___6. Az 1956-os forraldalom emigrációja___Vissza
6. AZ 1956-OS FORRADALOM EMIGRÁCIÓJA
Összeállította: Győri László


1956 und das Burgenland. Berichte über die Hilfsaktionen für ungarische Flüchtlinge. Eine Dokumentation von Studenten des Fachhochschul-Studienganges "Internationale Wirtschaftsbeziehungen". Unter Leitung von Károly Gaál. Mit einem Beitrag von Roland Widder. Eisenstadt, Medienhaber, 1996. 373 p. (Burgenländische Forschungen, Heft 75)

1956-os forradalmunk menekültjei. Az interjúkat kész. Éger György. = Megálmodott Magyarország. Beszélgetés nyugati magyarokkal. Az interjúkat kész. Éger György. Bev. Balla Bálint. Basel–Bp. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1999. 53–142. p.
Révész László (Bern), Sulyok Vince (Oslo), Gosztonyi Péter (Bern), O’sváth György (Brüsszel), Szabó Mátyás (Stockholm), Luka László (Genf), Kende Péter (Párizs–Budapest), Szöllősy Pál (Pfaffhausen) interjúi az emigrációról.

ACZÉL TAMÁS: Kezdők az Oxford Streeten. Kísérletek egy korszak idézésére. = Évkönyv. 3. 1994. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 69–93. p.

BAUDY, NICOLAS: Jeunesse d’octobre; témoins et combattants de la révolution hongroise. Paris, La Table ronde, [1957]. 443 p.
Menekültek vallomásai.

BEKE, LÁSZLÓ: A student’s diary. Budapest, October 16–November 1, 1956. Ed. and transl. by Leon Kossar, Ralph M. Zoltan. New York, Viking Press, 1957. 125 p.
Emigráció, önéletrajz.

BORBÁNDI GYULA: 1956 – és az emigráns politika. = Világosság. 32. évf. 1991. 10. sz. 757–762. p.
Az 1956-os Kutatóintézet által 1991 júniusában rendezett tudományos konferencián elhangzott előadás.

BORBÁNDI GYULA: 1956 – és az emigráns politika. = ~: Alkony és derengés. Írások a posztemigrációról. Lakitelek, Antológia, 1999. 99–107. p.

BORBÁNDI, GYULA: Breaking ground. The 1956 Hungarian refugee movement to Canada. Ed. by Robert H. Keyserlingk. Toronto, York Lanes, 1993. X, 114 p.

BORBÁNDI GYULA: A magyar emigráció életrajza, 1945–1985. Bp. Európa, 1989. (Extra Hungariam)
1. köt. 520 p.
2. köt. 328 p.

BORBÁNDI GYULA: A Magyar Népierők találkozója, 1957. = Évkönyv. 3. 1994. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 47–67. p.
A magyar politikai emigránsok párizsi tanácskozásáról.

BORBÁNDI GYULA: Nagy Ferenc emigrációban. = Hitel. 7. évf. 1994. 11. sz. 24–31. p.

BORBÁNDI GYULA: Ötvenhat emléke az emigrációban. = ~: Alkony és derengés. Írások a posztemigrációról. Lakitelek, Antológia, 1999. 108–113. p.

BOZARTH, ALLA: Trumpets at dawn. Portland, America’s Mutual Publishers, 1959. 199 p.
Magyar menekültek vallomásai 1956-ról.

BURSTEN, MARTIN A.: Escape from fear. Syracuse, Syracuse University Press, 1958. 224 p.

CSERESNYÉS FERENC: 1956-os menekültek befogadása az NSZK-ba. = Múltunk. 50. évf. 2005. 2. sz. 115–136. p.

CSERESNYÉS, FERENC: The exodus to Austria. = The Hungarian Quarterly. Vol. 40. 1999. No.154. 86–101. p.

CSERESNYÉS FERENC: Ötvenhatosok menekülése Ausztriába és Ausztrián át. = Múltunk. 43. évf. 1998. 1. sz. 42–70. p.

CSICSERY-RÓNAY ISTVÁN: A magyar legimitás és a harmadik politikai emigráció. = Magyar Szemle. Ú. f. 7. évf. 1998. 12. sz. 61–70. p.

CSISZTAY GIZELLA: Magyarok Északon. Közösségi élet a svédországi magyar emigrációban 1956 után. Bp. Kecsmetionpress, 1995. 106 p.

DEÁK ERNŐ: Adatok az 1956-os menekülthullámról. = Magyarország társadalomtörténete. Sorozatszerk. Kovács István Gábor. 3. 1. köt. 1945–1989. Szerk. Fokasz Nikosz és Örkény Antal. Bp. Új Mandátum, 1999. 72–76. p.

EHMANN BEA: Az emigráns lét kollektív élményuniverzumai. = Emigráció és identitás. 56-os magyar menekültek Svájcban. Szerk. Kanyó Tamás. Bp. L’Harmattan–MTA Kisebbségkutató Intézet, 2002. 119–134. p.

EMIGRÁCIÓ és identitás. 56-os magyar menekültek Svájcban. Szerk. Kanyó Tamás. Bp. L’Harmattan–MTA Kisebbségkutató Intézet, 2002. 189 p. (A múlt ösvényén)

Az EMIGRÁNS politikáról. Közli Sztáray Zoltán. = Évkönyv. 3. 1994. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 13–26. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: Adalékok az ’56-os emigráció történetéhez. A bécsi „Magyar Forradalmi Tanács". = Évkönyv. 3. 1994. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 107–124. p.

HIDAS I. PÉTER: Kanada és a magyar zsidó menekültek, 1956–1957. = Évkönyv. 7. 1999. Magyarország a jelenkorban. Bp. 1956-os Intézet, 1999. Szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 1999. 312–322. p.

HIDAS I. PÉTER: Kanada és az 1956-os menekültek. = Világosság. 35. évf. 1994. 10. sz. 61–69. p.

HIDAS I. PÉTER: Magyar menekültek Jugoszláviában, útban Kanadába 1956–1957-ben. = Múltunk. 42. évf. 1997. 3. sz. 172–182. p.

HIDAS I. PÉTER: Menekült magyar egyetemisták Kanadában, 1956–1957. = Évkönyv. 3. 1994. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 125–136. p.

HUNGARY and the 1956 uprising. Personal interview with 1000 Hungarian refugees in Austria. New York, International Research Associates, 1957. 95 p.

JEMNITZ JÁNOS: A magyar szociáldemokrata emigráció balszárnya 1956-ban, október 23. előtt. = Múltunk. 38. évf. 1993. 1. sz. 136–163. p.
A magyar forradalom svájci fogadtatása és visszhangja.

JÓNÁS PÁL: Harminc évem emigrációban. = Új Látóhatár. 37. évf. 1986. 3. sz. 330–337. p.

Emigráció az Amerikai Egyesült Államokban.

JUHÁSZ PÉTER: Ausztria és a magyar fiatalok. = Szemle. 4. évf. 1962. 2–3. sz. 129–143. p.

KANDÓ, ATA: Édes hazám, Isten veled! Előszó Göncz Árpád. Bp. 1956-os Intézet–Interart Studió, 1999. 93 p.

KANYÓ TAMÁS: 56-os menekültek Svájcban. = Emigráció és identitás. 56-os magyar menekültek Svájcban. Szerk. Kanyó Tamás. Bp. L’Harmattan–MTA Kisebbségkutató Intézet, 2002. 13–111. p. (A múlt ösvényén)

KANYÓ TAMÁS: A magyar forradalom és Svájc. Svájci 1956-os emlékek. Nyomkeresés. = Emigráció és identitás. 56-os magyar menekültek Svájcban. Szerk. Kanyó Tamás. Bp. L’Harmattan–MTA Kisebbségkutató Intézet, 2002. 173–189. p. (A múlt ösvényén)

KECSKÉS GUSZTÁV: A Forradalmi Tanács és a francia diplomácia. = Iratok az emigrációról. Szerk. Király Béla, Balogh Piroska, Vitek Tamás. Bp. Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány (ARP), 2003. 105-117., 126-129. p.

KIRÁLY BÉLA: A forradalom, az ENSZ és a forradalmi emigráció első akciói. = „Tizenhárom nap, amely…’ Tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéből. Szerk. Horváth Miklós. Bp. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2003. 238–256. p.

KÓNYA ANIKÓ: Szubjektív történelem. Történelem az önéletrajzi visszaemlékezésekben. = Emigráció és identitás. 56-os magyar menekültek Svájcban. Szerk. Kanyó Tamás. Bp. L’Harmattan–MTA Kisebbségkutató Intézet, 2002. 149–162. p. (A múlt ösvényén)

KSH-jelentés az 1956-os disszidálásról. Az illegálisan külföldre távozott személyek főbb adatai, 1956. október 23–1957. április 30. = Regió. 1991. 4. sz. 174–211 p.
A nemzetközi migráció történetében is kivételes jelenségnek számító 1956-os kivándorlásról 1957 elején készített, 1989-ig szigorúan titkos dokumentumként kezelt jelentést teszi közzé teljes terjedelemben. A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisát azok a kijelentőlapok és a hozzájuk csatolt statisztikai szelvények képezték, amelyeket a külföldre távozottak kötelezővé tett rendőrségi kijelentése során alkalmaztak.

A MAGYAR Forradalmi Tanács 1957. január 5–7-én tartott ülésének határozatai. Közli Király Béla. = Évkönyv. 3. 1994. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 35–45. p.

A MAGYAR forradalom, 1956–1957. = A Marosy-iratok. Magyar királyi követség Madridban, 1948–1957. Összeáll. és szerk. Anderle Ádám. Szeged, Hispánia, 2002. 117–152. p.

MÉLYINTERJÚ egy magyar menekülttel, 1957. New York. Közread., ford. Karsay Orsolya. = Árgus. 3. évf. 1992. 4–5. sz. 138–141. p.
A New York-i Columbia Egyetem Magyarországi Kutatóprogramja (CURPH) keretében készült 250 mélyinterjú egyike, amelyet egy huszonöt éves érettségizett fiatalemberrel vettek fel, aki a rádiónál dolgozott segédmunkásként.

MÉRAY TIBOR: Három emigráció. = Kritika. 26. évf. 1997. 8. sz. 30–32. p.

MOLNÁR MIKLÓS: Emigráció. 1–2. = Kritika. 23. évf. 1994. 10. sz. 12–15. p., 11. sz. 42–44. p.

MURBER IBOLYA: Arcok a tömegből. Az ötvenhatos magyar menekültek társadalom-statisztikai vizsgálata. = Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6–10.) előadásai. Szerk. Jankovics József, Nyerges Judit. Bp. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2004. 2. köt. 959–966. p.

MURBER IBOLYA: Flucht in den Westen, 1956. Ungarnflüchtlinge in Österreich (Voralberg) und Liechtenstein. – Magyar menekültek Ausztriában (Voralberg) és Liechtensteinben, 1956. Feldkirch, Rheticus Gesellschaft, 2002. 326 p. Schriftenreihe der Rheticus Gesellschaft 41.)

PALLÓ GÁBOR: Az 1956-os tudós emigrációról= Világosság. 34. évf. 1993. 10. sz. 67–75. p.
A Society for Protection of Science and Learning nevű angol társaság adatai alapján.

PAPP LÁSZLÓ: ÉMEFESZ. Az amerikai magyar egyetemisták mozgalma az 1956-os forradalom után. New Brunswick, Magyar Öregdiák Szövetség–Bessenyei György Kör, 1988. 95 p. (Tanúk – korukról 7.)
A forradalom után – sok társával együtt – Amerikába emigrált fiatal építész egyik alapítója, majd első elnöke lett az Észak-Amerikai Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyesületi Szövetségének. A könyv vázolja a szervezet létrejöttét, tevékenységét, konfliktusait az Új Világban, jelzi a beilleszkedni kívánó, ugyanakkor magyarságukat is megőrizni vágyó fiatalok problémáit.

PETHŐ LÁSZLÓ: Mégis akadt hely a csónakban. Adatok a forradalom svájci fogadtatásáról. = Korunk. 3. f. 7. évf. 1996. 10. sz. 98–102. p.

PLÉH CSABA: Az emigránsemlékek szerveződése és a mai lélektan tudáskategóriái. = Emigráció és identitás. 56-os magyar menekültek Svájcban. Szerk. Kanyó Tamás. Bp. L’Harmattan–MTA Kisebbségkutató Intézet, 2002. 115–118. p.

SÁRFI ISTVÁN: Szervezett magyar élet 1957–70 között. = Magyarok Norvégiában. Emlékkönyv a norvégiai Magyarok Baráti Köre megalakulásának 10. évfordulójára. Szerk. Bíró-Sey Katalin, Dobos Éva, Fáskerti Mária, Sulyok Vince. Oslo, Norvégiai Magyarok Baráti Köre, 2000. 124–135. p.

SOÓS KATALIN: 1956-os menekültek a statisztikai adatok tükrében. = Levéltári Szemle.50. évf. 2002. 3. sz. 56–60. p.

SOÓS KATALIN: Ausztria és a magyar menekültügy, 1956–57. = Századok. 132. évf. 1998. 5. sz. 1019–1051. p.

SÓS PÉTER JÁNOS: Magyar exodus. Magyar menekültek Nyugaton, 1956–1959. Bp. Gondolat, 2005. 148 p.

SZABÓ KATALIN: 1956 és az argentínai magyarok. = Magyarország és a hispán világ. Összeáll. Anderle Ádám. Szeged, Hispánia, 2000. 98–106. p. (Kutatási közlemények 2.)

SZÉPFALUSI ISTVÁN: A legújabb felismerések az 1956/57-es magyar menekülthullámról. = Limes. 11. évf. 1998. 1. sz. 113–121. p.
Elhangzott a bécsi magyar nagykövetségen 1996. november 15-én A forradalom szomszédja – Ausztria és az 1956. évi magyar felkelés c. nemzetközi tudományos konferencián.

SZOCIÁLDEMOKRATA látlelet 1956-ról. Közli Benkő Péter. = Múltunk. 37. évf. 1992. 2–3. sz. 270–276. p.
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt Emigrációs Képviselet Kéthly Anna elnökletével 1957. október 19–20-án Bonnban tartott értekezletének határozata elemzi a forradalom okait, lefolyását, jellegét, célkitűzéseit, és rövid kibontakozási javaslatot fogalmaz meg.

VÁRALLYAY GYULA: „Tanulmányúton.’ Az emigráns magyar diákmozgalom 1956 után. Szerk. Murányi Gábor. Bp. Századvég–1956-os Intézet, 1992. 339 p.
A szerző az 1957 elején alakított nyugati emigráns magyar diákszervezet, a Szabad Magyar Egyetemisták Szövetsége egyik elnöke volt. Személyes emlékeket és dokumentumokat ötvöz a kötetben, amely a nyugati magyar diákmozgalmat mutatja be a hatvanas évek közepéig, kiemelve a szervezet szerepét a nemzetközi diákmozgalom demokratikus megújulásában. A Szövetség története éppúgy tükrözi az idegenbe került magyar diákok beilleszkedési problémáit, mint belső és a fogadó országokkal felmerülő konfliktusait.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon