___5. Az 1956-os forradalom világpolitikai összefüggései___Vissza
5. AZ 1956-OS FORRADALOM VILÁGPOLITIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI
Összeállította: Győri László


1956. Az Egyesült Nemzetek Szervezete különbizottságának jelentése. Bp. Hunnia, 1989. 230 p.
A kötet az 1981-ben a müncheni Nemzetőr kiadásában megjelentetett magyar fordítás utánközlése, amely azonban csak kivonatos változata az angol eredetinek.

1956. Megtorlás a határokon kívül. A kolozsvári egyetemi hallgatók pere. = Erdélyi Magyarság. 7. évf. 1996. 28. sz. 20–23. p.

Az 1956. október–novemberi magyarországi események – amerikai szemmel. Közzéteszi Karsai Elek. = História. 4. évf. 1982. 6. sz. 16–21. p.

Az 1956. október 24-i moszkvai értekezlet. Közli Hajdu Tibor. = Évkönyv. 1. 1992. Szerk. biz. Bak János, Békés Csaba, Hegedűs B. András, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1992. 149–156. p.
Az SZKP KB elnöksége által összehívott kommunista csúcsértekezlet Jan Svoboda, Antonin Novotny akkori csehszlovák pártvezér titkárának feljegyzései alapján.

1956. Varsovie – Budapest. La deuxième révolution d’octobre. Textes réunis par Pierre Kende, Krzysztof Pomian. Paris, Seuil, 1978. 262 p. (Collection Esprit)

Az 1976-ban tartott ötvenhatos kollokvium előadásai, amelyek a lengyel és a magyar események összehasonlító elemzését végezték el. A konferencián neves történészek, politológusok és szociológusok vettek részt: Fejtő Ferenc, Király Béla, Branko Lazitch, Jacques Léves, Leszek Kolakowski, Molnár Miklós, Ilios Yannakakis, Claude Lefort, Pierre Broué, Wlodzimierz Brus, Adam Michnik, Jiri Pelikan, Kende Péter, Annie Kriegel, Michel Winock, Gilles Martinet, Bronislaw Baczko, Krysztof Pomian.

1956 a svájci sajtóban. Ford. és összeáll. J. Horváth Tamás. = Magyar Szemle. Ú. f. 5. évf. 1996. 10. sz. 944–960. p.

1956 dans les démocraties populaires. Exposé du Cercle Léon Trotsky du 26 septembre 1986. Paris, Lutte Ouvrière, 1986. 63 p.

1956 és az angol kommunista párt válsága. Három dokumentum az SZKP KB egykori levéltárából. Bev. és közread. Vjacseszlav Szereda. Tekintet. 9. évf. 1996. 3–4. sz. 80–100. p.

Az 1956-os magyar forradalom helye a szovjet kommunista rendszer összeomlásában. Az 1991. június 13–15-én Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban megtartott nemzetközi konferencia jegyzőkönyve. Szerk. Békés Csaba. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 155 p.
A tudományos közvélemény tájkoztatására szolgáló belső kiadvány a konferencián tizenhárom országból részt vett negyvennégy kutató előadásainak és a hozzászólásoknak a szerkesztett szövegét adja közre az alábbi témakörökben: A magyar forradalom nemzetközi összefüggései; A forradalom a világpolitikában; Forradalom és demokrácia; 1956 a kommunista Kelet-Európában; A magyar forradalom és a nyugati közvélemény.

Az 1956-os magyar forradalom lengyel dokumentumai. Összeáll., ford. és bev. Tischler János. Bp. 1956-os Intézet, Windsor, 1996. 248 p.

REWOLUCJA węgierska 1956 w polskich dokumentach. Opracował János Tischler. Redakcja Paweł Machcewicz. Warszawa, ISP PAN, 1995. 205 p. (Dokumenty do dziejów PRL. Zeszyt 8.)

’56 és a franciák. Francia gondolkodók a magyar forradalomról. Vál. Philippe Cappelaere. Előszó Molnár Miklós. Bp. Font, 1993. 247 p.
Raymond Aron: Egy antitotalitárius forradalom. 29–60. p. – Albert Camus: Válasz egy felhívásra. 61–63. p. Albert Camus: Közbenjárás Magyarország érdekében egy francia diákgyűlésen. 65–67. p. – Albert Camus: A Wagram-termi beszéd. Részlet. 69–71. p. – Albert Camus: Előszó a „Nagy-ügyhöz”. 73–78. p. – Jean-Paul Sartre: Sztálin kísértete. 79–132. p. – Marcel Merleau-Ponty: A desztalinizációról. 133–154. p. – Claude Lefort: A magyar felkelés. 155–188. p. – Fejtő Ferenc: A forradalom első tanulságai. 189–209. p. – Cornelius Castoriadis: A magyar felkelés: kérdések a Francia Kommunista Párt vezetőihez. 211–230. p. – Raymond Aron: Budapest, 1956: egy forradalom sorsa. 231–247. p.

’56 Kárpátalján. Dokumentumgyűjtemény. Összeáll. Dupka György, az interjúkat kész. Horváth Sándor. Előszó Alekszej Korszun. Ungvár–Budapest, Intermix, 1993. 132 p. (Kárpátaljai magyar könyvek 25.)

’56 és Délvidék. Tanulmányok, interjúk, sajtószemelvények. Szerk. Molnár Verona. Szabadka, Nyitott Távlatok–Polgárok Egyesülete, 2002. 118 p.
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc délvidéki vonatkozásai. ’56 és a huszonegyedik század magyar nemzetstratégiai összefüggései c. 2001. november 3-án Szabadkán megtartott nemzetközi tudományos tanácskozáson elhangzott előadások anyaga.

ADLER, HANS: Zwischen Kairo und Budapest. Die Geschichte einer Verschwörung. Berlin, Kongress-Verlag, 1957. 124 p.

AMERIKAI követjelentések 1956-ból. Közzéteszi, bev. és jegyz. Vida István. = Társadalmi Szemle. 47. évf. 1992. 2. sz. 77–93. p.
A bevezető rövid áttekintést ad az Egyesült Államok 1949–1956 közötti Kelet-Európa-politikájáról.

ANATOMY of revolution. A condensation of the United Nations report on the Hungarian uprising. Condensation by Marshall Andrews. Washington, Public Affairs Press, 1957. 65 p.
Egyesült Nemzetek Szövetsége. A Magyar Kérdés Különbizottsága.

ANDERLE ÁDÁM: 1956 és a spanyol katonai beavatkozás kérdése. = Magyarország és a hispán világ. Összeáll. Anderle Ádám. Szeged, Hispánia, 2000. 55–62. p. (Kutatási közlemények 2.)

ANDREIDES GÁBOR: A magyar forradalom és a Kádár-korszak olasz szemmel. = Tanulmányok fél évezred magyar történelméből. Szerk. Fejérdy Gergely. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet–Pázmány Péter Történész Kör, 2003. 366–383. p.

Az ANGOL követ jelenti Belgrádból. A Nagy Imre-csoport sorsáról és a magyar–jugoszláv viszonyról. Közzéteszi és bev. Vida István. = Világosság. 33. évf. 1992. 10. sz. 766–784. p.

ANOHIN, JURIJ ALEKSZEJEVICS: A magyar események fekete szele. = Hitel. 9. évf. 1996. 10 . sz. 21–24. p.
Az orosz író A szerencse fia c. életrajzának részlete, amelyben arra emlékezik, hogyan élte meg Moszkvában a magyar forradalmat.

ARGENTIERI, FEDERIGO: A nyugati baloldal és a magyar forradalom. = Az 1956-os magyar forradalom helye a szovjet kommunista rendszer összeomlásában. Az 1991. június 13–15-én Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban megtartott nemzetközi konferencia jegyzőkönyve. Szerk. Békés Csaba. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 127–130. p.
Az 1956-os Kutatóintézet által 1991. június 13–15-én rendezett nemzetközi tudományos konferencián elhangzott előadás.

ARGENTIERI, FEDERIGO: A magyar ‘56 és Olaszország. = Mozgó Világ. 18. évf. 1992. 9. sz. 39–42. p.
A szerző az Olasz Kommunista Párt álláspontját elemzi és foglalkozik az OKP álláspontját elítélő, a forradalommal szolidáris kommunista ellenzék, az úgynevezett „101-ek” október 30-án nyilvánosságra hozott határozatával.

ARGENTIERI, FEDERIGO: A „széplelkek” emlékiratai. Az 1956-os olasz kommunista párt-ellenzék visszaemlékezéseiből. = Évkönyv. 2. 1993. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 117–124. p.

AUSTRALIAN and the Hungarian question in the United Nations. A collection of selected documents. Compiled by Kázmér Nagy. Camberra, FM Press, 1966. 55 p.

BAEV, JORDAN: Die politischen Krisen in Osteuropa in der Mitte der fünfziger Jahre und die bulgarische Staatsführung. = Das internationale Krisenjahr, 1956. Polen, Ungarn, Suez. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Winfried Heinemann u. Norbert Wiggershaus. München, Oldenbourg, 1999. 297–315. p. (Beiträge zur Militärgeschichte. Bd. 48.)

BAGHIU, AUREL: Az 1956-os romániai diákmozgalmak. = Hitel. 4. évf. 1991. 21. sz. 23–27. p.
Az 1956-os Kutatóintézet 1991. júniusi konferenciáján tartott előadás főleg a temesvári egyetemi ifjúság körében történteket és következményeit mutatja be.

BAGHIU, AUREL: Procesul lotului 1 al studenţilor de la Timişoara–noiembrie 1956. = Anii 1954–1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului. Comunicări prezentate la Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei, 2–4 iulie 2000. Ed. Romulus Rusan. Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2000. 704–709. p. (Analele Sighet 8.)

BAIN, LESLIE B.: The reluctant satellites. An eyewitness report on East Europe and the Hungarian revolution. New York, Macmillan, 1960. 233 p.
Az ír-magyar származású amerikai újságíró 1956 nyarán-őszén Magyarországon és Jugoszláviában tartózkodott.

BAJKOV, V. SZ. naplójából. Feljegyzés Nemes Dezső et.-tel, az MSZMP KB PB póttagjával folytatott beszélgetésről 1958. áprilisában. Közzéteszi Vjacseszlav Szereda, Jelena Orehova. = Tekintet. 8. évf. 1995. 5–6. sz. 200–207. p.

BAK, JÁNOS, [M.]: Ideas and ideals of 1956 in Hungary and Poland. Suggestions for a comparative approach. = Király Béla emlékkönyv. Háború és társadalom. – War and Society. – Guerre et société. – Krieg und Gesellschaft. Szerk. Jónás Pál, Peter Pastor, Tóth Pál Péter. Bp. Századvég, 1992. 47–53. p.

BALÁZS IMRE: A köd mögül. = Korunk. 3. f. 7. évf. 1996. 10. sz. 42–46. p.

BARÁTH JÓZSEF: 1956 Kárpátalján. = Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. A kötet tanulmányai előadásként elhangzottak az 1. Országos Jelenkortörténeti Konferencián, Debrecen, 1994. szeptember 1–3. Szerk. Valuch Tibor. Közrem. Püski Levente. Bp. Osiris–1956-os Intézet, 1995. 509–514. p.

BARÁTH JÓZSEF: ’56 Kárpátalján. = Magyar Szemle. Ú. f. 3. évf. 1995. 10. sz. 1046–1059. p.

BARÁTH JÓZSEF: '56 Kárpátalján a Kárpátaljai Területi Levéltár dokumentumai tükrében. = Kapu. 1999. 8. sz. 33–37. p.

BARÁTH MAGDOLNA: Andropov jelentései. A szovjet nagykövet és a magyar belpolitika, 1956. március–október. = Rubicon. 13. évf. 2002. 11–12. sz. 9–14. p.

BARÁTH MAGDOLNA: A Moszkvába menekült magyar pártvezetők 1956. október végi–november eleji tevékenységéről. = Múltunk. 50. évf. 2005. 1. sz. 272–296. p.

BEKE MIHÁLY ANDRÁS: „Hitványabb anyag mi sem vagyunk…” Az erdélyi magyarok 56-ja. = Magyar Napló. 12. évf. 2000. 10–12. sz. 70–78. p.

BÉKÉS CSABA: The 1956 Hungarian revolution and the great powers. = Hungary 1956. Forty Years On. Ed. by Terry Cox. London–Portland, Frank Cass, 1997. 51–66. p.

BÉKÉS CSABA: The 1956 Hungarian revolution and the western great powers. = Hungary, 1956. Eds. Paula Hihnala and Olli Vehviläinen. Forew. Olli Vehviläinen.Tampere, Jäljennepalvelu, 1995. 34–74. p.

BÉKÉS CSABA: The 1956 Hungarian revolution and world politics. = The Hungarian Quarterly. Vol. 36. 1995. No. 3. 109–121. p.

BÉKÉS CSABA: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. Tanulmány és válogatott dokumentumok. Bp. 1956-os Intézet, 1996. 183 p.
A nagyhatalmak álláspontját, reagálásait és egymás közti kommunikációit a magyar ügyben elsőként vizsgálja a külügyi dokumentumok alapján.

BÉKÉS CSABA: Anglia és az 1956-os magyar forradalom. 1–3. = Köztársaság. 1. évf. 1992. 17. sz. 91–93. p., 18. sz. 88–90. p., 19. sz. 91–92. p.

BÉKÉS CSABA: A brit kormány és az 1956-os magyar forradalom. = Évkönyv. 1. 1992. Szerk. biz. Bak János, Békés Csaba, Hegedűs B. András, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1992. 19–38. p.
Angol levéltári források alapján elemzi a szuezi válsággal elfoglalt brit kormány álláspontját, a három nyugati nagyhatalom képviselőinek a magyar kérdéssel kapcsolatos titkos tárgyalásait.

BÉKÉS CSABA: Az Egyesült Államok és a magyar semlegesség 1956-ban. = Évkönyv. 3. 1994. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 165–178. p.

BÉKÉS CSABA: Hidegháború, enyhülés és az 1956-os magyar forradalom. = Évkönyv. 5. 1996–1997. Szerk. biz. Hegedűs B. András, Kende Péter, Kozák Gyula, Litván György, Rainer M. János. A konferencia előadásait és vitáit sajtó alá rend. Bak János. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 201–213. p.

BÉKÉS CSABA: The Hungarian question on the UN agenda. Secret negotations by the western great powers october 26th–november 4th 1956. British Foreign Office documents. = The Hungarian Quarterly. Vol. 41. 2000. No. 157. 103–122. p.

BÉKÉS CSABA: The Hungarian revolution and world politics. = Cold War International History Project. Working Paper. Sept. 1996. No.16. 31. p.

BÉKÉS CSABA: A kádári külpolitika, 1956–68. = Rubicon. 9. évf. 1998. 1. sz. 19–22. p.

1.9.11BÉKÉS CSABA: A magyar kérdés az ENSZ-ben. = Rubicon. 7. évf. 1996. 8–9. sz. 20–22. p.

BÉKÉS CSABA: Die ungarische Revolution von 1956 und die Grossmächte. = Das internationale Krisenjahr, 1956. Polen, Ungarn, Suez. Hrsg. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Winfried Heinemann, Norbert Wiggershaus. München, Oldenbourg, 1999. 354–374. p. (Beiträge zur Militärgeschichte. Bd. 48.)

BÉKÉS CSABA: Die ungarische Revolution von 1956 und die westlichen Grossmächte. = Das Jahr 1956 in Ostmitteleuropa. Hrsg. von Hahn Henning u. Heinrich Olschowsky. Vorw. Heinrich Olschowsky. Berlin, Akademie Verlag, 1996. 98–107. p.

BÉKÉS CSABA: Vorosilov marsall ismeretlen távirata II. Erzsébet angol királynőhöz az 1956. november 4-i magyarországi szovjet intervencióhoz. = Az 1956-os magyar forradalom helye a szovjet kommunista rendszer összeomlásában. Az 1991. június 13–15-én Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban megtartott nemzetközi konferencia jegyzőkönyve. Szerk. Békés Csaba. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 45–48. p.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZER-képe 1955-ben. Közli Révész Béla. = Múltunk. 49. évf. 1999. 2. sz. 170–222. p.

BENEDEK ANDRÁS, S.: 56 és Kárpátalja. = Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Szimpózium, 1997. október 11–12. Előszó Balás Piri László. Bp. Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti Képviselete, 1997. 17–21. p.

BENKŐ ZOLTÁN: Szabad Európa Rádió, 1956. október 24–november 4. = Valóság. 36. évf. 1993. 5. sz. 80–94. p., 8. 70–76. p.
A SZER irattárának dokumentumaiból összeállított válogatás a müncheni szerkesztőség magyar adásairól ad hiteles áttekintést. A szerző személyes emlékeit is felidézve szolgáltat adalékokat a SZER forradalom alatti tevékenységéhez, gyakran vitatható kommentárjaihoz.

BERCZELLY LÁSZLÓ: 1956 után Északon. = Magyarok Norvégiában. Emlékkönyv a norvégiai Magyarok Baráti Köre megalakulásának 10. évfordulójára. Szerk. Bíró-Sey Katalin, Dobos Éva, Fáskerti Mária, Sulyok Vince. Oslo, Norvégiai Magyarok Baráti Köre, 2000. 136–141. p.

BESSENYEI FERENC, B.: Franco és 1956. A spanyol támogatásról. = História. 21. évf. 1999. 4. sz. 33. p.

BILEK, JIŘI: Der Einfluss der Ereignisse in Ungarn auf die Innenpolitik der Tschechoslowakei. = Das internationale Krisenjahr, 1956. Polen, Ungarn, Suez. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Winfried Heinemann u. Norbert Wiggershaus. München, Oldenbourg, 1999. 469–483. p. (Beiträge zur Militärgeschichte. Bd. 48.)

BOCA, IOANA: Urmările mişcărilor studenţeşti din toamna anului 1956. = Anii 1954–1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului. Comunicări prezentate la Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei, 2–4 iulie 2000. Ed. Romulus Rusan. Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2000. 656–666. p. (Analele Sighet 8.)

BODOR ANDRÁS: Kolozsvári egyetemek küldöttsége Debrecenben, 1956. Dr. Bodor András történész professzorral beszélget Sebestyén Kálmán. = Honismeret. 27. évf. 1999. 2. sz. 82–86. p.

BODRI FERENC: Camus és a magyarok, 1956–1960. = Forrás. 24. évf. 1992. 10. sz. 47–63. p.
A cikk elemzi Albert Camus 1956-tal kapcsolatos megnyilatkozásait, és függelékként három ötvenhatos Camus-írást közöl: Követeléseim az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez; A magyarok vére; Emlékezzetek rá!

BODRI FERENC: Salvador de Madariaga nálam és nálunk, értünk és nekünk. 1–3. = Új Forrás. 25. 1993. 1. sz. 76–88. p., 2. sz. 61–73. p., 3. sz. 81–87. p.

BORBÁNDI GYULA: Magyarok az Angol Kertben. A Szabad Európa Rádió története. Bp. Európa, 1996. 601 p.

BORBÁNDI GYULA: A Szabad Európa Rádió 1956-os felelőssége. = Új Forrás. 26. évf. 1994. 10. sz. 67–74. p.

BORBÁNDI GYULA: A Szabad Európa Rádió és a magyar forradalom. = Évkönyv. 4. 1995. Szerk. biz. Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1995. 235–267. p.

BORHI LÁSZLÓ: Az 1956-os szabadságharc és forradalom jelentősége a világpolitikában. = „Tizenhárom nap, amely…” Tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéből. Szerk. Horváth Miklós. Bp. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2003. 17–32. p.

BORHI LÁSZLÓ: Az Egyesült Államok és a szovjet zóna, 1945–1990. Kronológia. Bp. História–MTA Történettudományi Intézet, 1994. 298 p. (História. Könyvtár. Kronológiák, adattárak 3.)

BORHI LÁSZLÓ: The great powers and the Hungarian crisis of 1956. = Hungarian Studies. Vol. 12. 1997. No. 1–2. 237–277. p.

BORHI LÁSZLÓ: Empire by coercion. The Soviet Union and Hungary in the 1950s. = Cold War History. Vol. 1. 2001. No. 2. 47–72. p.

BORHI LÁSZLÓ: Iratok a magyar–amerikai kapcsolatok történetéhez, 1957–1967. Dokumentumgyűjtemény. Bp. Ister, 2002. 687 p.

BORHI LÁSZLÓ: Rollback, liberation, containment or inaction? U. S. Policy and Eastern Europe in the 1950s. = Journal of Coldwar Studies. Vol. 1. 1999. No. 3. 67–110. p.

BORHI LÁSZLÓ: Some questions of Soviet–Hungarian relations, 1948–1953. = Hungarian Studies Review. Vol. 14. 2000. No. 1. 1–44. p.

BORSÁNYI JULIÁN: Lázított-e 56 őszén a SZER magyar szerkesztősége? = Hitel. 4. évf. 1991. 26. sz. 61–63. p.

BORSODY ISTVÁN: A forradalom és a nagyhatalmak. = Tanulmányok a magyar forradalomról. Szerk. Borbándi Gyula és Molnár József. München, Aurora Könyvek, 1966. 615–621. p.

BORSODY ISTVÁN: A magyar forradalom és a nagyhatalmak politikája. = ~: Amerikai évek. Egy magyar federalista írásaiból. Szerk. Sükösd Miklós. Az előszót írta Borbándi Gyula. Bp. Osiris, 2000. 117–122. p.

BORSODY ISTVÁN: A magyar kérdés a politikai süllyesztőben. = ~: Amerikai évek. Egy magyar federalista írásaiból. Szerk. Sükösd Miklós. Az előszót írta Borbándi Gyula. Bp. Osiris, 2000. 129–130. p.

BOTKA FERENC: A Déry-per világvisszhangja. Függelék: Levelek Szilasi Vilmoshoz. = Holmi. 6. évf. 1994. 10. sz. 1427–1447. p.

BOTTONI, STEFANO: A hatalom értelmisége – az értelmiség hatalma. A Földes László-ügy. = Korall. 2004. 18. sz. 113–134. p.

BRIT követi jelentések a világ különböző országaiból az 1956-os magyar forradalommal kapcsolatos helyi reakciókról. Közzéteszi, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Békés Csaba. = Holmi. 3. évf. 1991. 10. sz. 1312–1331. p.

BUDAPEST jelenti Varsónak. A budapesti lengyel nagykövetség rejtjelezett táviratai, 1956. december 4–29. Közread. Tischler János. = Világosság. 34. évf. 1993. 10. sz. 40–54. p.

A BUDAPESTI angol követ titkos jelentése az 1956. évi magyar forradalom okairól és következményeiről, 1957. I. 3. Közzéteszi Szaszkó István. = Levéltári Szemle. 40. évf. 1990. 3. sz. 66–72. p.
Leslie Fry: A magyar forradalom. Okainak elemzése s valószínű következményeinek felbecsülése.

A BUDAPESTI angol követség 1956. novemberi-decemberi jelentéseiből. Közzéteszi Vida István. = Társadalmi Szemle. 46. évf. 1991. 1. sz. 66–79. p.

CABLE, JAMES: Britain and the Hungarian revolution of 1956. = International Relations. 9. Nov. 1988. 317–333. p.

CALHOUN, F. DANIEL: Hungary and Suez, 1956. An exploration of who makes history. Lanham, University Press of America, 1991. 591 p.

CAMPBELL, JOHN C.: Az Egyesült Államok kormánya és a magyar forradalom. = Világosság. 32. évf. 1991. 10. sz. 739–749. p.
Az 1956-os Kutatóintézet által 1991 júniusában szervezett konferencián tartott előadás.

CAMPBELL, JOHN C.: The Soviet Union, the United States and the twin crises of Hungary and Suez. = Suez, 1956. The Crisis and its consequences. Ed. by Wm. Roger Louis and Roger Owen. Oxford, Clarendon Press, 1991. 233–253. p.

CANADIAN diplomacy and the Hungarian revolution, 1956–1957.A documentary perspective. – La diplomatie canadienne pendant la révolution hongroise, 1956–1957. Un aperçu. Compiled by Greg Donaghy. [Ottawa], Foreign Affairs Canada, [2004] 80 p.

CAPTIVE Hungary. New York, Hungarian Freedom Fighters Federation, 1960. 69 p.

CIERNA-LANTAYOVÁ, DAGMAR: Die Ereignisse von 1956 und die slowakische Gesellschaft. = Das Jahr 1956 in Ostmitteleuropa. Hrsg. von Hahn Henning u. Heinrich Olschowsky. Vorw. Heinrich Olschowsky. Berlin, Akademie Verlag, 1996. 80–89. p.

CZIGÁNY LÓRÁNT: 1956 és a nyugati magyar költészet. = ~: Talpalatnyi senkiföldjén. Bp. Kortárs, 2002. 137–144. p.

CZIGÁNY LÓRÁNT: Gyökértelen, mint a zászló nyele. Írások a nyugati magyar irodalomról. Bp. Szabad Tér, 1994. 351 p.

CZIGÁNY Lóránt: A kataklizma emléke. 1956 és a nyugati magyar irodalom. = Kortárs. 41. évf. 1997. 4. sz. 60–66. p.

CSEH GÉZA: Szolidaritás és furkósbot-politika. Az 1956-os forradalom hatása az NDK diák- és értelmiségi mozgalmaira. = Múltunk. 50. évf. 2005. 2. sz. 74–114. p.

CSEN JIAN: Peking és az 1956-os magyar válság. = Rubicon. 7. évf. 1996. 8–9. sz. 56–60. p.
Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában c. 1996. szeptember 26–29-e között rendezett konferencián elhangzott előadás.

CSIFFÁRY GERGELY: Az 1956-os magyar forradalom nemzetközi háttere. = Új Hevesi Szemle. 2000. 3. sz. 41–46. p.

CSILLAG ZOLTÁN: Adatok a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (IKRK) és a Magyar Vöröskereszt (MVK) 1956–57-es tevékenységéről. Bp. Magyar Vöröskereszt, 1992. 28 p.

CSOU EN-LAJ kínai miniszterelnök 1957. januári látogatása Varsóban. A Gomulka–Csou En-laj tárgyalásokról készített feljegyzés. 1957. január 11–16. Közli Tischler János. = Múltunk. 39. 1994. 3. 141–175. p.

DÁVID GYULA: Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság. = Hitel. 4. évf. 1991. 21. sz. okt. 16. 20–22. p.

DEMOKRATIKUS eszmék és nagyhatalmi érdekek. Egy megvalósulatlan amerikai javaslat az 1956-os magyar forradalom megsegítésére. Közzéteszi Békés Csaba. = Holmi. 5. évf. 1993. 10. sz. 1402–1408. p.

DOCKRILL, SAKI: Ungarn, 1956. Amerikanische Befreiung. Mythos oder Versagen?= Das internationale Krisenjahr, 1956. Polen, Ungarn, Suez. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Winfried Heinemann u. Norbert Wiggershaus. München, Oldenbourg, 1999. 533–552. p. (Beiträge zur Militärgeschichte. Bd. 48.)

DOCUMENTS diplomatiques français, 1956. Tome 3. 24. octobre–31. décembre. Paris, Ministère des Affaires Etrangères, 1990. LV, 642 p.
Válogatott dokumentumok a francia külügyminisztérium iratanyagából, elsősorban a szuezi válsággal és Magyarországgal kapcsolatban.

DOKUMENTUMOK a jugoszláv menedékről és a Szántó Zoltán-ügyről, 1956–1958. Közread., [bev.] Kiss József, Ripp Zoltán. = Múltunk. 36. évf. 1991. 4. sz. 136–158. p.

DOMÁNY ANDRÁS: Gomulka, az egykori kommunista pártvezér emlékiratai. = Múltunk. 40. évf. 1995. 1. sz. 175–190. p.

La DOUZIÈME assemblée générale des Nations Unies, Octobre 1957. Réd., préf. Anne Winslow. Publ. Carnegie Endowment for International Peace. Genève, Centre Européen, 1957. 199 p.

DÖMÉNY JÁNOS: 1956 hatása a magyar–latin–amerikai kapcsolatokra. = Rubicon. 10. évf. 1999. 8. sz. Mell. XV–XVI. p.

DÖNTÉS a Kremlben, 1956. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról. Szerk. Vjacseszlav Szereda és Rainer M. János. Bev. Vjacseszlav Szereda. A kísérő tanulmányt Rainer M. János írta. Bp. 1956-os Intézet, 1996. 256 p.
A moszkvai, úgynevezett elnöki levéltárban őrzött kéziratos feljegyzések a pártelnökség 1956 júliusa és novembere közötti magyar vonatkozású tanácskozásairól. A dokumentumok feltárják a szovjet döntéshozatal mechanizmusát és a belső vitákat.

DUMITRIU, PETRU: A magyar forradalom és a románok.= Szemle. Válogatás a brüsszeli Nagy Imre Intézet folyóiratából. Szerk. Kozák Gyula. Előszó Kende Péter. Bp. Századvég–1956-os Intézet, 1992. 158–169. p.

A DUNÁNTÚLI laktanyából az ungvári börtönbe. Egy szabadföldre szökött magyar katona a szovjet deportációkról. München, 1958. 49 p.

EGER, REINER: Krisen an Österreichs Grenzen. Das Verhalten Österreichs Wahrend des Ungarn-Aufstandes 1956 und tschechoslowakischen Krise 1968. Ein Vergleich. Wien–München, Herold, 1981. 223 p.

ENGELMAYER ÁKOS: Polen und Ungarn, 1956. = Das Jahr 1956 in Ostmitteleuropa. Hrsg. von Hahn Henning u. Heinrich Olschowsky. Vorw. Heinrich Olschowsky. Berlin, Akademie Verlag, 1996. 141–145. p.

Az ensz és Magyarország, 1957. Dokumentumok az ENSZ Ötös bizottságának jelentése elleni magyarországi tiltakozó kampány szervezéséhez. Bev. Pór Edit, Cseh Gergő Bendegúz. = Társadalmi Szemle. 50. évf. 1995. 5. sz. 80–90. p.
A Hazafias Népfront tervezete a kampány megszervezésére. – Részlet az SZMP KB titkárságának 1957. aug. 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. – Részlet az MSZMP Titkárságának 1957. aug. 9-i határozatából. – Az MSZMP Budapesti Bizottsága Információs csoportjának jelentése a kampány eredményéről. – Részlet a Ganz Vagon- és Gépgyár párttitkárának hangulatjelentéséből. – Az MSZMP Budapesti Információs Csoportjának hangulatjelentése.

Az ENSZ különbizottságának jelentése. = Magyar Füzetek. 9–10. Szerk. és kiad. Kende Péter. Malakoff, Dialogues Européens, 1981. 8–33. p.

Die EREIGNISSE in Polen und Ungarn. Eine Chronik des Geschehens von der Revolte in Posen bis zur militärischen Niederschlagung des Aufstandes in Ungarn. Eingeleitet Heinrich von Siegler. Bonn–Wien–Zürich, Siegler Verlag für Zeitarchive, 1957. 94 p.

EREZ, CVI: A budapesti Gorkij fasor jelenti Jeruzsálemnek. Az izraeli külügyminisztérium dokumentumaiból. = Világosság. 33. évf. 1992. 10. sz. 794–799. p.
Az összeállítás a budapesti izraeli követség, illetve az izraeli külügyminisztérium 1956. július 18–november 21. között keletkezett, a magyar forradalommal kapcsolatos irataiból közöl szemelvényeket.

ERŐSS FERENC: Magyar „munkásvezérek” nyugaton. Bp. Pannónia, 1961. 97 p.

FAHIDY JÓZSFE: A Szabad Európa munkatársa voltam. Bp. Kossuth, 1958. 187 p.

FEITL ISTVÁN: A moszkvai emigráció és az MSZMP. Rákosi Mátyás 1956–1958 között. = Múltunk. 36. évf. 1991. 4. sz. 3–30. p.
A Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Hegedüs András, Bata István, Piros László, Révai József, Kovács István, Andics Erzsébet, Berei Andor, Alapi Gyula, Egri Gyula, Hazai Jenő, Komor Imre és családtagjaik alkotta moszkvai emigráns csoportnak a hazatérés és a hatalomba való visszakerülés érdekében a szovjet pártvezetésnél tett kísérleteit, valamint a Kádár vezette MSZMP ennek megakadályozására ugyancsak Hruscsovnál tett lépéseit mutatja be a tanulmány a Politikatörténeti Intézetben őrzött dokumentumok alapján.

FEKETE SÁNDOR: Kérdőjelek a semlegességi nyilatkozathoz. = Múltunk. 37. évf. 1992. 4. sz. 26–33. p.
A nyugati politika és a hazai követelések eszkalációjának szerepe a magyar semlegesség kinyilvánításában.

FELKAY ANDRÁS: Magyarország és a Szovjetunió kapcsolata a Kádár-rendszer évei alatt, 1956–1988. = Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Tanulmányok. Szerk. és bev. Romsics Ignác. Bp. Teleki László Alapítvány, 1995. 215–227. p.

FISCHER, HOLGER: Az 1956-os magyar forradalom a korabeli nyugatnémet médiában. = Évkönyv. 10. 2002. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2002. 341–359. p.

FISCHER, HOLGER: Ungarn 1956 in der Geschichtwissenschaft der Bundesrepublik Deutschland. = Revolutionen in Ostmitteleuropa, 1789–1989. Schwerpunkt Ungarn. Hrsg. Karlheinz Mack. Wien–München, Verlag für Geschichte und Politik–Oldenbourg, 1995. 151–158. p.

FOREIGN relations of the United States, 1955–1957. Eastern Europe. Vol. 25. Ed. in chief John P. Glennon. Ed. by Edward C. Keefer, Ronald D. Landa, Stanley Shaloff. Washington, United States Government Printing Office, 1990. XXVI, 729 p.
Az amerikai külpolitika három évének kelet-európai diplomáciai irataiból készült válogatás. Az Egyesült Államok világpolitikai törekvéseinek és szerepvállalásának megismerésén túlmenően a magyar forradalom nemzetközi összefüggéseinek tanulmányozásához is elsődleges kútfő.

FORRÁSOK a Nagy Imre-kormány külpolitikájának történetéhez. Közli Kiss József, Ripp Zoltán, Vida István. = Társadalmi Szemle. 48. évf. 1993. 5. sz. 78–94. p.
Huszonegy dokumentum a Nagy Imre-kormány 1956. október 30–november 3. közötti külpolitikai tevékenységéről.

FRANCO és az 1956-os magyar forradalom. Dokumentumok a spanyol segítségnyújtás tervéről. Közzéteszi Borhi László. = História. 20. évf. 1998. 9–10. sz. 60–62. P.

FRUNZA, VICTOR: Studenţi la Moscova în 1956. = Anii 1954–1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului. Comunicări prezentate la Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei, 2–4 iulie 2000. Ed. Romulus Rusan. Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2000. 736–741. p. (Analele Sighet 8.)

FÜLÖP MIHÁLY: Az 1956-os magyar forradalom nemzetközi körülményei és a szovjet intervenció. = Fülöp Mihály–Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a XX. században. Bp. Aula, 1998. 369–429. p.

GAÁL ENIKŐ: Hollandia és a magyar ’56. Forradalmunk a holland sajtó tükrében. = Pályázatok, 2004. Szerk. Bognár Róbert. Bp. Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány, 2004. 7–38. p.

GECSÉNYI LAJOS: Osztrák háttérdokumentumok az 1956-os magyar forradalom történetéhez. = Társadalmi Szemle. 51. évf. 1996. 6. sz. 84–94. p.

GECSÉNYI LAJOS–VIDA ISTVÁN: A budapesti osztrák követség titkárának beszélgetése Tildy Zoltánnal, 1956. november 13–14. = Történelmi Szemle. 37. évf. 1995. 1. sz. 117–121. p.

GECSÉNYI LAJOS–VIDA ISTVÁN: Iratok az osztrák–magyar kapcsolatok történetéhez, 1953–1956. = Századok. 134. évf. 2000. 5. sz. 1195–1234. p.

GEHLER, MICHAEL: Ausztria és a magyar forradalom 1956-ban. Az „osztrák modell” Magyarországnak?= Rubicon. 13. évf. 2002. 11–12. sz. 61–67. p.

GHINEA, CORNELIA: Un caz de revoltă anticomunistă în armată, decembrie 1956. = Anii 1954–1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului. Comunicări prezentate la Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei, 2–4 iulie 2000. Ed. Romulus Rusan. Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2000. 714–721. p. (Analele Sighet 8.)

GLATZ FERENC: Szovjet zóna és proletárdiktatúra, 1945–1990. = História. 18. évf. 1996. 4. sz. 14–22. p.
A volt szocialista országok történelmének összehasonlító kutatásáról 1996. február 16–18-án nemzetközi konferenciát rendeztek, amelynek bevezető előadását Glatz Ferenc tartotta.

GOSZTONYI PÉTER: Magyarok Svájcban – 1956. = Tekintet. 8. évf. 1995. 5–6. sz. 208–219. p.

GOSZTONYI PÉTER: Svájc és a magyar 1956. = Kritika. 19. évf. 1990. 10. sz. 28–30. p.
A magyar forradalom svájci fogadtatása és visszhangja.

GRANVILLE, JOHANNA CUSHIN: From the archives of Warsaw and Budapest. A comparison of the events of 1956. = East European Politics and Societies. 2002. No. 2. 521–563. p.

GRANVILLE, JOHANNA CUSHIN: In the line of fire. The Soviet crackdown on Hungary, 1956–57. = Hungary 1956. Forty Years On. Ed. by Terry Cox. London–Portland, Frank Cass, 1997. 67–107. p.

GRANVILLE, JOHANNA C[USHIN]: In the line of fire. The Soviet crackdown on Hungary, 1956–1958. Pittsburgh, Center for Russian and East European Studies–University of Pittsburgh, 1998. 64 p.

HAJDU TIBOR: 1956 nemzetközi háttere. = Társadalmi Szemle. 44. évf. 1989. 8–9. sz. 36–37. p.
Az eredetileg 1989 májusában elhangzott előadás korábban ismeretlen hazai levéltári források és az akkori főszereplők visszaemlékezései alapján ad képet az amerikai és szovjet politika mozgatórugóiról.

HAJDU TIBOR: Az Andropov-dosszié. = História. 15. évf. 1993. 4. sz. 16–17. p.
Ismerteti az 1990. november végén az SZKP KB irattárának tanulmányozásáról az 1956-os magyarországi események tárgyában hozott – végül is teljesületlen – határozat körülményeit, valamint Andropovnak, a Szovjetunió magyarországi nagykövetének 1956 tavasza előtti jelentéseit, amelyek nem szerepelnek A Jelcin-dosszié, illetve a Hiányzó lapok 1956 történetéből c. kiadványokban. Képet adnak a jelentések a budapesti szovjet nagykövetség informátorainak köréről is.

HAJDU TIBOR: Budapest–Moszkva, 1945–1988. = História. 18. évf. 1996. 4. sz. 26–28. p.
A szovjet-magyar viszony alakulásának és mechanizmusának rövid története.

HAJDU TIBOR: „A magyar reakció népellenes puccsa”. A Csehszlovák KB 1956. december 5–6-i ülése a magyarországi eseményekről. = Évkönyv. 2. 1993. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1993.125–131. p.

HAJDU TIBOR: Magyarország a szuperhatalmak játékterében. = Valóság. 33. évf. 1990. 12. sz. 40–53. p.
1956 fordulópontjait befolyásoló és a forradalom végső kimenetelét eldöntő szovjet, jugoszláv és nyugati érdekek drámai erejű bemutatása.

HAJDU TIBOR: Ungarn und die Tschechoslowakei, 1956. = Das Jahr 1956 in Ostmitteleuropa. Hrsg. von Hahn Henning u. Heinrich Olschowsky. Vorw. Heinrich Olschowsky. Berlin, Akademie Verlag, 1996. 67–72. p.

HARASZTI ÉVA, H.: Brit külügyminisztériumi iratok 1958-ból Nagy Imre kivégzéséről és annak hatásáról. = Világtörténet. Ú. f. 1997. Tavasz–nyár. 78–89. p.

HARASZTI ÉVA, H.: From the British file in 1956. = The New Hungarian Quarterly. 1992. No. 125. 112–117. p.

HARASZTI ÉVA, H: Változások Magyarországon a budapesti angol követ 1953–1957. évi jelentéseinek tükrében. = Világtörténet. Ú. f. 1996. Tavasz-nyár. 82–93. p.

HEGEDŰS B. ANDRÁS: Mikoyan's overcoat. Discusssions and decisions in the Kremlin, 1956. = Hungary 1956. Forty years on. Ed. by Terry Cox. London–Portland, Frank Cass, 1997. 134–140. p.

HELLEMA, DUCO: 1956. De Nederlandse houding ten’ aanzien van de Hongaarse revolutie en de Suezcrisis. Amsterdam, Uitgeverij Jan Mets, 1990. 295 p.
A politológus-történész levéltári forrásokra építve dolgozza fel Hollandiának a magyar forradalom és a szuezi válság kapcsán kialakult álláspontját. A holland külpolitika végső soron Angliával és Franciaországgal vállalt szolidaritást 1956-ban.

HELLEMA, DUCO: Hollandia és a magyar forradalom. = Évkönyv. 2. 1993. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 95–106. p.

HENTILÄ, SEPPO: Die DDR und Ungarn, 1956. Die ungenutzte Chance des Revisionismus. = Hungary, 1956. Eds. Paula Hihnala and Olli Vehviläinen. Forew. Olli Vehviläinen. Tampere, Jäljennepalvelu, 1995. 31–33. p.

HIÁNYZÓ lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Vál., az előszót és a jegyzeteket írta Vjacseszlav Szereda és Alekszandr Sztikalin. Bp. Móra, 1993. 327 p. (Zenit Könyvek)
Orosz kutatók által válogatott hetvennyolc irat, levél és jelentés az 1956. január–1957. március közötti időszakból.

HIDAS I. PÉTER: A kanadai visszhang, 1956. október 23–november 4. = Évkönyv. 2. 1993. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 73–93. p.

HOLLÓS ERVIN–LAJTAI VERA: Hidegháború Magyarország ellen, 1956. Bp. Kossuth, 1982. 354 p.
A magyar forradalom nemzetközi összefüggéseinek kádárista ábrázolása.

HOLT, ROBERT T.: Radio Free Europe. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1958. 249 p.

HORVÁTH MIKLÓS: Az 1956-os forradalom és szabadságharc és a Varsói Szerződés. = Hadtörténelmi Közlemények. 114. évf. 2001. 4. sz. 600–625. p.

HORVÁTH SÁNDOR: Kárpátalja – 1956. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. 28. évf. 1993. 4. sz. 403–418. p.

The HUNGARIAN revolution of 1956. A collection of documents from the British Foreign Office. Ed. by Eva Haraszti-Taylor. Nottingham, Astra Press, 1995. 404 p.

The HUNGARIAN revolution. The story of the october uprising as recorded in documents, dispatches, eye-wittness accounts and world-wide reactions. A white book. Ed. Melvin J. Lasky. London, Secker–Warburg, 1957. 318 p.

La RÉVOLUTION hongroise. Histoire du soulèvement d’octobre d’après les documents, les dépêches, les rapports de témoins oculaires et les réaction mondiales réunis par Melvin J. Lasky et François Bondy pour l’édition française. Précédée d’Une révolution antitotalitaire par Raymond Aron. Paris, Libraire Plon, 1957. XIV, 327 p. (Les Documents de “Tribune libre.”)

Die UNGARISCHE Revolution. Ein Weissbuch. Die Geschichte des Oktober-Aufstandes nach Dokumenten, Meldungen, Augenzeugenberichten und dem Echo der Weltöffenlichkeit von Melvin J. Lasky. Berlin, Colloquium Verlag, 1958. 349 p.
A történész-újságíró Lasky rádió- és újsághírekre, szemtanúvallomásokra, külügyi jelentésekre, irodalmi szemelvényekre alapított dokumentumválogatása, amely feldolgozza még a forradalom nemzetközi sajtóvisszhangját is. Percről percre, eseményről eseményre követi a forradalom sorsát. A Hugh Seton-Watson történeti áttekintésével induló könyv kitűnő, elfogulatlan és maradandó krónika.

The HUNGARIAN situation and the rule of law. Forew. Norman S. Marsh. Hague, International Comission of Jurists, 1957. 144 p.

HUNYADI ISTVÁN: 1956 francia szemmel. = História. 13. évf. 1991. 1. sz. 33–34 p.

HUOTARI, JUHANI: 1956 – Finnország és Magyarország. = Évkönyv. 2. 1993. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 107–116. p.

HUOTARI, JUHANI: Finnland and Hungary, 1956. = Hungary, 1956. Eds. Paula Hihnala and Olli Vehviläinen. Forew. Olli Vehviläinen. Tampere, Jäljennepalvelu, 1995. 80–97. p.

ILKEI ILDIKÓ: Forradalmi események a korabeli (romániai) sajtóban. = Pályázatok, 2004. Szerk. Bognár Róbert. Bp. Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány, 2004. 73–116. p.

IRATOK a magyar–jugoszláv kapcsolatok történetéhez. Magyar–jugoszláv kapcsolatok, 1956. Az állami és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa. Dokumentumok. Gyűjt., vál., szerk. és a bevezető tanulmányt írta Kiss József, Ripp Zoltán, Vida István. Bp. MTA Jelenkorkutató Bizottság, 1995. 348 p.

IRATOK a magyar–román kapcsolatok történetéhez. Magyar–román kapcsolatok, 1956. január–1958. január. Dokumentumok. Az iratokat gyűjt., vál., sajtó alá rend. és a bevezető tanulmányt írta Lipcsey Ildikó. Bp. Paulus-Publishing Bt.–Nagy Imre Alapítvány, 2004. 409 p. (Iratok a magyar diplomácia történetéhez, 1956–1989. B. sorozat)

IRATOK Magyarország és Ausztria kapcsolatainak történetéhez, 1956–1964. Vál., szerk., jegyzetekkel ellátta és bev. Gecsényi Lajos. Bp. Magyar Országos Levéltár, 2001. 323 p.

IRODALMI Újság, 1957–1989. Dokumentumok a lap történetéből. Vál., sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Nagy Csaba. Bp. Argumentum, 1993. 263 p.

JALTA és Szuez között. 1956 a világpolitikában. Szerk. Gábor Luca. Bp. Tudósítások Kiadó, 1989. 187 p. (Világosság füzetek)
Szemtől szemben. Élmények, tények, álláspontok. Balogh Sándor, Gosztonyi Péter, Horn Gyula, Vásárhelyi Miklós kerekasztal-beszélgetése a Magyar Rádióban, 1989. május 4. Vezette Papp Gábor. 9–38. p. – „Igazuk van a szovjet elvtársaknak, ha így beszélnek velünk. Beszámoló egy moszkvai látogatásról. A Politikai Bizottság 1955. január 13-i ülésének jegyzőkönyve. Bev. és közli T. Varga György. 39–86. p. – Sziklay Andor (A. C. Klay): Az Eisenhower-kormány és a magyar forradalom. 88–141. p. – Varga László: Moszkva–Belgrád–Budapest. A jugoszláv kapcsolat, 1956. október–november. 142–175. p. – Jegyzékváltás, 1958. június–július. A jugoszláv kormány jegyzéke a magyar kormányhoz, 1958. június 23. A magyar kormány válaszjegyzéke, 1958. július 22. 176–187. p.

A „JELCIN-DOSSZIÉ”. Szovjet dokumentumok 1956-ról. Szerk. Gál Éva, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János. Bp. Századvég–56-os Intézet, 1993. 242 p.
A Borisz Jelcin orosz elnök által 1992 novemberében átadott hatvankét darab szovjet dokumentum teljes szövegének tudományos apparátussal ellátott kiadása. A moszkvai Elnöki Levéltárból és a Külügyminisztérium Levéltárából származó iratok 1956 áprilisa és 1958 júliusa között keletkeztek. A válogatás szovjet levéltárosok munkája.

JORDÁKY LAJOS naplója, 1956. március 11–1957. március 8. Közzéteszi Molnár Gusztáv. = Medvetánc. 1988. 2–3. 281–316. p.
Az erdélyi szociológus korabeli feljegyzése. 1957 áprilisában újabb több hónapos vizsgálat folyt ellene 1956-os magatartása miatt.

A JUGOSZLÁV kapcsolat. Az MSZMP Intéző, illetve Ideiglenes Központi Bizottságának dokumentumaiból, 1956. november 11–1957. június 2. Közzéteszi és bev. Kiss József. = Juss. 3. évf. 1990. 3. sz. 133–148. p.

JUHÁSZ LAJOS: Norvég követjelentések az 1956. évi magyarországi eseményekről. = Történelmi Szemle. 31. évf. 1989. 3–4. sz. 292–305. p.

JUHÁSZ LAJOS: Norvég követjelentések Magyarországról, 1947–1958. Bp. MTA Történettudományi Intézete, 1993. 155 p. (Új Történelmi Tár 7.)

JUSTICE in Hungary today. Third report of the International Comission of Jurists on the hungarian situation and the rule of law, september 1. 1957–january 31. 1958. Hague, International Comission of Jurists, 1958. 72 p.

KÁNTOR LAJOS: Volt egyszer egy Egyetem. = Forrás. 27. évf. 1995. 8. sz. 45–50. p.
A forradalom visszhangja, következményei a kolozsvári Bolyai, a temesvári műszaki és a marosvásárhelyi orvostudományi egyetemen.

KANYÓ TAMÁS: Die Schweiz und die ungarische Revolution von 1956. Eine Spurensuche. = BIOS. 2000. Heft 2. 208–224. p.

KATONA JUDIT–VÁMOS GYÖRGY: Nagy Imre és a Szabad Európa Rádió 1956-ban. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok és források. 1. Szerk. Sipos József, Sipos Levente. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2002. 139–190. p.

KECSKÉS GUSZTÁV: De l'autre coté du "rideau de fer". La révolution hongroise de 1956 et la politique étrangere française a la lumiere de quelques entretiens avec d'anciens diplomates. = Specimina nova. Dissertationum ex Instituto Historico Universitatis quinqueecclesiensis de Iano Pannonio nominatae – A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Történeti Tanszékeinek Évkönyve. 1999. Pars secunda. Les cahiers du Département d'histoire moderne, du Département d'histoire contemporaine et de l'École doctorale en histoire. Réd., éd. István Majoros. Pécs, 1999, Janus Pannonius Tudományegyetem Történeti Tanszékei, 155–171. p.

KECSKÉS GUSZTÁV: Franciaország politikája az ENSZ-ben a "magyar ügy" kapcsán. = Századok. 134. évf. 2000. 5. sz. 1171–1194. p.

KECSKÉS GUSZTÁV: A NATO és a magyar forradalom. = A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük, 1956–1999. Szerk. Király Béla, Lee W. Congdon. Előszó Király Béla. Bp. Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, 2001. 106–129. p.

KECSKÉS GUSZTÁV: The North Atlantic Treaty Organization and the Hungarian revolution of 1956. = The ideas of the Hungarian revolution. Suppressed and victorious, 1956-1999. Ed. by Lee W. Congdon, Béla K. Király. Boulder–Highland Lakes, Social Science Monographs–Atlantic Research and Publications, 2002. 112-141. p. (East European Monographs 609. – Atlantic Studies on Society in Change 118.)

KECSKÉS GUSZTÁV: The Suez crisis and the 1956 Hungarian revolution. = East European Quarterly. 2001. Nr. 1. 47–58. p.

KECSKÉS GUSZTÁV: A szuezi válság és az 1956-os magyar forradalom. = Lefebvre, Denis: A szuezi ügy. Ford. és az utószót írta Kecskés Gusztáv. Bp. 1999, Osiris, 135–148. p. (Osiris könyvtár. Média)

KÉTHLY ANNA memoranduma az ENSZ Magyar Bizottságához. Közzéteszi és bev. Baranyai Tibor. = Világosság. 33. évf. 1992. 11. sz. 867–880. p.
Az 1957 áprilisában írt feljegyzés sajtódokumentumokkal bizonyítja, hogy a forradalom konszolidációja november elején már elkezdődött, hogy Nagy Imre kormánya a népakaratot képviseli, és hogy a munkástanácsok nem fogadják el Kádár bábkormányának legitimitását.

KÉTHLY ANNA: Szabadságot Magyarországnak! Írások, beszédek, tanúságtétel a magyar szabadságharcért a száműzetésben. Bp. Kéthly Anna Alapítvány, 1994. 437 p.

KIRÁLY BÉLA: Budapest, 1956 – Prague, 1968. Parallels and contrasts. = Problems of Communism. The ideas of the Hungarian revolution. Suppressed and victorious, 1956-1969. Vol. 18. No. 4–5. July-October 1969. 52–60. p.

KIRÁLY BÉLA: Az ENSZ és a magyar forradalom. = A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük, 1956–1999. Szerk. Király Béla, Lee W. Congdon. Előszó Király Béla. Bp. Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, 2001. 130–144. p.

KIRÁLY BÉLA: A magyar kérdés az ENSZ-ben, 1956–1963. = A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Bp. MTA Történettudományi Intézete, 1993. 379–381. p.

KIROV, ALEKSZANDR–ZSELICZKY, BÉLA: Ungarnkrise 1956. Lagebeuerteilung und Vorgehen der sowjwetischen Führung und Armee. = Das internationale Krisenjahr, 1956. Polen, Ungarn, Suez. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Winfried Heinemann u. Norbert Wiggershaus. München, Oldenbourg, 1999. 95–133. p. (Beiträge zur Militärgeschichte. Bd. 48.)

KISS ZOLTÁN: Lapok az osztrák–magyar katonai kapcsolatok 1956-os történetéből. = Új Honvédségi Szemle. 51. évf. 1997. 3. sz. 115–131. p.

KISSINGER, HENRY: Hungary. upheaval int the Europe. ~: Diplomacy. New York, Simon–Schuster, 1994. 550–567. p.

KISSINGER, HENRY: Magyarország: felfordulás a birodalomban. = ~: Diplomácia. Bp.–Maidenhead, Panem Kft.–Grafo Könyvkiadó és -terjesztő Kft.–McGraw-Hill Book Company, 1996. 540–558. p.

KOSZTIN ÁRPÁD: Az 1956. évi magyarországi forradalom és szabadságharc alatt és után elkövetett magyarellenes román kegyetlenkedések Erdélyben. – Magyarellenes román kegyetlenkedések Erdélyben az 1956. évi magyarországi forradalom és szabadságharc hatása terjedésének ellensúlyozására és megakadályozására. = ~: Magyarellenes román kegyetlenkedések Erdélyben. 2. kiad. Bp. Biró Family Kft., 2000. 132–162. p.

KOVRIG BENCE: Felszabadítók: a nagyhatalmak és Magyarország 1956-ban. = Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Tanulmányok. Szerk. és bev. Romsics Ignác. Bp. Teleki László Alapítvány, 1995. 203–213. p.

KŐVÁGÓ JÓZSEF tanúvallomása az Egyesült Nemzetek közgyűlése által a magyar ügyben létrehozott öttagú bizottság előtt New Yorkban 1957. január 29-én. = Hitel. 9. évf. 1996. 11. sz. 40–53. p.

KYLE, KEITH: Suez. London, Weidenfeld–Nicolson, 1991. XII, 656 p.
Nagy-Britannia, Franciaország és Izrael 1956-os szuezi akciójának mind ez idáig legátfogóbb feldolgozása. A szerző – 1956-ban a The Economist washingtoni levelezője – monográfiája elkészítésekor a legutóbbi időben publikált francia, amerikai diplomáciai iratokat használta, de feldolgozta a 30 éves kutatási tilalom köréből 1987 és 1991 között kikerült brit forrásokat is.

LE ROY LADURIE, EMMANUEL: 1956 et l'évolution politique d'une génération. = Hommage à Fejtő Ferenc. A 90 éves Fejtő Ferenc köszöntése emlékezésekkel és tanulmányokkal. Szerk. biz. Jacqueline Cherruault-Serper, Kende Péter, Litván György stb. Bp. Világosság Alapítvány, 1999. 250–258. p.

LENGYEL követjelentések és a budapesti lengyel nagykövetségnek Varsóból küldött táviratok az 1956-os magyar forradalom időszaka alatt. Közread., bev. Tischler János. = Társadalmi Szemle. 47. évf. 1992. 10. sz. 73–91. p.
A dokumentumközlésből megismerhető a budapesti lengyel nagykövetség és a Lengyel Külügyminisztérium 1956. őszi táviratváltásainak valamennyi fennmaradt darabja. Kiemelkedő forrásértékű a Gomulka által Budapestre küldött delegáció 1956. október 28-án a magyar vezetőkkel (Nagy Imrével, Kádár Jánossal stb.) folytatott tárgyalásairól szóló beszámoló.

LENGYEL–MAGYAR 56. Tanulmányok, visszaemlékezések az 1956-os lengyel és magyar forradalomról. Magyar és lengyel szerzők írásai. = Életünk. 30. évf. 1992. 3–4. sz. 226–396. p.
A kötetet irodalmi és fotó-összeállítás teszi teljesebbé, a szerkesztők lengyel költőknek a magyar forradalom által inspirált verseiből válogattak. Az 1990-ben rendezett konferencia kiegészített anyaga. Az egyes tanulmányok tematikus elosztásban külön tételekben.

LEVÉL Nehruhoz, India miniszterelnökéhez. Budapest, 1956. november 19. Közzéteszi Vida István. = História. 20. évf. 1998. 1. sz. 23–26. p.

LIDEGAARD, BO: Den hojeste pris. Povl Bang-Jensen of FN 1955–59. København, Samleren, 1998. 270 p.

LIDEGAARD, BO: A legmagasabb ár. Povl Bang-Jensen és az ENSZ, 1955–1959. Bp. Magyar Könyvklub, 2000. 219 p.

LITVÁN GYÖRGY: Az 1956-os forradalom és a magyarságkép Nyugaton és szomszéd országokban. = História. 20. évf. 1998. 9–10. sz. 33–35. p.

LITVÁN GYÖRGY: Az 1956-os forradalom szerepe a magyarságkép változásában. = Magyarságkép és történeti változásai. Szerk. Pataki Ferenc, Ritoók Zsigmond. Bp. MTA, 1999. 115–121. p. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok)
Elhangzott az 1997. május 6–7-én Magyarságkép. A Magyarországról alkotott kép az ezredfordulón c. alprogram keretében az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok, valamint a Filozófiai és Történettudományok Osztálya által rendezett konferencián.

LITVÁN GYÖRGY: Francia dokumentumok 1956-ról. = Évkönyv. 3. 1994. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 139–147. p.
A francia külügyminisztérium és a budapesti francia követség jelentései, értékelései, valamint a Francia Kommunista Párt politikai bizottságának határozatai.

A MAGYAR forradalom – ahogy a lengyel újságírók látták. Bev. és közread. Tischler János. = Tekintet. 8. évf. 1995. 1–2. sz. 101–127. p.

A MAGYAR kérdés az ENSZ-ben és a nyugati nagyhatalmak titkos tárgyalásai, 1956. október 28–november 4. Brit külügyi dokumentumok. Közli Békés Csaba. = Évkönyv. 2. 1993. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 39–71. p.

MAGYAR–AMERIKAI diplomáciai jegyzékváltás 1958 őszén. Dokumentumok. Közli Nagy Miklós. = Múltunk. 41. évf. 1996. 1. sz. 223–236. p.

MAGYAR–JUGOSZLÁV kapcsolatok, 1956. Iratok a magyar–jugoszláv kapcsolatok történetéhez. Az állami és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa. Dokumentumok. Az iratokat gyűjt., vál., szerk. és a bevezető tanulmányt írta Kiss József, Ripp Zoltán, Vida István. Bp. MTA Jelenkorkutató Bizottság, 1995. 348 p. (Iratok a magyar diplomácia történetéhez, 1956–1989. B. sorozat)

MAGYAR–JUGOSZLÁV kapcsolatok, 1956. december–1959. február. A magyar–jugoszláv kapcsolatok és a Nagy Imre-csoport sorsa. Dokumentumok. Az iratokat gyűjt., vál., szerk. és a bevezető tanulmányt írta Kiss József, Ripp Zoltán, Vida István. Bp. MTA Jelenkorkutató Bizottság, 1995 [!1997]. 497 p. (Iratok a magyar diplomácia történetéhez, 1956–1989. B. sorozat)

MAGYAR–KÍNAI kapcsolatok, 1956–1959. Dokumentumok. Az iratokat gyűjt., vál., sajtó alá rend., a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Szobolevszki Sándor. Szerk. Vida István. Bp. MTA Jelenkor-kutató Bizottság, 2001. 355 p. (Iratok a magyar diplomáciai kapcsolatok történetéhez, 1956–1989)

MAGYAR–OSZTRÁK kapcsolatok, 1955–1956. Bev. Gecsényi Lajos. = Társadalmi Szemle. 50. évf. 1995. 10. sz. 78–90. p.

MAGYARICS TAMÁS: Az Egyesült Államok és Magyarország, 1957–1967. = Századok. 130. évf. 1996. 3. sz. 571–612. p.

MAGYARORSZÁG – Jugoszlávia – Szovjetunió, 1956. november 22–1957. január 17. Közzéteszi Glatz Ferenc. = História. 11. évf. 1989. 4–5. sz. 57–63. p.
A jugoszláv kormány által 1989-ben átadott hat dokumentum a jugoszláv-magyar–szovjet jegyzékváltásról.

MAKAI GYÖRGY: „Itt a Szabad Európa Rádió.” Bp. Kossuth, 1957. 47 p.

MARUSIAK, JURAJ: Mad’arská revolúcia 1956 a Slovensko. = „Spoznal som svetlo a uz viac nechcem tmu…” Pocta Jozefovi Jablonickému. Bratislava, Slovenskej akadémie vied, 2005. 183–227. p.

MEDVEGYEV, ROJ: Andropov Magyarországon. = Eszmélet. 2001. 51. sz. 134–161. p.

MÉRAY, TIBOR: Politik ohne Gnade. Zürich, Schweitzer Verlaghaus, 1965. 476 p.

MIĆUNOVIĆ, VELJKO: Moscow diary, 1956–1958. Intr. George Kennan. London, Chatto–Windus, 1980. XXVI, 474 p.

MIĆUNOVIĆ, VELJKO: Tito követe voltam. Moszkva, 1956–1958. Bp. Interart, 1990. 447 p.

Jugoszlávia moszkvai nagykövetének naplójából megismerhető a jugoszláv álláspont a magyar 1956-tal kapcsolatban és Tito szerepe a második szovjet invázió elindításában. Mićunović feleleveníti a szovjet-jugoszláv viszonyban 1956–1958 között többször is beállt elhidegülés hátterét s ennek magyar vonatkozásait.

MINK ANDRÁS: Hideg éterháború. A Szabad Európa Rádió és 1956. = Beszélő. 3. f. 1. évf. 1996. 8. sz. 47–54. p.

MOLNÁR ISTVÁN, D.: Lengyel írók együttérző érdeklődése a magyar 56 iránt. = Dimenziók. 3. évf. 1995. 2–3. sz. 166–178. p.
Részlet a szerző A magyarság a modern lengyel irodalomban, 1919–1989 c. könyvéből.

MOLNÁR ISTVÁN, D.: Lengyel írók megnyilatkozásai a magyar 56-ról. = Lengyel nyár, magyar ősz. Lengyel–magyar szolidaritás 1956–1990 között. Az előszót írta, szerk. Kiss Gy. Csaba, Konrad Sutarski. Bp. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, 1997. 149–156. p.

MOLNÁR MIKLÓS: A magyar forradalom a nagyhatalmak árnyékában. = Kritika. 19. évf. 1990. 11. sz. 26–28. p.
Előadás 1956 nemzetközi hátteréről, különös tekintettel a nyugati hatalmak és az ENSZ szerepére.

Az MSZMP Intéző Bizottsága a jugoszláv követségen, 1956. november 5–november 22. Közzéteszi Glatz Ferenc. = História. 11. évf. 1989. 4–5. sz. 53–57. p.
Tizenhárom dokumentum: az Intéző Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, Nagy Imrének a jugoszláv vezetőkhöz intézett levelei, jugoszláv feljegyzések a követségen tartózkodó magyar politikusokról.

MUNTEANU, IOAN: Manifestaţia anticomunistă studenţilor de la Timişoara din octombrie 1956. Semnificatia politică naţională. = Anii 1954–1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului. Comunicări prezentate la Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei, 2–4 iulie 2000. Ed. Romulus Rusan. Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2000. 635–655. p. (Analele Sighet 8.)

MURÁNYI GÁBOR: A Konduktorov-ügy. Kós Péter: “Kormánynyilatkozatot ismertettem.”= ~: Az átkos múlt hetek. Bp. Szerző, 1996. 155–166. p.
Kós Péter volt Magyarország rendkívüli és meghatalmazott követe az ENSZ-ben, ő továbbította október 28-án azt a nyilatkozatot, amely szerint Budapest határozottan tiltakozik a magyar ügy napirendre tűzése ellen. Murányi Gábor interjúja Kós Péter személyes visszaemlékezéseit foglalja össze.

MUSZATOV, VALERIJ [LEONYIDOVICS]: Szovjet politikai beavatkozás és katonai intervenció Magyarországon 1956-ban. = Múltunk. 36. évf. 1991. 4. sz. 159–170. p.
A szerző betekintést nyert a szovjet vezetés félelmeinek és reakcióinak megértéséhez nélkülözhetetlen dokumentumokba, amelyekről jegyzeteket is készített. A munka e kivonatok felhasználásával íródott.

MUŢIU, CAIUS–STANCA, TEODOR–BAGHIU, AUREL: Mişcările studenţeşti anticomuniste din octombrie 1956 din Timişoara, văzute şi prezentate de iniţiatorii şi principalii organizatori. = Anii 1954–1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului. Comunicări prezentate la Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei, 2–4 iulie 2000. Ed. Romulus Rusan. Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2000. 667–690. p. (Analele Sighet 8.)

„MÜ naveli porjadok v Vengrii..." Kak voznyik rezsim Kadara? Dokumentü büvsevo arhiva CK KPSzSz, nojabr 1956 g. Publikacii i kommentarii E. Orehovoj, V. Szeredü, A. Sztikalina. = Kontinent. 1995. 3. sz. 210–248. p.

NAGY ANDRÁS: Jelentés egy kutatásról. A „Bang-Jensen-ügy”. Ami történt és ami nem történt 1956 után az ENSZ-ben. = Évkönyv. 3. 1994. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 293–298. p.

NAGY Imre Gallicus Reflektorában. Dokumentumok a Szabad Európa Rádió adásaiból. Közread., bev. Simándi Irén. = Sinkovicz István–Leopold László–Áldozó István–Simándi Irén: Négy tanulmány. Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem, 1999. 68–85. p. (Kutatási füzetek 7.)
Gallicus: Mikes Imre.

A NAGY Imre-per után. A jugoszláv–magyar jegyzékháború második szakaszának dokumentumai, 1958. október–1959. február. Közli Kiss József, Ripp Zoltán. = Múltunk. 37. évf. 1992. 4. sz. 171–203. p.

NATIONAL communism and popular revolt in Eastern Europe. A selection of documents on events in Poland and Hungary, February–November 1956. Ed. Paul E. Zinner. Forew. Henry L. Roberts. 2. pr. New York, Columbia University Press, 1957. XX, 563 p.

A NATO Nemzetközi Titkárságának életrajzi jegyzete Nagy Imréről. 1956. november 2. Közli Kecskés Gusztáv. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok és források. 1. Szerk. Sipos József, Sipos Levente. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2002. 377–383. p.

NEAGU, MIHAI: 1956, anul exploziei rezistenţei anticomuniste din Ungaria. = Anii 1954–1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului. Comunicări prezentate la Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei, 2–4 iulie 2000. Ed. Romulus Rusan. Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2000. 742–747. p. (Analele Sighet 8.)

NEMZETI érdek és munkás-nemzetköziség. A kommunista és munkáspártok vitája a szocializmus építésének útjairól és a munkásmozgalom nemzetközi kérdéseiről. Bp. Zrínyi, 1957. 173 p.

NEVAKIVI, JUKKA: Kekkonen, a magyar ’56 és a finlandizáció kezdete. = Hitel. 13. évf. 2000. 10. sz. 38–48. p.

NYYSSÖNEN, HEINO: A múlt a politika eszközeként. Finnország 1918-as és Magyarország 1956-os eseményeinek összehasonlítása. = Debreceni Szemle. 5. évf. 1997. 2. sz. 212–229. p.

OKVÁTH IMRE: A Varsói Szerződés és a magyar forradalom. = „Tizenhárom nap, amely…” Tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéből. Szerk. Horváth Miklós. Bp. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2003. 61–74. p.

ORECHOWA, JELENA D.–SEREDA, WJATSCHESLAW T.–STYKALIN, ALEXANDR S.: Der KGB und die Errichtung des Kadar-Regimes. November 1956. Dokumente aus dem ehemaligen Archiv des ZK der KPdSU. = Entstalinisierungskrise in Ostmitteleuropa, 1953–1956. Vom 17. Juni bis zum ungarischen Volskaufstand. Politische, militärische, soziale und nationale Dimensionen. Hrsg. u. eingeleeitet von Jan Foitzik. Paderborn–München–Wien–Zürich, Schöningh, 2001. 353–377. p.

OSTERMANN, CHRISTIAN F.: Das Ende der "Rollback"-Politik. Eisenhower, die amerikanische Osteuropapolitik und der Ungarn-Aufstand von 1956. = Das internationale Krisenjahr, 1956. Polen, Ungarn, Suez. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Winfried Heinemann u. Norbert Wiggershaus. München, Oldenbourg, 1999. 515–532. p. (Beiträge zur Militärgeschichte Bd. 48.)

OSZTRÁK külügyi iratok Magyarország történetéhez, 1956. október–november. A dokumentumokat ford. és közzéteszi Gecsényi Lajos. = Múltunk. 41. évf. 1996. 2. sz. 157–206. p.

Az OSZTRÁK Szövetségi Kormánynak a Szovjetunió kormányához intézett 1956. október 28-iki felhívása és annak vitája az osztrák minisztertanácsban. Közzéteszi Soós Katalin. = Levéltári Szemle. 47. évf. 1997. 2. sz. 31–38. p.

OXFORDI egyetemisták a magyar szabadságért. Közli Gömöri György. = Évkönyv. 3. 1994. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 27–34. p.

P[ÁSKÁNDI GÉZÁNÉ] SEBŐK ANNA: Kolozsvári perek, 1956. Bp. Hamvas Intézet, 2001. 241 p.

PERRET, FRANÇOIS: L’Action du CICR en Hongrie en 1956. Revue Internationale de la Croix-Rouge. 78. année. Juillet–aout 1996. No. 820. 449–463. p.
A Comité international de la Croix-Rouge (Nemzetközi Vöröskereszt) tevékenysége 1956-ban Magyarországon.

PETHŐ LÁSZLÓ: Elszakadás, rágalmak és beilleszkedés. Szemelvények egy svájci lapkivágat-gyűjteményből, 1957–58. = Magyar Napló. 11. évf. 1999. 10. sz. 48–55. p.

PILÁT, VLADIMÍR: Der antikommunistische Aufstand in Ungarn aus der Sicht der tschechoslowakischen Kommunisten. = Das internationale Krisenjahr, 1956. Polen, Ungarn, Suez. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Winfried Heinemann u. Norbert Wiggershaus. München, Oldenbourg, 1999. 339–351. p. (Beiträge zur Militärgeschichte. Bd. 48.)

„POLITIKAI hiba volt az ítélet”. Hangulatjelentések Lengyelországból a Nagy Imre-perről és az 1958. júniusi kivégzésekről. Közli Tischler János. = Évkönyv. 2. 1993. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 143–161. p.

POP, ADRIAN: A temesvári és bukaresti diákság tiltakozó megmozdulásai. = Korunk. 3. f. 7. évf. 1996. 10. sz. 46–49. p.

POUR Tibor Déry et les 24 intellectuels hongrois en prison. Paris, Comité Tibor Déry, 1959. 47 p.
A párizsi Déry Tibor Bizottság tiltakozó irata és egyéb dokumentumok az író és huszonnégy börtönre ítélt magyar értelmiségi kiszabadítása érdekében.

POZNANSKI czerwiec, 1956. Wydanie drugie – poprawione i rozszerzone. Redakcija Jaroslaw Maciejewski, Zofia Trojanowiczowa. Poznan, Wydawnictwo Poznanskie, 1990. 429 p.
Az 1956. június 28-i poznani felkelés története tanulmányokban és dokumentumokban.

PRONKO, WALENTIN A.: Ungarn–UdSSR: Herbst 1956. = Das internationale Krisenjahr, 1956. Polen, Ungarn, Suez. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Winfried Heinemann u. Norbert Wiggershaus. München, Oldenbourg, 1999. 75–94. p. (Beiträge zur Militärgeschichte Bd. 48.)

QUEL terribile 1956. I verbali della direzione comunista tra il XX Congresso del PCUS e l'VIII Congresso del PCI. A cura di Maria Luisa Righi. Introd. di Renzo Martinelli. Con una premessa di Giuseppe Vacca. Roma, Riuniti, 1996. LVII, 286 p. (Biblioteca di storia)

RADVÁNYI, JÁNOS: Hungary and the superpowers. The 1956 revolution and realpolitik. Forew. Zbigniew Brzezinski. Stanford, Hoover Institution Press, 1972. XVII, 197 p. (Hoover Institution publications 111.)
Az ENSZ, valamint az Egyesült Államok kormánya és kongresszusa dokumentumainak felhasználásával készült elemzés arról, hogy a nagyhatalmak egymáshoz való viszonyának alakulása 1956 és 1962 között milyen hatással volt a magyar belpolitikai fejleményekre. A könyv szerzője diplomáciai szolgálatban állt a hatvanas évekig, elemzésébe ennél fogva személyes információkon alapuló tényeket is beépített, így például a Szovjetunió magyarországi katonai és politikai beavakozásainak kínai vonatkozásairól. Magyar fordítása szamizdatként is megjelent.

RAHMAN budapesti indiai ügyvivő beszámolói az 1956. novemberi–decemberi napokról. Közli Vida István. = Múltunk. 39. évf. 1994. 1–2. sz. 257–282. p.

RAINER M. JÁNOS: 1956 – The other side of the story. Five documents from the Yeltsin file. = The Hungarian Quarterly. Vol. 34. 1993. Nr. 129. 100–114. p.
Andropov három jelentése és a szovjet pártelnökség október 31-i határozata a magyarországi katonai beavatkozásról.

RAINER M. JÁNOS: Documenti sovietici sul ’56 ungherese. = Ungheria, 1956. La cultura si interroga. La rivoluzione patriottica e democratica d’Ungheria nello specchio di litteratura, storia, pubblicistica, politica, diplomazia, economia, arte. A cura di Roberto Ruspanti. Soverian Mannelli, Rubettino, 1996. 75–85. p.

RAINER M. JÁNOS: Nyugatról visszatekintve. Az Irodalmi Újság és Magyarország, 1957–1973. = Évkönyv. 3. 1994. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 95–105. p.

RAINER M. JÁNOS: The road to Budapest 1956. New documentation on the Kremlin's decision to intervene. Part 1–2. = The New Hungarian Quarterly. Vol. 37. 1996. No. 142. 24–41. p., No. 143. 16–31. p.
Az SZKP KB Elnökség 1956-os jegyzőkönyvei alapján készített elemzés a Szovjetunió magyarországi politikájáról.

RAINER M. JÁNOS: Soviet documents on Hungary, 1956. A case study. = Hungary, 1956. Eds. Paula Hihnala and Olli Vehviläinen. Forew. Olli Vehviläinen. Tampere, Jäljennepalvelu, 1995. 69–79. p.

RAINER M. JÁNOS: Szovjet döntéshozatal, 1956. október 31–november 4. = Évkönyv. 5. 1996–1997. Szerk. biz. Hegedűs B. András, Kende Péter, Kozák Gyula, Rainer M. János. A konferencia előadásait és vitáit sajtó alá rend. Bak János. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 53–54. p.

RAINER M. JÁNOS: Szovjet döntéshozatal Magyarországról 1956-ban. = Évkönyv. 2. 1993. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 19–38. p.
A Jelcin-dosszié és a Hiányzó lapok 1956 történetéből c. dokumentumkiadványok tartalmi elemzése.

RAINER M. JÁNOS: A szovjet nagykövetség és az 1956-os forradalom. = Budapesti Negyed. 1. évf. 1993. 1. sz. 79–96. p.

RAINER M. JÁNOS: The Yeltsin dossier. Soviet documents on Hungary, 1956. = Cold War International History Project Bulletin. Issue 5. Spring 1995. 22., 24–27. p.

RAUCHENSTEINER, MANFRED: Spätherbst, 1956. Die Neutralität auf dem Prüfstand. Wien, Österreichischer Bundersverlag, 1981. 123 p.
Az osztrák semlegesség és a magyar forradalom.

REFUS d’un compromis. Document relatif aux tentatives indiennes de bons offices dans l’affaire de la révolution hongroise décembre 1956. Bern, Osteuropa Bibliothek, 1957. 12 p. (Schriftenreihe der Osteuropa Bibliothek Reihe Dokumente 3.)

REID, ESCOTT: Hungary and Suez. A view from New Delhi. Oakville, Mosaic Press, 1986. 157 p.
A diplomata szerző, aki 1952–57 között Kanada főmegbízottja volt Új-Delhiben, egyedülálló betekintést nyújt az indiai és a kanadai külpolitika 1956 októberétől 1956 decemberéig terjedő szakaszába. A magyar forradalom lelkes híveként azt tekintette diplomáciai feladatának, hogy elérje, India és Kanada azonos mércével mérje az Egyiptomot és Magyarországot ért agressziót.

RÉNYI PÉTER: „Szabad földről” üzenik... Disszidáltakról, hazatérőkről. Bp. Kossuth, 1957. 157 p.

RÉVÉSZ BÉLA: Szabad Európa Rádió. A felszabadítási stratégia csődje. = Rubicon. 7. évf. 1996. 8–9. sz. 23–26. p.

RÉVÉSZ GY. ISTVÁN: Idegen pénz – magyar vér. Bp. Kossuth, 1957. 47 p.

RÉVÉSZ LÁSZLÓ: A magyar forradalom visszhangja a kommunista rendszerű országokban. = Új Látóhatár. Válogatás, 1950–1989. Szerk. és a bevezető tanulmányt írta Szeredi Pál. Bp. Püski, 1989. 86–98. p.
Az ELTE Jogtudományi Kara egykori tanárának elemzése elsősorban a korabeli sajtó alapján.

La RÉVOLUTION hongroise vue par les partis communistes de l’Europe de l’Est. Présentation quotidienne par les organes officiels, 23 octobre–15 novembre 1956. Paris, Centre d’études avancées du collège de l’Europe libre, 1957. 317 p.

RICE, CONDOLEEZZA–FRY, MICHAEL: The Hungarian crisis of 1956. The Soviet decision. = Superpowers and revolution. Ed. by Jonathan R. Adelman. New York, Praeger, 1986. 181–199. p.

RIPP ZOLTÁN: Belgrád és Moszkva között. A jugoszláv kapcsolat és a Nagy Imre-kérdés, 1956. november–1959. február. Bp. Politikatörténeti Alapítvány, 1994. 95 p. (Politikatörténeti füzetek 5.)

ROBOTOS IMRE: Bukarest, 1956. Emlékezés egy őszi éjszakára. = Kritika. 17. évf. 1988. 4. sz. 30–37. p.
A romániai Magyar Szó főszerkesztőjének visszaemlékezése a magyar 1956 romániai fogadtatására s a forradalomnak az erdélyi magyarságra tett hatására.

ROLLER KÁLMÁN: “… mi is voltunk egyszer az Akadémián.” Soprontól Vancouverig, 1956–2000. Bp. Tarsoly Kiadó, 2001. 255 p.

RONAY, GABRIEL: The indian connection. = The New Hungarian Quarterly. Vol. 33. 1992. No. 127. 113–117. p.

RUFF MIHÁLY: A hivatalos Magyarország nyugatnémet politikai kapcsolatairól, 1956–1958. = Századok. 132. évf. 1998. 5. sz. 1113–1132. p.

RUFF MIHÁLY: Magyarország és az NDK kapcsolatairól, 1956. november–1958. március. = Múltunk. 40. évf. 1995. 2. sz. 30–66. p.

SALGÓ LÁSZLÓ: A szuezi háromszög, 1956. Szuez–Algír–Budapest. Bp. Kossuth, 1986. 292 p.
A magyar forradalom a szuezi konfliktus és az algériai függetlenségi háború összefüggései, hivatalos magyar szemmel.

SCARLETT, DORA: Window onto Hungary. Bradford, Broadacre Books, 1959. 336 p.
A forradalomról írt elfogulatlan és megbízható szemtanúi beszámoló külön érdekessége, hogy szerzője 1953-ban érkezett Magyarországra a Magyar Rádió angol nyelvi szekciójához. Erre a feladatra a Brit Kommunista Párt választotta ki. Dora Scarlett nagy rokonszenvvel kísérte végig az „olvadás” időszakának eseményeit. A felkelés után részt vett a rádió forradalmi tanácsának ülésein. Elhibázott lépésnek tartotta a szovjetek beavatkozását.

SCHÖPFLIN GYULA: Negyvennégy év múltán. = Világosság. 36. évf. 1995. 5. sz. 5–13. p.
Hogyan látták a britek – angolok, skótok – Magyarországot 1956 előtt és után.

SIKORA, STANISLAW: Die Wirkung der ungarischen Ereignisse von 1956 auf die Tätigkeit der KPTsch-Führung. Schwerpunkt: Slowakei. = Das Jahr 1956 in Ostmitteleuropa. Hrsg. von Hahn Henning u. Heinrich Olschowsky. Vorw. Heinrich Olschowsky. Berlin, Akademie Verlag, 1996. 73–79. p.

SIMÁNDI IRÉN: A magyar forradalom a Szabad Európa hullámhosszán. 1–2. = Valóság. 45. évf. 2002. 11. sz. 36–61. p., 12. sz. 76–93. p.

SIMÁNDI IRÉN: A mártír miniszterelnök Gallicus „Reflektorában”. = Debreceni Szemle. 9. évf. 2001. 2. sz. 203–214. p.

SIPOS PÉTER: Magyarország nemzetközi mozgástere, 1957–1964. = História. 17. évf. 1995. 9–10. sz. 3–5. p.
A külpolitika szerepe a kádári konszolidációban.

SKULTÉTY CSABA: A magyar forradalom hatása Nyugat-Európában. = Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Szimpózium, 1997. október 11–12. Előszó Balás Piri László. Bp. Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti Képviselete, 1997. 163–168. p.

SLIM, Mongi: Tunézia hangja az ENSZ-ben 1956 decemberében. [Bev. és közread.] Litván György. Világosság. 34. 1993. 10. 58–61. p.
Az éppen 1956-ban függetlenné vált afrikai ország az ENSZ-ben szembehelyezkedett a szovjet és a kádári magyar állásponttal.

SOMESAN, MARIA–IOSIFESCU, MIRCEA: Ecourile şi consecinţele revoluţiei maghiare din 1956 în universităţile din Romănia. = Anii 1954–1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului. Comunicări prezentate la Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei, 2–4 iulie 2000. Ed. Romulus Rusan. Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2000. 617–634. p. (Analele Sighet 8.)

SOMLAI KATALIN: La diplomazia italiana e il '56 ungherese. = Ungheria, 1956. La cultura si interroga. La rivoluzione patriottica e democratica d'Ungheria nello specchio di letteratura, storia, pubblicistica, politica, diplomazia, economia, arte. A cura di Roberto Ruspanti. Soveria Mannelli, Rubbettino, 1996. 95–101. p.

SOÓS KATALIN: 1956 és Ausztria. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica. Tom. 97. Szerk. Soós Katalin. Szeged, 1993. 47–59. p.

SOÓS KATALIN: 1956 és Ausztria. Szeged, JATE Bölcsészettudományi Kara, 1999. 147 p.

SOÓS KATALIN: 1956 és az osztrák politikai pártok. = Acta Historica. 104. köt. 1996. 5–23. p.

STAIGL, JAN: Die militärstrategische Stellung der Slowakei und die militärischen Sicherheitsmassnahmen auf ihrem Territorium im Zusammenhang mit den Ereignissen in Ungarn und Ägypten im Herbst, 1956. = Das internationale Krisenjahr, 1956. Polen, Ungarn, Suez. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Winfried Heinemann u. Norbert Wiggershaus. München, Oldenbourg, 1999. 163–179. p. (Beiträge zur Militärgeschichte. Bd. 48.)

STAIGL, JAN: Die Tätigkeit der tschechoslowakischen Armee an der slowakisch–ungarischen Grenze im Herbst 1956. = Entstalinisierungskrise in Ostmitteleuropa, 1953–1956. Vom 17. Juni bis zum ungarischen Volskaufstand. Politische, militärische, soziale und nationale Dimensionen. Hrsg. u. eingeleitet von Jan Foitzik. Paderborn–München–Wien–Zürich, Schöningh, 2001. 239–270. p.

STANDEISKY ÉVA: A Kreml csendje. Vercors a magyar írókért 1957–ben. = Évkönyv. 3. 1994. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 149–163. p.

STAREWICZ, ARTUR: Lengyel szemmel 1956-ról. Interjú Artur Starewicz-csel, a LEMP KB Sajtóirodájának egykori vezetőjével. Az interjút kész. Tischler János. = Múltunk. 37. évf. 1992. 2–3. sz. 277–286. p.
Starewicz 1956 októberének végén Marian Naszkowski lengyel külügyminiszter-helyettessel Budapesten járt Gomulka megbízásából. Az interjú a budapesti napokat, a magyar pártvezetéssel való tárgyalásokat és a lengyel pártvezetésnek a magyar forradalomhoz való viszonyát idézi fel.

STRASSENREITER ERZSÉBET: Kéthly Anna és az Osztrák Szocialista Párt kapcsolata 1956-ban. = Kritika. 24. évf. 1995. 12. sz. 38–41. p.

SUEZ, 1956. The crisis and its consequenses. Ed. by W. M. Roger Louis, Roger Owen. Oxford, Clarendon Press, 1991. XVII, 428 p.
Az 1986-ban és 1987-ben megtartott két konferencia előadásaira épülő tanulmánykötet huszonkét írása sokoldalúan mutatja be a szuezi válság történetét, előzményeit és a világpolitikára gyakorolt hatását. Az amerikai, brit, francia, izraeli, egyiptomi és indiai történészek úgy dolgozzák fel témájukat, hogy írásaikban a krízis ellentétes interpretációit fogalmazzák meg. Az először 1989-ben megjelent kötetben a magyar forradalom és Szuez összefüggését John C. Campbell tanulmánya vizsgálja: The Soviet Union, the United States and the twin crises of Hungary and Suez.

SUJÁNSZKY JENŐ: Az 1956-os magyar forradalom. A francia társadalom és a magyar emigráció reagálása. = Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Szimpózium, 1997. október 11–12. Előszó Balás Piri László. Bp. Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti Képviselete, 1997. 201–207. p.

SVÉD diplomáciai jelentések az 1956. évi magyar forradalom napjaiból. Svédország külpolitikája a II. világháború után. [Közread., bev. és jegyz. ell.] Solymossy Péter. = Századok. 134. 2000. 5. 1235–1277. p.

A stockholmi Kungliga Utrikesdepartementets arkiv Handels och politiska avdelning 1920-ars dossiersystem vol. 36. és 37. jelzetű dokumentumai.

 

A SZABADSÁG kapujában. A Szabad Európa Rádió emlékműsora a magyar forradalom és szabadságharc harmincadik évfordulóján. Részletek. Bev. Lengyel Szaniszló. Giromagny, Szikra ny., 1988. 384 p.

SZABÓ A. FERENC: Szolidaritás, bátorság, vendégszeretet. Ausztria és a magyar kérdés, 1956–1958. = Hitel. 7. évf. 1994. 4. sz. 72–79. p.

SZABÓ GYULA: Égések ideje. Erdély, 1956. = Kortárs. 40. évf. 1996. 10. sz. 36–50. p.

SZABÓ LÁSZLÓ VILMOS: Az 1956-os forradalom a román központi lapokban. = Sic Itur Ad Astra. 13. évf. 2001. 3–4. sz. 151–195. p.

SZABÓ MIKLÓS: A strassburgi Magyar Forradalmi Tanács tagja voltam. Szabó Miklós önvallomása. Bp. Kossuth, 1957. 31 p.
A hivatásos magyar hírszerző és beépített ügynök beszámolója.

SZABÓ ZOLTÁN: Küszöbről. A magyar forradalom Angliában. Napi kommentárok 1956. október 24-től december 28-ig. Sajtó alá rend. Kenedi János. Párizs–New Jersey, Magyar Füzetek–Atlanti Kutató és Kiadó Társulat, 1988. 144 p. (Adalékok az újabb kori magyar történelemhez 10.)
Szabó Zoltán 1956-ban a Szabad Európa Rádió londoni tudósítója volt. Jelentéseket készített, amelyek révén csaknem félszáz alkalommal tájékoztatta hallgatóságát a magyar forradalom európai kilátásairól. Szabó Zoltán különös értékkel bíró tudósításai nyomtatásban e kötet által kerültek először az olvasók elé.

SZAKMÁRY KÁROLY: A Szabad Európa Rádiója és a magyar forradalom. New York, Hunnia House Publishing, 1995.
1. köt. 617 p.
2. köt. 470 p.

SZALAY LAJOS: El drama de Hungría. Buenos Aires, Délamerikai Magyarság, 1956. 44 p.
A grafikusművész 1956-os ihletésű rajzai.

SZÁSZORSZÁGI pásztorlevél a magyar forradalomról. Otto Spülbeck püspök pásztorlevele. Közzéteszi Bak M. János. = Világosság. 34. évf. 1993. 10. sz. 55– 57. p.

SZÁVAI JÁNOS: Albert Camus és a magyar forradalom. = Magyar Szemle. Ú. f. 5. évf. 1996. 10. sz. 962–969. p.

SZENTE IMRE: Az 56-os forradalom Anglia távlatából. = Hitel. 9. évf. 1996. 11. sz. 21–30. p.

SZENTESI RENÁTA: Az 1956-os magyar forradalom fogadtatása a semleges Ausztriában. = Sic Itur Ad Astra. 13. évf. 2001. 3–4. sz. 91–149. p.

SZEREDA, VJACSESZLAV TYIFOMEJEVICS: 1956 és az angol kommunista párt válsága. Dokumentumok az SZKP KB egykori levéltárából. = Tekintet. 9. évf. 1996. 3–4. sz. 80–102. p.

SZEREDA, VJACSESZLAV TYIMOFEJEVICS: Kak resalisz "voproszi Vengrii". Rabocsije zapiszi zaszedanij Prezidiuma CK KPSzSz, ijul–nojabr 1956. g. = Isztoricseszkij Arhiv. 4. god izd. 1996. no 2. 73–104. p.

SZESZTAY ÁDÁM: A határon túli magyar sajtó az 1956-os forradalom alatt és után, 1956–1958. = Kisebbségkutatás. 1998. 3. sz. 181–193. p.

SZESZTAY ÁDÁM: Kisebbségi ’56. A forradalomhoz kapcsolódó kisebbségi megmozdulások tipológiája. = Valóság. 45. évf. 2002. 10. sz. 69–99. p.

SZIDIROPULOSZ ARCHIMEDESZ: A görög emigráció a forradalomban. = Világosság. 34. évf. 1993. 10. sz. 75–83. p.
Történeti-szociológiai elemzés a magyarországi görög emigránsok ellentmondásos 1956-os helyzetéről és magatartásáról.

SZIKLAY ANDOR: Az Eisenhower-kormány és a magyar forradalom. = Jalta és Szuez között. 1956 a világpolitikában. Bp. Tudósítások Kiadó, 1989. (Világosság füzetek)
Az amerikai külügyminisztérium egykori munkatársának átfogó elemzése.

SZIKLAY ANDOR: Győztes forradalom, vesztes háború. A 40 éves “56” a State Department távcsövén át. = Szivárvány. 17. évf. 1996. 3. sz. 17–37. p.

SZIKSZOY, JOSEPH ALEXANDER: The legal aspects of the Hungarian question. Genève, Université, 1963. 219 p. (Publications de l’Institut Universitaire de Hautes Études Internationales 33.)

Az SZKP Központi Bizottságának levele a pártszervezetekhez, 1956. december 19. Közli Hajdu Tibor. = Évkönyv. 2. 1993. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 133–142. p.
A magyar forradalom és a szovjet fegyveres beavatkozás utáni szigorodás dokumentuma, mely helyre akarta állítani a „rendet és fegyelmet” a szovjet pártban.

SZOBOLEVSZKI SÁNDOR: 1956. Kína és Magyarország. Adalékok a magyar kérdést érintő kínai álláspont formálódásához és szerepéhez. = Társadalmi Szemle. 51. évf. 1996. 11. sz. 75–95. p.

A SZOCIALIZMUS védelmében. Dokumentumok a Magyar Autonóm Tartományból az 1956 október–novemberi magyarországi ellenforradalommal kapcsolatban. Szerk. Balázs Lajos. Marosvásárhely, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1957. 253 p.

SZOPORI NAGY LAJOS: 1956 a magyarok "téli háborúja" volt. Helyszíni tudósítások a forradalomról a korabeli finn sajtóban. = Hitel. 10. évf. 1997. 10. sz. 68–105. p.

SZOPORI NAGY LAJOS: A magyar forradalom értékelése a korabeli finn sajtóban. = Hitel. 9. évf. 1996. 11. sz. 9–20. p.

SZOVJET kapcsolat. Újabb orosz levéltári források 1956 történetének tanulmányozásához. Dokumentumok 1956. július 13-ától 1956. december 3-áig. Közzéteszi Vjacseszlav Szereda, Alekszandr Sztikalin, Vida István. = Rubicon. 5. évf. 1994. 8. sz. Mell. 1–5. p.

A SZOVJET–JUGOSZLÁV és a magyar–jugoszláv kapcsolatok a levelezési diplomácia tükrében, 1954–1955. Közli Marelyn Kiss József, Ripp Zoltán, Vida István. = Múltunk. 46. évf. 2001. 1. sz. 233–284. p.

SZOVJETSZKIJ szojuz i vengerszkij krizisz 1956 goda. Dokumentü. Red.-szoszt. Je. D. Orehova, V. T. Szereda, A. Sz. Sztikalin. Moszkva, Roszszijszkaja polityicseszkaja enciklopegyija, 1998. 863 p.

SZTIKALIN, ALEKSZANDR SZERGEJEVICS: „Cazul Imre Nagy” in Romania. = Revista Istorica. 1999. 3–4. sz. 288–305. p.

SZTIKALIN, ALEKSZANDR SZERGEJEVICS: Publicisztyika vengerszkoj revoljucii 1956 goda. Csaszty 1–2. = Vesztnyik moszkovszkoj unyiverszityeta. 1998. No. 3. 73–81. p., 1999. No. 1. 75–92. p.

SZTIKALIN, ALEKSZANDR SZERGEJEVICS: Soviet–Yugoslav relations and the case of Imre Nagy. = Cold War History, Vol. 5. 2005. No. 1. 3–22. p.

SZTIKALIN, ALEKSZANDR SZERGEJEVICS: Szovjetszko–jugoszlavszkaja polemika vokrug szugybi “gruppi I. Nagya” i pozicija ruminszkogo rukovodsztva nojabr–gyekabr 1956 goda. = Szlavjanovegyenyije. 2000. 1. sz. 70–81. p.

SZTIKALIN, ALEKSZANDR SZERGEJEVICS: Vengerszkije szjuzsetü na sztranyicah memuarov moszkovszkovo professzora. = A Pécsi Tudományegyetem Történeti Tanszékeinek Évkönyve. 2001. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2001. 217–235. p.

TESTVÉRPÁRTOK a magyarországi eseményekről. Bp. Kossuth, 1957. 115 p.
A kiadó azokat a beszédeket vagy beszédrészleteket tartotta érdemesnek egybegyűjteni, amelyek elfogadják az események ellenforradalmi értékelését, helyeslik a Szovjetunió katonai intervencióját és támogatásukról biztosítják a Kádár-rezsimet. Csou En-laj, Ny. Sz. Hruscsov, valamint Palmiro Togliatti – megkurtított beszédével – szerepel a kötetben. Kimaradtak viszont a válogatásból Joszif Broz Tito kételyt keltő „egységbontó” megnyilatkozásai.

THOSS, BRUNO: Die Doppelkrise von Suez und Budapest in ihren Auswirkungen auf Adenauers Sicherheits- und Europapolitik, 1956–57. = Das internationale Krisenjahr, 1956. Polen, Ungarn, Suez. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Winfried Heinemann u. Norbert Wiggershaus. München, Oldenbourg, 1999. 573–588. p. (Beiträge zur Militärgeschichte. Bd. 48.)

TILDY ZOLTÁN Kádár Jánosról, Nagy Imréről. Az osztrák követ jelentése, 1956. november. Közzéteszi Gecsényi Lajos és Vida István. = História. 18. évf. 1996. 4. sz. 31–33. p.

TISCHLER JÁNOS: 1956 és 1980–81 Magyarországon és Lengyelországban. = Budapesti Jelenlét. 1999–2000. 25. sz. 16–21. p.

TISCHLER JÁNOS: Az 1956-os forradalom és Lengyelország. = Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Szimpózium, 1997. október 11–12. Előszó Balás Piri László. Bp. Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti Képviselete, 1997. 73–80. p.

TISCHLER JÁNOS: Az 1956-os magyar forradalom lengyel forrásairól. = Évkönyv. 1. 1992. Szerk. biz. Bak János, Békés Csaba, Hegedűs B. András, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1992. 309–323. p.
A bemutatott forráscsoportok: a Lengyel Külügyminisztérium Levéltára, a LEMP Központi Bizottságának Levéltára, a Lengyel Rádió és Televízió Archívuma, a sajtó, interjúk és egyéb, vegyes forrásanyagok.

TISCHLER, JÁNOS: Die Führung der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei und die ungarische Revolution von 1956. = Das internationale Krisenjahr, 1956. Polen, Ungarn, Suez. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Winfried Heinemann u. Norbert Wiggershaus. München, Oldenbourg, 1999. 317–337. p. (Beiträge zur Militärgeschichte. Bd. 48.)

TISCHLER, JÁNOS: I do szabli… Polska i Wegry. Punkty zwrotne w dziejach obu narodów w latach 1956 oraz 1980–1981. Przeklad Botond Héj. Przemowa Andrzej Paczkowski. Warszawa, Ludowa Spóldzieknia Wydawnica, 2001. 226 p.

TISCHLER, JÁNOS: Interconnections. Poland's october and the 1956 Hungarian revolution. = The Hungarian Quarterly. Vol. 38. 1997. No. 145. 96–111. p.

TISCHLER JÁNOS: „A Jóisten áldja meg a lengyeleket segítségükért.” Magyarországról Varsóba küldött levelek 1956–57 fordulóján. = Hitel. 6. évf. 1993. 10. sz. 49–56. p.

TISCHLER JÁNOS: Követjelentések és táviratok. A budapesti lengyel nagykövetség diplomáciai tevékenysége 1956. november 20-tól december 3-ig. = Társadalmi Szemle. 48. évf. 1993. 10. sz. 79–94. p.

TISCHLER JÁNOS: Lengyel jelentések, 1956. november 4–14. = Valóság. 36. évf. 1993. 3. sz. 85–104 p.
Dokumentumközlés az 1956 októberében megválasztott új lengyel pártvezetés és a magyar forradalom különleges kapcsolatáról. Az iratok tanúsítják, hogy a budapesti nagykövetség és a Budapesten tartózkodó lengyelek (kiváltképpen az újságírók), de egy ideig a lengyel pártvezetés is megőrizte rokonszenvét az eltiport forradalom iránt.

TISCHLER JÁNOS: A lengyel október. = Rubicon. 7. évf 1996. 8–9. sz. 49–52. p.

TISCHLER JÁNOS: A lengyel október és az 1956-os magyar forradalom kölcsönhatása. = Évkönyv. 5. 1996–1997. Szerk. biz. Hegedűs B. András, Kende Péter, Kozák Gyula, Litván György, Rainer M. János. A konferencia előadásait és vitáit sajtó alá rend. Bak János. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 118–128. p.

TISCHLER JÁNOS: A lengyel pártvezetés és az 1956-os magyar forradalom. = Évkönyv. 3. 1994. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 179–195. p.
Lengyel pártdokumentumok, külügyi iratok és jelentések, valamint a lengyel sajtó alapján.

TISCHLER JÁNOS: A lengyel társadalom és az 1956-os magyar forradalom. = Múltunk. 41. évf. 1996. 3. sz. 134–164. p.

TISCHLER JÁNOS: Lengyel–magyar társadalmi kölcsönhatások az 1956-os magyar forradalom napjaiban. = Lengyel nyár, magyar ősz. Lengyel–magyar szolidaritás 1956–1990 között. Az előszót írta, szerk. Kiss Gy. Csaba, Konrad Sutarski. Bp. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, 1997. 31–46. p.

TISCHLER JÁNOS: Lengyelország és Magyarország 1956-ban. = „Tizenhárom nap, amely…” Tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéből. Szerk. Horváth Miklós. Bp. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2003. 75–94. p.

TISCHLER JÁNOS: A magyar forradalom – ahogy lengyel újságírók látták. = Tekintet. 8. évf. 1995. 1–2. sz. 101–127. p.

TISCHLER JÁNOS: Magyar–lengyel kapcsolatok a korai Kádár-korszakban, 1958 nyaráig. = Évkönyv. 4. 1995. Szerk. biz. Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1995. 61–93. p.

TISCHLER JÁNOS: „Minden magyar együtt halad, kövessük a lengyel utat.”= Valóság. 38. évf. 1995. 10. sz. 58–77. p.
A forradalom lengyel szemmel. A Magyar Rádióban 1994 októberében elhangzott dokumentumműsor szövegkönyve.

TISCHLER, JÁNOS: Polish leaders and the Hungarian revolution. = Stalinism in Poland, 1944–1956. Selected papers from the fifth world congress of Central and East European Studies, Warsaw, 1995. Ed. and transl. by A. Kemp-Welch. Houndmills–Basingstoke, Macmillan Press, 1999. 119–143. p.

TISCHLER JÁNOS: „... a szörnyű magyar dráma még nem ért véget...” Részletek az Lengyel Írószövetség 1956. november–decemberi kongresszusának jegyzőkönyveiből. = Holmi. 5. évf. 1993. 10. sz. 1409–1415. p.

TISCHLER, JÁNOS: Tradycje wegierskiej Wiosny Ludów w Wegierskim Pazdzierniku 1956 roku. = Wegierska Wiosna Ludów a walki narodowowyzwolencze w XIX-wiecznej Europie. Warszawa, Wegierski Instytut Kultury, 1999. 121–127. p.

TISCHLER JÁNOS: „Varsó hódolatát fejezi ki a hős magyar nemzetnek.” A lengyel rádió korabeli adásai az 1956-os magyar forradalomról. = Beszélő. 3. f. 10. évf. 2005. 1. sz. 59–70. p.

TISCHLER JÁNOS: A varsói kapcsolat. Az 1956-os magyar „ellenforradalmat” bemutató kiállítás varsói története. = Kritika. 24. évf. 1995. 10. sz. 39–41. p.

TISCHLER, JÁNOS: Wladyslaw Gomulka und Imre Nagy. Das Verhältnis zwischen beiden Staatsmännern im Lichte ausgewählter Dokumente und Erinnerungen, 1956–1958. = Das Jahr 1956 in Ostmitteleuropa. Hrsg. von Hahn Henning u. Heinrich Olschowsky; Vorw. Heinrich Olschowsky. Berlin, Akademie Verlag, 1996. 146–161. p.

TITKOS jelentések, 1956. október 23–november 4. A dokumentumokat vál. Geréb Sándor. Bp. Hírlapkiadó Vállalat, 1989. 152 p. (Tabu)
A kötet százhúsz, zömében Magyarországon először publikált, tendenciózusan válogatott, 1956. május 11–november 15. között született diplomáciai távirat szövegét tartalmazza, amelyeket a budapesti brit és amerikai követségek küldtek minisztériumaiknak, valamint amelyekben a moszkvai, belgrádi, bécsi angol, amerikai nagykövetségek adtak tájékoztatást a magyar eseményekről.

TÓFALVI ZOLTÁN: 1956 – koncepciós perek Erdélyben. = A Maros megyei magyarság történetéből. Tanulmányok. Szerk. Pál-Antal Sándor, Szabó Miklós. Marosvásárhely, Mentor, 1997. 270–301. p.

TÓFALVI ZOLTÁN: 1956 erdélyi mártírjai. A megtorlás halálos áldozatai. 1–2. = Székelyföld. 2. évf. 1998. 10. sz. 104–119. p., 11. sz.114–142. p.

TÓFALVI ZOLTÁN: Az 1956-os magyar forradalom és visszhangja Romániában, Erdélyben. = Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Szimpózium, 1997. október 11–12. Előszó Balás Piri László. Bp. Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti Képviselete, 1997. 83–112. p.

TÓFALVI ZOLTÁN: Az 1956-os magyar forradalom visszhangja Romániában, Erdélyben. = Századok. 132. évf. 1998. 5. sz. 989–1018. p.

TÓFALVI ZOLTÁN: Erdély 1956-ban. = Mérlegen a XX. századi magyar történelem. Értelmezések és értékelések. Szerk. Püski Levente, Valuch Tibor. Bp.–Debrecen, 1956-os Intézet–Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, 2002. 377–378. p. (Jelenkortörténeti műhely 3.)

TÓFALVI ZOLTÁN: Magyarellenes megtorlások. = Erdélyi Magyarság. 3. évf. 1992. 12. sz. 9–12. p.
A forradalom erdélyi fogadtatásáról, hatásáról, valamint a megtorlásról emlékezik meg. A szerző véleménye szerint 1945 után az első nagy magyarellenes támadás a magyarországi forradalom után indult.

TÓFALVI ZOLTÁN: Magyarok a vádlottak padján Romániában. = Erdélyi Magyarság. 4. évf. 1993. 16. sz. 2–5. p.

TÓFALVI ZOLTÁN: Megbűnhődött magyarság. „Hazaárulási” kirakatperek Erdélyben. = Napút. 3. évf. 2001. 8. sz. 3–26. p.

TÓFALVI ZOLTÁN: Romániai ötvenhatosok nyomában. = Honismeret. 25. évf. 1997. 5. sz. 38–42. p.

TURBET-DELOF, GUY: Az 1956-os magyar forradalom François Mauriac szemével. Bev. Litván György. = Világosság. 35. évf. 1994. 10. sz. 57–60. p.
Mauriac naplójegyzeteiből vett idézetekkel hangsúlyozza a magyar ügy és a „szuezi csapás” összefüggését, a franciák és angolok felelősségét.

UMEMURA YUKO: Az 1956-os forradalom képe Japánban. = Hitel. 13. évf. 2000. 10. sz. 49–56. p.

Die UNGARNKRIESE 1956 und Österreich. Hrsg. Erwin A. Schmidl. Wien, Böhlau Verlag, 2003. 317 p.

URBÁN KÁROLY: Magyarország és a Szovjetunió, 1957. = História. 17. évf. 1995. 9–10. 6–9. p.

URBÁN KÁROLY: Magyarország és a Varsói Szerződés létrejötte. = Társadalmi Szemle. 50. évf. 1995. 11. sz. 69–82. p.

VÁRDY BÉLA: Az ötvenhatosok megjelenése. Az ötvenhatosok politikai szervezetei. Ötvenhatos diákszervezetek. = ~: Magyarok az Újvilágban. Az észak-amerikai magyarság rendhagyó története. Bp. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága–Anyanyelvi Konferencia, 2000. 482–489. p. (Nyelv és lélek könyvek)

VARGA LÁSZLÓ: Az ENSZ és a magyar forradalom. = História. 14. évf. 1992. 8. sz. 30–36. p.
A Kereszténydemokrata Néppárt egyik vezetője 1956-ot amerikai emigrációban élte át. Cikkében áttekinti az ENSZ Biztonsági Tanácsa és rendkívüli közgyűlése magyar ügyben lefolyt tanácskozásait és hozott határozatait.

VARGA LÁSZLÓ: Moszkva–Belgrád–Budapest. = Jalta és Szuez között. 1956 a világpolitikában. Bp. Tudósítások Kiadó, 1989. 142–175. p. (Világosság füzetek)
Tanulmány a magyar forradalom külpolitikai összefüggéseiről, kiemelten a jugoszláv politikáról.

VARGA LÁSZLÓ: Nagy Imre a jugoszláv követségen. = Budapesti Negyed. 1. évf. 1993. 1. sz. 97–118. p.

VARGA LÁSZLÓ: Von Brioni bis Pula. = Hungary, 1956. Eds. Paula Hihnala and Olli Vehviläinen. Forew. Olli Vehviläinen. Tampere, Jäljennepalvelu, 1995. 57–68. p.

VIDA, ISTVÁN: Die Sowietunion und die ungarischen Ereignisse im Herbst 1956. = Entstalinisierungskrise in Ostmitteleuropa, 1953–1956. Vom 17. Juni bis zum ungarischen Volskaufstand. Politische, militärische, soziale und nationale Dimensionen. Hrsg. u. eingeleitet von Jan Foitzik. Paderborn–München–Wien–Zürich, Schöningh, 2001. 79–111. p.

„VIGYÁZÓ szemetek Párizsra vessétek...” A francia külügyminisztérium belső irata az 1956-os magyar forradalomról. Bev., ford. és közli Kecskés Gusztáv. = Rubicon. 10. évf. 1999. 8. sz. Mell. XIII–XIV. p.

VONÈCHE CARDIA, ISABELLE: L'octobre hongrois: entre croix rouge et drapeau rouge. L'action du Comité International de la Croix-rouge en 1956. Préface Miklós Molnár. Bruxelles, Bruylant, 1996. XI, 183 p.

VONÈCHE CARDIA, ISABELLE: Magyar október vörös zászló és vörös kereszt között. A Nemzetközi Vöröskereszt Magyarországon 1956-ban. Bp. Socio-typo, 1998. 259 p.

WALCZ AMARYLISZ: La rivoluzione ungherese del 1956 e l’Italia. Roma, Ambasciata della Repubblica di Ungheria, 2001. 61 p.

WARNER, ISABEL–BEVINS, RICHARD: Das Foreign Office und der ungarische Volksaufstand von 1956. = Das internationale Krisenjahr, 1956. Polen, Ungarn, Suez. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Winfried Heinemann u. Norbert Wiggershaus. München, Oldenbourg, 1999. 375–394. p. (Beiträge zur Militärgeschichte. Bd. 48.)

ZUBOK, VLADISZLAV: Hatalmi harc a Kremlben és a magyar válság. = Rubicon. 7. évf. 1996. 8–9. sz. 61–65. p.

ZUBOK, VLADISLAV–PLESHAKOV, CONSTANTINE: Inside the Kremlin’s cold war. From Stalin to Khruschchev. Cambridge–London, Harvar University Press, 1996. XV, 345 p.

ZUKOWSKI, ARKADIUSZ: Lengyelek és magyarok Dél-Afrikában, kapcsolatok és együttműködés 1956 után. = Lengyel nyár, magyar ősz. Lengyel–magyar szolidaritás 1956–1990 között. Az előszót írta, szerk. Kiss Gy. Csaba, Konrad Sutarski. Bp. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, 1997. 157–163. p.

ZSELICZKY BÉLA: Moszkva–Budapest, 1956. A felső szintű szovjet–magyar kapcsolatok történetéhez. = Múltunk. 39. évf. 1994. 3. sz. 20–52. p.

ZSELICZKY BÉLA: Moszkvai diákmegmozdulás 1956-ban. A magyarországi események hatása egy SZKP KB-dokumentum alapján. = História. 16. évf. 1994. 2. sz. 32–33. p.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon