___7. Intervenció, megtorlás, restauráció___Vissza
7. INTERVENCIÓ, MEGTORLÁS, RESTAURÁCIÓ
Összeállította: Győri LászlóAz 1945–1962. közötti, koncepciós elemeket tartalmazó büntető ügyek felülvizsgálatára létrehozott bizottság jogász albizottságának jelentése. Bp. Pallas Közlöny és Kiadványszerkesztő Igazgatóság, 1990. 84 p.

Az 1956-os ellenforradalom és leverése. Az MSZMP kétfrontos harca, a párt újjászervezése. A szocialista hatalom megszilárdulása, 1956. augusztus–1958. december. = Párttörténeti Közlemények. 15. évf. 1969. 4. sz. 3–57. p.

Az 1956-os forradalom Nógrád megyei okmánytára. 2/2. köt. 1956. november 14.–1957. január 16. Szerk. Á. Varga László, Pásztor Cecília. Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 2002. 582 p.

Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár megyei dokumentumai. Összeáll. Dikán Nóra. Nyíregyháza, Józsa András Múzeum.
1/1. A nagykállói járás. 1992, 278 p.
1/2/1–2. A mátészalkai járás. 1993. 204 4.53 p.
1/3. A fehérgyarmati járás. 1993. 496 p.
¼. A kisvárdai járás. 1993. 400 p.
1/5. Nyíregyháza. 1993. 532 p.
1/6. A vásárosnaményi járás. 1994. 273 p.
1/7. A csengeri járás. 1994. 227 p.
1/8. A nyírbátori járás. 1994. 465 p.

Az 1956-os magyar forradalmat követő politikai megtorlás áldozatainak névsora. = Beszélő. 2. f. 5. évf. 1994. 24. sz. 27–29. p.

’56 és az alvilág. Egy börtönügynök jelentései. Bev. és közli Eörsi László. = Múltunk. 47. évf. 2002. 1. sz. 257–283. p.

Az 56-os politikai perek. = Rubicon. 6. évf. 1995. 6–7. sz. 42–46. p.

ABOD LÁSZLÓ: "Vidéken nagyon komoly verések, kínzások fordultak elő." Az interjút kész. Molnár Adrienne. = Beszélő évek. A Kádár-korszak története. 1. r. 1957–1968. Szerk. Révész Sándor. Bp. Stencil Kulturális Alapítvány, 2000. 21–24. p.

ADRIÁNYI GÁBOR: Miért és hogyan hagyta el Mindszenty József a budapesti amerikai nagykövetséget?= Mindszenty József emlékezete. Szerk. Török József . Bp. Márton Áron Kiadó, 1995. 73–89. p. (Studia Theologica Budapestinensia. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának sorozata 13.)

AKCIÓBAN a néphatalom megvédéséért és megújulásáért. Megemlékezések a szocializmus megvédésének és megújulásának 30. évfordulóján. Összeáll. Magyar Miklós, Széchy András. Bp. Belügyminisztérium, 1988. 132 p.
A rendőrség szerepe.

ANGYAL ISTVÁN saját kezű vallomása. A szöveget gond., a dokumentumokat vál., a jegyzeteket kész. és a névmutatót összeáll. Eörsi László. Előszó Eörsi István. Bp. Pesti Szalon, 1991. 140 p.
1956 végén, vizsgálati fogságban keletkezett drámai hangvételű és részletes vallomás, a szocialista eszményekhez végsőkig ragaszkodó Angyal István visszatekintése a forradalom napjaira.

APOR BALÁZS: Forradalom és megtorlás Szolnokon. Interjú Buda Ernővel, a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat Alföldi Fúrási Kerülete 1956 előtti főmérnökével. = Sic Itur Ad Astra. 13. évf. 2001. 3–4. sz. 5–57. p.

Az 1960. április 1-i amnesztia.

Az Igazságügyi Minisztérium Tényfeltáró Bizottságának kutatási jelentése és dokumentumgyűjteménye.

BÁLINT LÁSZLÓ: A megtorlás Szegeden. Szeged, Belvedere Meridionale, 2004. 276 p.

BALOGH ISTVÁN: Debrecen a forradalom után. Események 1956. november 4-től 1957. január 7-ig. Szerk., a névjegyzéket összeáll. és a jegyzeteket írta Simon Zoltán. Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, 1995. 133 p.

BALOGH MARGIT: Egyházak és politikai visszarendeződés, 1957–1961. = História. 17. évf. 1995. 9–10. sz. 36–38. p.

A BALOLDAL „baloldala”. Dokumentumok a születő Kádár-rendszer tiszavirág-életű kommunista ellenzékének történetéhez. Bev. és közread. Pór Edit, Cseh Gergő Bendegúz. = Társadalmi Szemle. 49. évf. 1994. 10. sz. 84–94. p.
Táncsics Mihály Kör.

BARÁTH MAGDOLNA: A Belügyminisztérium "megtisztítása" a volt ÁVH-soktól, 1956–1962. = Évkönyv. 7. 1999. Magyarország a jelenkorban. Bp. 1956-os Intézet, 1999. Szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 1999. 95–108. p.

BARCZA JÓZSEF: Az 1956-os forradalom megtorlása a Magyarországi Református Egyházban. A diktatórikus egyházpolitika. = Confessio. 18. évf. 1994. 1. sz. 90–103. p.

„A BELSŐ reakció elleni harc néhány kérdéséről.” Dokumentumok. = Beszélő. 3. f. 2. évf. 1997. 2. sz. 77–83. p.
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1960. június 21-én megtárgyalta a Belügyminisztérium jelentését; a dokumentum a jegyzőkönyvet tezzi közzé.

BENKŐ PÉTER: A Hazafias Népfront és a népi mozgalom 1957-ben. = Múltunk. 40. évf. 1995. 3. sz. 73–98. p.

BENKŐ PÉTER: Az Írószövetség újjáalakulása és a népi írók, 1959. = Múltunk. 36. évf. 1991. 4. sz. 57–78. p.
A népi írók magatartását tárja fel a tanulmány az Illyés Gyulával és Németh Lászlóval folytatott beszélgetésekről az MSZMP részére készített feljegyzések alapján.

BENKŐ PÉTER: A népi mozgalom és a kádári visszarendeződés 1956–57 fordulóján. = Múltunk. 38. évf. 1993. 1. sz. 58–76. p.

BERKI MIHÁLY: Pufajkások. Bp. Magyar Fórum, 1993. 157 p. (Magyar Fórum könyvek)

BERKI MIHÁLY: A tizenkét napos szabadság ára. Bp. Berki Mihály, 1997. 202 p.

BERTALAN PÉTER: A Kádár-rendszer egyházpolitikája Somogy megyében a levéltári források tükrében, 1957–1959. = Somogy megye múltjából. Szerk. Bősze Sándor. Kaposvár, Somogy Megyei Levéltár, 1998. 229–248. p. (Levéltári évkönyv 29.)

BETLEN OSZKÁR rendőrségi tanúvallomása a Szabad Nép szerkesztőségében létrejött "jobboldali csoportosulásról" és 1956-ról. [Bev. és közread.] Litván György. = Évkönyv. 6. 1998. Szerk. Litván György Bp. 1956-os Intézet, 1998. 243–251. p.

BIKKI ISTVÁN: A politikai rendőrség újjászervezése és működése, 1956–1962. = Rubicon. 13. évf. 2002. 6–7. sz. 36–40. p.

BISZKU BÉLA: A proletárdiktatúra időszerű kérdései hazánkban. Bp. Kossuth, 1957. 39 p. (Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Akadémiája)

BORENICH PÉTER: A Kádár-villa titka. Bp. Mécs László Lap- és Könyvkiadó, 1995. 251 p.
Benne három 1956-ról szóló rádiós dokumentumműsor szövege Brusznyai Árpádról, dr. Vida Ferencről, a Nagy Imre-per tanácselnökéről és az ENSZ Ötös Bizottságának jelentése elleni 1957-es írótiltakozás körülményeiről.

BORVENDÉG ZSUZSANNA: Kémkedésbe konspirált költő – Tumbász Ákos. = Trezor. 2. A Történeti Hivatal Évkönyve. 2000–2001. Szerk. Gyarmati György. Bp. Történeti Hivatal, 2002. 267–277. p.

BORVENDÉG ZSUZSANNA: Lukács László és társainak koncepciós pere. = Tanulmányok fél évezred magyar történelméből. Szerk. Fejérdy Gergely. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet–Pázmány Péter Történész Kör, 2003. 328–340. p.

BOTKA FERENC: Az író megtörése. Déry Tibor három kihallgatása, 1957. = Rubicon. 13. évf. 2002. 6–7. sz. 31–35. p.

bozsik VALÉRIA: A nógrádi kommunisták harca az ellenforradalom ellen. Bp. Kossuth, 1957. 141 p.

BÖGRE ZSUZSA: Asszonysorsok 1956 után. = Valóság. 45. évf. 2002. 10. sz. 100–105. p.

A BUDAPESTI Rendőr-főkapitányság újjászervezése, az MSZMP helyi szervezeteinek létrehozása és harca a párt politikájának következetes megvalósításáért, 1956. nov. 4–1957. június 30. = Rebellitás. 3. évf. 1994. 10. sz. 65–68. p.
Dokumentumközlés.

BŰNHŐDÉS bűntelenül. Szerk. Fejér Dénes, Micheller Magdolna. Előszó Somlyai Magda. Bp. Politikai Foglyok Országos Szövetsége, 1996. 601 p.

CONGDON, LEE: Rethinking marxism: the Hungarian revolution and western intellectuals. = The ideas of the Hungarian revolution, suppressed and victorious, 1956–1999. Ed. by Lee W. Congdon, Béla K. Király. Boulder–Highland Lakes, Social Sciences Monograph–Atlantic Research and Publications, 2002. 101–111. p. (East European Monographs 609. – Atlantic Studies on Society in Change 118.)

CSEH GERGŐ BENDEGÚZ: Külpolitikai propaganda, belső tájékoztatás a Kádár-rendszer első éveiben. = Társadalmi Szemle. 52. évf. 1997. 6. sz. 86–94. p.

CSEH GERGŐ BENDEGÚZ: Külpolitikai propaganda – belső tájékoztatás, 1956–1962. = Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben. 2. köt. Szerk. Püski Levente, Timár Lajos, Valuch Tibor. Debrecen, KLTE Történelmi Intézete Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, 2000. 151–159. p.

CSENDES LÁSZLÓ: Hadseregtörténet, 1956–1960. = Új Honvédségi Szemle. 51. évf. 1997. 2. sz. 54–60. p.

CSONGOVAI PER OLAF: "Csináljunk egy merényletet Kádár ellen." Csongovai Per Olaf. Az interjút kész. Eörsi László. = Beszélő évek. A Kádár-korszak története. 1. r. 1957–1968. Szerk. Révész Sándor. Bp. Stencil Kulturális Alapítvány, 2000. 17–21. p.

DARNOY, PAUL: Ungarn nach dem Volksaufstand. Köln, Kieperhauer-Witsch, 1960. 196 p. (Schriftenreihe des Forschungsinstitutes Osteuropa 1.)

Déri ERNŐ–pataki LÁSZLÓ: Az ellenforradalom Miskolcon. Bp. Kossuth, 1957. 69 p.

DÉRY TIBOR: Három asszony. Déry Tibor levelezése Pfeiffer Olgával, Oravecz Paulával és Kunsági Máriával. Sajtó alá rend. Botka Ferenc. Bp. Petőfi Irodalmi Múzeum, 1995. CXCVI p. (A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 4.)

[DIKÁN NÓRA], NÉMETH PÉTERNÉ: Megtorlás és politikai perek az 1956-os forradalom után Szabolcs-Szatmár megyében. = Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. A kötet tanulmányai előadásként elhangzottak az 1. Országos Jelenkortörténeti Konferencián, Debrecen, 1994. szeptember 1–3. Szerk. Valuch Tibor. Közrem. Püski Levente. Bp. Osiris–1956-os Intézet, 1995. 501–508. p.

DOBOS GYULA: Tolna megye az 1956-os forradalom után. = Tanulmányok: telepítés-, település-, családtörténet, megtorlás '57-ben, egészségügy, források. Szerk. Dobos Gyula. Szekszárd, Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, 1996. 191–220. p. (Tolna megyei levéltári füzetek 5.)

DOKUMENTUM Nagy Imre elrablásáról egy Budapesten szolgáló csehszlovák diplomata értesülései alapján. Közli Janek István. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok és források. 1. Szerk. Sipos József, Sipos Levente. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2002. 385–392. p.

DOLMATOVSZKIJ, JEVGENYIJ: "...ha tovább foglalkozunk a magyar írókkal, megbonthatjuk az összetartásukat." Jevgenyij Dolmatovszkij 1957-es magyarországi jelentései. Bev. és közread. Babus Antal. = Hitel. 13. évf. 2000. 3. sz. 78–99. p.

DOMOKOS MÁTYÁS: Műhelytitkok a közelmúltból. Zelk Zoltán: Tűzből mentett hegedű. A Kossuth Rádióban elhangzott műsor szerkesztett szövege. = Forrás. 27. évf. 1995. 1. sz. 81–87. p.
Zelk Zoltán pere dokumentumokkal.

DOMONKOS LÁSZLÓ: A hóhér vigyorog. Számadás és vádirat. Szeged, Universum, 1990. 84 p.
A szerző a Nagy-budapesti Központi Munkástanáccsal folytatott tárgyalások Marosán-féle verzióját ütközteti a „még valóban élő tanúk” emlékezéseivel.

DONÁTH FERENC snagovi visszaemlékezése. Közread., bev. Ifj. Donáth Ferenc. = Kritika. 21. évf. 1992. 6. sz. 28–35. p.

DÖNTÉS a Nagy Imre-csoport ügyében. A Központi Bizottság zárt ülése 1957. december 21-én. Közzéteszi Ripp Zoltán. = Múltunk. 35. évf. 1990. 4. sz. 159–180. p.

EL nem égetett dokumentumok. 1. Szerk. Koltay Gábor, Bródy Péter. Bp. Szabad Tér , 1990. 110 p.
Apró Antal összefoglaló jelentése a párt Elnökségének (1956. október 30.), Walter Román feljegyzése a Kádár Jánossal folytatott megbeszélésről (1956. november 22.), Rákosi Mátyás levele Nyikita Szergejevics Hruscsovhoz (1957. február 15). A könyv 2. kötete nem jelent meg.

ELLENFORRADALMI erők a magyar októberi eseményekben. Kiad. a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Tájékoztatási Hivatala. Bp. Zrínyi ny.
1. köt. 1957. 63 p.
2. köt. 1957. 157 p.
3. köt. 1957. 144 p.
4. köt. 1957. 131 p.
[5.] köt. Nagy Imre és bűntársai ellenforradalmi összeesküvése. 1958. 159 p.

ELLENFORRADALMI események a biharkeresztesi járásban. Közread. a Biharkeresztesi Járási Pártbizottság. Debrecen, Szabadság Lapnyomda, 1957. 30 p.

ELLENFORRADALMI események a derecskei járásban. Kiad. a Derecskei Járási MSZMP Intéző Bizottság. Debrecen, Szabadság Lapnyomda, 1957. 30 p.

ELLENFORRADALMI események a gyulai járásban. Kiad. MSZMP Városi és Járási VB. Gyula, Békés m. ny., 1958. 102 p.

ELLENFORRADALMI események Békés megyében. Kiad. Megyei Tanács, Gyula, Békés m. ny. 1957. 24 p.

ELLENFORRADALMI események Tolna megyében. Kiad. Megyei Tanács. Szekszárd, ny. n., 1957. 55 p.

ELLENFORRADALOM a siklósi járásban. Pécs, Mecsek ny., 1957. 39 p.

Az ELLENFORRADALOM Baranyában. Kiad. az MSZMP Baranya Megyei Bizottsága Agitációs és Propaganda Osztálya. Pécs, Szikra ny. 1957. 95 p.

ELLENFORRADALOM és tanulságai a pécsi járásban. Kiad. MSZMP Pécsi Járási VB. Pécs, Mecsek ny., 1957. 23 p.

Az ELLENFORRADALOM Komárom megyei eseményeiből. Kiad. MSZMP Komárom megyei Intézőbizottsága. Tatabánya, ny. n., 1957. 30 p.

Az ELLENFORRADALOM Somogyban. Kiad. MSZMP Somogy megyei Bizottsága. Kaposvár, Somogy m. ny., 1957. 127 p.

Az ELLENFORRADALOM Szabolcs-Szatmárban. Megyei fehér könyv. Kiad. Megyei Tanács VB. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmári ny., 1957. 76 p.

Az ELLENFORRADALOM támadása a néphatalom ellen Pest megyében. Bp. Egyetemi ny., 1957. 55 p.

Az ELLENFORRADALOM támadása Győr megyében. Bp. Kossuth, 1958. 107 p.

Az ELLENFORRADALOM tényei Hajdú-Biharban. Debrecen, Szabadság nyomda, 1957. 91 p.

Az ELLENFORRADALOM tevékenysége Heves megyében. Eger, Heves m. ny., 1957. 91 p.

Az ELLENFORRADALOM tevékenysége Zala megyében. 1956. október 23 - november 4. Zalaegerszeg, Zalaegerszegi ny., 1957. 32 p.

Az ENSZ és Magyarország, 1957. Dokumentumok az ENSZ Ötös bizottságának jelentése elleni magyarországi tiltakozó kampány szervezéséhez. Bev. [és közread.] Pór Edit, Cseh Gergő Bendegúz. = Társadalmi Szemle. 50. évf. 1995. 5. sz. 80–90. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: Budapest ostroma, 1956. = Budapesti Negyed. 2000. 29–30. sz. 256–310. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: A corvinisták a második szovjet támadás után. = Beszélő. 3. f. 2. évf. 1997. 11. sz. 60–67. p.

EPERJESI László: A KISZ zászlóbontása és kezdeti fejlődése. = Párttörténeti Közlemények. 27. évf. 1981. 4. sz. 3–30. p.

EPERJESI LÁSZLÓ: A KISZ zászlóbontása. Bp. Ifjúsági Lapkiadó, 1986. 103 p.

EZ történt Borsodban. Összeáll. szerk. biz. Miskolc, Északmagyarországi Lapkiadó Vállalat, 1958. 175 p.

EZ történt Vas megyében. Dokumentumok alapján összeáll. R. Farkas Klári. Bp. Kossuth, 1957. 94 p.

 

FEHÉR könyv az ellenforradalom Veszprém megyei ténykedéséről. Kiad. MSZMP Veszprém megyei Bizottsága. Veszprém, Veszprém m. ny., 1957. 47 p.;

Vádirat. Az ellenforradalom Veszprém megyében. Összeáll. Thiery Árpád. Bp. Kossuth, 1957. 111 p.

FEITL ISTVÁN: Kormánypolitika, 1956. november 4–1957. július 1. = História. 17. évf. 1995. 9–10. sz. 13–14. p.

„FEJÉRE szól, ki szót emel...” A karhatalom hétköznapjaiból 1957 tavaszán. Bev. és a dokumentumokat közzéteszi Mécs Imre, Rainer M. János. = Beszélő. 1989. 27. sz. 69–82. p.

FEJTŐ, [FERENC] FRANÇOIS: Behind the rape of Hungary. New York, McKay, 1957. 335 p.
A magyar forradalom és szovjet eltiprása.

FEKETE SÁNDOR: Adatok Nagy Imre peréhez. = Tekintet. 13. évf. 2000. 2–3. sz. 51–59. p.

FEKETE SÁNDOR: Az állampolgár rendőri megregulázása. = Tekintet. 4. évf. 1991. 3. sz. 88–110. p.
A Mérei–Fekete per előkerült nyomozati irataiból és házkutatási jegyzőkönyveiből.

FEKETE SÁNDOR: Egy bűnös szatíra. Bp. Fekete Sándor, 1995. XV, 95 p.
Az 1957–58-ban keletkezett, majd vád tárgyává tett és megsemmisítésre ítélt politikai gúnyirat: A marxizmus-leninizmus zsebenciklopédiája.

FEKETE SÁNDOR: Egy bűnös zsebenciklopédia sorsa. = Tekintet. 5. évf. 1992. 7. sz. 95–110. p.

FEKETE SÁNDOR: Egy célszemély emlékeiből. = Tekintet. 9. évf. 1996. 1–2. sz. 135–142. p.

FEKETE SÁNDOR: Iskola rács mögött. = Dunakanyar. 1992. 28. sz. 51–58. p.
Váci börtönévek.

FEKETE SÁNDOR: Kádár befejezetlen mondata. Adalékok az 1956 utáni megtorláshoz. = Tekintet. 6. évf. 1993. 1–2. sz. 49–69. p.
Az MSZMP vezető testületeinek jegyzőkönyvei és Aczél György szóbeli visszaemlékezései alapján.

FELJEGYZÉS a december 12-i reggeli helyzetről. [Közread.] Mészáros Gyula. Segédlet a Rebellitás 1994. évi 1. sz. 69–73. oldalainak tanulmányozásához. Közzéteszi Krajczár Gyula. = Rebellitás. 3. évf. 1994. 1. sz. 69–73. p., 10. sz. 44–51. p.

FELKAY ANDRÁS: Magyarország és a Szovjetunió kapcsolata a Kádár-rendszer évei alatt, 1956–1988. = Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Tanulmányok. Szerk. és bev. Romsics Ignác. Bp. Teleki László Alapítvány, 1995. 215–227. p.

FERENCZY ERIKA: Kegyelem. Dokumentumkönyv-részletek. = Hitel. 12. évf. 1999. 10. sz. 75–78. p.

FIATAL írók a forradalomban. Közli Sárközi Mátyás. = Kortárs. 44. évf. 2000. 10–11. sz. 14–24. p.
Cs. Szabó László interjúja Gömöri Györggyel, Márton Lászlóval, Ormay Tamással a BBC-ben 1956 decemberében.

FILEP TIBOR: Politikai restauráció és megtorlás Hajdú-Biharban, 1956–57. = Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve. 18. Szerk. Gazdag István. Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, 1991. 139–151. p.

A FORRADALMI Munkás-Paraszt Kormány féléves tevékenységéről. Az Országgyűlés 1957. május havi ülésszaka. Bp. Kossuth, 1957. 126 p.

A FÜGGETLEN Kisgazda Párt tervezete a politikai kibontakozás biztosítására. Budapest, 1956. november 16. Közzéteszi és bev. Antall József, Göncz Árpád, Vörös Vince. = História. 10. évf. 1988. 6. sz. 17–19. p.

FÜLÖP GÁBOR: Gondolatok az Irodalmi Újságról. Bp. Zrínyi, 1957. 95 p.

GERÉB SÁNDOR–HAJDÚ PÁL: Az ellenforradalom utóvédharca, 1956. november–1957. március. Bp. Kossuth, 1986. 231 p.
A belügyes szerzőpáros a maga oldaláról mutatja be a munkástanácsok és a különböző értelmiségi szervezetek küzdelmét a forradalom politikai vívmányainak átmentéséért.

GERGELY ATTILA–KRAJCZÁR GYULA: Az elárult forradalom. = Kapu. 1998. 10. sz. 92–96. p.

GERGELY JENŐ–IZSÁK LAJOS: A Kádár-korszak. = ~: A huszadik század története. Bp. Pannonica Kiadó, 2000. 396–450. p. (Magyar századok)

GERMUSKA PÁL–MURÁNYI GÁBOR: A látható légió. Így született a munkásőrség. = Heti Világgazdaság. 23. évf. 2001. 5. sz. febr. 3. 73–77. p.

GLATZ FERENC: "Forradalom után."= História. 17. évf. 1995. 9–10. sz. 2., 64–66. p.

GOMBOS, JÓZSEF: The fiction of “social contract” in the political historography covering the post-56 period. = Hungary, 1956. Eds. Paula Hihnala and Olli Vehviläinen. Forew. Olli Vehviläinen. Tampere, Jäljennepalvelu, 1995. 98–104. p.

GOSZTONYI PÉTER: A magyar Golgota. A politikai megtorlások vázlatos története Magyarországon 1849-től 1963-ig és egyéb korrajzi történetek. Bp. Százszorszép Kiadó, 1993. 297 p.

GOSZTONYI PÉTER: Die sowjetische Militärintervention in Ungarn, 1956. Fakten, Hintergründe, Wertungen. = Schweizer Monatshefte. Jg. 18. 1998. Heft 9. 37–42. p.

GÖNCZ ÁRPÁD–REGÉCZY-NAGY LÁSZLÓ–BIBÓ ISTVÁN, ifj.: Bibó eltűnt bibliája. Interjú a Bibó-perben elítélt Göncz Árpáddal és Regéczy Nagy Lászlóval, valamint ifjabb Bibó Istvánnal. [Az interjút kész.] Tóbiás Áron. = Európai Utas. 6. évf. 1996. 3. sz. 21–25. p.

GRANVILLE, JOHANNA [CUSHIN]: Megtorlás Budapesten. Szovjet invázió és normalizáció, 1956–1957. = Történelmi Szemle. 39. évf. 1997. 2. sz. 191–217. p.

GRANVILLE, JOHANNA CUSHIN: Szovjetszkaja intervencija v Vengrii 1956–1957 godü. Krasznogorszk, s. n., 1995. 47 p.

GYŐR, 1956. 3. köt. Munkástanács-vezetők pere a Győri Megyei Bíróság előtt, 1957–1958. Szerk. biz. Bana József, Borbély János, Szakolczai Attila. A kísérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Szakolczai Attila. Győr, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2002. 284 p. (Győri tanulmányok. Dokumentumgyűjtemény 27.)

GYÖRKEI, JENŐ: Generale russo pentito. La storia di un libro. = Panorama Ungherese. Anno 9. 1997. No. 4–5. 41–44. p.
Jevgenyij Ivanovics Malasenko tábornok, A szovjet katonai intervenció c. könyv története.

GYÖRKEI JENŐ: Szovjet katonai intervenció Magyarországon, 1956. október 23–1956. november 4. = Életünk. 30. évf. 1992. 3–4. sz. 385–387. p.

GYÖRKEI JENŐ–HORVÁTH MIKLÓS: A szovjet katonai intervenció, 1956. november 4. = História. 19. évf. 1997. 8. sz. 3–5., 8–9. p.

HAJDU TIBOR: Volt-e pártellenzék az MSZMP megalakulása után?= Évkönyv. 4. 1995. Szerk. biz. Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1995. 39–44. p.

HANKISS ÁGNES: A senki földjén, avagy a meglelt idő nyomában. Kérdez Gyarmati László. = Kortárs. 39. évf. 1995. 5. sz. 119–128. p.

HARSAY, GEORG: Der Imre Nagy-Prozess in Ungarn und seine politischen Hintergründe. = Ungarn-Jahrbuch. Bd. 24. 2000. 313–343. p.

HEGEDŰS B. ANDRÁS: 1958. – A megtorlás konszolidációja. = Beszélő évek. A Kádár-korszak története. 1. r. 1957–1968. Szerk. Révész Sándor. Bp. Stencil Kulturális Alapítvány, 2000. 75–85. p.

HEGEDŰS B. ANDRÁS: Die Niederschlagung der ungarischen Revolution – Die restaurative Vergeltung. = Satelliten nach Stalins Tod. Der "neue Kurs". 17. Juni 1953 in der DDR, ungarische Revolution 1956. Hrsg. András B. Hegedűs, Manfred Wilke. Vorwort Árpád Göncz. Berlin, Akademie Verlag, 2000. 260–289. p. (Studien des Forschungsverbundes SED-Staat an der Freien Universität Berlin)

„…HOGY megkönnyítsék a Nagy-kormány likvidálását...” Három dokumentum Nagy Imre és köre 1956. november 4. utáni történetéhez. = Társadalmi Szemle. 44. évf. 1989. 12. sz. 72–98. p.
A Minisztertanács irattárában és az Új Magyar Központi Levéltárban őrzött dokumentumokat Zinner Tibor teszi közzé. 1. Nagy Imre és társai ügyében folytatott magyar–jugoszláv tárgyalás a miniszterelnökségen. – 2. Kádár János felszólalása a kormány, a gazdasági vezetők, valamint a munkástanácsok küldötteinek értekezletén , 1956. november 25. – 3. Feljegyzés a kínai kormánydelegációval folytatott megbeszélésről, 1957. január 16.

HORVAI ÁRPÁD: Egy május elseje, amiről nem beszélünk. = Magyar Szemle. Ú. f. 4. évf. 1995. 3. sz. 252–256. p.
1957. május 1.

HORVÁTH MÁRTON: Mi is történt?= Világosság. 29. évf. 1989. 4. 275–278. p.
A Szabad Nép egykori főszerkesztőjének rendhagyó korabeli elemzése a forradalom jellegéről.

HORVÁTH MIKLÓS: A forradalmat követő megtorlás a katonai igazságügyi szervek tevékenységének tükrében. = Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában, 1945–1958. Szerk. Okváth Imre. Bp. Történeti Hivatal, 2001. 199–239. p.

HORVÁTH MIKLÓS: A forradalmat követő megtorlás és a katonák ellen lefolytatott büntetőeljárások fő jellemzői. = „Tizenhárom nap, amely…” Tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéből. Szerk. Horváth Miklós. Bp. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2003. 202–224. p.

HORVÁTH MIKLÓS: A Magyarország ellen végrehajtott szovjet agresszió: a "Hullám" és "Forgószél" fedőnevű hadműveletek. = A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük, 1956–1999. Szerk. Király Béla, Lee W. Congdon. Előszó Király Béla. Bp. Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, 2001. 65–88. p.

HORVÁTH MIKLÓS: Soviet agression against Hungary 1956: Operations „Wave” and „Whirlwind.”= The ideas of the Hungarian revolution, suppressed and victorious, 1956–1999. Ed. by Lee W. Congdon, Béla K. Király. Boulder–Highland Lakes, Social Sciences Monograph–Atlantic Research and Publications, 2002. 65–90. p. (East European Monographs 609. – Atlantic Studies on Society in Change 118.)

„HOSSZÚ, idegőrlő lélektani harc volt." Összeállítás az Oral History Archívum visszaemlékezései alapján. Közread. Kőrösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne. = Évkönyv. 7. 1999. Magyarország a jelenkorban. Bp. 1956-os Intézet, 1999. Szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 1999. 128–153. p.

HUNGARY under soviet rule. A survey of developments since the report of the UN Special Comitte. New York, The American Friends of the Captive Nations, 1957. 60 p.

HUSZÁR TIBOR: A hatalmi gépezet újjáépítése és a represszió. = Mozgó Világ. 25. évf. 1999. 8. sz. 90–105. p.
Részlet A hatalmi gépezet újjáépítése, a represszió túlsúlya, a kiigazítás esélyei c. hosszabb tanulmányból.

Az IGAZSÁG a Nagy Imre ügyben. Az Európai Petőfi Kör (Bruxelles) által 1959-ben megjelentetett kötet hasonmás kiadása. A hasonmás kiadás előszavát Kende Péter írta. Jegyz. Hegedűs B. András, Varga László. Bp. Századvég–Nyilvánosság Klub, 1989. X, 204 p. (Századvég füzetek 2.)
A Nagy Imre-perről kiadott hivatalos kommüniké tételes cáfolata.

Az IGAZSÁGBA vetett hit. Magyar Pál kihallgatási jegyzőkönyve. Közread. Tyekvicska Árpád. = Évkönyv. 2. 1993. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 305–312. p.

IPOLYI FERENC: Pedagógus elbocsátások az 1956-os forradalom után. = Sortüzek, megtorlás, menekülés, 1956–1957. 3. jelentés. A kiadványt kész. a Tényfeltáró Bizottság. Főszerk. Kahler Frigyes. Összeáll. és szerk. Almási János. Lakitelek, Antológia, 1996. 113–140. p.

IRODALMI proletárdiktatúrát! Mesterházi Lajos elaborátuma az irodalomról 1957-ben. Közzéteszi Cseh Gergő, Pór Edit. = Kritika. 22. évf. 1993. 8. sz. 14–16. p.

Az ÍRÓPER dokumentumaiból. Közzéteszi, bev. Sinka Erzsébet. = Holmi. 3. 1991. 10. 1346–1351 p.
Az öt dokumentum (vizsgálati terv, határozatok, jelentések) adalék a Déry Tibort, Háy Gyulát, Zelk Zoltánt és Tardos Tibort sokéves börtönbüntetéssel sújtó per történetéhez.

Egy ÍRÓPEREgy mellékszála. Közli Standeisky Éva. = Évkönyv. 1. 1992. Szerk. biz. Bak János, Békés Csaba, Hegedűs B. András, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1992. 219–225. p.
A Déry Tibor és társai elleni per anyagából származó zárkaügynöki jelentés a vizsgálat módszereire, a perkonstrukció előkészületeire vet fényt.

ÍRÓPER, 1957. [Bev. és] közzéteszi Sinka Erzsébet. = Holmi. 9. évf. 1997. 10. sz. 1384–1398. p.

ÍTÉLET Bibó István és társai perében. = Beszélő. 1989. 27. sz. 83–97. p.
Bibó Istvánt, Göncz Árpádot és Regéczy-Nagy Lászlót a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben és hűtlenség bűntettében mondta ki bűnösnek a bíróság.

JEGYZŐKÖNYV a részleges közkegyelemről szóló napirend tárgyalásáról az MSZMP KB ülésén, 1960. március 30. Közzéteszi, bev. Zinner Tibor. = História. 14. évf. 1992. 1. sz. 22–24. p.

JOBBÁGYI GÁBOR: Az 1956 utáni megtorlási eljárások. = Valóság. 41. évf. 1998. 10. sz. 43–56. p.

JOBBÁGYI GÁBOR: Az 1956 utáni megtorló eljárások. = Jogtudományi Közlöny. 53. évf. 1998. 12. sz. 472–480. p.

JOBBÁGYI GÁBOR: „Ez itt a vértanúk vére.” Az 1956 utáni megtorlási eljárások. Előszó Kahler Frigyes. Bp. Kairosz, 1998. 239 p.

JOBBÁGYI GÁBOR: „Ez itt a vértanúk vére." Földes Gábor és társai pere. = ~: Az élet és igazság védelmében. Bp. Püski, 1998. 147–172. p.

JOBBÁGYI GÁBOR: „Kegyelmet nem kérek." Megszületett a döntés: Angyal Istvánt egy másik perben kell halálra ítélni. = ~: Az élet és igazság védelmében. Bp. Püski, 1998. 178–189. p.

JOBBÁGYI GÁBOR: A Köztársaság téri per. Fáncsik György és társai elítéltetése. = Jogtudományi Közlöny. 53. évf. 1998. 11. sz. 406–420. p.

JOBBÁGYI GÁBOR: A Köztársaság téri per. Fáncsik György és társai elítéltetése. = Valóság. 41. évf. 1998. 6. sz. 21–43. p.

JOBBÁGYI GÁBOR: A „pesti srácok" pere. Mansfeld Péter és társai elítéltetése. = ~: Az élet és igazság védelmében. Bp. Püski, 1998. 172–178. p.

JOBBÁGYI GÁBOR: Rejtélyek pere. Dudás József és Szabó János elítéltetése. 1–2. = Magyar Szemle. Ú. f. 4. évf. 1995. 2. sz.167–177., 3. sz. 235–250. p.

KÁDÁR János Tatabányán 1956. november 30-án. Közread. Germuska Pál. = Beszélő. 3. f. 1. évf. 1996. 7. sz. 77–85. p.

KÁDÁR JÁNOS: Szilárd népi hatalom: független Magyarország. Bp. Kossuth, 1959. 429 p.
A kötet időrendben közli Kádár János bel- és külpolitikai és 1956 októberét érintő cikkeit, amelyek 1957. január 16-a és 1958. július 12-e között keletkeztek.

„KÁDÁR kérte, segítsünk mi is..." A Nagy Imre-csoport elrablása és deportálása Romániába. [Közzéteszi Kiss József, Varga Andrea.] 1. r. = Társadalmi Szemle. 52. évf. 1997. 10. sz. 78–94. p.
Öt, 1956 októbere és decembere között keletkezett román jegyzőkönyv és egyéb pártdokumentum részletei. A közlemény többi része nem jelent meg.

A KÁDÁR-korszak, 1956–1988. = Magyar történeti szöveggyűjtemény. 2. köt. A dokumentumokat gyűjt. Nagy István és Romsics Ignác, a jegyzeteket írta és a kötetet szerk. Romsics Ignác. Bp. Osiris, 2000. 143–555. p.

KÁDÁR ZSUZSANNA, B: Állambiztonsági tervek a szociáldemokraták megosztására, 1959. = Fons. 2000. 3. sz. 459–471. p.

KÁDÁR ZSUZSANNA, B.: A szociáldemokraták fürkészése itthon és külföldön. = Rubicon. 13. évf. 2002. 6–7. sz. 47–49. p.

KAHLER FRIGYES: A Brusznyai-per. = Új Horizont. 26. évf. 1998. 5–6. sz. 79–86. p.

KAHLER FRIGYES: Egy eltiport forradalom után. 1–4. = Rebellitás ’56. 1. évf. 1992. 1. sz. 1–28. p., 3. sz. 31–50. p., 4. sz. 20–31. p., 5. sz. 18–46. p.

KAHLER FRIGYES: A Földes-per. = Magyar Napló. 11. évf. 1999. 10. sz. 56–64. p.

KAHLER FRIGYES: Megtorlás a forradalom részvevői ellen – a jogtörténet tükrében. = Valóság. 37. évf. 1994. 10. sz. 80–89. p.

KAHLER FRIGYES: A megtorlás kádári gépezete. = Magyar Napló. 8. évf. 1996. 12. sz. 36–43. p.

KAHLER FRIGYES: A megtorlás osztályszempontjai. "Avagy bűnhődni kellett..., mert kimondták, a király meztelen."= Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Szimpózium, 1997. október 11–12. Előszó Balás Piri László. Bp. Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti Képviselete, 1997. 211–225. p.

KAHLER FRIGYES: A megtorlás történetéhez. [1–3.] = Magyar Jog. 38. évf. 1991. 10. sz. 581–587. p., 39. évf. 1992. 1–2. sz. 1–5., 76–79. p.

KAHLER FRIGYES: Mozaikok a november 4-e utáni magyar valósághoz. Legitimációs gondok, 1956. november–december. = Valóság. 40. évf. 1997. 3. sz. 57–69. p.

KAHLER FRIGYES: Szemtől szembe a múlttal. Válogatott írások. Bp. Kairosz, 1999. 311 p.

KAHLER FRIGYES: Zur Geschichte der Vergeltung. Die Anwendung des besonderen Teiles des Strafrechtes nach 1956. = Rebellitás ’56. 3. évf. 1994. 11–12. sz./4. évf. 1995. 1–2. sz. 131–139. p.

KAJÁRI ERZSÉBET: Két 1958-as dokumentum a politikai nyomozó szervek tevékenységéről. = Évkönyv. 7. 1999. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 1999. 61–94. p.

KÁLLAI GYULA: A magyarországi ellenforradalom a marxizmus-leninizmus fényében. Bp. Kossuth, 1957. 38 p.
A hatalmát megszilárdítani kívánó Kádár-rezsim aktuálpolitikai érdekeit tükröző, a forradalmat elsődlegesen a nemzetközi imperializmus átfogó hadjáratából levezető elemzés.

KALMÁR MELINDA: Az irodalmi élet szerkezetváltozása. Szanálás, 1957–1962. = Holmi. 9. évf. 1997. 1. sz. 78–95. p.

KALMÁR MELINDA: Lukács és a koegzisztencia, 1956–1960. = Beszélő. 3. f. 2. évf. 1997. 7. sz. 88–94. p.

KAMPIS GYÖRGY: Az 1956. évi október hó 23. napját követően jogellenesen külföldre távozott személyek vagyonjogi helyzetének rendezése. Összeáll., magyarázta Kampis György. Bp. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1957. 75 p.

KARDOS JÓZSEF: „Zászlót bontott” a KISZ. = História. 17. évf. 1995. 9–10. sz. 27–28. p.

KARDOS LÁSZLÓ börtönírásai, 1957–1963. Sajtó alá rend. Pogány Mária. Bp. Gondolat, 1992. 263 p.
Kihallgatási és tárgyalási jegyzőkönyvek, feljegyzések, tanuvallomások és a börtönből írt levelek. Fontos adalék a NÉKOSZ 1956 körüli szerepéről.

KELEMEN SÁNDOR: "Ki garantálja azt, hogy ebből nem lesz a falun ellenforradalom." Az interjút kész. Körösényi András. = Beszélő évek. A Kádár-korszak története. 1. r. 1957–1968. Szerk. Révész Sándor. Bp. Stencil Kulturális Alapítvány, 2000. 31–35. p.

KELETI MIKLÓS: A csepeli ellenforradalmár gyilkosok felderítése, bűnösségük bizonyítása. = Belügyi Szemle. 3. évf. 1965. 1. sz. 92–102. p.
A Belügyminisztérium rendőr századosának korabeli oknyomozó tanulmánya Kalamár József, Csepel tanácselnöke halálának körülményeiről.

KÉRI NAGY Béla: Ifjúsági rétegszervezetek Pécsett az ellenforradalomtól a Kommunista Ifjúsági Szövetség megalakulásáig, 1956–1957. Pécs, Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Baranya Megyei Bizottsága, 1987. 55 p.

KERTÉSZ DEZSŐ–LITVÁN GYÖRGY: Váci börtönsztrájk, 1960. Visszaemlékezések és dokumentumok. = Évkönyv. 4. 1995. Szerk. biz. Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György, 163–232. p.
Az 1960. áprilisi részleges közkegyelem elégtelensége miatt kirobbant megmozdulásra emlékeznek az egykori elítéltek és fogvatartóik. Függelékben a sztájk lezajlásáról és megtorlásáról szóló belügyi dokumentumok.

KÉT dokumentum, 1956–1957. 1. A Magyar Írók Szövetségének levele a Nagy-budapesti Központi Munkástanácshoz 1956. december 1. – 2. Illyés Gyula tanúkihallgatásának jegyzőkönyve, 1957. március 26. Közzéteszi Standeisky Éva. = Holmi. 5. évf. 1993. 10. sz. 1389–1394. p.

KIBONTAKOZÁS keresése a magyar politikában, 1956. november–1957. január. Közzéteszi Vörös Vince, Vida István. = História. 11. évf. 1989. 6. sz. 31–33. p.
Varga István feljegyzése Kovács Béla, a FKGP elnöke részére 1956. december 31. és a Petőfi Párt és a FKGP vezetőinek feljegyzése a Kádár-kormány 1957. január 5-i nyilatkozatához.

KIRÁLY, BÉLA: An abortive and the first real war between socialist countries. = The ideas of the Hungarian revolution, suppressed and victorious, 1956–1999. Ed. by Lee W. Congdon, Béla K. Király. Boulder–Highland Lakes, Social Sciences Monograph–Atlantic Research and Publications, 2002. 42–64. p. (East European Monographs 609. – Atlantic Studies on Society in Change 118.)

KIRÁLY, BÉLA: The United Nations Organization and the Hungarian revolution. = The ideas of the Hungarian revolution, suppressed and victorious, 1956–1999. Ed. by Lee W. Congdon, Béla K. Király. Boulder–Highland Lakes, Social Sciences Monograph–Atlantic Research and Publications, 2002. 142–163. p. (East European Monographs 609. – Atlantic Studies on Society in Change 118.)

KIROV, ALEKSZANDR–ZSELICZKY BÉLA: A szovjet hadsereg 1956-os magyarországi beavatkozása hadtörténeti, harcászati és hadműveleti szempontból. = Hadtörténelmi Közlemények. 109. évf. 1996. 3. sz. 29–66. p.

KIS állambiztonsági olvasókönyv. Október 23., március 15., június 16 a Kádár-korszakban. Közread., előszó Kenedi János. Bp. Magvető, 1996.
1. köt. 510 p.
2. köt. 443 p.

KIS JÁNOS: Az 1956–57-es restauráció – harminc év távlatából. = Medvetánc. 1988. 2–3. sz. 229–277. p.
Az 1986-os ellenzéki konferenciára készült előtanulmány a forradalom november 4-e utáni szakaszával foglalkozik, kiemelten elemzi a szovjet politika mozgatórugóit és a munkástanácsok szerepét.

KIS JÁNOS: Kirakatper – zárt ajtók mögött. = Halottaink, 1956. Szerk. Balassa János, Gehér József stb. Bp. Katalizátor Iroda, 1989. 1. köt. 66–99. p.
Tanulmány a Nagy Imre-perről.

KIS JÓZSEF: A borsodi perek, 1956–61. Miskolc, Felsőmagyarország, 2002. 131 p.

KISS JÓZSEF: 1956. november 4-e utáni illegális csoportok Miskolcon. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 2. Miskolc és Északkelet-Magyarország 1956-ban. Szerk. Á. Varga László. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2003. 205–226. p.

KISS JÓZSEF: "Egy vigasztalt csak, hogy nem voltam megkötözve." Az interjút kész. Molnár Adrienne. = Beszélő évek. A Kádár-korszak története. 1. r. 1957–1968. Szerk. Révész Sándor. Bp. Stencil Kulturális Alapítvány, 2000. 12–15. p.

KISZELY GÁBOR: Állambiztonság, 1956–1990. Bp. Korona, 2001. 430 p.

KOPÁCSI SÁNDOR: Az 1956-os magyar forradalom és a Nagy Imre-per. New Brunswick, Magyar Öregdiák Szövetség Bessenyei György Kör, 1979. 64 p. (Tanúk – korukról 1.)

KOVÁCS JÓZSEF, Ö.: Munkáslét Magyarországon 1956 után. A mikro- és makrotörténet metszéspontjai. = Évkönyv. 12. 2004. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2004. 245–268. p.

KOZÁRY ANDREA: A megtorlás és a bűnüldözés szolgálatában. A rendőrség újjászervezése 1956. november 4–től 1957 tavaszáig. = Belügyi Szemle. 1998. 3. sz. 107–117. p.

KŐRÖSI ZSUZSANNA–MOLNÁR ADRIENNE: "Ha valami tabu, akkor azt az emberek lassan eltemetik..." A megtorlás következményei az ötvenhatosok második nemzedékének életében. = Hitel. 9. évf. 1996. 10. sz. 41–61. p.

KŐRÖSI ZSUZSANNA–MOLNÁR ADRIENNE: „Kemény tanulság volt.” Az 1956-os forradalom utáni megtorlás következményei a munkáscsaládokban. = Munkástörténet – munkásantropológia. Tanulmányok. Szerk. Horváth Sándor, Pethő László. Előszó Gyáni Gábor. Bp. Napvilág, 2003. 104–114. p.

KŐSZEG FERENC: Bűnös bűnbakok. A Fővárosi Bíróság öt-öt évi fegyházra ítélte az 1956. december 8-i salgótarjáni sortűz két résztvevőjét. „Gyorsan és kegyetlenül”. A katonai tanács 1956. december 4-i ülésének rövidített jegyzőkönyve. = Beszélő. 3. f. 6. évf. 1995. 7. 26–29. p.

KRAJCZÁR GYULA: Megtorlás, 1956–57. A halálosztók egyike: a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Feldolgozta Fejér György. 1–3. = Nyugati Magyarság. 14. évf. 1996. 3. sz. 4. p., 4. sz. 4. p., 5. sz. 4. p.
Dokumentumsorozat.

KRESALEK GÁBOR: Az 1956. november 4-e után politikai okokból kivégzettekkel kapcsolatos kutatásról. = Évkönyv. 1. 1992. Szerk. biz. Bak János, Békés Csaba, Hegedűs B. András, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1992. 297–307. p.

KUNSZABÓ FERENC: Beavatás. Gyűjtőfogház, 1957. = Hunnia. 10. évf. 1998. 9. sz. 42–47. p.

KUNSZABÓ FERENC: A gyűlölet tobzódása. Tíz hét az ÁVÓ fogságában. = Hunnia. 10. évf. 1998. 6. sz. 21–31. p.

KUNSZABÓ FERENC: Vádlottból vádlóvá. A kommunista igazságszolgáltatás előtt. = Hunnia. 10. évf. 1998. 7. sz. 41–48. p.

LAKATOS ISTVÁN: Periratok, 1957–58. = ~: Paradicsomkert. Összegyűjtött versek és szépprózai munkák. Békéscsaba, Tevan, 1993. 493–538. p.
A Baumgartner-díjas költőt, aki 1954-ben a Petőfi Kör elődjeként számon tartott Bessenyei Kör létrehozója, 1956-ban az Igazság c. lap munkatársa és az Irószövetség Elnökségének aktív tagja volt, a forradalom után 1 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélték.

LAKATOS, ISTVÁN: Poet in the dock. Documents from a political trial, 1957–58. = The New Hungarian Quarterly. Vol. 33. 1992. No. 127. 100–112. p.

LENGYEL ALFONZ: Ki hívta be 1956-ban a szovjet csapatokat Magyarországra? = Életünk. 30. évf. 1992. 3–4. sz. 388–391. p.

LITVÁN GYÖRGY: 1957. = Beszélő évek. A Kádár-korszak története. 1. r. 1957–1968. Szerk. Révész Sándor. Bp. Stencil Kulturális Alapítvány, 2000. 39–52. p.

LITVÁN GYÖRGY: 1957. The year after. A memoir. = The New Hungarian Quarterly. Vol. 37. 1996. No. 143. 30–56. p.

LITVÁN GYÖRGY: Folytonosság és szakítás a Kádár-rendszerben. = Rubicon. 9. évf. 1998. 1. sz. 4–5. p.

LITVÁN GYÖRGY: Kádár János körmenete. = Beszélő. Ú. f. 2. évf. 1991. 5. 4. 16–18. p.
Kádár János és az MSZMP Központi Bizottsága tagjainak felelőssége a forradalom utáni megtorlásban. A pártvezetőségi ülések évtizedekig elrejtett titkos dokumentumainak publicisztikus ismertetése.

LITVÁN GYÖRGY: A Nagy Imre-per politikai háttere. = Világosság. 33. évf. sz. 1992. 10. 743–757. p.
A Nagy Imre-per előkészítésének története az MSZMP KB és PB iratai alapján, a magyar politikai vezetők kezdeményező szerepe és felelőssége.

LITVÁN GYÖRGY: A Nagy Imre-per politikai háttere. = Rubicon. 9. évf. 1998. 4–5. sz. 67–75. p.

LITVÁN GYÖRGY: "Nyugati segítségre vagy hasonlóra számítani nem lehet." Az interjút kész. Csalog Zsolt, Kozák Gyula, Szabó Miklós. = Beszélő évek. A Kádár-korszak története. 1. r. 1957–1968. Szerk. Révész Sándor. Bp. Stencil Kulturális Alapítvány, 2000. 27–29. p.

LITVÁN, GYÖRGY: The political the background of the Imre Nagy trial. = The Secret trial of Imre Nagy. Ed. Alajos Dornbach. Forew. János Radványi. London, Praeger, 1994. 161–182 p.

LUKÁCH TAMÁS: "Ki akartuk ebrudalni a gyárból a pártszervezetet." Az interjút kész. Abod László. = Beszélő évek. A Kádár-korszak története. 1. r. 1957–1968. Szerk. Révész Sándor. Bp. Stencil Kulturális Alapítvány, 2000. 24–27. p.

MACSKÁSY PÁL: Szociáldemokrata „visszavonulás” 1956. november 4. után. = A szociáldemokrácia vitatott öröksége. Tanulmányok, dokumentumok. Szerk. Kulcsár Péter. Bp. Századvég, 2000. 118–120. p.

MADARÁSZ GYÖRGY: A termelőszövetkezeti mozgalom helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az 1956-os ellenforradalomtól a konszolidáció befejezéséig. = Borsodi Levéltári Évkönyv. 4. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár, 1981. 285–305. p.

A MAGYAR Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány közérdekű rendeletei. Bp. Athenaeum, 1956. 31 p.

A MAGYAR Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány közérdekű rendeletei és nyilatkozatai. 2. Bp. Kossuth, 1956. 69 p.

A MAGYAR Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány nyilatkozata a legfontosabb feladatokról. 1957 január 6. Bp. Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Tájékoztatási Hivatala, 1957. 19 p.

A MAGYAR Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. Sorozatszerk. Balogh Sándor. Bp. Intera Rt.
1. köt. 1956. november 11–1957. január 14. Szerk. és a jegyzeteket kész. Némethné Vágyi Karola, Sipos Levente. 1993. 405 p.
2. köt. 1957. január 25–1957. április 2. Szerk. és a jegyzeteket kész. Némethné Vágyi Karola, Urbán Károly. 1993. 444 p.
3. köt. 1957. április 5.–1957. május 17. Szerk. és a jegyzeteket kész. Baráth Magdolna, Feitl István. 1993. 427 p.
4. köt. 1957. május 21.–1957. június 24. Szerk. és a jegyzeteket kész. Baráth Magdolna, Ripp Zoltán. 1994. 381 p.
5. köt. 1956. november 14–1957. június 26. Szerk. és a jegyzeteket írta Baráth Magdolna, Feitl István, Némethné Vágyi Karola, Ripp Zoltán. A mellékleteket összeáll. Baráth Magdolna és Feitl István. A bevezető tanulmányt írta Feitl István. Bp. Napvilág, 1998. XV, 567 p.

A MAGYAR Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Titkárságának jegyzőkönyvei, 1957. július 1–december 31. Szerk. Feitl István. Bp. Napvilág, 2000. 418 p.

A MAGYAR Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1957–1958. évi jegyzőkönyvei. Szerk. és jegyzetekkel ell. Némethné Vágyi Karola, Soós László, T. Varga György, Ujváry Gábor. Bp. Magyar Országos Levéltár, 1997. 951 p. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok 29.)

A MAGYAR Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának kongresszusi irányelvei. – A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának határozata a személyi kultusz éveiben a munkásmozgalmi emberek ellen indított törvénysértő perek lezárásáról. Bp. Kossuth, 1962. 60 p.

MAGYAR–AMERIKAI diplomáciai jegyzékváltás 1958 őszén. Közli Nagy Miklós. = Múltunk. 41. évf. 1996. 1. sz. 223–236. p.
Gimes Miklós, Maléter Pál és Nagy Imre kivégzése miatt.

MAGYARORSZÁG és a Szovjetunió, 1957. Jelentés a magyar–szovjet kormányközi tárgyalásokon kijelölt politikai szakbizottság munkájáról, Budapest, 1957. április 10. [Bev. és] közzéteszi Urbán Károly. = História. 17. évf. 1995. 9–10. sz. 9. p.

MALÉTER PÁL feljegyzései a fogságban. 1956. december. Közli Horváth Miklós. = Évkönyv. 2. 1993. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 245–260. p.
A ceruzával írt és a belügyi szervek által megőrzött feljegyzések részint a forradalom előzményeivel és főként katonai eseményeivel foglalkoznak, részint pedig egy „forradalmi kibontakozás” részletes kormányzati terveit tartalmazzák.

MANAI, DOMINIQUE: Discours juridique sovietique. Interventions en Hongrie et en Tchecoslovaquie. Geneve, Droz, 1980. 283 p. (Travaux de droit, d’économie, de sociologie et de sciences politique 124.)

MÁRAI SÁNDOR beszámolója, 1956. november 8–18., 20–24., 1957. március 4., május 15. = Műhely. 2000. 2–3. sz. 48–83., 85. p.
A Márai Sándor-különszám az írónak a Szabad Európa Rádióban elhangzott, a magyar forradalomról szóló beszámolóit, kommentárjait is közli.

MARKÓ GYÖRGY: A Debreceni Katonai Bíróság statáriális ítéletei, 1956 december–1957 október. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. 31. évf. 1996. 4. sz. 537–547. p.

MARKÓ GYÖRGY: A katonai bíróságok statáriális ítéletei 1956. december–1957. október között. = Hadtörténelmi Közlemények. 107. évf. 1996. 3. sz. 115–130. p.

MARKÓ GYÖRGY: Az ügynöki hálózat újjászervezése a budapesti országos börtönben 1956 után. = Kritika. 29. évf. 2000. 1. sz. 18–19. p.

MAROSÁN GYÖRGY: A párt harca a tömegekért. Bp. Kossuth, 1959. 316 p.

MÉCS IMRE: "Szomorúan közölte, hogy semmi remény." Az interjút kész. Csalog Zsolt, Kozák Gyula, Szabó Miklós. = Beszélő évek. A Kádár-korszak története. 1. r. 1957–1968. Szerk. Révész Sándor. Bp. Stencil Kulturális Alapítvány, 2000. 29–31. p.

MEGTORLÁS. Szerk. Zecher János. Dunaújváros, Dunatáj Kiadói Kft., 2000. 79 p.

A MEGTORLÁS és a Kádár-korszak kezdete, 1956. november–1963. = Magyar történeti dokumentumok, 1944–2000. [Szerk. és összeáll.] Izsák Lajos, Nagy József. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 245–330. p.

A MEGTORLÁS vége – a konszolidáció kezdete? Egy bírósági statisztika margójára. Dokumentum. A politikai (államellenes és politikai jellegű) bűncselekmények, 1961–1966. [Bev. és] közzéteszi Zinner Tibor. = História. 17. évf. 1995. 9–10. sz. 23–25. p.

MÉSZÁROS GYULA: Katonai karhatalom Veszprém megyében. Veszprém és környéke 1956. november 10–től 1957. május 10–ig. = Rebellitás ’56. 2. évf. 1993. 9–10. sz. 32–41. p.

A MEZŐHEGYESI ellenforradalomról. Összeáll. Dupsi Károly. Mezőhegyes, MSZMP Intéző Bizottsága, 1957. 28 p.

„MI inkább az elnapolás mellett vagyunk, minthogy enyhe ítéletet hozzunk most.” Három dokumentum a Nagy Imre-per 1958. februári elhalasztásáról. Közread. és a bevezetőt írta Kiss József , Ripp Zoltán. = Társadalmi Szemle. 48. évf. 1993. 4. sz. 82–95. p.
Az MSZMP Központi Bizottsága, illetve Politikai Bizottsága 1958. februári ülésének egy-egy jegyzőkönyve meggyőzően bizonyítja Kádár és a magyar pártvezetés felelősségét a Nagy Imre-perben. Az MSZMP PB 1958. februári levele a Jugoszláv Kommunisták Szövetségéhez a Nagy Imre-csoportnak ígért büntetlenségi garancia végleges felmondását is jelentette.

MINDENKINEK...! Mindenkinek...!. Harc a munkáshatalomért, 1956. november–1957. május. Győr, MSZMP Győr-Sopron-megyei Intéző Bizottsága Agit. Prop. Oszt., 1957. 80 p.

MINDSZENTY és a hatalom. Tizenöt év az USA követségén. A dokumentumokat válogatta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Ólmosi Zoltán. Bp. Lex Kft. 1991. 213 p. (Titkos iratok)
A negyven, fakszimilében publikált irat bemutatja, hogy alakult az MSZMP vezetőségének, a magyar kormányzatnak, valamint a háttérben az USA-nak és a Vatikánnak az álláspontja a Mindszenty-ügyben. A dokumentumok többsége az MSZMP vezető testületeinek ülése során keletkezett, vagy az ülések előkészítését szolgálta.

MIT akar a Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség? Az Országos Ideiglenes Bizottság vitaindító levele. Bp. A Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Országos Ideiglenes Intéző Bizottsága, 1956. december 22. 7 p.

MOLNÁR ADRIENNE: Elévülés nélkül. Válogatás az Oral History Archívum gyűjteményéből. = Évkönyv. 10. 2002. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2002. 109–134. p.
Interjú Ebinger Endrével, Puchert Jánossal, Orbán Györggyel.

MOLNÁR ADRIENNE: Megtorlások, életsorsok. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 2. Miskolc és Északkelet-Magyarország 1956-ban. Szerk. Á. Varga László. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2003. 271–282. p.

MOLNÁR ADRIENNE: „Minden eszközzel gátoltak bennünket.” A Borsod megyei munkástanács-vezetők sorsa a forradalom leverése után. = Évkönyv. 9. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2001. 111–127. p.

MOLNÁR ADRIENNE: Az ötvenhatosok második nemzedéke. = Évkönyv. 4. 1995. Szerk. biz. Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1995. 271–286. p.

MOLNÁR ADRIENNE: Szabadlábra ítélve. = Múlt századi hétköznapok. Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról. Szerk. Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 2003. 245–269. p.

MOLNÁR ADRIENNE–LITVÁN GYÖRGY: Szabadulás után. Az ötvenhatos elítéltek visszailleszkedése. = Rubicon. 15. évf. 2004. 8–9. sz. 36–42. p.

MOLNÁR GYÖRGY: A Vörös Hadsereg magyarországi hadjárata 1956-ban. = Beszélő. 3. f. 2. évf. 1997. 11. sz. 54–59. p.

MOLNÁR JÁNOS: Harc a politikai konszolidációért 1956. november 4. után. Vázlat. = Társadalmi Szemle. 22. évf. 1967. 2. sz. 188–200. p.

MOLNÁR JÁNOS: A Nagybudapesti Központi Munkástanács. Bp. Akadémiai Kiadó, 1969. 149 p.
A könyv a szerző által „konszolidációnak” nevezett, 1956. november 4-től 1957 tavaszáig terjedő időszak történetével foglalkozik, a munkástanácsot az ellenforradalom szervének tekinti.

MOLNÁR MIKLÓS: Elkerülhetetlen volt-e a szovjet intervenció? = Magyar Füzetek. 9–10. Szerk. és kiad. Kende Péter. Malakoff, Dialogues Européens, 1981. 47–54. p.

MOSZKVÁBA menekült magyar pártvezetők memoranduma a szovjet pártelnökséghez – 1957 februárjában. Közzéteszi, bev. Urbán Károly. = Társadalmi Szemle. 45. évf. 1990. 10. sz. 83–93. p.
Az SZKP-n keresztül a kádári vezetésnek felajánlkozó Gerő Ernő, Révai József, Hegedüs András, Kovács István közös helyzetértékelése 1956-ról és az MSZMP november 4-e óta folytatott politikájáról.

Az MSZMP és a Nagy Imre-csoport. Kállai Gyula beszámolója. Közli Urbán Károly. = História. 15. évf. 1993. 8. sz. 13–16. p.
Kállai Gyula 1957 januárjában Bukarestbe vitette a Snagovban fogva tartott Nagy Imrét és néhány társát, hogy kipuhatolja politikai állásfoglalásukat. Erről ad tájékoztatást 1957. január 29-én.

Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának 1956. decemberi határozata, 1956. XII. 5. = Az MSZMP határozatai és dokumentumai, 1956–1962. Bp. Kossuth, 1973. 12–23. p.
Határozat, amelyben a pártvezetés végérvényesen ellenforradalomnak minősítette az 1956. október 23-án kezdődött eseményeket. Harminc évig 1956 minden hivatalos megítélése ehhez az értékeléshez nyúlt vissza.

Az MSZMP megyei és budapesti kerületi elnökeinek első értekezlete, 1956. november

27. [Bev. és] közli Sipos Levente. = Múltunk. 41. évf. 1996. 3. sz. 165–211. p.

MUNK KÁROLY: A hadsereg pártirányításának megszilárdítását biztosító néhány fontos 1956–57-ben hozott intézkedésről. = Honvédelem. 17. évf. 1966. 6. sz. 66–74. p.
Azokat a honvédségi pártszervezetek felépítésére és működésére vonatkozó irányelveket, ideológiai tételeket mutatja be, amelyek által az MSZMP irányítása és ellenőrzése a hadsereg szervezésében teljessé vált.

MUNKÁSŐRÖK. Szemelvények a munkásőrség tízéves történetéből. Vál. és szerk. Vadász Ferenc. Bp. Munkásőrség Országos Parancsnoksága, 1967. 198 p.

MURÁNYI GÁBOR: Évfordulós leszámolók. Íróperek 1957-ben. = ~: A múlt szövedéke. Históriák a megbicsaklott 20. századból. Bp. Noran, 2004. 377–382. p.

MURÁNYI GÁBOR: Frontolva haladás. Egy különös amnesztia. = ~: A múlt szövedéke. Históriák a megbicsaklott 20. századból. Bp. Noran, 2004. 132–136. p.

MURÁNYI GÁBOR: "Az irodalomban nincs légüres tér." A Tűztánc-antológia. = Évkönyv. 4. 1995. Szerk. biz. Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1995. 137–146. p.

MURÁNYI GÁBOR: Így írhattak ők. Az Írószövetség újraindítása. = ~: A múlt szövedéke. Históriák a megbicsaklott 20. századból. Bp. Noran, 2004. 382–386. p.

MURÁNYI GÁBOR: Utó- és előjátékok. Októberi előkészületek, ’58. = ~: A múlt szövedéke. Históriák a megbicsaklott 20. századból. Bp. Noran, 2004. 137–142. p.

MURÁNYI GÁBOR: Vádlott a Magyar Nemzet? Egy lehetséges per előkészületei 1957-ben. = ~: Az átkos múlt hetek. Bp. Murányi Gábor, 1996. 143–155. p.

MÜLLER VERONIKA–RÉFI OSZKÓ MAGDOLNA: A Nagy Imre-per iratainak tematikus feldolgozása. = Levéltári Szemle. 43. évf. 1993. 4. sz. 3–12. p.

NAGY ELEK: "Itt olyan felelősségre vonás lesz, hogy nincs annyi villanyoszlop." Az interjút kész. Hegedűs B. András. = Beszélő évek. A Kádár-korszak története. 1. r. 1957–1968. Szerk. Révész Sándor. Bp. Stencil Kulturális Alapítvány, 2000. 15–17. p.

NAGY IMRE: Ĭnsemnări de la Snagov. Corespondenţa, rapoarte, convorbiri. Ed. îngrijită, selecţie documente, note şi studiu introd. de Ilieana Ioanid. Iaşi, Polirom, 2004. 486 p.
Snagovi füzetek. Levelek, jelentések, beszélgetések.

NAGY IMRE: Nekem a nép oldalán a helyem. Szemelvények a Nagy Imréék elleni büntetőeljárás vizsgálati jegyzőkönyveiből. Közread. Dér Ferenc. = Népszabadság. 50. évf. 1992. 250. sz. 27. p.

NAGY Imre élete a snagovi tó partján. Egy eddig titkos dokumentum. [Közread.] Varga Andrea. = Kapu. 1998. 6–7. sz. 88–92. p.
A román Állambiztonsági Hivatal irattárából a Nagy Imréről és feleségéről készített operatív jelentésekből, 1956. december 8–1958. február 18.

NAGY IMRE két beadványa 1957-ből. Közli Rainer M. János. = Világosság. 33. évf. 1992. 10. sz. 758–765. p.
Nagy Imre 1957 májusában a legfőbb ügyészhez intézett beadványában – amelyek utolsó saját fogalmazású ismert írásai – tiltakozik fogvatartása, valamint a készülő koncepciós per ellen és tételesen visszautasítja az ellene felhozott vádakat.

NAGY Imre elrablásának története. Csehszlovák–jugoszláv diplomáciai egyeztetés a miniszterelnök sorsáról. = Közel-múlt. Húsz történet a 20. századból. Szerk. Majtényi György, Ring Orsolya. Bp. Magyar Országos Levéltár, 2002. 60–64. p.

A NAGY-BUDAPESTI Központi Munkástanács irataiból. Közzéteszi és a bevezetőt írta Varga László. 1–2. = Társadalmi Szemle. 46. évf. 1991. 8–9. sz. 143–155. p., 11. sz. 79–93. p.
Az 1956. november 14–december 8. között keletkezett hat dokumentum: határozatok, jegyzőkönyvek képet adnak a Központi Munkástanács megalakulásának körülményeiről, a munkástanácsok törekvéseiről, a kormánnyal való ellentéteikről és törvénytelenné nyilvánításukat megelőzően az ellenállásban játszott szerepükről.

„...NEM engedhettük a hatalmat”. Az MSZMP 1956. november 13-i aktívaülésének jegyzőkönyve. Közzéteszi Kiss József, Ripp Zoltán, Vida István. = Társadalmi Szemle. 48. évf. 1993. 7. sz. 77–94. p

NÉMÁK szóra kelnek. Várpalotai emlékkönyv. Gyűjt. és szerk. Fakász Tibor. Várpalota, Fakász Tibor, 1993. 222 p., 50 t.

NÉMETH JÓZSEF: Értelmiség és konszolidáció, 1956–1962. Bp. Kossuth, 1988. 196 p. (Négy évtized)

NÉMETHNÉ VÁGYI KAROLA–URBÁN KÁROLY: A hatalom félelmei. Kádár János referátuma és a Belügyminisztérium jelentése a MUK-ról, 1957. február–március. = Társadalmi Szemle. 49. évf. 1994. 3. sz. 82–93. p.

A NÉPHATALOM védelmében. Szerk. Berecz János. Bp. Zrínyi, 1984. 207 p.
A fegyveres erők 1956–57-es történetével foglalkozó öt írás: Berecz János: Válság és kibontakozás. – Újvári I. László: Volt erő. – Szabó József: A határőrség helytállása. – Sólyom József: A párt parancsa. – Szabó Árpád: A forradalmi karhatalom.

A NÉPSZABADSÁG letiltott cikke 1956 novemberében. Közli Sipos Levente. = Múltunk. 37. évf. 1992. 1. sz. 131–144. p
A Politikatörténeti Intézet 1956-os gyűjteményéből való az Egy vitához c. cikk, amely Tito pulai beszédének Pravda-beli interpretációjára reagált volna. Közlését 1956. november 24-én az MSZMP vezetése letiltotta. A bevezetőből az is megtudható, hogy a lap munkatársai egynapos sztrájkkal válaszoltak.

OKVÁTH IMRE: Die Repressalien nach der Revolution in Ungarn von 1956 bis 1963. = Das internationale Krisenjahr, 1956. Polen, Ungarn, Suez. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Winfried Heinemann u. Norbert Wiggershaus. München, Oldenbourg, 1999. 485–500. p. (Beiträge zur Militärgeschichte. Bd. 48.)

ORMOS MÁRIA: A konszolidáció problémái 1956 és 1958 között. = Társadalmi Szemle. 44. évf. 1989. 8–9. sz. 48–71. p.
Az 1989 májusában elhangzott előadás korábban ismeretlen hazai levéltári források alapján vizsgálja a kádári vezetés külpolitikailag determinált mozgásterét és a megtorlás méreteire vonatkozó politikai elképzeléseket.

ORSZÁGGYŰLÉSI tudósítások. 1. Az Országgyűlés 1957. évi májusi és júniusi ülésszaka. Bp. Hazafias Népfront, 1957. 71 p.

OTTA ISTVÁN: Miért tartózkodnak szovjet csapatok Magyarországon. Bp. Kossuth, 1958. 77 p.

PÁL JÓZSEF, N.: A népi írói állásfoglalás és történeti-ideológiai háttere. = ~: „Tisztának a tisztát őrizzük meg.” Tanulmányok, kritikák a huszadik századi magyar irodalomról és történelemről. Miskolc, Felsőmagyarország, 2001. 355–389. p.

PÁL JÓZSEF, N.: A népi írókról szóló állásfoglalás és történelmi-ideológiai háttere. =
Válasz Évkönyv. 2. Szerk. Medvigy Endre. Bp. Veres Péter Társaság–Püski, 1989. 171–198. p.

PÁLOS ANTAL: „Akik az üldözésből jöttek...” Közread. Elmer István. = Vigilia. 33. évf. 1992. 4. sz. 297–311. p.
Pálos Antal jezsuita pátert 1954 júniusában állítólagos kémkedés vádjával letartóztatták és tizenhét évi börtönbüntetésre ítélték. A forradalom napjaiban szabadult Vácról. Ötvenhat után ismét bebörtönözték. Mindezekről az eseményekről beszámol, s jellemzést ad a halálra ítéltek kivégzés előtti magatartásáról.

PAPP ISTVÁN: A beszolgáltatási rendszer felszámolása 1956–57-ben. = Sic Itur Ad Astra. 13. évf. 2001. 3–4. sz. 59–89. p.

PATAKI ISTVÁN: A hadsereg újjászervezése az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után. = Új Honvédségi Szemle. 47. évf. 1993. 10. sz. Mell. 1–13. p.

PETŐ IVÁN: Egy rendszer átalakulásai. Változások a Kádár-korszak gazdaságában. = Rubicon. 9. évf. 1998. 1. sz. 23–29. p.

PINTÉR TAMÁS: A Belügyminisztérium újjászervezésének kezdetei az 1956-os forradalom után. = Múltunk. 47. évf. 2002. 1. sz. 172–201. p.

POKOL ZOLTÁN: "Ne csináljanak semmit, akkor az oroszok megkímélik a községet." Az interjút kész. Valuch Tibor. = Beszélő évek. A Kádár-korszak története. 1. r. 1957–1968. Szerk. Révész Sándor. Bp. Stencil Kulturális Alapítvány, 2000. 6–8. p.

POLITIKAI metszet Németh László levelezéséből. [Bev. és közread.] Lakatosné Németh Ágnes. = Kortárs. 41. évf. 1997. 5. sz. 59–63. p.
Németh László levele Kállai Gyulának 1957. március 1-én, valamint Kádár Jánosnak 1961. március 1-én Bibó István ügyében; Kádár János válasza 1961. április 11-én: Bibó István nem részesülhet amnesztiában.

PONYI JÓZSEF: Úgy éreztük, tiszta a lelkiismeretünk. [Az interjút kész.] Szokács László. = Palócföld. 31. évf. 1997. 1. sz. 39–46. p.
A forradalom és a megtorlás salgótarjáni eseményei.

PÓR EDIT–CSEH GERGŐ BENDEGÚZ: A hatalom és az újságírók 1956–1958. = História. 18. évf. 1996. 9–10. sz. 39–41. p.

Il PROCESSO Nagy. Il revisinoismo alla sbarra. A cura di Enrico Fedi e Matteo Matteotti. Intr. Federigo Argentieri. Roma, Tempo Presente, 1987. 125 p. (Quaderni di Tempo Presente 6.)
Kis János, Giorgio Galli, Kopácsi Sándor tanulmányai, interjú Krassó Györggyel, Vásárhelyi Miklóssal, Maléter Pálné Gyenes Judith-tal, valamint korabeli dokumentumok.

RÁCZ Sándor és társai perének vádirata, 1957. 1–2. = Gazdaság és Társadalom. 1. évf. 1990. 4. sz. 148–178. p., 5. sz. 135–150. p.

RAHMAN budapesti indiai ügyvivői beszámolói az 1956. novemberi-decemberi napokról. Közli Vida István. = Múltunk. 39. évf. 1994. 1–2. sz. 257–282. p.
Részletes jelentések a politikai helyzetről, a Nagy Imre-csoport elrablásáról, a munkástanácsokról, az utóvédharcokról, a letartóztatásokról.

[RAINER M. JÁNOS] FÉNYES ELEK: Kísérlet az 1956-os forradalmat követő megtorlás számszerű felmérésére. = Magyar Füzetek. 17. Szerk. és kiad. Kende Péter. Malakoff, Dialogues Européens, 1986. 99–129. p.

RAINER M. JÁNOS [FÉNYES ELEK]: Adatok az 1956-os forradalmat követő megtorláshoz. = Halottaink, 1956. Szerk. Balassa János, Gehér József stb. 2. köt. Bp. Katalizátor Iroda, 1989. 19–54. p.
Kísérlet a megtorlás statisztikai összesítésére.

RAINER M. JÁNOS: Hazugságok és hamisítások. Keletkezés, célok és módszerek – a Nagy Imre-per Fehér Könyve. = Levéltár és nyilvánosság. Szerk. Kresalek Gábor, bev. Varga László. Bp. Budapest Főváros Levéltára, 1993. 29–42. p.

RAINER M. JÁNOS: “Helyezkedés” a csúcson. Kádár János néhány boldog éve, 1958–1962. = Rubicon. 11. évf. 2000. 3. sz. 36–42. p.

RAINER M. JÁNOS: Lemerülés vagy megkapaszkodás? Idősb és ifjabb Antall József az 1956 utáni években. = Évkönyv. 10. 2002. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2000. 135–168. p.

RAINER M. JÁNOS: A Nagy Imre-per. = História. 17. évf. 1995. 9–10. sz. 18–20. p.

RAINER M. JÁNOS: The reprisals. = Encounters. A Hungarian Quarterly reader. Ed. by Zsófia Zachár. Bp. The Hungaraian Quarterly Society–Balassi Kiadó, 1999. 249–259. p.

RAINER M. JÁNOS: A történelemmé vált Kádár-korszak. Dokumentumok a kezdetről, 1956–1957. = Évkönyv. 4. 1995. Szerk. biz. Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1995. 27–37. p.

REICHARDT GYÖRGY: Kommunista törvénytiprás és az 1956-os forradalom. Biográphiai történet az 1956-os forradalomról 19 fejezetben és a bírósági papírokkal. Bp. Reichardt György, 1994. 223 p.

RETEGAN, MIHAI: Grupul Imre Nagy în România. = Magazin Istoric. Anul 30. 1996. Nr. 11. 19–22. p.

RETEGAN, MIHAI: Istoria revoluţiei ungare s-a scris la Snagov. [1–2.]= Privirea. 1996. Nr. 21. 19–22. p., Nr. 22. 22–25. p.

RÉVÉSZ LÁSZLÓ: „Forradalmi törvényesség” Magyarországon, 1957–1958. Jogtörténeti tanulmány. = Magyar változások, 1948–1978. Szerk. Deák Ernő. Bécs, 1979. 97–112. p. (Integratio 13.)

RÉZ, PÁL: Tibor Déry and the two woman. = The Hungarian Quarterly. Vol. 34. 1993. No. 129. 39–53. p.
Réz Pál bevezető tanulmánya kíséretében adja közzé Déry Tibor börtönlevelezését anyjával és feleségével, illetve a felesége által írt, a legfelsőbb hatalmi szervekhez intézett folyamodványokat, amelyektől segítséget remélt 1957 áprilisában férje letartóztatása után.

RIPP ZOLTÁN: Belgrád és Moszkva között. A jugoszláv kapcsolat és a Nagy Imre-kérdés, 1956. november–1959. február. Bp. Politikatörténeti Alapítvány, 1994. 95 p. (Politikatörténeti füzetek 5.)

RIPP ZOLTÁN: Az ideiglenes korszak vége. MSZMP, 1957. május–június. = Társadalmi Szemle. 48. évf. 1993. 11. sz. 82–94. p.

RIPP ZOLTÁN: Restauráció és reformpolitika. A Kádár-korszak első évei. = Rubicon. 9. évf. 1998. 1. sz. 6–11. p.

RÓDER LÁSZLÓ: Született a párt és a nép bizalmából. A Munkásőrség megalakulása és szerepe a munkáshatalom megszilárdításában. Bp. Reflektor, 1986. 131 p.

ROMSICS IGNÁC: Megtorlás és poltikai konszolidáció. = ~: Magyarország története a XX. században. Bp. Osiris, 1999. 400–423. p. (Osiris tankönyvek)

RÖPIRAT szovjet katonák számára, 1957. Közread. Kardhordó Kálmán. = História. 19. évf. 1997. 8. sz. 6–7. p.
A Frankfurt am Main-i Oroszországi Szocialisták Nemzeti Dolgozó Szövetségének (NTSZ) 1957. február 2-i röplapja a megszálló szovjet katonákhoz.

SCHIRILLA GYÖRGY: Obersovszky Gyula író, újságíró halálbüntetése. = ~: Ez is történelem... Ahogy az ügyvéd látta a védői pulpitusról, 1938–1957. Bp. Agroinform, 1998. 77–82. p.

The SECRET trial of Imre Nagy. Ed. by Alajos Dornbach. Forew. János Radványi. Westport–London, Praeger, 1994. 194 p.
Az 1958-as Nagy Imre-per vádiratának és ítéletének valamint az 1989-es rehabilitációs tárgyalás anyagának angolra fordított szövege, Dornbach Alajos és Litván György tanulmányaival.

SHAWCROSS, WILLIAM: Crime and compromise. János Kádár and the politics of Hungary since revolution. New York, Dutton, 1974. 311 p.
A megtartás és a kompromisszumok kádári politikája.

SIPOS LEVENTE: Az MSZMP, 1957. = História. 17. évf. 1995. 9–10. sz. 15–16. p.

SIPOS LEVENTE: Puhák és kemények. Politikai viták 1956 végén. = Rubicon. 4. évf. 1993. 29. sz. 30–32. p.

SIPOS LEVENTE: Veres Péter levelezése Kádár Jánossal és Aczél Györggyel, 1957–1959. = Múltunk. 42. évf. 1997. 2. sz. 248–263. p.

SIPOS PÉTER: Külpolitika és konszolidáció, 1957–1963. = História. 18. évf. 1996. 4. sz. 29–30. p.
A Kádár-rendszer külpolitikai törekvései és eredményei.

SOÓS VIKTOR ATTILA: Egy máig kiderítetlen politikai papgyilkosság anatómiája. = Tanulmányok fél évezred magyar történelméből. Szerk. Fejérdy Gergely. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet–Pázmány Péter Történész Kör, 2003. 341–365. p.

SORTÜZEK, 1956. A kiadványt a Kormány megbízásából kész. a Tényfeltáró Bizottság. Szerk. Kahler Frigyes. Lakitelek, Antológia.
1. köt. 1993. 212 p.
2. köt. 2. jelentés. Sortüzek, megtorlás, menekülés, 1956–1957. 1994. 584 p.
3. köt. 3. jelentés. Sortüzek, megtorlás, menekülés, 1956–1957. 1996. 141 p.

SOVIET military intervention in Hungary, 1956. Ed. Jenő Györkei and Miklós Horváth with a study by Alexander M. Kirov and memoirs of Yevgeny I. Malashenko. Bp. CEU Press, 1999. XV, 318 p. (Atlantic Studies on Society in Change 100.)

STANDEISKY ÉVA: Beletörődés és alkalmazkodás. A hatalom és az írók. = Évkönyv. 4. 1995. Szerk. biz. Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György. Bp. 1956-os Intézet. 107–135. p.
Irodalompolitika a forradalom leverése után.

STANDEISKY ÉVA: A belügy, a párt és a népi írók. = 2000. 14. évf. 2002. 9. sz. 48–66. p.

STANDEISKY ÉVA: Déry Tibor pere. = Rubicon. 9. évf. 1998. 4–5. sz. 79–82. p.

STANDEISKY ÉVA: Egység és megosztottság a Magyar Szocialista Munkáspártban. = Rubicon. 9. évf. 1998. 1. sz. 30–34. p.

STANDEISKY ÉVA: Az írók és a hatalom, 1956–1963. Bp. 1956-os Intézet, 1996. 481 p.

STANDEISKY ÉVA: Az írók és a munkástanácsok. = Múltunk. 39. évf. 1994. 1–2. sz. 81–110. p.

STANDEISKY ÉVA: Az íróperek előkészítése. A letartóztatástól a vádemelésig. = Évkönyv. 2. 1993. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 261–287. p.
A Belügyminisztérium vizsgálati iratai alapján.

STANDEISKY ÉVA: A Kreml csendje. Vercors a magyar írókért 1957-ben. = Évkönyv. 3. 1994. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 149–163. p.
Vercors, a magyar származású francia író moszkvai látogatása és naivan jószándékú közvetítési kísérlete.

STANDEISKY ÉVA: A népi írók és a hatalom, 1957–1958. = Holmi. 6. 1994. 10. 1447–1460. p.

STANDEISKY ÉVA: Egy születésnap következményei. = Évkönyv. 7. 1999. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 1999. 109–122. p.

SÚLYOSBÍTÓ körülmény: értelmes. A miskolci megyei bíróság népbírósági tanácsának ítéletéből, 1957. október 29. = Beszélő. Ú. f. 5. évf. 1994. 44. sz. 28–29. p.
A miskolci megyei bíróság népbírósági tanácsának 1957. október 29-i ítélete egy munkás perében.

A SZABADSÁG eltiprásába Nógrádban sem nyugodtak egykönnyen bele. [Közread. és bev.] Á. Varga László. = Archivum. 1993. Suppl. 261–291. p.

SZABÓ ÁRPÁD: A Magyar Forradalmi Honvéd Karhatalom, 1956. november–1957. június. Bp. Zrínyi, 1977. 164 p.
A BM-karhatalmisták (ÁVH-sok), az 1956. november 10-i tiszti nyilatkozatot aláíró honvédtisztek és a „polgári életből jött elvtársak” részvételével megszervezett fegyveres erők tevékenységét tárgyaló munka, bár levéltári források felhasználásával készült, elfogult írás.

SZABÓ MIKLÓS: ... És a Kádár-korszak?= Szombat. 7. évf. 1995. 4. sz. 34–36. p.
1956-ról és a megtorlásról.

SZABÓ MIKLÓS: A klasszikus kádárizmus. = Rubicon. 9. évf. 1998. 1. sz. 12–18. p.

SZABÓ MIKLÓS: Pap János. = Beszélő. Ú. f. 5. évf. 1994. 9. sz. 28–29. p.

SZAKÁCS SÁNDOR: A „Kádár-korszak” gazdaságtörténetének néhány kérdése. = Évkönyv. 4. 1995. Szerk. biz. Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1995. 45–60. p

SZAKÁCS SÁNDOR: Mezőgazdaság és politika. A Kádár-korszak történetéből, 1960. = História. 17. évf. 1995. 4. sz. 22–25. p.

SZAKOLCZAI ATTILA: Az 1956-os magyar forradalmat követő politikai megtorlás áldozatainek névsora. = Beszélő. Ú. f. 5. évf. 1994. 24. sz. 27–29. p.

SZAKOLCZAI ATTILA: Az ‘56-os politikai perek. = Rubicon. 6. évf. 1995. 6–7. sz. 42–46. p.

SZAKOLCZAI ATTILA: Az amnesztia. = Beszélő évek. A Kádár-korszak története. 1. r. 1957–1968. Szerk. Révész Sándor. Bp. Stencil Kulturális Alapítvány, 2000. 328–330. p.

SZAKOLCZAI ATTILA: A fegyveres erőszakszervezetek restaurálása 1956–1957 fordulóján. = Évkönyv. 7. 1999. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 1999. 18–60. p.

SZAKOLCZAI ATTILA: A forradalmat követő megtorlás során kivégzettekről. Az '56-os forradalmat követő megtorlás során kivégzettek. = Évkönyv. 3. 1994. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 237–256. p.

SZAKOLCZAI ATTILA: Megtorlás és restauráció, 1956–1963. = A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük, 1956–1999. Szerk. Király Béla, Lee W. Congdon. Előszó Király Béla. Bp. Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, 2001. 147–166. p.

SZAKOLCZAI ATTILA: Repression and restoration, 1956–1963. = The ideas of the Hungarian revolution, suppressed and victorious, 1956–1999. Ed. by Lee W. Congdon, Béla K. Király. Boulder–Highland Lakes, Social Sciences Monograph–Atlantic Research and Publications, 2002. 167–193. p. (East European Monographs 609. – Atlantic Studies on Society in Change 118.)

SZALONTAI JÓZSEF: A hódmezővásárhelyi Szántó Kovács János Munkásőregység története, 1956–1987. Közrem. Csatordai Antal, Dobai József, Rácz Lajos, Tóth Sándor. Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János Munkásőregység, 1987. 67 p.

SZANI FERENC: Szovjet katonai részvétel az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében. = „Tizenhárom nap, amely…” Tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéből. Szerk. Horváth Miklós. Bp. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2003. 95–112. p.

SZÁNTÓ MIHÁLY: Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése, a Magyar Néphadsereg lefegyverzése és tevékenysége a békekiképzés megkezdésééig. = „Tizenhárom nap, amely…” Tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéből. Szerk. Horváth Miklós. Bp. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2003. 184–201. p.

SZEMELVÉNYEK a magyar levéltárak anyagából. Közread. Weeber Tibor. = Árgus. 3. évf. 1992. 4–5. sz. 122–134. p.
A levéltári dokumentumokból készült válogatás bepillantást enged az ötvenhat utáni perek nyomozati munkájába és egy 1957. június 10–15-e között a Pest megyei Bíróságon végzett igazságügyminisztériumi vizsgálat anyagába. Tartalmaz egy Baranya megyei hangulatjelentést is, melyet Nagy Imréék kivégzése után 1958. június 20-án készítettek.

SZENES IVÁN: A Kommunista Párt újjászervezése Magyarországon, 1956–1957. Bp. Kossuth, 1976. 251 p.
Szemléletétől eltekintve adatgazdagsága miatt fontos munka, mely a Párttörténeti Intézet és a Budapesti Pártbizottság Archívumában őrzött levéltári forrásokra alapítva vizsgálja a párt szervezeti fejlődését, a párttagság létszámát, összetételét kíséri figyelemmel a párt választott szerveinek, illetve függetlenített apparátusának alakulását.

SZERDAHELYI ISTVÁN: Aczél György és az ellenzék. = Ezredvég. 5. évf. 1995. 4. sz. 85–92. p.
A magyar irodalom 1956 után.

SZERDAHELYI SZABOLCS: Hiányzó cölöpök. Ami Horn Gyula életrajzából kimaradt. Bp. Kairosz, 2002. 326 p.

SZERENCSÉS KÁROLY: A Nagy Imre-per. = ~: „Az ítélet: halál.” Magyar miniszterelnökök a bíróság előtt. Bp. Kairosz, 2002. 259–291. p.

SZIGORÚAN titkos. Dokumentumok. Összeáll. és közread. Pór Edit. = Beszélő. 3. f. 1. évf. 1996. 9. sz. 85–92. p.
Dokumentumok 1958-ból, többek között hangulatjelentés, külföldi visszhang a Nagy Imre-perről.

SZILÁRDAN a párt élén – Moszkvában, Budapesten. az MSZMP KB 1957. július 3-i ülésének jegyzőkönyve. [Bev. és közli] Feitl István, Némethné Vágyi Karola. = Múltunk. 39. évf. 1994. 4. sz. 171–188. p.

SZIRMAI ISTVÁN: Hangulatjelentés, Budapest, 1958. június 20. Nagy Imre kivégzéséről. = Rubicon. 9. évf. 1998. 4–5. sz. 72–73. p.

„SZÍVVEL, lélekkel és ésszel.” Volt államvédelmi beosztottak levele Kádár Jánoshoz 1956 decemberében. = Közel-múlt. Húsz történet a 20. századból. Szerk. Majtényi György, Ring Orsolya. Bp. Magyar Országos Levéltár, 2002. 36–46. p.

SZLAMA ÁRPÁD: Gyalogosan – a börtönbe... [Az interjút kész. Gulyás János.]= Korunk. 3. f. 9. évf. 1998. 7. sz. 10–25. p.
Részlet Gulyás János „Semmisnek kell tekinteni...” c. dokumentumfilmjéből.

SZOCIÁLDEMOKRATA kibontakozási terv, 1956–1957. Közzéteszi Ravasz Károly. = História. 11. évf. 1989. 1–2. sz. 61–63. p.

A SZOCIALIZMUS megvédése és megújulása hazánkban. Tudományos konferencia. Veszprém, 1986. november 12. Szerk. Szilágyi István. Veszprém, Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, 1987. 206 p.

SZOKÁCS LÁSZLÓ: Hetvenhét nap a halál pitvarában. = Palócföld. 27. évf. 1993. 2. sz. 207–213. p.

SZOKÁCS László: Két fejfa egymás mellett... = Palócföld. 27. évf. 1993. 5. sz. 527–531. p.

SZOVJET katonai intervenció, 1956. Szerk. és bev. Györkei Jenő, Horváth Miklós. Bp. Argumentum, 1996. 314 p.
2. jav. kiad. 2001.

TAMÁSKA PÉTER: Börtönmúlt. Négy szakaszban. A kemény diktatúra évei, 1956–1963. = Börtönügyi Szemle. 13. évf. 1994. 2. sz. 86–90. p.

TAMÁSKA PÉTER: Márianosztrai panoptikum. Bp. Pallas Lap- és Könyvkiadó, 1988. 174 p. (Börtönkrónika)
A márianosztrai börtön élete a forradalom utáni megtorlás idején.

TANÚSKODNAK a halálraítéltek. Szerk. Hornyák Tibor. Bp. Montir Bau Kisszövetkezet, 1989. 94 p.
Az interjúkban megszólalnak: Agádi Miklósné Wittner Mária, a kivégzett Kósa Pálnak a lánya, Dobos Gábor, aki Szilágyi Lászlóról és Tomasovszki Andrásról beszél, Csete István, Pásztor Géza, Dénes János, Budai Kulcsár János, Pataki László, Szabó István, Weim Konrád, Kovács Sándor és két név nélküli szereplő. Valamennyien a forradalom alatti tevékenységükről, bírósági tárgyalásukról és börtönéveikről vallanak.

TOLNA megye az 1956-os forradalom után. Tények és adatok a megtorlásról. = Tanulmányok. Telepítés-, település-, családtörténet, megtorlás '57-ben, egészségügy, források. Szerk. Dobos Gyula. Szekszárd, Tolna megyei Önkormányzat Levéltára, 1996. 191–220 p. (Tolna megyei levéltári füzetek 5.)

TÓTH PÁL PÉTER: „Nagy Imre és társai.” Tartalmi és módszertani problémák egy sajátosan képzett történelmi dokumentummal kapcsolatban. = Társadalomkutatás. 1995. 1–4. sz. 179–196. p.

TÓTKOMLÓSI ellenforradalom. Összeáll. Rocskár János. Tótkomlós, MSZMP Tótkomlósi Bizottsága–Tótkomlósi Községi Tanács, 1957. 23 p.

TŐKE FERENC: A Nagy-budapesti Központi Munkástanácsról. = Magyar munkástanácsok 1956-ban. Szerk. Kemény István, Lomax, Bill. Párizs–Highland Lakes, Magyar Füzetek–Atlanti Kutató és Kiadó Társulat, 1986. 167–189. p.
A Telefongyár 1956-os munkástanács elnökének visszaemlékezése elsősorban a kormánnyal folytatott tárgyalásokról.

TŐKÉS, RUDOLF L.: Hungary's negotiated revolution. Economic reform, social change and political succession, 1957–1990. Cambridge, Cambridge University Press, 1996. XXIII, 544 p. (Cambridge Russian, Soviet and post-Soviet studies 101.)

The TRUTH about the Nagy affair. Facts, documents, comments. Preface Albert Camus. Published for the Congress for Cultural Freedom. London, Secker, Warburg, 1959. IX, 215 p.

TŰZ is volt, babám! Alapszerv Kárhelyen – 1957–58-ban. Összeáll. Gazsó L. Ferenc, Zelei Miklós. Utószó Kéri László. Bp. Tudósítások Lap- és Könyvkiadó, 1989. 253 p.
Egy kisváros tűzoltósági pártalapszervezetének élete, működése jegyzőkönyvek, dokumentumok alapján. A kisváros neve fiktív, a dokumentumok azonban valódiak.

ÚJHELYI SZILÁRD: "Mintha egy üdülő vendégei lennénk." Az interjút kész. Tóth Pál Péter. = Beszélő évek. A Kádár-korszak története. 1. r. 1957–1968. Szerk. Révész Sándor. Bp. Stencil Kulturális Alapítvány, 2000. 8–11. p.

UNGVÁRI TAMÁS: Déry, Aczél és a börtön. = "D. T. úr X.-ben". Tanulmányok és dokumentumok Déry Tiborról. Szerk. Botka Ferenc. Bp. Petőfi Irodalmi Múzeum, 1995. 143–148. p. (A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 4.)

UNGVÁRY KRISZTIÁN: Agymosás és lelki terror fölsőfokon. A fegyelmi eljárások mechanizmusa. Az oktatók elleni eljárások. = Rebellitás ’56. 2. évf. 1993. 5. sz. 48–58. p.
Eötvös Loránd Tudományegyetem.

UNGVÁRY KRISZTIÁN: Konszolidáció és megtorlás az ELTE Bölcsészkarán. Az 1956 utáni konszolidáció és megtorlás történetéhez. = Valóság. 37. évf. 1994. 1. sz. 72–94. p.

UNGVÁRY RUDOLF: 1959. = Beszélő évek. A Kádár-korszak története. 1. r. 1957–1968. Szerk. Révész Sándor. Bp. Stencil Kulturális Alapítvány, 2000. 113–123. p.

URBÁN KÁROLY: A kádári konszolidáció második szakasza. Változások az MSZMP politikai irányvonalában. = Társadalmi Szemle. 48. évf. 1993. 8–9. sz. 144–157. p.

VÁDIRAT a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom vezetésének bűntette és egyéb bűncselekmények miatt Rácz Sándor és társai elleni bűnügyben. = Magyar munkástanácsok 1956-ban. Dokumentumok. Sajtó alá rend. Kemény István és Bill Lomax. Párizs, Magyar Füzetek, 1986. 261–328. p. (Adalékok az újabbkori magyar történelemhez 5.)
Rácz Sándor, Bali Sándor, Nemeskéri József, Abod László és Mester Endre perének vádirata 1957. december 19-én.

VÁDIRAT a revizionizmus ellen. Részlet az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága 1957. április 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. Közli Baráth Magdolna és Feitl István. = Évkönyv. 2. 1993. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 289–304. p.

VÁGYI KAROLA, NÉMETHNÉ–URBÁN KÁROLY: Az MSZMP és a többpártrendszer 1957-ben. A Varga-féle reformbizottság és a pártvezetés. = Társadalmi Szemle. 48. évf. 1993. 8–9. sz. 144–157. p.

VÁLOGATOTT dokumentumok a párt újjászervezésének és megszilárdulásának történetéhez Bács-Kiskun megyében, 1956. november–1957. szeptember. Vál., jegyz., szerk. Bársony Ferenc. Kecskemét, MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottsága Propaganda és Művelődési Osztálya és Archívuma, 1983. 187 p. (Propagandisták kiskönyvtára 10.)

VALUCH TIBOR: „A forradalom alatt nem halt meg és nem sebesült meg senki”. Válság és stabilizáció Homokmégyen 1956–57-ben. = Századvég. 1987. 4–5. sz. 27–37. p.

VALUCH TIBOR: Egy konfliktus és következményei. 56-osok életútvizsgálatának kérdései. = Hitel. 8. évf. 1995. 3. sz. 41–49. p.
A Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben címmel 1994. szept. 1-e és 3-a között Debrecenben megrendezett konferencián elhangzott előadás szövege.

VALUCH TIBOR: A megtorlás természetrajza: Hajdú-Bihar megye 1956–57 fordulóján. = Évkönyv. 4. 1995. Szerk. biz. Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1995. 95–105. p.

VALUCH TIBOR: Ötvenhatosok '56 után. = Rubicon. 7. évf 1996. 8–9. sz. 11–13. p.

VALUCH TIBOR: „Szabad sajtó, szabad nép, hozzák vissza Nagy Imrét!” Politikai küzdelmek Hajdú-Biharban 1956. november 4-e után. = Hitel. 8. évf. 1995. 10. sz. 9–27. p.

VARGA BALÁZS: Filmpolitika, film és politika a forradalom után. = Évkönyv. 4. 1995. Szerk. biz. Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1995. 147–161. p.

VÁRKONYI ENDRE: A magyar címer útja. Bp. Kossuth, 1957. 63 p.
A Kádár-féle címer ideológiai alátámasztása.

VÁSÁRHELYI MIKLÓS: A Kádár-rendszer tájékoztatáspolitikája. A cenzúra visszaállítása 1956 után. = Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. A kötet tanulmányai előadásként elhangzottak az 1. Országos Jelenkortörténeti Konferencián, Debrecen, 1994. szeptember 1–3. Szerk. Valuch Tibor. Közrem. Püski Levente. Bp. Osiris–1956-os Intézet, 1995. 466–475. p.

VÁSÁRHELYI MIKLÓS: Menekülés a fogságba, 1956. november 4–23. Vásárhelyi Miklós visszaemlékezése. [Az interjút kész.] Hegedűs B. András, Kozák Gyula. = Rubicon. 9. évf. 1998. 4–5. sz. 76–78. p.
Részlet az Oral History Archívum részére 1985–1987-ben lefolytatott beszélgetésből.

La VÉRITÉLa sur l’affaire Nagy. Les faits, les documents, les témoignages internationaux. Préf. d’Albert Camus. Avec une postface de François Fejtő. Paris, Plon, 1958. V, 256 p. (Les documents de Tribune Libre 3.)

VIDA ISTVÁN: Miért Románia? A Nagy Imre-csoport deportálása. = Rubicon. 4. évf. 1993. 31. sz. 25–26. p.

VÖLGYESI ZOLTÁN: A vádlottak padján. Egy politikai per és szereplői. = Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Szerk. Angi János és Barta János. Debrecen, Multiplex Media–Debrecen University Press, 2000. 535–552. p.

WETTIG, GERHARD: Die sowjetische Militärintervention in Ungarn als ein Schlüsselereignis des Kalten Krieges. = Das internationale Krisenjahr, 1956. Polen, Ungarn, Suez. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Winfried Heinemann u. Norbert Wiggershaus. München, Oldenbourg, 1999. 283–296. p. (Beiträge zur Militärgeschichte. Bd. 48.)

ZANATHY JÁNOS–ZINNER TIBOR: Fejezetek az 1956-ot követő megtorlás történetéből. 1–4. = Köztársaság. 2. évf. 1993. 1. sz. 62–66. p., 2. sz. 60–65. p., 3. sz. 60–65. p., 4. sz. 63–67. p.

ZÁRT, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra, 1956–1963. Dokumentumok. Szerk. Cseh Gergő Bendegúz, Kalmár Melinda, Pór Edit. Bp. Osiris, 1999. 541 p.

ZENTAI LÁSZLÓ: Emberségből katedrálist, igazságból pajzsot. Pályakép a 60 éves Sarkady Sándor művészetéről. = Várhely. 1995. 1. sz. 52–56. p.
Naptár címmel az 1956 utáni politikai diktatúra vérlázító dokumentumairól tudósít.

ZINNER TIBOR: 1956 harcai után és 1963 tavasza között. = ~: XX. századi politikai perek. A magyarországi eljárások vázlata, 1944/45–1992. Bp. Rejtjel, 1999. 48–55. p.

ZINNER TIBOR: Az igazságszolgáltatás irányítása és az 1956–1963 közötti büntető igazságszolgáltatás. = Sortüzek, megtorlás, menekülés, 1956–1957. A kiadványt kész. a Tényfeltáró Bizottság. Főszerk. Kahler Frigyes; összeáll. és szerk. Almási János. 3. jelentés. Lakitelek, Antológia, 1996. 63–111. p.

ZINNER TIBOR: A Kádár-korszak történetéből. Az ÁVH-sok sorsa. Farkasok legendája. = História. 18. évf. 1996. 3. sz. 22–25. p.

ZINNER TIBOR: A kádári megtorlás rendszere. Bp. Hamvas Intézet, 2001. 449 p.

ZINNER TIBOR: A megtorlás vége – a konszolidáció kezdete? = História. 17. évf. 1995. 9–10. sz. 23–25. p.

ZOMBORI LÁSZLÓ: A nyírbogdányi "fegyverrejtegetés". [Az interjút kész.] Németh Péterné. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. 31. évf. 1996. 4. sz. 548–557. p.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon