___Budapest - Bukarest 1956___Vissza
1956-os vonatkozású romániai dokumentumok adattára

Bevezetés

Az 1956-os Intézet romániai dokumentum-gyűjteménye olyan 56-os vonatkozású romániai levéltárakban fellelhető források magyarországi tára, melyek rávilágítanak, máskor adalékul szolgálnak a két ország történelmének kölcsönhatásaira, kényszerű találkozási pontjaira.
Az adattár egyben dokumentum-válogatás is egy terveink szerint nyomtatásban is megjelentetendő romániai dokumentum-kötethez. Így a kiválasztásra került dokumentumok esetében nemcsak azok főbb ismérveit, hanem magát a dokumentum szövegét, ill. annak magyar fordítását is megtalálja. A kötet egyes fejezetei a gyűjtemény négy tematikailag elkülöníthető részének felelnek meg: 1. Jelentések a magyarországi eseményekről 2. A Román Munkáspárt válasza 3. A forradalmat követő megtorlás 4. A Nagy Imre-csoport snagovi tartózkodásának iratai.
A források egy része rámutat arra, hogyan és milyen hírek jutottak el a román pártvezetéshez a magyarországon történtekről, s milyen szerepet játszottak a román politikusok a magyarországi események alakulásában. Így megtalálható a gyűjteményben az a táviratköteg is, melyet Jeszenszky Géza egykori külügyminiszternek adott át a román állam. A nagykövetség helyzetjelentésein keresztül alkothattak maguknak eloször képet a budapesti eseményekről a román politikusok, de ez a Budapest és Bukarest közötti táviratváltás fontos részleteket is elárul a román vezetők budapesti látogatásáról és szerepvállalásáról.
Az archívumunkban összegyűjtött forrásmásolatok csekély hányada ízelítő az októberi napok előtt Romániában is megindult politikai erjedésből, jelentős része pedig a magyar forradalom tovagyűrűzésének rémétől rettegő legfelsőbb román vezetés engedményeket és biztonsági intézkedéseket elegyítő politikáját segít felvázolni. Távolabbra kitekintve arról is ismeretekhez juthat a gyűjteményben kutató, hogy miként lépett fel 1956 után, annak "súlya" alatt az RMP dogmatikus vezetői a reformok irányába „elhajlókkal" szemben.
A romániai dokumentumok egy másik csoportja ahhoz a kezdeményezéshez fűződik, hogy egy helyen gyűjtsük össze azokat az iratokat, melyek a forradalom nyomán – azt a magyar nacionalizmussal összekötve -- a romániai magyarság ellen indított megtorlás áldozataira vonatkoznak.
A forradalom történetéhez legszorosabban az a kuriózumszámba menő irategyüttes kötődik, amely a román Állambiztonsági Hivatal Levéltárából került elő. Ezek a dokumentumok a Nagy Imre-csoport snagovi, majd pitesti tartózkodása alatt készültek: a csoport egyes tagjainak a RMP PB megbízottaival folytatott vitáiról, a családtagokkal vagy maguk közt folytatott gyakran politikamentes diskurzusairól készített lehallgatások leiratai, a beépített ügynökök jelentései a megfigyeltek politikai megnyilvánulásairól és hangulatáról, valamint a csoport tagjainál talált iratok és irományok, a címzetthez gyakran el sem juttatott levelek másolatai.
Az adattárban megtalálható iratok némelyike már megjelent a magyar sajtóban – a korábbi közléseket a dokumentumok alján külön jeleztük. A szórványosan felbukkanó iratok ellenére azonban rendszeres feltárásra csak az elmúlt két évben volt mód. 1998-ban Göncz Árpád köztársasági elnök romániai hivatalos látogatása nyomán Zoe Petre román elnöki tanácsadó-asszony és a bukaresti magyar nagykövetség hathatós támogatásával nyiltak meg kutatóink elott a romániai levéltárak.
A dokumentumokat Ilona Ioanid és Eva Tutui válogatták a bukaresti Országos Levéltár RMP PB anyagából (Archiva BP CC PMR), valamint a román Állambiztonsági Hivatal levéltárában (Archiva SRI). . Néhány dokumentumot Mihai Retegannak köszönhetünk. Tófalvi Zoltán a megtorlás áldozaira vonatkozó iratokat az áldozatok családtagjait végigjárva, ill. a helyi bírósági levéltárakban kutatta fel. Egyes iratokat pedig a Nyílttársadalom Archívum és a Jelenkutató Alapítvány bocsátott a rendelkezésünkre.
A román nyelvű dokumentumokat Papp Attila fordította.

A jelzetekben használt rövidítések:
OL (Bukarest): RMP PB – Archiva BP CC PMR
ÁHL: Bi – Archiva SRI, Fond Penal
KML: Budapest – MAE, Fond Budapest

A dokumentumok szövegének számítógépes rögzítésénél tiszteletben tartottuk a magyar nyelvu iratok eredeti helyesírását és központozását. A román neveket mellékjelek nélkül közöljük.

A romániai kutatásokat a romániai Soros Alapítvány, míg a fordítási és szerkesztési munkákat a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatta.


Ha további információra van szüksége,
kérjük, írjon e-mailt!


ROMÁNIAI DOKUMENTUMOK ONLINE ADATTÁRA


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 26. kedd

Keresés a honlapon