag István, szerk. Filep Tibor, Valuch Tibor. Debrecen, 1956-os Intézet Hajdú-Bihar Megyei Kutatócsoportja, 1993. 509 p.
Válogatott dokumentumok a forradalomról, a megtorlás és a politikai restauráció fontosabb eseményeiről 1956. október 23-ától 1957 decemberéig.

1956 és a politikai pártok. Politikai pártok az 1956-os forradalomban, 1956. október 23–november 4. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Az iratokat gyűjt., vál., szerk. és az egyes fejezetek elé a bevezető tanulmányt írta Benkő Péter, Izsák Lajos, Strassenreiter Erzsébet, Urbán Károly, Vida István. Utószó Vida István. Bp. MTA Jelenkorkutató Bizottság, 1998. 571 p.

1956 forradalma Miskolcon. Összeáll. Balás István. Miskolc, MDF Miskolci Szervezete, 1990. 72 p.

The 1956 Hungarian revolution. A history in documents. Compiled, ed. and introduced by Csaba Békés, Malcolm Byrne, János M. Rainer. Assistant eds. József Litkei, Gregory F. Domber. Pref. by Árpád Göncz. Forew. by Charles Gati. Introd. essay by Timothy Garton Ash. Bp.–New York, Central European University Press–The National Security Archive, 2002. L, 598 p. (National Security Archive Cold War Readers)

1956 megyénkben. [Bev.] Rémiás Tibor. = Szülőföldünk. 19. 1992. Főszerk. Rémiás Tibor. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Bizottság, 1992. 3–70. p.

1956 októbere Szabolcs-Szatmár megyében. Dokumentumok. Szerk., előszó Vida István. A kötet anyagát gyűjt., vál. és a jegyzeteket kész. Németh Péterné. Nyíregyháza, MSZP Szabolcs-Szatmár megyei és Nyíregyháza városi Szervezete, 1989. VII, 372 p.
A kötet a megye forradalmi eseményeit, a hatalmi restaurációt és a megtorlások történetét széles körű levéltári kutatások eredményeként feltárt dokumentumok publikálásával mutatja be. A válogatásban közzétett 200 forrás a barikád mindkét oldalán állókat megszólaltatja.

1956 plakátjai és röplapjai. Október 22–november 5. Összeállította és szerk. Izsák Lajos, Szabó József, Szabó Róbert. Bp. Zrínyi, 1991. 585 p.

1956 sajtója. 1956. október 23–november 4. A lapokat összegyűjt. Nagy Ernő. Bp. Tudósítások Kiadó, 1989. 51 ív.

Az emigráns szerkesztő fakszimilében elsőként tette közzé a forradalom budapesti és vidéki sajtótermékeinek jelentős gyűjteményét. A kötet hazatéréséig négy kiadást ért meg Franciaországban.

1956-ban. Jászberény, Politikai Foglyok Országos Szövetsége–'56-os Szövetség Jászsági Szervezete, 1995. 159 p.

Az 1956-os forradalom. = Magyar történeti dokumentumok, 1944–2000. [Szerk. és összeáll.] Izsák Lajos, Nagy József. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 207–244. p.

Az 1956-os forradalom dokumentumai a Kossuth Múzeumban. Válogatás. Vál. [és közread.] Kocsis Gyula, Reznák Erzsébet. = A Ceglédi Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Kör értesítője. 1990. Szerk. Kocsis Gyula. Cegléd, Kossuth Múzeum, 1990. 53–80. p.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc népköltészete. Közread. Jobbágyi Gábor. = Hitel. 9. évf. 1996. 11. sz. 3–8. p.

Az 1956-os forradalom Nógrád megyei okmánytára. Szerk. Á. Varga László és Pásztor Cecília. Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 2001.

2/1. köt. 1956. október 24–november 13. 436 p.

Az 1956-os forradalom Somogyban. Válogatott dokumentumok. Függelék: A forradalom somogyi eseményeinek kronológiája. A Somogy megyében megalakult forradalmi szervek tagjai. A forradalom megtorlása Somogyban. Vál. és összeáll. Szántó László. Szerk. Szili Ferenc. Utószó Poldesz Albert. Kaposvár, Somogy Megyei Levéltár, 1995. 515 p.

Az 1956-os forradalom Szentesen. Szerk. Barta László. Szentes, Önkormányzat, 2000. 121 p.

1956–1996. Szabadságharcos Emlékkönyv. Szerk. Bányay László. Előszó Csapó Endre. Kogarah, Független Magyar Szabadságharcos Szövetség, 1996. 200 p.

’56 vidéken. Zalaegerszegen 1991. november 13-án rendezett Levéltári Napon elhangzott előadások. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 1992. 93 p.
A kötet Litván György bevezető cikkét (Kié 1956?) követően Belényi Gyula kistelki, mórahalmi kutatásait, Tyekvicska Árpád nógrádi szociográfiai elemzését és Bán Péternek a Pécsi Megyei Bíróság periratait elemző tanulmányát közli. A forradalom és a megtorlás a témája Feiszt György (Vas megye) és Kapiller Imre (Zala megye) írásának is. Márfi Attila a hivatalos propagandát és a közigazgatási iratanyagot összevetve elemzi a siklósi járásban a forradalom eseményeit. Gyarmathy Zsigmond az 1956. őszi szovjet csapatmozgásokról ír - források és személyes emlékek alapján.

’56 Zalában. A forradalom eseményeinek Zala megyei dokumentumai, 1956–1958. A dokumentumokat vál. és a kötetet szerk. Csomor Erzsébet, Kapiller Imre. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 1996. 538 p. (Zalai gyűjtemény 40.)

Az 56-os forradalom és a pécsiek. A pécsi 56-os emlékmű avatásának, a forradalom 40 éves évfordulójának emlékére. Szemelvények, riportok és tanulmányok. Összegyűjt., vál. és szerk. Zsolnay Antal József. Pécs, Pécs-Baranya Barátai Kerekasztal Társaság, 1996. 446 p.

ACZÉL TAMÁS: A Móricz Zsigmond körtér ostroma. = Szemle. Válogatás a brüsszeli Nagy Imre Intézet folyóiratából. Szerk. Kozák Gyula. Előszó Kende Péter. Bp. Századvég–1956-os Intézet, 1992. 113–118. p.

ALBA, VICTOR: Las lecciones de un mes trágico. Hungría y el Cercano Oriente. México, Ediciones del Centro de Estudios Sociales, 1956. 32 p.
Konferencia az 1956-os közel-keleti válságról és az 1956-os magyar forradalomról.

Az ALFÖLDI Kecskeméti Konzervgyár munkástanácsának jegyzőkönyvei, 1956. október 30–december 12. Közli Tóth Ágnes. = Évkönyv. 2. 1993. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 195–208. p.

AMIRŐL kevés szó esett... Adalékok a Budapesti Műszaki Egyetem 1956 októberi eseményeihez. Szerk. Pogány Mária. Bp. Műegyetem 1956 Alapítvány.
1. köt. 1992. 82 p.
2. köt. 1993. 71 p.
3. köt. 1995. 54 p.
4. köt. 1996. 104 p.

ANGYAL ISTVÁN sajátkezű vallomásai, 1956 december. Közli Eörsi László. = Múltunk. 40. évf. 1995. 4. sz. 133–182. p.

ANWEILER, OSCAR: Die Räte in der Ungarischer Revolution 1956. = Osteuropa. 8. 1958. 393–400. p.

ARGENTIERI, FEDERIGO: Ungheria, 1956. La rivoluzione calunniata. Intr. di Giancarlo Bosetti. 2. ed. aggiornata. Milano, Reset, 1998. 145 p.

BAEHRENDTZ, NILS ERIK: Vi såg det hända. En bok om den ungerska folkresningen av Nils Erik Baehrendtz. Stockholm, Rabén–Sjögren, 1957. 158 p.

BAEHRENDTZ, NILS ERIK: Ez történt, láttuk! Az 1956-os magyar népfelkelés története a rádióban elhangzott híradás és a helyszíni tudósítók jelentése szerint a svéd sajtóban. Helsingborg, Storlinds förlag, 2002. 128 p.

BAEVA, ISZKRA: Ungarszka 1956 godina – nadezsdi i pogrom. = ~: Iztocsna Evropa szled Sztalin, 1953–1956. Polsa, Ungaria, Csehoszlovakia i Bulgaria. Szofia, Universzitetszko izd. Szv. Kliment Ohridszki, 1995. 126–230. p.

BAJONTAI Imre: Mi történt Sárváron 1956-ban? = Vasi Szemle. 51. évf. 1997. 5. sz. 657–666. p.

 

BAKONYI István: Németh László 1956-os írásai. = Palócföld. 47. évf. 2001. 1. sz. 31–36. p.

BALÁZS PIRI LÁSZLÓ: Életek és számok. Piros a vér a pesti utcán, 1956. = Rebellitás ’56. 2. évf. 1993. 5. sz. 29–45. p.

BÁLINT LÁSZLÓ: 1956. A forradalom Szegeden. Szeged, Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, 2000. 306 p.

BÁLINT LÁSZLÓ: 1956. A forradalom Szegeden és Csongrád megyében. Bp. Magyarok Világszövetsége 1956-os Bizottsága, 1996. 177 p.

BÁLINT LÁSZLÓ: A forradalom intézményei Szegeden 1956-ban. = Szegedi Műhely. 34. évf. 1995. 1–4. sz. 76–102. p.

BÁLINT LÁSZLÓ: Hamisság és igazság. Halállista – 1956 – Szeged. = Szeged. 12. évf. 2000. 10. sz. 30–33. p.

BÁLINT LÁSZLÓ: A szegedi Forradalmi Katonai Tanács 1956-ban. = Szeged. 8. évf. 1996. 11. sz. 13–15. p.

BÁLINT LÁSZLÓ: A szegedi Nemzetőrség 1956-ban. = Szeged. 8. évf. 1996. 10. sz. 23–25. p.

BÁLINT LÁSZLÓ: Újjáalakult politikai pártok 1956-ban Szegeden. = Szeged. 8. évf. 1996. 12. 21–23. p.

BALOGH ISTVÁN: Debrecen a forradalom után. Események 1956. november 4-től 1957. január 7-ig napról napra. Szerk., a névjegyzéket összeáll. és a jegyzeteket írta Simon Zoltán. Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, 1994. 133 p.

BÁN ISTVÁN: A Magyar Református Egyház és 1956 eseményei. = Református Egyház. 44. évf. 1992. 89–91. p.

BÁN PÉTER: Egy társadalomtörténeti közelítés Baranya megye ‘56-os forradalmi mozgalmaihoz. = Évkönyv. 1. 1992. Szerk. biz. Bak János, Békés Csaba, Hegedűs B. András, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1992. 77–91. p.
A megtorlás forrásai (vádiratok, ítéletek, rendőrségi, ügyészségi és bírósági kihallgatási jegyzőkönyvek, tanúvallomások) alapján kísérli meg a forradalom résztvevőinek – foglalkozás szerinti – bemutatását.

BARBER, NOËL: A handful of ashes. A personal testament of the battle of Budapest. London, Wingate, 1957. 130 p.
A szerző október 24-én a Daily Mail tudósítójaként érkezett Magyarországra. Hivatásának megfelelően a forradalom minden fontosabb helyszínéről igyekezett információt szerezni, eközben őt is lelőtték.

BARBER, NOËL: Seven days of freedom. The Hungarian uprising, 1956. London, MacMillan, 1973. 268 p.

Személyes élményeken alapuló leírás.

BARCZA JÓZSEF: A református egyház szerepe. = Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Szimpózium, 1997. október 11–12. Előszó Balás Piri László. Bp. Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti Képviselete, 1997. 135–139. p.

BÁTKI FERENC: A fegyveres felkelés igaz története. Kecskemét, 1956. október 26. Csongrád, Szerző, 2000. 87 p.

BAUDY, NICOLAS: Jeunesse d’octobre. Témoins et combattants de la révolution hongroise. Paris, La Table Ronde, 1957. 444 p.
Menekültek vallomásai.

BAYER ZSOLT: "...hogy legyen jel". Bp. XX. Század Intézet–Történeti Hivatal, 2000. 88 p.

BAYER, ZSOLT: “... to leave a sign.” Bp. Kairosz, 2000. 88 p.

BECK TIBOR, ifj.: Mozaikok a forradalom és a megtorlás történetéhez. 1956 a budapesti Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán. = Évkönyv. 6. 1998. Szerk. Litván György Bp. 1956-os Intézet, 1998. 213–241. p.

BELOKON, A.–TOLSTIKOV, V.: The truth about Hungary. Facts and eyewitness accounts. Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1957. 205 p.

BENKŐ PÉTER: A Parasztpárt 1956-ban. = Múltunk. 41. évf. 1996. 3. sz. 123–133. p.

BENKŐ PÉTER: Szociáldemokrácia 56-ban. = Múltunk. 35. évf. 1990. 3. sz. 143–160. p.
Levéltári dokumentumok felhasználásával készült tanulmány az szdp 1956-os újjáalakulásáról.

beránNÉ NEMES ÉVA–KAJÁRI ERZSÉBET: A munkástanácsok és a szakszervezetek, 1956–1967. = Múltunk. 37. évf. 1992. 2–3. sz. 70–101. p.
A tanulmány a szakszervezetek 1956-os történetét, munkástanács-politikáját és a forradalom alatt tervezett szakszervezeti törvény körüli vitákat elemzi.

BERECZ JÁNOS: 1956 counter-revolution in Hungary. Words and weapons. Bp. Akadémiai Kiadó, 1986. 223 p.

BERKI MIHÁLY: Az ÁVH és az 1956-os forradalom. = ~: Az Államvédelmi Hatóság. Salgótarján, Nógrádi ny. 1994. 197–204.p.

BERKI MIHÁLY: Hadsereg vezetés nélkül, 1956. Bp. Magyar Média, 1989. 221 p.
A néphadsereg nyugalmazott vezérőrnagya a magyar honvédség 1956-os szereplését az átmenetnek megfelelő hangnemben bemutató munkáját főként azokra a jelentésekre alapozta, amelyeket a katonai egységek készítettek saját októberi-novemberi ténykedésükről, eleget téve a vezérkari főnök 1956. decemberi rendeletének.

BERNADAC, CHRISTIAN: L’exécution de Budapest. Paris, France-Empire, 1966. 272 p.

2. kiad. Paris, Presses Pocket, 1973. 251 p. (Presses Pocket 928.)

Francia riport a forradalmi napokról és a szovjet invázióról.

BIHARI MIHÁLY: Az 1956-os forradalom és szabadságharc. = ~ : Magyar politika, 1944–2004. Politikai és hatalmi viszonyok. Budapest, Osiris, 2005. 189–234. p.

BLACKWOOD, ALAN: The Hungarian uprising. Hove, Wayland, 1986. 78 p. (Flashpoints)

BORBÁNDI GYULA: Forradalom vagy ellenforradalom? A követelések és a programok. = Új Látóhatár. Válogatás, 1950–1989. Szerk. és a bevezető tanulmányt írta Szeredi Pál. Bp. Püski, 1989. 99–113. p.
A felkelés napjaiban alakult forradalmi-politikai szervezetek által közzétett programtervezetek összehasonlító elemzése. A tanulmány közvetlenül a forradalom leverése után íródott.

A BÖLCSÉSZKAR az 1956-os forradalomban. Az 1992. november 25-én tartott tudományos konferencián elhangzott előadások. Szerk. Vadász Sándor. Bp. ELTE, 1994. 126 p.
Borzsák István, Czeglédi András, Incze Miklós, Karácsony Sándor, Pomogáts Béla, Standeisky Éva, Szakács Sándor, Tischler János, Ungváry Krisztián, Varga János, Hegedűs B. András előadásai, visszaemlékezései.

BÖŐR LÁSZLÓ: A tanácsi iratok sorsa Pest megyében 1956 októberében. = Levéltári Szemle. 47. évf. 1997. 1. sz. 3–8. p.

BROUÉ, PIERRE: La révolution des conseils ouvriers. = 1956. Varsovie – Budapest. La deuxième révolution d’octobre. Textes réunis par Pierre Kende, Krzysztof Pomian. Paris, Seuil, 1978.100–104. p. (Collection Esprit)

A BUDAPESTI Központi Munkástanács tündöklése és bukása. = Magyar munkástanácsok 1956-ban. Dokumentumok. Sajtó alá rend. Kemény István és Bill Lomax. Párizs, Magyar Füzetek, 1986. 241–257. p. (Adalékok az újabbkori magyar történelemhez 5.)

A BUDAPESTI Műszaki Egyetem és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem részvétele az 1956-os forradalomban. Dokumentumok. Szerk. és összeáll. Pedroni Emma Anna. Bp. Műegyetem 1956 Alapítvány Kuratóriuma, 1994.

1. kötet 117 p.

2. kötet 28, [43] p.

BURIÁN SÁNDOR: Sorsforduló. = Írások nehéz időkből. Válogatás a MÚOSZ örökös tagjainak cikkeiből. Szerk. Boross Imre, Barabás Tamás, Kende Péter. Bp. Omni Media, 1999. 115–116. p.

BURILLÁK ATTILA: Mindszenty kiszabadulása 1956. október 30–31-én. = História. 11. évf. 1989. 1–2. sz. 60–61.

 

The CASE of the toppling idol. Ed. by Gerald Stourzh. Chicago, American Foundation for Political Education, 1958. 54 p. (Case-stories in american politics. Case-study 5.)

A CIKLON szélcsendjében. Emlékezések, dokumentumok Szabó Lőrinc 1956. október 23-i miskolci irodalmi estjéről, illetve Miskolc irodalmi életének szerepéről az 1956-os forradalomban. Sajtó alá rend., bev. és jegyzetekkel ell. Fazekas Csaba. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2000. 271 p.

ČOSIĆ, DOBRICA: 7 nap Budapesten. 1956 október 23–30. Ford. és utószó Vujicsics Sztoján. Bp. Bethlen Gábor Kiadó, 1989. 127 p.
Kis-Jugoszlávia későbbi elnöke íróként járt Budapesten és azonnal közzétette naplóját, amely magyarul először 1957-ben jelent meg Szabadkán.

CSEH GÉZA: Ifjúság a forradalomban (Szolnok megye). = Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 3. Vidéki diákmozgalmak 1956-ban. Szerk. Némethné Dikán Nóra, Szabó Róbert, Vida István. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2004. 259–297. p.

CSEH GÉZA: Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megye kapcsolata az 1956-os forradalom időszakában. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 2. Miskolc és Északkelet-Magyarország 1956-ban. Szerk. Á. Varga László. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2003. 165–176. p.

CSEH GÉZA: Szolnok megye. = A vidék forradalma, 1956. Szerk. Szakolczai Attila, Á. Varga László. Bp. 1956-os Intézet–Budapest Főváros Levéltára, 2003. 1. köt. 337–388. p.

CSEH GÉZA: A Damjanich Rádió hullámhosszán. Szolnok – 1956. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 2003. 183 p. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár közleményei 5.)

CSEH ZITA: Formális és informális kapcsolatok Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye között az 1956-os forradalom idején. Az előzményektől a szovjet megszállásig. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 2. Miskolc és Északkelet-Magyarország 1956-ban. Szerk. Á. Varga László. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2003. 153–164. p.

CSEH ZITA: Heves megye. = A vidék forradalma, 1956. Szerk. Szakolczai Attila, Á. Varga László. Bp. 1956-os Intézet–Budapest Főváros Levéltára, 2003. 1. köt. 267–298. p.

CSEH ZITA: A Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottsága és a Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom tevékenysége az 1956-os forradalomban. = Levéltári Szemle. 43. évf. 1993. 1. sz. 14–25. p.

CSICSKÓ MÁRIA–KÖRÖSÉNYI ANDRÁS: Egy harmadikutas szocializmus – utópia földközelben. A Petőfi Párt 1956–57-ben. = Századvég. 1989. 1–2. sz. 118–183. p.
Egykorú dokumentumok és visszaemlékezések a Petőfi Párt forradalom alatti és utáni tevékenységéről bevezető tanulmánnyal.

A CSILLAG lehullt. Összeáll. Zecher János. Dunaújváros, Dunatáj Kiadói Kft., 2001. 94 p.
A forradalom Fejér megyei eseményei rendőrségi és bírósági iratok tükrében.

CSOÓRI SÁNDOR: Illyés Gyula 1956-os felhívása a világ íróihoz. ~:= Tenger és diólevél. Összegyűjtött esszék, naplók, beszédek, 1961–1994. Vál., szerk. Szakolczay Lajos. Bp. Püski, 1994. 1. köt. 408–409. p.

CSURGAI HORVÁTH JÓZSEF–FARKAS GÁBOR–KOMLÓSI JÓZSEF: "Egy nép kiáltott, aztán csend lett". Az 1956-os forradalom Székesfehérvárott. Szerk. Csurgai Horváth József. Székesfehérvár, Városi Önkormányzat, 1996. 442 p.

DÁVID JÁNOS–GESKÓ SÁNDOR–SCHIFFER PÁL: Forradalom, sortűz, megtorlás. Bp. Progresszív Kft., 1990. 158 p.
A könyv a szerzők Engesztelő, Sortűz, 1956 (Budapest Filmstúdió) c. dokumentumfilmjeinek anyagából készült. Az 1956. december 8-i salgótarjáni eseményeket bemutató összeállítás 1956. október 23-tól 1957 márciusáig rekonstruálja a történteket.

DECAUX, ALAIN: La tragédie de Budapest. = ~: L'histoire en question. Paris, Perrin, 1982. 193–241. p.

DEREGÁN GÁBOR: Nagy Imre beszéde. = ~: Írásjelek. Novellák, interjúk, beszélgetések. Bp. Onestudió, 2001. 97–103. p.
Nagy Imre 1956. október 23-án a Parlament erkélyén elhangzott beszéde Fenyvesi Mária gyorsírásos, hiteles lejegyzésében.

DIKÁN NÓRA, [NÉMETH PÉTERNÉ]: Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár megye együttműködése az 1956-os forradalomban. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 2. Miskolc és Északkelet-Magyarország 1956-ban. Szerk. Á. Varga László. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2003. 177–192. p.

DIKÁN NÓRA, NÉMETH PÉTERNÉ: Egy dokumentumsorozat megszületésének története. Az 1956. október 26–i nyíregyházi tüntetés. = A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve. 43. Nyíregyháza, Jósa András Múzeum, 2001. 365–387. p.

DIKÁN NÓRA, NÉMETH PÉTERNÉ: Az értelmiségi forradalmi bizottság Nyíregyházán 1956 októberében. = Szabolcs–szatmár–beregi levéltári évkönyv. 13. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 1999. 99–106. p.

DIKÁN NÓRA, [NÉMETH PÉTERNÉ]: Szabolcs-Szatmár megye. = A vidék forradalma, 1956. Szerk. Szakolczai Attila, Á. Varga László. Bp. 1956-os Intézet–Budapest Főváros Levéltára, 2003. 1. köt. 299–336. p.

DOBSZAY KÁROLY: A népi írók és a NÉKOSZ „közélete” 1956-ban. = Északkelet-Magyarország. 2001. 11. sz. 20–22. p.

Egy DOKUMENTUM 1957-ből. Szarvasi ellenforradalmi események községi dokumentációja. Közread. Kutas Ferenc. = Szarvasi Krónika. 1996. 10. sz. 63–69. p.

DOMONKOS LÁSZLÓ: Konduktorov nyomában. = ~: Titkos történetünk. Bp. Zrínyi, 1994. 234–265. p.
Kós Péter.

DRUCZA ATTILA: A Dudás-ügy. Egy forradalmi alternatíva 1956-ban. = Tanulmányok fél évezred magyar történelméből. Szerk. Fejérdy Gergely. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet–Pázmány Péter Történész Kör, 2003. 256–285. p.

DUBECZ SÁNDOR: Sebészeti klinika a tűzvonalban, 1956. Előszó Berentey György. Bp. Szikra Lapnyomda, 1996. 282 p.

DUNAI ÁKOS: Ávósok. San Francisco, Új Hídfő Baráti Köre, 1987. 112 p.
Interjúk az Államvédelmi Hatóság emigrált tagjaival.

ELTŰNT statisztikák nyomában. Az október 23-i és az azt követő eseményekkel kapcsolatos sérülések és halálozások. Bev. Vukovich György. = Statisztikai Szemle. 68. évf. 1990. 10. sz. 797–815. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: 1956 a XIII. kerületben. Bp. Angyalföldi József Attila Művelődési Központ Helytörténeti Gyűjteményének Klubja, 1997. 16 p. (XIII. kerületi helytörténeti füzetek 2.)

EÖRSI LÁSZLÓ: A II. kerületi Nemzeti Bizottmány. = Beszélő. 3. F. 10. évf. 2005. 6–7. sz. 78–86. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: A (II. kerületi) Nemzeti Forradalmi Bizottmány. A Magyar Nemzeti Forradalami Bizottmány megalakulása. = Évkönyv. 11. 2003. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2003. 208–222. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: XIII. kerületi rendőrkapitányság, 1956. = Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Szerk. Püski Levente, Timár Lajos, Valuch Tibor. Debrecen, KLTE Történelmi Intézete Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, 2000. 2. köt. 119–123. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: Adalékok az 1956–1957-es ellenállás történetéhez. A „Bástya”. = Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. A kötet tanulmányai előadásként elhangzottak az 1. Országos Jelenkortörténeti Konferencián, Debrecen, 1994. szeptember 1–3. Szerk. Valuch Tibor. Közrem. Püski Levente. Bp. Osiris–1956-os Intézet, 1995. 486–491. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: "Azt hiszitek, én nem vagyok olyan magyar, mint ti?" A Corvin közi fegyverátadási tárgyalások. = Beszélő. 3. f. 3. évf. 1998. 10. sz. 44–52. p.

EÖRSI László: Civil felkelők az 1956-os forradalomban. = Hadtörténelmi Közlemények. 114. évf. 2001. 4. sz. 626–639.

EÖRSI LÁSZLÓ: Corvin köz, 1956. = Beszélő. 3. f. 5. évf. 2000. 9–10. sz. 95–98. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: Corvinisták, 1956. A VIII. kerület fegyveres csoportjai. Bp. 1956-os Intézet, 2001. 645 p.

EÖRSI LÁSZLÓ: A corvinisták és a nemzetőrség. = Beszélő. 3. f. 4. évf. 1999. 11. sz. 21–28. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: A fegyveres felkelés vezetői. Legendás parancsnokok. = Rubicon. 13. évf. 2002. 11–12. sz. 20–25. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: Fegyveres felkelők – a forradalom katonái. A pesti srácok. = Rubicon. 7. évf. 1996. 8–9. sz. 8–11. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: Felkelő csoportok harcai Budapesten 1956-ban. = Életünk. 35. évf. 1997. 10. sz. 1052–1061. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: A felkelők és szabadságharcosok tevékenysége a forradalom alatt. = „Tizenhárom nap, amely...” Tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéből. Szerk. Horváth Miklós. Bp. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2003. 129–143. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: Göndör, Bütyök, Cigány és a többiek. A Göndör-csoport a forradalomban. = Beszélő. Ú. f. 5. évf. 1994. 42. sz. 32–33. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: A Kisfaludy utcai felkelőcsoportok. = Évkönyv. 7. 1999. Magyarország a jelenkorban. Bp. 1956-os Intézet, 1999. Szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 1999. 301–311. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: A “szabadnépesek”. A székház elfoglalása. = Beszélő. 3. f. 6. évf. 2001. 4. sz. 79–92. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: Széna tér, 1956. Részlet a szerző készülő monográfiájából. = Beszélő. 3. f. 9. évf. 2004. 5. sz. 65–78. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: A Széna téri felkelők a fegyverszünet idején. = Évkönyv. 12. 2004. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2004. 186–207. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: A Széna téri felkelők tűzszüneti tárgyalásai. = Évkönyv. 10. 2002. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2002. 335–340. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: A Széna tériek, 1956. Bp. 1956-os Intézet–Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2004. 369 p.

EÖRSI LÁSZLÓ: A tűzoltó utcai fegyveres csoport a forradalomban. = Évkönyv. 1. 1992. Szerk. biz. Bak János, Békés Csaba, Hegedűs B. András, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1992. 55–76. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: A Tűzoltó utcai fegyveres csoport a forradalomban. Bp. Századvég–1956-os Intézet, 1993. 99 p.

EÖRSI LÁSZLÓ: A Vajdahunyad utcai felkelők. = Évkönyv. 8. 2000. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 2000. 262–273. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: „A véres csütörtök”. = Századvég. 1990. 1. sz. 241–252. p.
Az 1956. október 25-i Kossuth téri sortűz története. A szerző – levéltári források híján – a szemtanúk emlékeinek mozaikkockáiból rekonstruálta a tragikus eseményeket.

ERDEY TIBOR: Recskiek a szabadságharcban. = ~: A recski tábor rabjai. 7. kiad. Bp. Püski, 2001. 296–315. p.

Az ERDŐMÉRNÖKI Főiskola jelentése az 1956/57. iskolai év eseményeiről. Szerk. Oroszi Sándor. Bp. Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya, 1996. ism. lsz. (Erdészettörténeti Közlemények 24.)

ERGÜN, MEHMET: Macar Ihtilâli. Istanbul, Kitapçilik Ticaret Ltd., 1967. 128 p.

Az ÉRTELMISÉG részvétele az 1956-os forradalomban Szabolcs-Szatmár-Beregben. [Közread. és bev.] Gyarmathy Zsigmond. = Helytörténeti tanulmányok. 9. 1993. Szerk. Nagy Ferenc. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára, 1993. 435–461. p.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltárának dokumentumai.

ESEMÉNYEK Szentmihály történetében. 1. köt. Kerekes Béla: Forradalmunk története. Nyíregyháza–Tiszabüd, Colonel P., 1993. 39 p. (Büdszentmihályi füzetek 1.)

FAKÁSZ TIBOR: A forradalom a komáromi járásban. = Évkönyv. 4. 1995. Szerk. biz. Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1995. 287–302. p.

FAKÁSZ TIBOR: A dorogi járás 1956-ban. Utószó Kovács Lajos. Dorog, Dorog Város Barátainak Egyesülete, 2000. 274 p. (Dorogi füzetek 23.)

FAKÁSZ TIBOR: Esztergom 1956-os históriája. Esztergom, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, 2000. 183 p.

FAKÁSZ TIBOR: Mecséri ezredes 1956-os esztergomi tevékenysége. = Esztergom évlapjai. Esztergom, 2000. 243–262. p.

FARKAS CSABA: Csongrád megye. = A vidék forradalma, 1956. Szerk. Szakolczai Attila, Á. Varga László. Bp. 1956-os Intézet–Budapest Főváros Levéltára, 2003. 1. köt. 199–232. p.

FARKAS CSABA: A politikai hatalom erőszakos fellépései Szegeden az 1956-os forradalom első napjaiban. = Szeged. 5. évf. 1993. 10. sz. 9–12. p.

FARKAS CSABA: Szegedi egyetemisták a forradalomban. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 3. Vidéki diákmozgalmak 1956-ban. Szerk. Némethné Dikán Nóra, Szabó Róbert, Vida István. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2004. 9–40. p.

FAZEKAS Árpád: 1956 Szabolcs-Szatmárban a valóságban. Nyíregyháza, Történelmi Igazságtétel Bizottság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete, 1994. 148 p.

FAZEKAS ÁRPÁD: Rácz István emlékezete. Forradalom Nyíregyházán. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 2001. 50 p. (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai 3. Tanulmányok 10.)

FEGYÓ JÁNOS: Az 1956-os forradalom eseményei Ráckevén. Ráckeve, Árpád Múzeum, 1997. 155 p. (Ráckevei Múzeumi Füzetek 4.)

FEITL ISTVÁN: Parlamentarizmus és önigazgatás az 1956-os forradalomban. = Múltunk. 50. évf. 2005. 2. sz. 231–243. p.

FEITL ISTVÁN: Zavarok Nagy Imre és Kádár János kormányainak archontológiája körül. = Múltunk. 38. évf. 1993. 1. sz. 102–113 p.

FEJTŐ, [FERENC] FRANÇOIS: Budapest 1956. Paris, Julliard, 1966. 288 p.

FEJTŐ [FERENC], FRANÇOIS: Budapest 1956. Chronique d’une libération annoncée. = L’Histoire. 1996. No.203. 860–893. p.

FEJTŐ FERENC: Budapest, 1956. Egy szabadságharc krónikája. = CET. 1996. 5–6. sz. 8–15. p.

FEKETE ISTVÁN: A forradalom és a Forgószél hadművelet. A katonák szerepe 1956. október 23–november 11. között Szolnokon. = Jászkunság. 47. évf. 2001. 3–4. sz. 118–137. p.

FELLETÁR BÉLA: Pedagógusok a forradalomban és a pellengéren. Az 1956–1957-es tanév Hódmezővásárhelyen. = Juss. 4. évf. 1991. 3. sz. 77–88. p.

FILEP TIBOR: Az 1956-os forradalom és hatalmi szervezetei Debrecenben. = Debrecen története. Főszerk. Orosz István. 5. köt. Tanulmányok Debrecen 1944 utáni történetéből. Szerk. Veress Géza. Debrecen, Csokonai, 1997. 319–336. p.

FILEP TIBOR: Az 1956-os forradalom és hatalmi szervezetei Debrecenben. = Debrecen története. Főszerk. Orosz István. 5. köt. Tanulmányok Debrecen 1944 utáni történetéből. Szerk. Veress Géza. Debrecen, Csokonai, 1997. 319–336. p.

FILEP TIBOR: Debrecen, 1956. Forradalom, nemzeti ellenállás, megtorlás. Debrecen, Csokonai, 2000. 187 p.

FILEP TIBOR: A debreceni forradalom, 1956 október. Tizenkét nap krónikája. Debrecen, Piremon, 1990. 198 p.
A debreceni forradalom vezetőinek visszaemlékezései, sajtószemle, kihallgatási jegyzőkönyvek, pártfunkcionáriusok korabeli feljegyzései.

FILEP TIBOR: Egyetemi diákmozgalmak Debrecenben. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 3. Vidéki diákmozgalmak 1956-ban. Szerk. Némethné Dikán Nóra, Szabó Róbert, Vida István. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2004. 179–209. p.

FILEP TIBOR: A vidék forradalma. = Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Szimpózium, 1997. október 11–12. Előszó Balás Piri László. Bp. Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti Képviselete, 1997. 153–160. p.

A FORRADALOM hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23–november 9. Összeáll., utószó Varga László. Szerk. és előszó Kenedi János. Bp. Századvég–Nyilvánosság Klub, 1989. 515 p. (Századvég füzetek)
1. kiadás: New York, Free Europe Press, 1957.

A FORRADALOM Tatabányán. Kronológiai vázlat. Összeáll. Germuska Pál. = Évkönyv. 3. 1994. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 197–219. p.

FOSSATI, LUIGI: Qui Budapest. Prefazione di Pietro Nenni. Torino, Giulio Einaudi, 1957. 156 p.
A Nenni előszavával megjelent könyv az Avanti Budapesten tartózkodó tudósítójának beszámolója a felkelésről. A szerző a forradalom szocialista jellegét hangsúlyozza.

FÖLDVÁRI RUDOLF: 1956 őszén, Borsod megyében. = Múltunk. 42. évf. 1997. 3. sz. 188–241. p.

FÖLDVÁRI RUDOLF: Nemzeti egység, 1956. = Népi Krónika. 2000. 2. sz. 25–40. p.

FRY, LESLIE: Hungary, 1956. 20th anniversary – B.B. C. Interview. [Reporter] Gavin Scott. = ~ : As luck would have it. A memoir. Intr. Penelope Fry. London–Chichester, Phillimore, 1978. 121–126. p.

FRYER, PETER: Hungarian tragedy. London, Dobson, 1956. 96 p.
A Szabad Nép londoni levelezője a Daily Worker munkatársaként tartózkodott október 26-tól november 11-ig Magyarországon. Az egyik legjobb újságírói beszámoló a felkelésről, szerzőjét éppen e valósághű tudósítások miatt zárták ki a Brit Kommunista Pártból.

FUNK MIKLÓS: Egy sorkatona naplója. Funk Miklós történelmi dokumentációja. = Tekintet. 11. évf. 1998. 1. sz. 63–88. p.
Kaposvár, 1956. október 24–november 6.

GADNEY, REG: Cry Hungary! Uprising, 1956. London, Weidenfeld–Nicolson, 1986. 169 p.
A reprezentatív kiállítású könyv korabeli rádióadások és szemtanúk visszaemlékezéseinek a felhasználásával rekonstruálja a forradalom kronologikus történetét. Ötvenhat hangulatának felidézéséhez nagymértékben hozzájárulnak a jó minőségű fotók.

GAJASSY G. ISTVÁN: 1956. Elárult szabadságharc. Egy Széna téri szabadságharcos beszámolója. Újvidék, Szerző, 1998. 215 p.

La GAZETTE littéraire. Paris, Horay, 1957. 32 p.
Az Irodalmi Újság 1956. november 2-i számának fordítása.

GEORGIOSZ VASZILIU: "Nagyon jó egyetemre jártam, a magyar forradalom egyetemére." Georgiosz Vasziliu elmondja életét Hegedűs B. Andrásnak. Szerk. és a jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Kőrösi Zsuzsanna. Bp. 1999, 1956-os Intézet, 109 p. (Életutak)

GERGELY FERENC: Baja, 1956. Sajtó alá rend. és szerk. Gyulavári Ferenc. Baja, Szerző, 1997. 285 p.

GERGELY JENŐ–IZSÁK LAJOS: Az 1956-os forradalom. = ~: A huszadik század története. Bp. Pannonica Kiadó, 2000. 376–395. p. (Magyar századok)

GICZI ZSOLT: Az evangélikus egyház és az 1956-os forradalom. = Protestáns Szemle. 6. évf. 1997. 1. sz. 49–65. p.

GLEITMAN, HENRY: Youth in revolt. The failure of communist indoctrination in Hungary. New York, Free Europe Press, 1957. 46 p. (Studies in contemporary communism 2.)
Nyugatra menekült fiatalokkal készített interjúk érték- és attitűdvizsgálatának eredményei alapján arra a kérdésre keresi a választ a szociálpszichológiai tanulmány, hogy miért fordult szembe a rendszerrel az ifjúság többsége, a forradalom mely eseményeiben vettek részt nagy számban fiatalok.

GONZÁLEZ ALBERDI, PAULINO: Hungría, la batalla que perdió la reacción. Mi visita a Budapest, tras los sucesos de octubre de 1956. Buenos Aires, Editorial Anteo, 1957. 108 p.

GORKA, PAUL: Budapest betrayed. A prisoner’s story of the betrayal of the Hungarian resistance movement to the Russians. Wembley, Oak-Tree Books, 1986. 158 p.

GOSZTONYI PÉTER: 1956, a magyar forradalom története. München, Újváry „Griff” Verlag, 1981. 203 p.

GOSZTONYI PÉTER: Az ÁVH és a budapesti népfelkelés 1956-ban. = Korunk. 3. f. 7. évf. 1996. 10. sz. 103–112. p.

GOSZTONYI Péter: Az ÁVH és a budapesti népfelkelés 1956-ban. = Palócföld. 30. évf. 1996. 2. sz. 133–145. p.

GOSZTONYI PÉTER: Az ÁVH és a forradalom. = Tanulmányok a magyar forradalomról. Szerk. Borbándi Gyula, Molnár József. München, Aurora Könyvek, 1966. 13–118. p.
A szerző visszaemlékezések és publikációk segítségével rekonstruálja a politikai rendőrség harcát a felkelők ellen és feloszlatását.

GOSZTONYI PÉTER: Emlékeim a Kilián laktanyáról. = Évkönyv. 2. 1993. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 229–244. p.

GOSZTONYI PÉTER: Föltámadott a tenger... 1956. A Magyar Október története. 3. átdolg. és bőv. kiadás. Bp. Népszava, 1989. 237 p. , 11 t.
Az 1981-ben Nyugaton, majd 1988-ban az Áramlat Független Kiadó jóvoltából szamizdat formában Magyarországon is megjelentetett munka, amelyet a szerző kiegészített az 1988–89-ben pubilkált új adatokkal. Korom Mihály bevezetője Gosztonyi Péter forradalomértelmezésének MSzMP-szempontú korrekcióját nyújtja.

GOSZTONYI PÉTER: Ki volt Maléter Pál? 1–2. = Respublika. 1. évf. 1994. 25. sz. 38–40. p., 26. sz. 76–77. p.

GOSZTONYI PÉTER: Kilián laktanya – 1956. november 3. = Korunk. 3. f. 8. évf. 1997. 10. sz. 148–150. p.

GOSZTONYI PÉTER: A Köztársaság téri ostrom és a kazamaták mítosza. = Budapesti Negyed. 1994. 5. sz. 48–80. p.

GOSZTONYI PÉTER: A népfelkelés Magyarországon 1956-ban. = ~: Politikusok, katonák, események. Adalékok Magyarország és a kelet-európai népek legújabb történelméhez. München, Herp Verlag, 1989. 160–181. p.

GOSZTONYI PÉTER: A néphadsereg a forradalomban. = Tanulmányok a magyar forradalomról. Szerk. Borbándi Gyula, Molnár József. München, Aurora Könyvek, 1966. 133–256. p.

GOSZTONYI PÉTER: A szovjet hadsereg Magyarországon 1956-ban. Vázlat. = Társadalmi Szemle. 48. évf. 1993. 4. sz. 13–27 p.
A szerző a szovjet tábornokok visszaemlékezéseire támaszkodva vázolja fel a szovjet egységek elhelyezkedését, a Vörös Hadsereg hadműveleti tevékenységét 1956-ban. Elemzi a szovjet beavatkozás szakaszait, lefolyását, a magyarországi intervenció és a szuezi válság összefüggéseit, a moszkvai politikai vezetés magatartását is.

GOSZTONYI PÉTER: Die ungarische Volksarmee im Volksaufstand, 1956. = Europäische Rundschau. Jg. 14. 1996. No. 4. 103–111. p.

GOSZTONYI PÉTER: Der Volksaufstand in Ungarn, 1956. Eine Nation wehrt sich gegen die sowjetische Diktatur. = Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament. 1996. Bd. 37–38. 3–14. p.

GOTTAS, FRIEDRICH: Was geschach 1956 in Ungarn? Volksaufstand, politische Krise, nationale Tragödie – es war eine Revolution!= Revolutionen in Ostmitteleuropa, 1789–1989. Schwerpunkt Ungarn. Hrsg. Karlheinz Mack. Wien–München, Verlag für Geschichte und Politik–Oldenbourg, 1995. 144–150. p. (Schiftenreihe 23.)
A forradalom jellegéről szóló előadás az 1993-ban Sopronban rendezett osztrák–magyar konferencián hangzott el.

GÖMÖRI GYÖRGY: A forradalom sodrában. Emlékezés az októberi napokra. = Magyar Füzetek. 17. Szerk. és kiad. Kende Péter. Malakoff, Dialogues Européens, 1986. 28–66. p.
Az egykori bölcsészhallgató visszaemlékezése az október 23-i tüntetés előkészítésére, az Egyetemi Ifjúság c. lap forradalmi számainak keletkezésére.

GÖNCZ ÁRPÁD: 1956. = ~: Gyaluforgács. Esszék, jegyzetek, interjúk. Vál. és szerk. Makai Tóth Mária. Bp. Pesti Szalon, 1992. 269–283. p.
A Szovjetszkaja Lityeratura felkérésére 1989-ben írt történeti publicisztika, amely a szovjet olvasóközönség számára alapvetően új megközelítésben mutatja be az ötvenhatos magyar forradalom és szabadságharc hiteles történetét.

GÖTZ ESZTER: Fotó és emlékezet. = Fotóművészet. 39. évf. 1996. 3–4. sz. 3–17. p.

GYÁNI IMRE: A vásárhelyi 1956-os népfelkelés és megtorlás. = Juss. 2. évf. 1989. 6. sz. 49–56. p.
Az 1956-os hódmezővásárhelyi nemzeti bizottság tagjának visszaemlékezése a forradalom helyi szerveinek eseményeit és a felelősségre vonást idézi fel.

GYENESEI JÓZSEF: Az 1956-os forradalom diákmozgalmai Somogy megyében. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 3. Vidéki diákmozgalmak 1956-ban. Szerk. Némethné Dikán Nóra, Szabó Róbert, Vida István. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2004. 299–320. p.

GYŐR, 1956. Dokumentumgyűjtemény. Szerk. Bana József, Borbély János, Szakál Gyula, Szakolczai Attila, Vörös Jenő. Előszó Litván György. Bev. Szakolczai Attila. Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, 1996.(Győri tanulmányok 18.)
1. köt. 226 p.
2. köt. 231–575. p.

GYŐR-SOPRON megyeiek emlékeznek az 1956-os forradalomra. Függelék: dokumentumok, képek, felhívások, határozatok, sajtóközlemények, újságcikkek, személyi iratok. Bp. Zrínyi, 1991. 92 p.
A kötet szerzői és szerkesztői: Erdélyi Iván, Bertalan Lajos, Csincsák Endre, Grábics Frigyes, Grábics Jenő, Pális Pál, Tóth Iván; alkotó munkatárs Jenei Károly.

GYÜSZI LÁSZLÓ: Tatabánya 1956-ban. Előszó Ortutay András. Tatabánya, Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány, 1994. 141 p.

HARASZTHY ELEMÉR: Küzdelem hetven éven át. = Tóbiás Áron: Kettészelt égbolt. A Magyar Rádió regénye. Emberek, történetek, dokumentumok, 1945–1956. Bp. Magyar Rádió Közalapítvány, 2003. 455–473. p.

HAVASI TAMÁS–HERCZEG JÁNOS–KEREK GYÖRGY: A rádió ostroma, 1956. október 23. Bp. Kossuth, 1957. 93 p.
Egy éjszaka történetének riportszerű és rendszerhű feldolgozása. Az álnéven író szerzők a rádió védelmét ellátó ÁVH-sok és katonák kettős kiszolgáltatottságát kívánják bizonyítani.

HEGEDÜS ANDRÁS: Additional remarks by a major participant in the Hungarian Revolution of 1956. = Studies in Comparative Communism. Vol. 18. 1985. 115–123. p.

HEGEDŰS B. ANDRÁS: A forradalom díszlet volt a különböző hatalmi taktikákhoz. [Az interjút kész.] Bossányi Katalin. = Mozgó Világ. 22. évf. 1996. 10. sz. 3–22. p.

HELLER, ANDOR: No more comrades. A message from the freedom fighters of Hungary. Chicago, Regnery, 1957. 175 p.
A szerző az MTI fotósa és forradalmi tanácsának elnöke, október 31-én diplomata útlevéllel Nyugatra indult, hogy külföldre juttassa október 23-a után készített 300 felvételét.

HERMANN RÓBERT: 1848–49 és 1956 nemzetőrsége. = „Tizenhárom nap, amely...” Tanulmányok az 1956-os forradalom s szabadságharc történetéből. Szerk. Horváth Miklós. Bp. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2003. 165–183. p.

HETÉNYI ISTVÁN KÁROLY: Sorsok. 1. Nemzetőrség Rácalmáson. 2. A halálba menekültek. 3. Sándor András meghurcoltatása. = Rebellitás. 3. évf. 1994. 5–6. sz. 62–66. p.

HOLLÓS ERVIN–LAJTAI VERA: Drámai napok, 1956. október 23–november 4. Bp. Kossuth, 1986. 424 p.

HOLLÓS ERVIN–LAJTAI VERA: Köztársaság tér, 1956. Bp. Kossuth, 1974. 320 p. (Népszerű történelem)
2. kiad. 1976. 320 p.
3. kiad. 1977. 336 p.
4. kiad. 1980. 336 p.

HOLLÓS ERVIN: Kik voltak, mit akartak? Bp. Kossuth, 1967. 311 p.
2. jav. kiad. 1967. 306 p.
3. jav. kiad. 1976. 318. p.
Az 1956 utáni belügyminisztérium egyik vezetője a forradalomban részt vevő személyek, csoportok, szervezetek bemutatására vállalkozik bírósági peranyagok alapján – állambiztonsági, rendőri szemlélettel.

HORVÁTH LAJOS: A Honvédelmi Minisztérium előtti sortüzek. 1–5. = Havi Magyar Fórum. 4. évf. 1996. 1. sz. 65–70. p., 2. sz. 57–62. p., 3. sz. 67–70. p., 4. sz. 69–73. p., 5. sz. 49–54. p.

HORVÁTH LAJOS: Címerek és jelképek harca 1956-ban. = Hitel. 9. évf. 1996. 10. sz. 28–37. p.

HORVÁTH LAJOS: A Honvédelmi Minisztérium előtti sortüzek. 1–5. = Havi Magyar Fórum. 4. évf. 1996. 1. sz. 65–70. p., 2. sz. 57–62. p., 3. sz. 67–70. p., 4. sz. 69–73. p., 5. sz. 49–54. p.

HORVÁTH MIKLÓS: 1956 hadikrónikája. Bp. Akadémiai Kiadó, 2003. 482 p.

HORVÁTH MIKLÓS: 1956 katonai mérlege. A magyar és a szovjet fegyveres erők a forradalomban. = Rubicon. 13. évf. 2002. 11–12. sz. 41–47. p.

HORVÁTH MIKLÓS: A 6. lövész hadtest szervezete és tevékenysége az 1956-os forradalom és szabadságharc első szakaszában. Adalékok a Magyar Néphadsereg forradalom alatti tevékenységének vizsgálatához. = Sortüzek, megtorlás, menekülés, 1956–1957. 3. jelentés. A kiadványt kész. a Tényfeltáró Bizottság. Főszerk. Kahler Frigyes. Összeáll. és szerk. Almási János. Lakitelek, Antológia, 1996. 5–61. p.

HORVÁTH MIKLÓS: Adalékok a "fordulat napja" történetéhez. = Új Honvédségi Szemle. 53. évf. 1999. 10. sz. 2–5. p.

HORVÁTH MIKLÓS: Adalékok a Magyar Néphadsereg 1956-os történetéhez. = Új Honvédségi Szemle. 50. évf. 1996. 10. sz. [mell.] 24 p.

HORVÁTH MIKLÓS: Fegyveres erők és testületek részvétele az 1956-os forradalom Borsod–Abaúj–Zemplén megyei eseményeiben. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 2. Miskolc és Északkelet-Magyarország 1956-ban. Szerk. Á. Varga László. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2003. 91–152. p.

HORVÁTH MIKLÓS: Fehér foltok a forradalom és szabadságharc katonai térképén. Szovjet csapatok Magyarországon – 1956. = Múltunk. 41. évf. 1996. 3. sz. 101–122. p.

HORVÁTH MIKLÓS: Forradalom és kibontakozás. = Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Szimpózium, 1997. október 11–12. Előszó Balás Piri László. Bp. Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti Képviselete, 1997. 45–70. p.

HORVÁTH MIKLÓS: Harcok a budapesti utcákon. 56 hadikrónikája. = Magyar Napló. 13. évf. 2001. 10–12. sz. 42–69. p.

HORVÁTH MIKLÓS: Militärgechichtliche Aspekte der ungarischen Revolution und des Freihetskampfes von 1956. = Das internationale Krisenjahr, 1956. Polen, Ungarn, Suez. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Winfried Heinemann u. Norbert Wiggershaus. München, Oldenbourg, 1999. 135–148. p. (Beiträge zur Militärgeschichte. Bd. 48.)

HORVÁTH MIKLÓS: Mozaikok az '56-os magyar forradalom és szabadságharc történetéből. 1–2. = Magyar Honvéd. 5. évf. 1994. 42. sz. 40–48. p., 43. sz. 40–41. p.

HORVÁTH MIKLÓS: A nemzetőrség megalakításának körülményei és tevékenysége november 4-ig. = „Tizenhárom nap, amely...” anulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéből. Szerk. Horváth Miklós. Bp. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2003. 145–164. p.

HORVÁTH MIKLÓS: Die Ungarische Volksarmee und die Revolution von 1956. = Entstalinisierungskrise in Ostmitteleuropa, 1953–1956. Vom 17. Juni bis zum ungarischen Volskaufstand. Politische, militärische, soziale und nationale Dimensionen. Hrsg. u. eingeleitet von Jan Foitzik. Paderborn–München–Wien–Zürich, Schöningh, 2001. 113–137. p.

HORVÁTH SÁNDOR: A Központi Munkástanács története. = Első század. A tudományos ösztöndíjpályázat dolgozatainak szemléje. Történelem és politológia szak. 1998. 1. köt. Összeáll. Váradi Péter. Bp. ELTE BTK HÖK, 1999. 113–209. p.

The HUNGARIAN revolt, october23–november 4, 1956. Ed. by Richard Lettis. New York, Scribner, [1961]. 219 p.

HUNGARIAN worker’s councils in 1956. Ed. by Bill Lomax. New York, Social Science Monographs, 1990. 666 p. (East European Monographs 294.)
A magyar munkástanácsokkal kapcsolatos írások és dokumentumok.

The HUNGARIAN revolt, october 23–november 4 1956. Ed. Richard Lettis, William E. Morris. New York, Scribner, 1961. XX, 218 p. (Scribner research anthologies)

HUNGARY, 1956. Eds. Paula Hihnala and Olli Vehviläinen. Forew. Olli Vehviläinen.Tampere, Jäljennepalvelu, 1995. 104 p.

HUNGARY’S fight for freedom. A special report in pictures. [New York], Time-Life, 1956. 94 p.

HUNYADI KÁROLY: A munkás-paraszt hatalom védelmében. A fegyveres erők hősi halottai. Bp. Zrínyi, 1981. 253 p.

HUSZÁR TIBOR: Kádár János “eltűnése”, 1956. november 1–3. = Mozgó Világ. 27. évf. 2001. 2. sz. 57–77. p.

ISMERETLEN dokumentumok az Országos Levéltár 1956. novemberi égéséről. [Közread., bev. és jegyz. ell.] Lakos János. = Levéltári Közlemények. 67. évf. 1996. 1–2. sz. 135–153. p.

ISMÉT tüzek a végeken, 1956. A soproni egyetem krónikája dokumentumok tükrében. Összeáll. Hiller István. Sopron, Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtára, 1990.

1. köt. 303 p.

2. köt. 125 p.

iZSÁK LAJOS: Az 1956-os forradalom pártjai és programjaik. = Múltunk. 42. évf. 1992. 2–3. 102–124. p.
Elsősorban a nyomtatott források – újságok, röplapok – alapján tekinti át a forradalom napjaiban újjáalakult volt koalíciós pártok és újonnan létrejött pártalakulatok politikai programját. Legrészletesebben a november 1-i Nagy Imre-kormányban résztvevő pártok platformját ismerteti.

IZSÁK LAJOS: Pártok az 1956-os forradalomban. = Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Szimpózium, 1997. október 11–12. Előszó Balás Piri László. Bp. Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti Képviselete, 1997. 171–189. p.

JALSOVSZKY KATALIN–RÁCZ ÁRPÁD: A szabadság mámoros pillanatai. A forradalom képei. = Rubicon. 7. évf. 1996. 8–9. sz. 27–42. p.

JAMES, BEVERLY ANN: Imagining postcommunism. Visual narratives of Hungary’s 1956 revolution. College Station, Texas A and M University Press, 2005. XII, 201 p.

JÁROMI JÓZSEF: Vihar a városban. A forradalom és a szabadságharc napjai Jászberényben 1956-ban. Jászberény, Politikai Foglyok Országos Szövetsége–‘56-os Szövetség Jászsági Szervezete, 1995. 159 p.

JOBBÁGYI GÁBOR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc népköltészete. = ~: Az élet és igazság védelmében. Bp. Püski, 1998. 189–194. p.

JOBBÁGYI GÁBOR: Szigorúan titkos emlékkönyv, 1956. –Top secret memoir, 1956. Utószó Koltay Gábor. Bp. Szabad Tér, 1998. 82 p.

JONES, DAVID PRYCE: The Hungarian revolution. London, Benn, 1969. 128 p. (Twentieth-century histories)

JUHÁSZ BORBÁLA: 1956. Mégis kinek az emlékezete? Nők a forradalomban. = Rubicon. 12. évf. 2001. 6. sz. 37–40. p.

JUHÁSZ VILMOS: A forradalom követelései. = Tanulmányok a magyar forradalomról. Szerk. Borbándi Gyula, Molnár József. München, Aurora Könyvek 1966. 459–588. p.
Tanulmány az 1956 októberében és novemberében a legkülönbözőbb helyeken megfogalmazott követelésekről az akkor elérhető valamennyi forrás felhasználásával.

JUHÁSZ, VILMOS: The Hungarian revolution. The people’s demands. New York, Free Europe Press, 1957. 60 p.

JÚLIUSTÓL júniusig. Dokumentumok 1956–1957 történetéből. Összeáll. Rákosi Sándor. Bp. Kossuth, 1981. 269 p.
A Párttörténeti Intézet kötete a címmel ellentétben főként Szabad Nép-, Népszabadság-cikkeket, vagy másutt már publikált párthatározatokat illetve Kádár-beszédeket tartalmaz.

KAHLER FRIGYES–M. KISS SÁNDOR: Kinek a forradalma? Erőszakszervezetek 1956-ban. A fordulat napja. Ismét sortüzek. A nagy per. Bp. Püski–Kortárs. 1997. 343 p.

KAHLER FRIGYES–M. KISS SÁNDOR: „Mától kezdve lövünk”. Tíz év után a sortüzekről. Bp. Kairosz, 2003. 257 p.

KALMÁR PÉTER: Koronatanú a Corvin közből. Beszélgetés Kalmár Péterrel. [Az interjút kész.] Stanczik–Starecz Ervin. = Kapu. 1995. 10–11. sz. 62–68. p.

KAPRONCZAY KÁROLY: Az 1956-os magyar forradalom vesztesége. = Hévíz. 5. évf. 1997. 1. sz. 36–40. p.

KAPTAY GYÖRGY: Az 1956-os forradalom és a megtorlás története Almásfüzitőn. Almásfüzitő, Almásfüzitő Barátainak Köre, 2002. 64 p.

KARÁDY VIKTOR–VÁRI ISTVÁN: Félelem és részvétel: zsidók 1956-ban. = Világosság. 30. évf. 1989. 6. sz. 453–458. p.
A Párizsban élő szerzők az ötvenhat utáni magyar porpagandakiadványokban megfogalmazott, a forradalom alatt jelentkező antiszemitizmusra vonatkozó vádakat szembesítik a tényekkel.

KÁRPÁTI BÉLA: Miskolc, 1956. = Északkelet-Magyarország. 2001. 11. sz. 27–28. p.

KÄLLBERG, STURE: Uppror – Budapest 56. Dagboksblad. Stockholm, Rabén–Jögren, 1966. 149 p.

KELLER MÁRKUS: A gyár és a munkás. A Május 1. Ruhagyár munkástanácsa 1956–1957-ben. = Évkönyv. 8. 2000. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 2000. 274–285. p.

KENEZ, Peter: Varieties of fear. Growing up jewish under nazism and communism. Lanham, University Press of America, 1995. XII, 214 p.

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS 1956 katonai eseményeiről. [1–2.] [Vitavezető:] Gosztonyi Péter, Györkei Jenő. = Új Honvédségi Szemle. 45. évf. 1991. 1. sz. 3–10. p., 10. sz. 59–68. p.

A KERESZTÉNY Demokrata Néppárt programja, 1956. október 30., a Magyar Függetlenségi Párt programja, 1956. november 1., a Demokrata Néppárt programpontjai, 1956. november 4. Közzéteszi Izsák Lajos. = História. 10. évf. 1988. 6. sz. 5–6. p.

KERSTEN, HEINZ: Aufstand der Intellektuellen. Wandlungen in der kommunistischen Welt. Ein dokumentarischer Bericht. Stuttgart, 1957. 188 p.

KÉTHLY ANNA jelentése, 1956. november 1. Közzéteszi Kádár Zsuzsanna. = História. 15. évf. 1993. 9–10. sz. 18–19. p.
A Szocialista Internacionálé Irodájának bécsi ülésén hangzott el ez a rövid helyzetértékelés.

KIRÁLY, BÉLA: The armed forces and the working class in the Hungarian revolution of 1956. = New Politics. New Series. Vol. 1. 1986. No. 1. 192–212. p.
A fegyveres erők és a munkásság szerepe.

KIRÁLY BÉLA: Az elvetélt és az első valóságos háború szocialista országok között. A forradalom fegyveres erőinek felső vezetése. = A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük, 1956–1999. Szerk. Király Béla, Lee W. Congdon. Előszó Király Béla. Bp. Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, 2001. 46–64. p.

KIRÁLY, BÉLA: Military aspects of the Hungarian revolution. = Problems of Eastern Europe. 1981. No. 3. 185–196. p.
A magyar forradalom katonai vonatkozása.

KISS SÁNDOR, M.: 1956 és a sortüzek. 1–2. = Magyar Szemle. Ú. f. 3. évf. 1994. 4. sz. 373–381. p., 6. sz. 571–583. p.

KISS SÁNDOR, M.: Esettanulmány egy halál körülményeiről és következményeiről. = „Tizenhárom nap, amely...” Tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéből. Szerk. Horváth Miklós. Bp. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2003. 225–237. p.

KISS SÁNDOR, M.: Forradalom Somogyban, 1956. Olvasókönyv. A kötetben közölt visszaemlékezéseket és interjúkat Lévai József György előszerk. és gyűjt. Bp. Püski, 1997. 352 p.

KISS SÁNDOR, M.: "Tényállás". Három tételben a mosonmagyaróvári sortűzről. = Vigilia. 61. évf. 1996. 10. sz. 737–747. p.

KISS SÁNDOR, M.–KAHLER FRIGYES: Forradalom és szabadságharc Magyarországon, 1956. Bp. Korona, 2002. 310 p.

KISS TAMÁS: Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége, 1956 – Szeged. Szeged, Belvedere Meridionale, 2002. 223 p. (Szemtanú. Fiatalok mint a történelem szereplői)

KOLOZSVÁRI SÁNDOR: Híradók a forradalomban. = Új Honvédségi Szemle. 54. évf. 2000. 4. sz. 113–121. p.

KOMMUNISTÁK a viharban. Szerk. Fülöp Gábor. Bp. Kossuth, 1957. 158 p.
Gyűjtemény a Népszabadságban megjelent riportokból.

KONKOLY, KÁLMÁN–ÁBRÁNYI, AURÉL: Ein Land in Flammen. Der Opfergang Ungarns. München, Isar, 1956. 157 p.

A KORMÁNY és a párt vezető szerveinek dokumentumaiból, 1956. október 23–november 4. Az mszmp Intéző Bizottsága a Jugoszláv Követségen, 1956. november 5–november 22. Magyarország–Jugoszlávia–Szovjetunió, 1956. november 22–1957. január 9. Közzéteszi Glatz Ferenc. = História. 11. évf. 1989. 4–5. sz. 25–52. p.

KORTÁRS krónika, 1956. Vál. és szerk. Nóvé Béla. Bp. Krónika Nova, 2001. 215 p.

KOVÁCS ANDOR: Forradalom Somogyban. Az 1956-os forradalom és előzményei a csurgói járásban. New Brunswick, Magyar Öregdiákok Szövetsége EPMSZ Könyvbaráti Köre, 1988. 198 p.
A szerző résztvevője, és irányítója volt a csurgói eseményeknek. Adatgazdag és az ügy iránti szeretettel megírt beszámoló városának és járásának forradalmi eseményeiről.

KOZÁK GYULA: Szervezetek az 1956-os forradalomban. = Évkönyv. 8. 2000. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 2000. 219–237. p.

KOZÁRI JÓZSEF: Az 1956-os forradalom bevezető eseményei Hatvanban. = Egri történelmi évkönyv. 2. 2000. Szerk. Misóczki Lajos. Eger, Historia Nostrae Alapítvány–Eszterházy Károly Főiskola, 2000. 273–288. p.

KOZÁRI JÓZSEF: Az 1956-os forradalom eseményei az Egri Pedagógiai Főiskolán. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 3. Vidéki diákmozgalmak 1956-ban. Szerk. Némethné Dikán Nóra, Szabó Róbert, Vida István. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2004. 321–352. p.

KOZÁRI JÓZSEF: Adalék 1956. október 23. és december 31. közötti időszak eseménytörténetéhez a 6. lövészhadtest-parancsnokság 1957. január 11-én kelt jelentése alapján. = Egri történelmi évkönyv. 1994. Szerk. Misóczki Lajos. Eger, Historia Nostrae Alapítvány–Eszterházy Károly Főiskola, 1994. 210–259. p.

Székesfehérvár.

KOZÁRI JÓZSEF: Adalékok Gyöngyös 1956-os történetéhez. = Mátrai tanulmányok. 2000. Szerk. Horváth László. Gyöngyös, Mátra Múzeum, 2000. 223–241. p.

KOZÁRI JÓZSEF: Gyöngyös helyőrség története 1956. október 23. és december 31. között. = Mátrai tanulmányok. 1995. Szerk. Horváth László. Gyöngyös, Mátra Múzeum, 1995. 323–331. p.

KŐ ANDRÁS–NAGY J. LAMBERT: Kossuth tér, 1956. Bp. Teleki László Alapítvány, 2001. 336 p.

KŐ ANDRÁS–NAGY J. LAMBERT: Tököl, 1956. Győr, Publica Rt., 1992–1993. 183 p.
A magyar kormánydelegáció tököli tőrbecsalásának és elhurcolásának történetét rekonstruálja igen gondos kutatómunkával a dokumentumok és visszaemlékezések alapján. Külön kitér a Juta dombi támadásra, a letartóztatott küldöttség kiszabadításának kísérletére.

KŐSZEG FERENC: 1956 – eine Revolution, geprägt nach unserem eigenen Bild. Aus dem Ungarischen von Hans-Henning Paetzke. = Umkämpfte Vergangenheit. Geschichtsbilder, Erinnerung und Vergangenheitspolitik im internationalen Vergleich. Hrsg. von Petra Bock und Edgar Wolfrum. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1999. 143–155. p.

KÖVÉR GYÖRGY: Montírozott történelem, 1956. október 23. délelőtt. = Rubicon. 4. évf. 1993. 3. sz. 22–24. p.

KÖVÉR ISTVÁN: Forradalom és megtorlás Vas megyében, 1956–1960. Szombathely, Vas Megyei Honismereti Egyesület–Honvéd Hagyományőrző Egyesület, 1997. 481 p. (Emlékkönyv 3.)

KRASSÓ GYÖRGY: A „Magyar Október” előzményei. Az 1956. novemberi ellenállási szabadsajtó történetéhez. = Magyar Füzetek. 17. Szerk. és kiad. Kende Péter. Malakoff, Dialogues Européens, 1986. 83–98. p.

KRESALEK GÁBOR: Mit akartak a felkelők?= Világosság. 32. évf. 1991. 10. 734–738. p.
Az 1956-os Kutatóintézet által 1991 júniusában szervezett konferencián tartott előadás a periratok és visszaemlékezések alapján vizsgálja három fegyveres csoport szociológiai összetételét, cselekedeteit, a felkelők motívációit, vázolja a szereplók személyiségvonásait.

KRISTÓF BÉLA: Váci események az 1956-os októberi magyar forradalom és szabadságharc alatt. Vác, MDF Váci Szervezete, 1990. 32 p.
A váci forradalmi bizottság elnökének visszaemlékezése 1956. október 23-tól november 16-ig követi nyomon a történéseket.

KRONOLÓGIAI előtanulmány a Budapesti Műszaki Egyetem 1956-os történetének feldolgozásához. Összeáll. Pőcz Erzsébet. Bp. Műegyetem 1956 Alapítvány, 1996. 96 p.

KUN LÁSZLÓ: Az 1956-os ellenforradalom támadásának kibontakozása, a proletárdiktatúra helyi szervezeteinek felszámolása Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. = Borsodi Levéltári évkönyv. 1. Szerk. Román János. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 1977. 233–286. p.

KUN LÁSZLÓ: A szocialista konszolidáció első hetei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 1956. november 4–19. = Borsodi Levéltári évkönyv. 3. Szerk. Román János. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 1980. 239–280. p.

KUN LÁSZLÓ: A területi és üzemi munkástanácsok az 1956-os ellenforradalom második szakaszában. = Borsodi Levéltári évkönyv. 2. Szerk. Román János. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 1979. 217–259. p.

LÁSZLÓ ALAJOS ÁRPÁD történelmi irattára. Debrecen, 1956. október 23–1956. november 4. Szerk., a szöveget gondozta, bev. Kahler Frigyes, Domokos Ibolya és Kahler Ilona. Bp. Kortárs, 2001. 158 p.

LÁSZLÓ PÉTER: Tolna megye 1956-ban. = Tanulmányok. Szerk. Dobos Gyula. Szekszárd, Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, 1992. 71–102. p. (Tolna megyei levéltári füzetek 3.)

LAURENSZKY ERNŐ: A forradalom fegyverei, 1956. Szerk. Karsai László. Bp. Magyar Honvédség Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ, 1995. 31 p.

LÁZÁR ISTVÁN: Hedrehelyi jegyzetek, 1956. Közread., bev. Szántó László. = Somogyi Honismeret. 1991. 2. sz. 17–23. p.

LEFORT, CLAUDE: L’insurrection hongroise. = ~ : L’invention démocratique. Les limites de la domination totalitaire. Paris, Fayard, 1981. 193–234. p.

LEFORT, CLAUDE: A magyar felkelés. = ’56 és a franciák. Francia gondolkodók a magyar forradalomról. Előszó Molnár Miklós. Bp. Font, 1993. 155–188. p.

LEFORT, CLAUDE: Példátlan radikalizmus, hihetetlen találékonyság. = Magyar Füzetek. 9–10. Szerk. és kiad. Kende Péter. Malakoff, Dialogues Européens, 1981. 75–83. p.

LEFORT, CLAUDE: La première révolution antitotalitaire. = 1956. Varsovie – Budapest. La deuxième révolution d’octobre. Textes réunis par Pierre Kende, Krzysztof Pomian. Paris, Seuil, 1978. 93–99. p. (Collection Esprit)

LENDVAI, PAUL: Die ungarische Revolution 1956 – eine Einleitung. = Die Ungarnkriese 1956 und Österreich. Hrsg. Erwin A. Schmidl. Wien–Köln–Weimar, Böhlau Verlag, 2003. 9–14. p.

LITVÁN, GYÖRGY: Jewish role in Hungarian communism, anti-Stalinism and 1956. = Király Béla emlékkönyv. Háború és társadalom. – War and Society. – Guerre et société. – Krieg und Gesellschaft. Szerk. Jónás Pál, Peter Pastor, Tóth Pál Péter. Bp. Századvég, 1992. 237–242. p.

LITVÁN, GYÖRGY: Die Sozialdemokratie in der ungarischen Revolution von 1956. = Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. 2002. Bd. 7. 33–37. p.

LITVÁN GYÖRGY: Vidéki helyzetkép, 1956. október 23–27. = História. 17. évf. 1995. 7. sz. 31–34. p.

LOMAX, BILL: Az alulról építkező demokrácia. Munkástanácsok és a központi hatalom. = Világosság. 32. évf. 1991. 10. sz. 728–733. p.
Az 1956-os Kutatóintézet által 1991 júniusában szervezett tudományos konferencián tartott előadás a munkástanácsok szerepét és jelentőségét abban látja, hogy egy olyan új és különleges rendszer kialakítására törekedtek, amelyben a hatalmat horizontálisan elosztották és vertikálisan megosztották volna.

LOMAX, BILL: Grass-roots democracy, worker’s councils and central authority in 1956. = Király Béla emlékkönyv. Háború és társadalom. – War and Society. – Guerre et société. – Krieg und Gesellschaft. Szerk. Jónás Pál, Peter Pastor, Tóth Pál Péter. Bp. Századvég, 1992. 243–249. p.

LOMAX, BILL: The Hungarian revolution of 1956 and the origins of
the Kádár regime. = Studies in Comparative Communism. Vol. 18. 1985. Nr. 2–3. 87–113. p.

LOMAX, BILL: The working class in the Hungarian revolution of 1956. = Critique. 13. 1980–81. 27–54. p.

LOSONCZY GÉZA feljegyzései, 1956. november–1957. június. Közzéteszi Glatz Ferenc. = História. 12. évf. 1990. 2. sz. 31–35. p.
Az 1956. október 22–27. között történt legfontosabb események összefoglalása, rögzítése, mely a nyomozati iratokban maradt fenn. Készült a jugoszláv követségen társai közreműködésével.

lOVAS MÁRTON: Mi történt Budapesten október 23-tól november 4-ig. Bp. Kossuth, 1957. 156 p.
A szerző Szovjetunióba emigrált, Gulag-ot megjárt kommunista újságíró. A forradalomról írt brosúrája figyelmen kívül hagyta az mszmp 1956. decemberi határozatát, mely október 23-tól ellenforradalomnak bélyegezte a felkelést, és visszacsempészte dolgozatába a forradalom korábbi, kétszakaszos értékelését. A publikációból politikai botrány lett, a könyvet bevonták.

LŐCSEI PÁL: Békéscsaba tizenkét napja az 1956-os forradalomban. = Évkönyv. 7. 1999. Magyarország a jelenkorban. Bp. 1956-os Intézet, 1999. Szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 1999. 282–300. p.

LŐCSEI PÁL: Sorsdöntő nap. 1–2. r. = Írások nehéz időkből. Válogatás a MÚOSZ örökös tagjainak cikkeiből. Szerk. Boross Imre, Barabás Tamás, Kende Péter. Bp. Omni Media, 1999. 219–229. p.

MAGYAR BÁLINT: 1956 és a magyar falu. = Medvetánc. 1988. 2–3. 207–212. p.
Az 1986-os ellenzéki ötvenhatos konferencián elhangzott hozzászólás a parasztság forradalom alatti magatartását vázolja.

MAGYAR Írók Szövetsége. Jegyzőkönyv az 1956. december 28-án tartott taggyűlésről. Bp. Független Kiadó, 1983. 40 p. (Dokumentum)
Szamizdat.

A MAGYAR Képzőművészeti Főiskola részvétele az 1956-os forradalom és szabadságharcban. Összeáll. és a dokumentumokat gyűjt. Csizmadia Zoltán, Csizmadia Zoltán. Szerk. Csizmadia Zoltán, Szőnyi István. Bp. Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2001. 171 p.

MAGYAR munkástanácsok 1956-ban. Szerk. Kemény István, Bill Lomax. Párizs, Magyar Füzetek, 1986. 332 p. (Adalékok az újabbkori magyar történelemhez 5.)
Eredeti okmányok, dokumentumok, korabeli sajtóbeszámolók, rádióközlemények és visszaemlékezések, amelyek alapján rekonstruálni lehet a forradalom egész menetében és a november 4-e utáni ellenállásban döntő szerepet játszó munkástanácsok történetét, célkitűzéseit, valamint egyes vezetőinek életútját. A könyv több fontos részlete korábban megjelent már nyugati vagy szamizdat kiadásban: Sebestyén Miklós és Tőke Ferenc emlékezése a Nagy-budapesti Központi Munkástanácsra (Szemle. 1961. 3. sz.) – Papp László: Egy forradalmi munkástanács működése. (Új Látóhatár. 1962. 3. sz.) – A Munkástanács mint egy pecsét hitelesítette a forradalmat.” Szilágyi Sándor beszélgetése Rácz Sándorral, a Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnökével. (Beszélő. 1983. április) – Vádirat Rácz Sándor és társai (Bali Sándor, Nemeskéry József, Abod László, Mester Endre) bűnügyében. (Bp. ABC Független Kiadó, 1984.)

A MAGYAR Néphadsereg és az 1956-os forradalom. Részlet a Hadtörténeti Levéltár 1956-os irataiból. Közli Horváth Miklós. = Évkönyv. 1. 1992. Szerk. biz. Bak János, Békés Csaba, Hegedűs B. András, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1992. 157–170. p.
Az 1957. március-április hónapokban egy kijelölt bizottság által összeállított tanulmány a hadsereg november 3. és 10. közötti helyzetével, a második szovet intervenciónak a hadseregre gyakorolat hatásával foglalkozik.

A MAGYAR Néphadsereg szerepe a szabadságharcban, 1956. Szerk. Páll György. New York, Free Europe Press, Division of Free Europe Committee, 1957. 40 p. (Tanulmányok a magyar szabadságharcról 2.)

MAGYARORSZÁG, 1953–1956. = Világosság. 30. évf. 1989. 4. sz. 269–282. p.
Helyzetértékelések 1956. november–decemberben. – Mód Aladár: Események és esélyek. – Horváth Márton: Mi is történt ? – Egy értelmiségi alternatíva. A Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsának alapító nyilatkozata.

MANUEL, FRANÇOIS: La Révolution hongroise des conseils ouvriers. Paris, SELIO, 1976. 108 p.

MAROSSY ENDRE: Harcok a Jutadombnál. = ~: Harcra hív a kürt. Bp. Coldwell Könyvek, 2005. 233–265. p.

MAROSVÁRI Attila: A forradalom kronológiája. = Szeged. 5. évf. 1993. 10. sz. 2–8. p.

MÉCS IMRE: Alulról jövő és spontán mozgalmak a forradalomban. = A forradalom előzményei, alakulása és utóélete. Párizs–New Jersey, Magyar Füzetek–Atlanti Kutató és Kiadó Társulat, 1987. 95–119. p.
Az 1986-os ellenzéki konferenciára készült előtanulmány személyes élmények és tapasztalatok alapján jellemzi a forradalom társadalmi bázisát.

MECSEKI Láthatatlanok. Pécs, 1956. Dokumentumok és emlékezések. Szerk. és összeáll. Romváry Ferenc, Rozs András. Pécs, Pécs Története Alapítvány, 1997. 279 p.
Kubicza János, Aszódi Pál, Romváry Ferenc, Hajdu Imre, Domján Mihály és Than Nándor tanulmányai, visszaemlékezései.

mefesz, méfb, mnb, mfip. Közzéteszi Izsák Lajos. = História. 11. évf. 1989. 1–2. sz. 57–58. p.
Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem MEFESZ szervezetének határozata (1956. október 22.), a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának felhívása (1956. október 28.), a Magyar Nemzeti Bizottmány 25 pontja (1956. október 28.), a Magyar Forradalmi Ifjúsági Párt programja.

MÉRAY, TIBOR: Budapest. 23 octobre 1956. Paris, Robert Laffont, 1966. 347 p. (Collection „Ce jour-lá”)

MÉRAY, TIBOR: That day in Budapest. October 23, 1956. New York, Funk–Wagnalls, 1969. 503 p.

MÉRAY, TIBOR: Thirteen days that shook the Kremlin. New York, Praeger, 1959. 290 p. (Praeger publications in Russian history and world communism 77.)

MERCIER, LOUIS: La revolución popular hungara. Hechos y documentos. Buenos Aires, Editorial Reconstruir, 1957. 95 p.

MESTER ISTVÁN: Kőszeg 1956-ja – a postavezető szemével. = Vasi Honismereti Közlemények. 1992. 2. sz. 33–38. p.

MÉSZÁROS GYULA: Beépített elvtársak. A megszállók kiszolgálóinak szerepe Veszprém megyében a forradalmi szervezetekben. = Új Horizont. 26. évf. 1998. 4–5. sz. 66–72. p.

MÉSZÁROS GYULA: Forradalom és szabadságharc Veszprémben, 1956. Tények, dokumentumok, visszaemlékezések. Veszprém, Művészetek Háza, 2001. 574 4.8, [13] p.

MÉSZÁROS GYULA: A megszállók kiszolgálóinak szerepe Veszprém megyében a forradalmi szervezetekben. = Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Szimpózium, 1997. október 11–12. Előszó Balás Piri László. Bp. Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti Képviselete, 1997. 229–239. p.

MÉSZÁROS GYULA: Veszprém megye egyetemistáinak és középiskolásainak részvétele az 1956-os forradalomban. Kronológia. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 3. Vidéki diákmozgalmak 1956-ban. Szerk. Némethné Dikán Nóra, Szabó Róbert, Vida István. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2004. 211–258. p.

MIKES, GEORGE: The Hungarian revolution. London, André Deutsch, 1957. 192 p.

Mikes György a BBC TV megbízásából érkezett Magyarországra a forradalom kitörése után. A bukást követően Bécsben tartózkodott és menekülteket interjúvolt meg. A könyv riport és elemzés, amelyben a szerző magyar származásából adódó ismerettöbletét mozgósítva történeti keretbe foglalta az eseményeket.

MIKES, [GYÖRGY] GEORGE: La révolution hongroise. Paris, Gallimard, 1957. 288 p.

MOLDEN, FRITZ–POGÁNY, EUGEN GÉZA: Ungarns Freiheitskampf. Wien, Libertas, 1956. 127 p.

MOLNÁR BÉLA: Bács-Kiskun megye az 1956-os események napjaiban. Tények és tanúk. Kiskunfélegyháza, Szerző, 1999. 135 p. (Tudomány és helytörténet)

MOLNÁR JÁNOS: Fegyveres csoportok 1956-ban: az ellenforradalom „hadserege”. = Századok. 100. évf. 1966. 6. sz. 1127–1167. p.

MOLNÁR JÁNOS: A politikai struktúra változásai 1956 őszén Magyarországon. = Párttörténeti Közlemények. 34. évf. 1988. 2. sz. 84–108. p.
A politikai struktúra néhány fő elemének, a központi, valamint a helyi párt- és állami szervek szétesését mutatja be a marxista-leninista szemléletet tükröző, ám informatív tanulmány, amelynek elkészítésekor a szerző a vidéki sajtó cikkeit és a Párttörténeti Intézet Archívumának néhány dokumentumát használta fel.

MOLNÁR MIKLÓS: A forradalom sajtója. = Magyar Sajtó. 33. évf. 1992. 22. sz. 1–3. p.

MOLNÁR MIKLÓS: A történelem jelenléte. = Írások nehéz időkből. Válogatás a MÚOSZ örökös tagjainak cikkeiből. Szerk. Boross Imre, Barabás Tamás, Kende Péter. Bp. Omni Media, 1999. 271–279. p.

MOLNÁR MIKLÓS–RAINER M. JÁNOS: Élet és utóélet. Vázlat Nagy Imre történelmi arcképéhez. = Valóság. 38. évf. 1995. 1. sz. 69–80. p.

MONTANELLI, INDRO: 1956 Budapest. A Corriere della Sera kiküldött tudósítója jelenti. Válogatás Indro Montanelli 1956-ban írt cikkeiből. Bp. Püski–Transznacionális Radikális Párt, 1989. 64 p.
A forradalom idején pár napot Budapesten, majd Bécsben töltő olasz újságíró tudósításai és kommentárjai az események rögzítésén túl betekintést engednek abba a vitába is, amit a magyar ötvenhat váltott ki a nyugat-európai polgári sajtóban.

MUNKÁSTANÁCSOK Békéscsabán. = Magyar munkástanácsok 1956-ban. Dokumentumok. Sajtó alá rend. Kemény István és Bill Lomax. Párizs, Magyar Füzetek, 1986. 212–216. p. (Adalékok az újabbkori magyar történelemhez 5.)
A névtelen szerző Békéscsaba forradalmának kronológiáját nyújtja.

MURÁNYI GÁBOR: Napról napra, lapról lapra. 1956 a Magyar Nemzetben. Bp. Héttorony Kiadó, 1990. 96. p.

NAEGELEN, MARCEL EDMOND: La révolution assassinée, Hongrie, octobre–novembre 1956. Paris, Berger–Levrault, 1966. 256 p.

NAGY, BALÁZS: La formation du Conseil Central Ouvrier de Budapest en 1956. L’Hayles-Roses, Impr. des Roses. 1961. 62 p.
A „Correspondances socialistes” melléklete.

NAGY, BALÁZS: The formation of the Central Workers Council of Greater Budapest in 1956. = International Socialism. 18. 1964. 24–30. p.

NAGY BALÁZS: A Nagy-budapesti Központi Munkástanács megalakulása 1956-ban. = Múltunk. 41. évf. 1996. 3. sz. 3–50. p.

NAGY FERENC: A szabolcsi diákok szerepe a forradalmi eseményekben, 1956. = Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv. 11. 1995. Szerk. Henzsel Ágota. Nyíregyháza, Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára, 1995. 259–168. p.

A NAGY Imre-per irataiból. Sajtófogadás 1956. november 3-án. Közzéteszi Vida István. = Rubicon. 3. évf. 1992. 7. sz. 31–34. p.

NAGY ISTVÁN: Nagy Imre és Erdei Ferenc 1956-ban. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok és források. 1. Szerk. Sipos József, Sipos Levente. Budapest, Nagy Imre Alapítvány, 2002. 81–137. p.

NAGY ISTVÁN: A pedagógiai főiskolások részvétele a szegedi MEFESZ megalakításában és munkájában, 1956–1957. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 3. Vidéki diákmozgalmak 1956-ban. Szerk. Némethné Dikán Nóra, Szabó Róbert, Vida István. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2004. 41–107. p.

NAGYISTÓK SÁNDOR: Forradalmi napok Felgyőn, 1956. Szeged, Bába ésTársai, 1998. 102 p. (Tisza hangja 12.)

NAPRÓL napra 1956 sajtója. Október 23–november 4. Válogatás. Vál. Szalay Hanna. Bp. Kolonel Kft., 1989. 509 p. (Magyar krónika.)
A kötet a budapesti napi- és hetilapok írásaiból, a Kossuth Rádió adásaiból válogatva rekonstruálja a korabeli nyilvánosság keresztmetszetét, naponkénti bontásban számol be az eseményekről.

Egy NÉPFELKELÉS dokumentumai, 1956. Szerk. Korányi G. Tamás. Bev. Izsák Lajos. Bp. Tudósítások Kiadó, 1989. 235 p.
A kötet az 1956 júniusától 1958 júliusáig terjedő időszak fontosabb újságcikkeiből, MTI- és rádióközleményeiből, röplapjaiból ad válogatást, és tartalmazza a november 4-e után kiadott rendeleteket is.

A NÓGRÁD Megyei Munkástanács alakuló ülésének jegyzőkönyve. Salgótarján, 1956. november 21. [Közread., bev. és jegyz. ell.] Á. Varga László. = Levéltári Szemle. 46. évf. 1996. 4. sz. 15–32. p.
A Nógrád Megyei Levéltár XXV.4/c.B.68/1957.sz. jelzetű dokumentumának melléklete.

Az OKTÓBERI ellenforradalmi események. Cikkgyűjtemény. Bp. Magyar Népköztársaság Határőrség Politikai Csoportfőnöksége, 1957. 117 p. 4. t.

OLÁH VILMOS: Sebész voltam a „forradalmárok kórházában.”= Rebellitás. 3. évf. 1994. 10. sz. 12–16. p.

OLTVÁNYI LÁSZLÓ: Harcok Dél-Budapesten, 1956. München, Magyar Szabadságharcos Világszövetség–Volt Magyar Politikai Foglyok Szövetsége–Nemzetőr, 1981. 233 p.
A könyv szerzője mérnök, a XX. kerületi Nemzetőrség főparancsnoka. Memoárja a pesterzsébeti harcok leírását adja, a visszaemlékezésből megtudhatjuk, miként álltak össze a felkelő csoportok, hogyan született meg a Nemzetőrség.

ÓMOLNÁR MIKLÓS: 12 nap, amely... 1956. október 23–november 4. Események, emlékek, dokumentumok. Bp. Szabad Tér, 1989. 526 p.
A szerző a tizenkét nap eseményeit úgy rekonstruálja, hogy részleteket vesz át és rak egymás mellé Nyugaton vagy Magyarországon szamizdatként kiadott dokumentumkötetekből, kronológiákból. Az egyes napokhoz szubjektív hangvételű vallomások kapcsolódnak, amelyekben neves (Bessenyei Ferenc, Sinkovits Imre) és névtelen személyek emlékeznek a forradalom napjaira.

ORBÁN ÉVA: ’56-os magyar rapszódia. = Rebellitás ’56. 2. évf. 1993. 1. sz. 3–11. p.

ORBÁN ÉVA: Iránytűnk '56. Történelmi olvasókönyv érettségiző és felvételiző diákoknak. Bp. Szerző, 2000. 374 p.

ORBÁN SÁNDOR: A paraszti szerveződés, érdekvédelem néhány problémája 1956-ban. = Századok. 132. évf. 1998. 5. sz. 1089–1112. p.

ORGOVÁNYI ISTVÁN: A kecskeméti forradalmi tanácsok története. 1. 1956. október 30 –november 4. 2. 1956 október 31–november 4. = Új Honvédségi Szemle. 52. évf. 1998. 10. sz. 45–56. p., 11. sz. 88–100. p.

ORGOVÁNYI ISTVÁN: Az 1956-os forradalom és szabadságharc kecskeméti eseményeinek története. = Bács-Kiskun megye múltjából. 15. Szerk. Tóth Ágnes. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 1999. 163–287. p.

ORGOVÁNYI ISTVÁN–TÓTH ÁGNES: Bács-Kiskun megye. = A vidék forradalma, 1956. Szerk. Szakolczai Attila, Á. Varga László. Bp. 1956-os Intézet–Budapest Főváros Levéltára, 2003. 1. köt. 29–76. p.

ÓVÁRI JÓZSEF: Kaposvár, 1956. A Somogy Megyei Forradalmi Nemzeti Tanács (1956. október 30.) emlékére. Budapest, Szerző, 2005. 199 p.

Az ÖTVENHATOS forradalom katonai sajtója. Összeáll. Tóth Csaba. = Új Honvédségi Szemle. 51. évf. 1997. 10. sz. 4–12. p.

ÖTVÖS ERVIN: Maléter és a felkelők. A kommunista pártvezetőség kísérletei a forradalom letörésére. = Szivárvány. 11. évf. 1991. 34. sz. 114–128.p.

ÖTVÖS ERVIN: Szabad sajtó Magyarországon, 1956. = Új Látóhatár. Válogatás, 1950–1989. Szerk. és a bevezető tanulmányt írta Szeredi Pál. Bp. Püski, 1989. 71– 85 p.

PÁL LÁSZLÓ: Ál-forradalmi karhatalmi ezredek az 1956-os forradalomban. = Kapu. 4. évf. 1991. 10. sz. 13–15. p.

PÁLMÁNY BÉLA: A Parlament 1956-ban. = Valóság. 37. évf. 1994. 10. sz. 63–79. p.

PÁLÓCZI-HORVÁTH GYÖRGY: The Hungarian revolution of 1956. = ~: Youth up in arms. A political and social world survey, 1955–1970. London, Weidenfeld & Nicolson, 1971. 123–152. p.

PAPP ISTVÁN: A Begyűjtési Minisztérium az 1956-os forradalom idején és a begyűjtési rendszer felszámolása 1956–57-ben. = Századok. 136. évf. 2002. 1. sz. 31–56. p.

PAPP LÁSZLÓ: A Nagy-budapesti Központi Munkástanácsról. = Magyar munkástanácsok 1956-ban. Dokumentumok. Sajtó alá rend. Kemény István és Bill Lomax. Párizs, Magyar Füzetek, 1986. 189–199. p. (Adalékok az újabbkori magyar történelemhez 5.)
A memoár írója az Építésügyi Minisztérium irányítása alá tartozó egyik műszaki vállalat Ideiglenes Forradalmi Munkástanácsának elnöke volt.

PEDAGÓGUSOK az 1956-os forradalomban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Dokumentumok. Gyűjt., vál., a jegyzeteket kész. Németh Péterné. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézet, 1994. 302 p.

PEDERSEN, POUL TRIER–HOLT, PAUL: Ungarns frihedskamp. København, Samlerens forlag, 1956. 155 p.

PELLE JÁNOS: A forradalom árnyai. 1956 Mátészalkán. = Mozgó Világ. 17. évf. 1991. 2. sz. 23–24. p.
Kelet-Magyarország egyes vidékein, az antikommunizmus a legszegényebbek tudatában gyakran összekapcsolódott az antiszemitizmussal.

PELLE JÁNOS: Pogrom Hajdúnánáson 1956-ban. = Kommentár. 1992. 2. sz. 22–29. p.
Az 1944–45-ös időkig visszanyúló elemek és események, amelyek a forradalom napjaiban antiszemita kitörésekhez is vezettek.

PELLE JÁNOS: Az utolsó vérvádak. Az etnikai gyűlölet és a politikai manipuláció kelet-európai történetéből. Bp. Pelikán , 1995. 335 p.

PESTI utca – 1956. Válogatás fegyveres felkelők visszaemlékezéseiből. Főszerk., bev. Kozák Gyula. Szerk. Bindorffer Györgyi és Gyenes Pál. Bp. Századvég–1956-os Intézet, 1994. 239 p.

PÉTER KÁROLY: 1956 Baranyában. Pécs, Alexandra, 1997. 415 p.

PILISHEGYI PÉTER: A forradalom Szarvason, 1956. október 24–november 3. = Szarvasi Krónika. 1996. 10. sz. 48–62. p.

PINTÉR ISTVÁN: Az 1956. évi ellenforradalom falun. = Századok. 94. évf. 1960. 5–6. sz. 835–877. p.

POGÁNY, ANDRÁS H.: A city in the darkness. Gainesville, American Hungarian Literary Guild, 1966. 262 p.

[POGÁNY PÉTER:] Szaléz atya naplója. 1–2. = Respublika. 1. évf. 1994. 23. sz. 73–77. p., 24. sz. 72–76. p.

POLGÁRY SÁNDOR: Mosonmagyaróvár, 1956 október. = Kapu. 5. évf. 1992. 10. sz. 22–28. p.
A göteborgi szerző szemtanúként emlékezik vissza az október 26-i mosonmagyaróvári tragédiára. Szó esik a győri forradalmi eseményekről is, ahol Polgáry a munkástanács tagjaként aktív szerepet játszott.

POMOGÁTS BÉLA: Déry és 1956. = Mérlegen egy életmű. A Déry Tibor halálának huszonötödik évfordulóján rendezett tudományos konferencia előadásai, 2002. december 5–6. Szerk. Botka Ferenc. Bp. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2003. 101–107. p.

POMOGÁTS Béla: Egy prózai és egy verses vallomás. Szabó Lőrinc 1956-ban. = Új Holnap. 45. évf. 2000. május–augusztus. 70–73. p.

PONGRÁTZ GERGELY: Corvin köz, 1956. [Chicago], G. Pongrátz, 1982. 250 p.

PONGRÁTZ GERGELY: Corvin köz, 1956. Bp. Magyar Színkör Kisszövetkezet, 1989. 250 p.
A Corvin közi felkelők parancsnokának szubjektív hangvételű visszaemlékezése. A memoár feltárja a Maléter Pál és a szerző közötti bizalmatlanság és konfliktus okait. A jelen kiadás az 1982-es, Chicagóban publikált kötet változatlan utánnyomása. Az 5. átdolgozott kiadás 1992-ben jelent meg.

PORKOLÁB TIBOR: Irodalom és politika. Miskolc, ’56. = Szülőföldünk. 1992. 19. köt. 52–70. p.

PÓTÓ JÁNOS: Egy korszak jelképe: a Sztálin-szobor, 1949–1956, 1975. = ~: Az emlékeztetés helyei. Emlékművek és politika. Bp. Osiris, 2003. 169–234. p.

PRÁGAY DEZSŐ: Orvoskari fiatalok a forradalomban. Beszélgetés Prágay Dezsővel. = Magyar Füzetek. 17. Szerk. és kiad. Kende Péter. Malakoff, Dialogues Européens, 1986. 73–82. p.

PRÁGAY DEZSŐ: Orvosok, orvosegyetemi fiatalok, mentősök a magyar forradalomban. Történet töredékek, 1956–1996. Essen, Szerző, 1998. 178 p.

PRIESTER, EVA: Was war in Ungarn wirklich los? Bericht einer Augenzeugin. Berlin, Dietz Verlag, 1957. 123 p.
Az osztrák kommunista újságírónő riportja.

PÜNKÖSTI ÁRPÁD: Belgrád rakpart 25. ~:= A kor szerelme. Bp. Belvárosi Könyvkiadó, 1997. 212–225. p.

Egy budapesti bérház élete a forradalom napjaiban.

RÁCZ SÁNDOR: Hungary 56. The worker’s case’. = Labour Focus on Eastern Europe. 7 (2). 1984. 2–17.p.

RAINER M. JÁNOS: The 1956 revolution in the provinces. = Budapest Review of Books. Vol. 2. 1992. No. 2. 64–68. p.

RAINER M. JÁNOS: Budapest és vidék 1956-ban. = A vidék forradalma. Az 1991. október 22-én Debrecenben rendezett konferencia előadásai. Szerk. Simon Zoltán, technikai szerk. Valuch Tibor. Debrecen, Az 1956-os forradalom történetének Hajdú-Bihar Megyei Kutatócsoportja, 1992. 37–48. p.

rainer m. János: Helyi politikai szerveződés 1956-ban - az újpesti példa. = Az ostromtól a forradalomig. Adalékok Budapest múltjához, 1945–1956. Szerk. Bencsik Zsuzsanna, Kresalek Gábor. Bp. Budapesti Fővárosi Levéltár, 1990. 101–112. p.
Az 1989. október 24-i budapesti levéltári nap előadásának anyagára épülő történeti tanulmány. Bemutatja az 1956. október 24-én megalakult Újpesti Forradalmi Bizottság létrejöttét, tevékenységét, elemzi e spontánul szerveződött és radikális irányvonalat követő bizottság összetételét.

RAINER M. JÁNOS: Ismeretlen erővel szemben. Nagy Imre október 23-án. 1–2. = Élet és Tudomány. 1998. 43. sz. 1347–1351. p., 44. sz. 1384–1386. p.

RAINER M. JÁNOS: The Malin notes. In encounters. A Hungarian Quarterly reader. Ed. by Zsófia Zachár. Bp. The Hungarian Quarterly Society–Balassi Kiadó, 1999. 189–214. p.

RAINER M. JÁNOS–BARTH, BERND-RAINER: Ungarische Revolution: Aufstand – Zerfall der Partei – Invasion. = Satelliten nach Stalins Tod. Der "neue Kurs". 17. Juni 1953 in der DDR, ungarische Revolution 1956. Hrsg. András B. Hegedűs, Manfred Wilke. Vorwort Árpád Göncz. Berlin, Akademie Verlag, 2000. 219–258. p. (Studien des Forschungsverbundes SED-Staat an der Freien Universität Berlin)

REUTER, HELMUT: Freiheit im Blut erstickt. Die ungarische Tragödie. Mannheim-Sandhofen, Wasserturm Verlag, 1957. 116 p.

RÉVÉSZ GY. ISTVÁN: A béke volt veszélyben. Bp. Kossuth, 1957. 63 p.

La RÉVOLTE de la Hongrie d’après les émissions des radios hongroises octobre-novembre 1956. Préf. de François Fejtő. Paris, Horay, 1957. 242, 14 p.

La RÉVOLTE du peuple hongrois. Faits et documents sur la bolchévisation de la Hongrie et sur le soulévement national de l’automne 1956. Présentés et commentés Emile Wiederkehr, Alfred Cattani. Préf. Gonzague de Reynold. Lausanne–Lucerne, Aide Suisse aux Victimes du Communisme en Hongrie, 1957. 111 p.

RIPP ZOLTÁN: A politika és a katonai megoldás, 1956. október 23–28. = „Tizenhárom nap, amely...” Tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéből. Szerk. Horváth Miklós. Bp. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2003. 33–60. p.

ROMSICS IGNÁC: Az 1956-os forradalom és szabadságharc. = ~: Magyarország története a XX. században. Bp. Osiris, 1999. 383–395. p. (Osiris tankönyvek)

ROSTBØLL, ERIK: Ungarske vidnesbyrd. København, Gyldendal, 1957. 110 p.

ROZS ANDRÁS: Az 1956-os forradalom Baranya megyében. Baranyai menekültek Jugoszláviában 1956. november 4. után. = ’56 és Délvidék. Tanulmányok, interjúk, sajtószemelvények. Szerk. Molnár Verona. Szabadka, Nyitott Távlatok–Polgárok Egyesülete, 2002. 22–36. p.

ROZS ANDRÁS: Az 1956-os forradalom diákmozgalmai Pécsett és Baranya megyében. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 3. Vidéki diákmozgalmak 1956-ban. Szerk. Némethné Dikán Nóra, Szabó Róbert, Vida István. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2004. 353–402. p.

SALAMON KONRÁD: A harmadik út mint az 1956-os forradalom programja. = Valóság. 43. évf. 2000. 8. sz. 94–101. p.

SALGÓTARJÁN, 1956. Dokumentumválogatás tanulók részére. A bevezetőt írta, a kötetet összeáll. és szerk. Cs. Sebestyén Kálmán. Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 2002. 74 p. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 36.)

SÁNDOR IVÁN: Az idő oszlopai. = ~: Az idő oszlopai. Esszék. Bp. Magyar Írószövetség–Belvárosi Könyvkiadó, 1995. 7–20. p.
A Műszaki Egyetem és a Jövő Mérnöke c. lap szerkesztősége a forradalom napjaiban.

SÁRBOGÁRD, 1956. Vallomások, tények, dokumentumok. Szerk. Hargitai Lajos. Sárbogárd, Bogárd és Vidéke Lapkiadó, 2001. 213, [19] p.

SCHNEIDER-HENN, DIETRICH: Griff nach der Freiheit. Frankfurt am Main, Europäische Verlagsanstalt, 1956. 83 p.

SEDOUY, ALAIN DE: Indomptable Hongrie. Paris, Les Quatre Fils Aymon, 1956. 182 p.

SEPETÁN RÓBERT–MORDÉNYI ENDRE: Gödöllő, 1956. Egy szemtanú leírása, értékelése. Gödöllő, Városi Múzeum, 1999. 60, [19] p.

SÓLYOM JÓZSEF: Széna téri banditák. Bp. Kossuth, 1958. 95 p.
A felkelők tevékenységének bemutatása címén a források manipulált összeválogatásával a szerző azt kívánja bizonyítani, hogy Szabó János és társai fasiszta banditák voltak.

SOMLAI KATALIN: Békés megye. = A vidék forradalma, 1956. Szerk. Szakolczai Attila, Á. Varga László. Bp. 1956-os Intézet–Budapest Főváros Levéltára, 2003. 1. köt. 77–120. p.

SOMLAI KATALIN: Békés megye az 1956-os forradalomban. = Bárka. 9. évf. 2001. 4. sz. 34–46. p.

SOÓS JÓZSEF: Menekülés a vasfüggöny mögül. Visszaemlékezés az 56-os "sztálinvárosi" eseményekre. = Kapu. 1997. 10. sz. 87–89. p.

SORTŰZ a HM előtt, 1956. október 24. Írta Berki Mihály stb. Szerk. és a jegyzeteket írta Horváth Lajos. Bp. Zrínyi, 1992. 193 p.
Szemtanúk visszaemlékezéseire, különböző cikkekre és dokumentumokra támaszkodva igyekszik feltárni a Néphadsereg téren, Honvédelmi Minisztérium épülete előtt 1956. október 24-én történteket.

SORTŰZ Tiszakécskén 1956-ban. Szerk. Tajti Erzsébet, Tiszakécske, Honismereti Kör, 1994. 191 p. (Helytörténeti kiadványok 3.)
2. jav. kiad. 1995.

SORTÜZEK, megtorlás, menekülés, 1956–1957. 2. jelentés. A Kormány megbízásából kész. a Tényfeltáró Bizottság. Szerk. Kahler Frigyes. Lakitelek, Antológia Kiadó, 1994. 584 p.

STANCZIK-STARECZ ERVIN Koronatanú a Corvin közből. Beszélgetés Kalmár Péterrel. = Kapu. 1995. 10–11. sz. 62–68. p.

STANDEISKY ÉVA: Antiszemitizmus az 1956-os forradalomban. = Évkönyv. 12. 2004. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2004. 147–185. p.

STANDEISKY ÉVA: Elmismásolt antiszemitizmus, elhallgatott múlt. Az 1956-os miskolci lincselés. Élet és Irodalom, 2004. aug. 20. 8–9. p.

STANDEISKY ÉVA: A forradalom kis köztársaságai. Helyi önigazgatás 1956-ban. = Rubicon. 13. évf. 2002. 11–12. sz. 34–40. p.

STANDEISKY ÉVA: Hazugságok az 1956-os forradalomban. = Mozgó Világ. 26. évf. 2005. 3. sz. 95–102. p.

STANDEISKY ÉVA: Libikóka. Egy 1956-os forradalmi bizottsági elnök ellentmondásos élete. = Évkönyv. 11. 2003. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2003. 181–196. p.

STIBI, GEORG: Ich erlebte Ungarn. Hintergründe und Ziele des konterrevolutionären Aufstandes. Berlin, Kongress-Verlag, 1957. 63 p.

STIL, ANDRÉ: Je reviens de Budapest. Paris, Impr. Poissonniére, 1956. 31 p.

STILLMAN, EDMUND: The ideology of revolution. The people’s demands in Hungary, october–november 1956. New York, Free Europe Press, 1957. 37 p. (Studies in Contemporary Communism 1.)
A forradalmi nép követelései.

SÜMEGI GYÖRGY: A fotóhasználattól a börtönrajzokig. Forradalom képeken – avagy a képek forradalma?= Rubicon. 13. évf. 2002. 11–12. sz. 48–53. p.

 

SZABADSÁGHARCUNK a bolsevizmus ellen. Millenniumi számadás. Szerk. Fejér Dénes, Vasvári Vilmos. Előszó Fázsy Anikó. Bp. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, 2002.
1. köt. XXVIII, 496, XXIX–XXXIV. p.
2. köt. XXXV–L, 497–1051., LI–LVI. p.
3. köt. LVII–LXXII, 1053–1589, LXXIII–CL. p.

SZABÓ A. FERENC: Az ismeretlen '56. = Új Honvédségi Szemle. 52. évf. 1998. 1. sz. 106–114. p.

SZABÓ KLÁRA: A Városháza a forradalomban. = Évkönyv. 8. 2000. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 2000. 238–261. p.

SZABÓ LÁSZLÓ, CS.: Írók a forradalomban. = Tanulmányok a magyar forradalomról. Szerk. Borbándi Gyula és Molnár József. München, Aurora Könyvek, 1966. 622–632. p.

SZABÓ MIKLÓS: Gyurkó Lajos. Adalékok egy ellenforradalmár pályaképéhez. = Beszélő. Ú. f. 5. évf. 1994. 8. sz. 30–31. p.

SZABÓ MIKLÓS: A politikai demokrácia a forradalomban. = Az 1956-os magyar forradalom helye a szovjet kommunista rendszer összeomlásában. Az 1991. június 13–15-én Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban megtartott nemzetközi konferencia jegyzőkönyve. Szerk. Békés Csaba. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 63–65. p.
Az 1956-os Kutatóintézet által 1991. június 13–15-én rendezett nemzetközi tudományos konferencián elhangzott előadás.

SZABÓ PÁL, C.: Forradalom és szabadságharc 1956, Veszprém. Veszprém, Szerző, 2001. 35 p.

SZABÓ RÓBERT: Az 1956-os forradalom kronológiája. Kiskunhalas, 1956. október 23-november 4. = Adatok Kiskunhalas történetéhez. Szerk. Szakál Aurél. Kiskunhalas, Önkormányzat, 1996. 291–298. p. (Halasi téka 18.)

SZABÓ RÓBERT: Sajtó a régióban. Esettanulmány a Szabolcs-Szatmár megyei sajtó alapján. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 2. Miskolc és Északkelet-Magyarország 1956-ban. Szerk. Á. Varga László. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2003. 193–203. p.

SZABÓ RÓBERT–BANK BARBARA: Soproni egyetemisták és főiskolások az 1956-os forradalomban. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 3. Vidéki diákmozgalmak 1956-ban. Szerk. Némethné Dikán Nóra, Szabó Róbert, Vida István. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2004. 403–427. p.

SZABOLCS-SZATMÁR megye és Nyíregyháza megyei jogú város ’56-os áldozatai időrendben. Összeáll. Fazekas Árpád. = Igazunk ’56. 2001. 5. sz. 32–33. p.

SZAKOLCZAI ATTILA: 1956. október 28. A politikai megoldás szüksége és lehetősége. = Rubicon. 13. évf. 2002. 11–12. sz. 54–60. p.

SZAKOLCZAI ATTILA: Az 1956-os forradalom legnagyobb vidéki központjai. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok és források. 1. Szerk. Sipos József, Sipos Levente. Budapest, Nagy Imre Alapítvány, 2002. 191–218. p.

SZAKOLCZAI ATTILA: Borsod-Abaúj-Zemplén megye. = A vidék forradalma, 1956. Szerk. Szakolczai Attila, Á. Varga László. Bp. 1956-os Intézet–Budapest Főváros Levéltára, 2003. 1. köt. 121–198. p.

SZAKOLCZAI ATTILA: A győri vagongyár munkástanácsa a győri forradalom élén. = Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben. 2. köt. Szerk. Püski Levente, Timár Lajos, Valuch Tibor. Debrecen, KLTE Történelmi Intézete Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, 2000. 125–137. p.

SZAKOLCZAI ATTILA: Miskolci egyetemisták a borsodi forradalomban. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 3. Vidéki diákmozgalmak 1956-ban. Szerk. Némethné Dikán Nóra, Szabó Róbert, Vida István. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2004. 109–177. p.

SZAKOLCZAI ATTILA: Tömegmozgalmak Miskolcon, 1956. október 25–26. = Évkönyv. 8. 2000. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 2000. 303–322. p.

SZAKSZERVEZETEK, 1956. A Magyar Vas- és Fémipari Dolgozók Szabad Szakszervezetének programtervezete. Közzéteszi Sipos Péter. = História. 11. évf. 1989. 4–5. sz. 14–15. p.

SZALAY LÁSZLÓ: Kaposvár, 1956. = A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara emlékkönyve. Összeáll. és szerk. Szántó László. Kaposvár, Somogy Megyei Ügyvédi Kamara, 2000. 111–119. p.

SZÁNTÓ KONRÁD: A forradalom és a katolikus egyház. = Új Ember. 1997. okt. 19. 7. p.

SZÁNTÓ LÁSZLÓ: Az agrárkérdés és az agrárkonfliktus szerepe 1956 somogyi eseményeiben. = Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben. 2. köt. Szerk. Püski Levente, Timár Lajos, Valuch Tibor. Debrecen, KLTE Történelmi Intézete Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, 2000. 139–149. p.

SZÁNTÓ PIROSKA: Forradalmi szvit. = ~: Akt. Bp. Európa, 1994. 149–179. p.

A SZEGEDI Tudományegyetem az 1956-i forradalomban. [Közread., bev. és jegyz. ell.] Péter László. = Szegedi Műhely. 40. évf. 2001. 3–4. sz. 149–176. p.

Egy SZÉLSŐJOBB program 1956-ból. Közzéteszi Vida István. = História. 15. évf. 1993. 8. sz. 20–21. p.

SZENES IMRE: Az utolsó napjuk. Bp. Kossuth, 1957. 167 p.
A szerző a Népakarat c. újság munkatársaként 1956. november 3-án a Parlamentben tartózkodott. Ottani személyes tapasztalatait kiegészítette néhány később készített interjúval, és az ENSZ Ötös Bizottsága példáján felbuzdulva, ám azzal homlokegyenest ellenkező alapállásból megírta a november 3-i országházi események állítólagos történetét.

SZÉPLAKI JÓZSEF: Valahonnan ... valahová... Epizódok az 1956-os magyar forradalomról. Boston, Szerző, 1966. 58 lev.

SZEREDI BÉLA: „Leírt” törekvések. A Petőfi Párt történetéből. = Tiszatáj. 46. évf. 1992. 3. sz. 88–95. p.

SZEREDI PÁL: Bibó István és a Petőfi Párt. = Holnap. 2. évf. 1991. 11. sz. 34–36. p.

SZESZTAY ÁDÁM: Nemzetiségi törekvések az 1956-os forradalomban. = Regio. 5. évf. 1994. 2. sz. 106–126. p.

SZIDIROPULOSZ ARCHIMEDES: Görögök a forradalomban. Bp. Flaccus, 1997. 189 p.

SZIGETVÁRY FERENC: Munkástanács a Vas Megyei Gyógyszertár Vállalatnál, 1956-ban. = Vasi Szemle. 51. évf. 1997. 3. sz. 345–355. p.

SZÖLLŐSY ÁRPÁD: A forradalom Győrött. = Tanulmányok a magyar forradalomról. Szerk. Borbándi Gyula , Molnár József. München, Aurora Könyvek, 1966. 257–296. p.
Személyes visszaemlékezés a Dunántúli Nemzeti Tanács megalakulására és tevékenységére, középpontjában Szigethy Attilával.

SZRENKA ÉVA: A bölcsőtől a koporsóig. Szeged 56-os napjainak krónikája. = Szeged. 13. évf. 2001. 10. sz. 16–21. p.

SZRENKA ÉVA: Hős vagy áldozat Schwarcz Lajos? Mi történt a Takaréktár utcában 1956. október 26-án?= Szeged. 9. évf. 1997. 11. sz. 36–39. p.

SZÜCS SÁNDOR: A záhonyi határállomás a forradalom napjaiban. = Szemle. Válogatás a brüsszeli Nagy Imre Intézet folyóiratából. Szerk. Kozák Gyula. Előszó Kende Péter. Bp. Századvég–1956-os Intézet, 1992. 99–112. p.

TABÓDY ISTVÁN: A központi szenminárium a forradalom napjaiban. = Vigilia. 61. évf. 1996. 10. sz. 762–766. p.

THIERRY-TIRY, LADISLAO: Hungría en la tormenta. Lima, Librería Internacional de Perú, 1957. 159 p.

TISCHLER JÁNOS: A lengyel pártvezetés és az 1956-os magyar forradalom végső szakasza, 1956. november 1–5. = Polono–Hungarica. Nyelvészet, irodalom, történelem, kultúrtörténet. Az 1994. május 24-én és 25-én tartott nemzetközi tudományos konferencia anyaga. Bp. ELTE Lengyel Filológiai Tanszék, 1995. 453–461. p.

TISCHLER JÁNOS–TUSZEVSKI, JERZY: „Wszyscy Wegrzy chodzcie z nami, pójdziemi za Polakami.” Polscy wegierscy uczestnicy o rewolucji wegierskiej 1956 roku. = Akcent. 59. 1995. No. 1. 193–206. p.

TOGNOLI, CARLO–VIOLA, ARTURO–CUZZI, MARCO: Comincio à Budapest... Cronaca, documenti e ripercussioni della rivolta ungherese. Roma, Societa Aperta, 1996. 169 p. (La Cornice 2.)

TÓBIÁS ÁRON: A Rádió ostroma. = ~: Kettészelt égbolt. A Magyar Rádió regénye. Emberek, történetek, dokumentumok, 1945–1956. Bp. Magyar Rádió Közalapítvány, 2003. 411–434. p.

TÓBIÁS ÁRON: A Szabad Kossuth Rádió. = ~: Kettészelt égbolt. A Magyar Rádió regénye. Emberek, történetek, dokumentumok, 1945–1956. Bp. Magyar Rádió Közalapítvány, 2003. 435–452. p.

TÓTH ANNA: A salgótarjáni acélgyári munkástanács működés, 1956. = Palócföld. 47. évf. 2001. 5. sz. 402–413. p.

TÓTH BENEDEK: A Sztálin-szobor ledöntése. = Mozgó Világ. 21. évf. 1995. 2. sz. 84–98. p.

TÓTH ESZTER ZSÓFIA: A Csepel Vas- és Fémművek munkástanácsainak története, 1956–1957. = Múltunk. 44. évf. 1999. 4. sz. 163–198. p.

TÓTH ESZTER ZSÓFIA: A társadalmi részvétel egyes kérdései 1956-ban. = Mérlegen a XX. századi magyar történelem. Értelmezések és értékelések. Szerk. Püski Levente, Valuch Tibor. Bp.–Debrecen, 1956-os Intézet–Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, 2002. 379–380. p. (Jelenkortörténeti műhely 3.)

TÓTH FERENC: Az 1956-os forradalom kezdete és következményei Makón. Makó, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Makói Csoport, 1992. 20 p. (A makói Keresztény Értelmiségi Szövetség füzetei 6.)

TÓTH FERENC: Az 1956-os forradalom Makón a dokumentumok tükrében. Makó, Szirbik Miklós Társaság, 1996. 45 p. (Szirbik Miklós Társaság füzetei 4.)

TÖRÖK GÁBOR: A forradalom a HM-ből nézve. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok és források. 1. Szerk. Sipos József, Sipos Levente. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2002. 425–438. p.

TYEKVICSKA ÁRPÁD: A bíboros és a katona. Mindszenty József és Pálinkás-Pallavicini Antal a forradalomban. Bp. Századvég–1956-os Intézet, 1994. 178 p.

TYEKVICSKA ÁRPÁD: A bíboros útja. Mindszenty József „kiszabadítása” 1956-ban. = Nagy Iván Történeti Kör évkönyve. 1994. Szerk. Tyekvicska Árpád. Balassagyarmat, Nagy Iván Kör –Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmati Részlege, 1994. 143–173. p.

TYEKVICSKA ÁRPÁD: Helyi forradalom. Önszerveződés Nógrád községben 1956-ban. = Szociológiai Szemle. 1992. 2. sz. 61–84. p.

ÚJABB dokumentumok az 1956-os forradalom ceglédi eseményeiről. Dr. Jójárt József orvos tevékenysége. [Közread.] Jójárt Józsefné, Jójárt György. = A Ceglédi Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Kör értesítője. 1991. Szerk. Kocsis Gyula. Cegléd, Kossuth Múzeum, 1991. 46–53. p.

UJVÁRI IMRE LÁSZLÓ: Októberi riadó. Bp. Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, 1986. 125 p.

Der UNGARISCHE Volksaufstand in Augenzeugenberichten. Hrsg. Peter Gosztony. Vorwort Walter Hofer. Düsseldorf, Rauch, 1966. 464 p. (Dokumentarreihe in Augenberichten)
A könyv a forradalom kronologikus történetét beszéli el olvasmányosan, 200 szemtanú, illetve résztvevő megszólaltatásával. Az egyes idézeteket Gosztonyi Péter összekötő szövegei kapcsolják egybe.

UNGARNS Freiheitskampf und seine Hintergründe ... Bearbeitet von Emil Wiederkehr und Alfred Cattani. Luzern, Schweizer Hilfe für Ungarns Flüchtlinge, 1957. 112 p.

ungváry KRISZTIÁN: A miskolci egyetemi diákparlament története, 1956. = Múltunk. 37. évf. 1992. 2–3. sz. 125–127 p.
A tanulmány a miskolci forradalmi eseményekben központi szerepet játszó egyetemisták tevékenységét elemzi a forradalom végéig, kitekintéssel a megtorlásra.

UNGVÁRY RUDOLF: A Diákparlament Miskolcon és hagyománya. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 2. Miskolc és Északkelet-Magyarország 1956-ban. Szerk. Á. Varga László. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2003. 75–90. p.

UNGVÁRY RUDOLF: Utána néma csönd. A miskolci egyetem 1956-os diákparlamentjének története. Bp. Történelmi Igazságtétel Bizottság–1956-os Intézet, 1991. 243 p.
2. bőv. kiad. 2000.

A szerző 1956-ban a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen tanult, s a forradalom napjaiban a diákparlamentben tevékenykedett, mint a beérkező információkat feldolgozó hírszolgálat egyik vezetője. „Modern krónikát” írt, amelyben memoárrészletek, dokumentumidézetek és a szerző értékelő kommentárjai váltogatják egymást.

URBAN, GEORGE R.: The nineteen days; a broadcaster’s account of the Hungarian revolution. With a forew. by Salvador de Madariaga. London, Heinemann, 1957. 361 p.

URBÁN KÁROLY–VIDA ISTVÁN: Jelentések a pártközpontnak, 1956. október 28–29. = Társadalmi Szemle. 48. évf. 1993. 12. sz. 84–94. p.

URBAN, GEORGE: The nineteen days. A broadcaster’s account of the Hungarian revolution. Forew. Don Salvador de Madariaga. London–Melbourne–Toronto, Heinemann, 1957. XVI 361 p.
Urbán György az angol rádió munkatársa, a BBC archívumában fellelhető információs anyag, valamint szemtanú-beszámolók alapján írta meg az október 22–november 9-e közötti időszak történetét. A könyv elemző részében különös figyelmet szentel a szerző a propaganda, a rádióadások forradalomban játszott szerepének, különös tekintettel a BBC ténykedésére. A kötethez három interjú kapcsolódik, a bevezetőt pedig a híres spanyol író diplomata írta.

VALUCH TIBOR: Adalékok Hajdú-Bihar megye forradalmi bizottmányának történetéhez. = Évkönyv. 2. 1993. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 175–194. p.

VALUCH TIBOR: Agrárkérdések és a magyar falu 1956–1957-ben. = Évkönyv. 8. 2000. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 2000. 286–302. p.

VALUCH TIBOR: A debreceni munkástanácsok 1956-ban. = Évkönyv. 1. 1992. Szerk. biz. Bak János, Békés Csaba, Hegedűs B. András, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1992. 97–111. p.
Adalékok a munkástanácsok szerveződéséhez és tevékenységéhez.

VALUCH TIBOR: Hajdú-Bihar megye. = A vidék forradalma, 1956. Szerk. Szakolczai Attila, Á. Varga László. Bp. 1956-os Intézet–Budapest Főváros Levéltára, 2003. 1. köt. 233–265. p.

VARGA BALÁZS: Egy forradalom snittjei. Mikó József 1956-os filmfelvételei. = Évkönyv. 3. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 287–291. p.

VARGA LÁSZLÓ: Die Ereignisse in Ungarn 1956. = Die Ungarnkriese 1956 und Österreich. Hrsg. Erwin A. Schmidl. Wien–Köln–Weimar, Böhlau Verlag, 2003. 53–71. p.

VARGA LÁSZLÓ: A főváros forradalma. = Budapesti Negyed. 6. évf. 1998. 2–3. sz. 261–286. p.

VARGA LÁSZLÓ: A harmadik napon. = Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára. Szerk. Somogyi Éva. Bp. MTA Történettudományi Intézet, 1991. 277–298. p.
Az írás középpontjában a Parlament előtti sortűz, a pártközpontban és a bölcszészkaron zajló események bemutatása áll.

VARGA LÁSZLÓ: Egy nap, amely megrengette a világot, 1956. október 23. = Századvég. 1989. 1–2. 95–102. p.
Az eredetileg 1988 decemberében elhangzott előadás a forradalom első napjának eseménytörténetét tekinti át.

vas megye Tanácsa távmondati könyve, 1956. október 24–28. Közli Feiszt György. = Évkönyv. 1. 1992. Szerk. biz. Bak János, Békés Csaba, Hegedűs B. András, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1992. 191–197. p.
A tanácsi iratanyag részeként fennmaradt dokumentum az elbizonytalanodott tanácsi funkcionáriusok „jelentéstöredékeit” tartalmazza.

VENGRIJA, 1956. = Moszt. 1. 1992. No. 1–2. 6–81. p.
Az Európai Együttműködés A Híd c. folyóiratának orosz nyelvű különszáma.

VERES ISTVÁN: Emlékek az 1956-os magyar forradalomról. = ~: Apám mellett, apám helyett. Emlékezések. Bp. Kurucz, 1994. 100–133. p.

Veres Péter 1956-os szerepe dokumentumok kíséretében.

VÉRITÉS sur la Hongrie. Documents, photos, commentaires... Publ. par. le Comité Central du Parti Communiste Français. Paris, Impr. Poissonnière, 1956. 32 p.

VIDA ISTVÁN: Adatok a Független Kisgazdapárt újjászerveződéséhez 1956-ban. = Múltunk. 41. évf. 1996. 3. sz. 51–100. p.

VIDA ISTVÁN: Lupkovics György kisgazdapárti politikus 1956. októberi politikai programtervezete. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. 30. évf. 1995. 3. sz. 380–394. p.

VIDA ISTVÁN: A magyar munkásvilág 1956-ban. = Magyar munkástanácsok 1956-ban. Dokumentumok. Sajtó alá rend. Kemény István, Bill Lomax. Párizs, Magyar Füzetek, 1986. 199–208. p. (Adalékok az újabbkori magyar történelemhez 5.)
A MÁVAG egykori dolgozójának visszaemlékezése a gyár forradalom előtti és alatti hétköznapjairól. Eredetileg: Új Látóhatár. 1976. 4.

VIDA ISTVÁN: Tildy Zoltán 1956-ban. = Rubicon. 10. évf. 1999. 8. sz. Mell. XI–XII. p.

VIDA, ISTVÁN: Vengrija, 23 oktjabrja–4 nojabrja 1956 goda. = Vengerszkij Meridian. 1991. Nr. 3. 34–44. p.

A VIDÉK forradalma. Az 1991. október 22-én Debrecenben rendezett konferencia előadásai. Szerk. Simon Zoltán. Előszó Gosztonyi Péter. Debrecen, Az 1956-os forradalom történetének Hajdú-Bihar megyei Kutatócsoportja, 1992. 114 p.
Für Lajos, Székelyhidi Ágoston, Kovács Béla, Balogh István, a debreceni ötvenhat neves szereplői, a forradalom napjait, főbb csomópontjait elevenítették meg személyes élményeik, korabeli feljegyzések tükrében. A konferencián elhangzott tanulmányok az 1989-ben megnyílt levéltárakban folytatott kutatások első eredményeit foglalják össze.
Rainer M. János: Budapest és vidék 1956-ban. 37–48. p. – Filep Tibor: A debreceni forradalmi események sajátosságai. 49–58. p. – Molnár Adrienne: Kik voltak és mit akartak a Borsodi Munkástanács Tagjai? 59–68. p. – Németh Péterné: Koalíciós pártok 1956-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 69–77. p. – Valuch Tibor: Adalékok az 1956-os forradalom Hajdú-Bihar megyei utóvédharcainak történetéhez. 79–90. p. – Szőke Domonkos: A debreceni egyetem 1956-ban. 91–100. p. – Standeisky Éva: Politika és vers. In memoriam 1956. 101–114. p.

A VIDÉK forradalma, 1956. Szerk. Szakolczai Attila, Á. Varga László. Bp. 1956-os Intézet–Budapest Főváros Levéltára, 2003.

1. köt. 426 p.

A VILÁG figyelmének központjában. Összeáll. és szerk. Sipos András és Donáth Péter. = Szöveggyűjtemény Budapest történetének tanulmányozásához. Bp. Budapest Főváros Levéltára–ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, 2000. 417–447. p.

VÖLGYESI ZOLTÁN: Az 1956-os forradalom Hajdúnánáson. = Hitel. 6. évf. 1993. 10. sz. 20–39. p.
A helyi forradalmi megmozdulás, amely zsidóellenes kilengéshez vezetett.

VÖLGYESI ZOLTÁN: Helyi forradalom. Hajdúnánás 1956-ban. Hajdúnánás, Polgármesteri Hivatal, 1993. 82 p. (Nánási füzetek12.)
A háború végéig visszanyúló zsidóellenes indulatok kirobbanása.

VÖLGYESI ZOLTÁN: Kisvárosi történet. Az 1956-os forradalom és a zsidóellenes megmozdulások Hajdúnánáson. Bp. Osiris, 2001. 215 p. (Doktori segédmunkák)

VÖRÖS BÉLA: 45 éve történt. Katonai tanintézetek az 1956-os forradalomban. = Bolyai Szemle. 10. évf. 2001. 4. sz. 5–35. p.

WEIDLEIN, JOHANN: Der Aufstand in Ungarn und das ungarländische Judentum. Wiederaufflammen des madjarischen Rassennationalismus. Schorndorf, J. Weidlein, 1957. 24 p.

ZAHURECZKY, GYULA: Der Volksaufstand in Ungarn. Berichte und Zeittafel. Köln, B. Pick, 1957. 68 p.

ZSITNYÁNYI ILDIKÓ: A Magyar Néphadsereg feladatai és tevékenysége a forradalom időszakában. = „Tizenhárom nap, amely...” Tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéből. Szerk. Horváth Miklós. Bp. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2003. 113–128. p.

ZSITNYÁNYI ILDIKÓ: A Magyar Néphadsereg karhatalmi célú alkalmazása az 1956-os forradalom kezdetén. = Trezor. 2. A Történeti Hivatal Évkönyve. 2000–2001. Szerk. Gyarmati György. Bp. Történeti Hivatal, 2002. 257–265. p.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon