___Rainer M. János: A Kádár-rendszer válsága___Vissza

A magyar és kelet-európai szovjet rendszerek válságtörténete a rendszerváltozások előzményeként jelenik meg a történettudományi (jelenkor-történeti) és politológiai irodalomban.(1) Nem a válság folyamata érdekes, hanem amit okozott: maga az "átmenet", a rendszerváltó folyamat, s az abból kiemelkedő új rendszerek természete, jellege, alakulása. A válság, csakúgy, mint a szovjet rendszer különféle változatai, hovatovább össze- és egybemosódnak az emlékezetben azokkal az időkkel, amikor e rendszerek látszatra nagyon is életképesnek mutatkoztak, és a különféle válfajokat szabad szemmel is meg lehetett különböztetni egymástól.
A válságot 1989-90 földcsuszamlásszerű változásai után valóban alig lehetséges nem a végkifejlet, vagyis a bukás szemszögéből ábrázolni. A korábban nagyon is különállónak látszó történetek egybeolvadnak a válság következményeképpen bekövetkezett rendszerváltások fényében. De nem lehetséges-e egy nem retrospektív, s ezért nem teleologikus szemlélet, amelyben nem minden tart abba az irányba, amelyet már ismerünk?(2)
A Kádár-rendszer például nem, vagy legalábbis nem csupán saját válságába bukott bele, összeomlása a szovjet szocializmus egész rendszerének és/vagy a szovjet birodalomnak az összeomlási folyamatába illeszkedett. Ha a szovjet birodalom nem dől össze, vagy nem roppan meg, nem ilyen gyors az eróziója stb., akkor a magyarországi szocializmus-változat válsága feltehetően más kimenetelhez vezetett volna; vagyis: a magyarországi szocializmus bukását és a rákövetkező rendszerváltozást jórészt nem a lokális válság, hanem a moszkvai birodalom megrendülése, majd szétesése okozta. Kádárnak akkor is mennie kell, ha nincs Gorbacsov  (leváltották volna, vagy meghal), s valószínűleg a Kádár-rendszer is alapvetően megváltozik, de távolról sem bizonyos, hogy a változás mélysége és dinamizmusa is hasonlóan alakul, mint Gorbacsovval. Ám bizonyos mértékig a fordítottja is igaz. A Kádár- és más rendszerek válsága talán nem kellett Gorbacsov megjelenéséhez, de a perifériák (s benne Magyarország) eróziója nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Szovjetunió bukása végletes formát öltsön 1990-91-ben. Ami egyben azt is jelenti, hogy a végkifejlet említett szemszögéből sem teljesen érdektelen a Kádár-rendszer válságának tanulmányozása. Azt pedig aligha kell bizonyítani, hogy az átmenet és a posztkommunista társadalom problémái ezer szállal kapcsolódnak a válsághoz.
Ha a Kádár-rendszer válságát történeti szempontból, a "mikor történt" és a "mi is történt valójában" kérdése alapján próbáljuk vizsgálni, mindenekelőtt azt kell leszögezni, hogy a válság hosszan elnyúló, sokágú, esetenként látens, egymásba épülő válságfolyamatok nyomán szélesedett általános, manifeszt válsággá. A következőkben a válság néhány fő mozzanatának felidézésére, néhány összetevőjének felvázolására szorítkozom, a kezdet időrendi sorrendjében.


Lappangó gazdasági válság

A kádári politika egyik axiómája szerint az életszínvonal viszonylag szerény mértékű, de állandó, kiszámítható mértékű növekedése, amely különféle ideológiai preferenciák közbeiktatása nélkül érinti lényegében az egész magyar társadalmat, "cserealapként" funkcionál. A javakért és az egyéni életstratégiák tervezhetőségéért a társadalom mintegy lemond a politizálás jogáról, és "legitimáció-pótlékot"(3) nyújt a hatalomnak. Más szóval: cserében elfogadja a párt vezetőjének/vezetésének "atyai gondoskodását" - ez az, amit "paternalista diktatúraként" szoktak említeni. A hatalom részéről, amint arra Kornai János rámutatott, az "alku" megkötését a félelem motiválja: félelem az 1956-os forradalom, s benne elsősorban saját összeomlása megismétlődésétől.(4) Az életszínvonal emelése mint legfőbb jótétemény egyrészt percepció és viszonyítás kérdése: mindkettő alapja a közvetlen történeti előzmények során szerzett tapasztalat (a háború, az azt követő évek, majd a Rákosi-rendszer időszaka); másrészt egy valóságos anyagi folyamat, a nemzeti össztermék folyamatos, bár szerény mértékű növekedése. A gazdaságtörténet ma már közhelyszámba menő megállapítása szerint 1956 után a kádári vezetésnek kétszer kellett szembenéznie azzal a veszéllyel, hogy a növekedés lelassul. Először az 1956 utáni "kis újjáépítést" és a mezőgazdaság 1959-61-es kollektivizálását követően az 1960-as évek elején. Erre a kihívásra a Kádár-rendszer az 1968 elején bevezetett "gazdasági mechanizmus"-reformmal válaszolt, mégpedig sikeresen, hiszen egészen az 1970-es évek végéig a magyar gazdaság igen magas, évi 5-7 %-os GDP-növekedést mutatott.(5) Másodszor a hetvenes évek végétől, amikortól a növekedés egyetlen egyszer (1987-ben) haladta meg a 4 %-ot, egyébként a gazdaság stagnált, 1988-tól pedig mind gyorsabb visszaesést mutatott. Erre megfelelő választ a Kádár-rendszer utolsó éveiben nem talált, a gazdasági válság az 1980-as évek második felében elmélyült, nyilvánvalóvá vált, s a rendszerváltáson jóval túlnyúló "átalakulási válságba" ment át.
Kérdés, hogy ilyen módon mondjuk 1979-től, a növekedési paradigmaváltozás évétől lehet-e számolni a lappangó válságot. Noha csábító igennel felelni, hiszen az egybeesés az azévi, az Irán-Irak háború kiváltotta második olajárrobbanással nyilvánvaló, a lappangó válság mégsem innen számítható. Az, hogy a magyar gazdaságpolitika válaszképtelenné vált a nemzetközi gazdaság átalakulására, illetve inadekvát válaszokat adott (pl. nyugati hitelek felvételével,(6) nagyberuházásokkal, az 1985-ös pártkongresszuson elhatározott "gyorsítással" stb.), azzal függött össze, hogy jórészt elveszítette azt a viszonylagos nyitottságot és rugalmasságot, amely képessé tette arra, hogy érzékelje világgazdaság folyamatait, s azokhoz valamelyest adaptálódjon. Az 1968-as reform rövid javulást eredményezett, de a reform részbeni visszavonása, illetve folyamatának leállítása 1972-1974-ben az adaptációs készség elvesztéséhez vezetett.(7) A gazdasági válság alapvető oka tehát az 1970-es évek közepétől állott fenn, a lappangó válság ide vezethető vissza.


Nyílt gazdasági válság

A lappangó válság szinte a növekedés lelassulásával egyidejűleg érzékelhetővé is vált. 1979-80-ban korábban példátlan mértékben emelték az alapvető élelmiszerek, szolgáltatások és élvezeti cikkek árát (a fogyasztói árszínvonal 1979-ben 8,9, 1980-ban 9,1 %-kal emelkedett az előző évihez képest). Az életszínvonal romlásával a hatalom alkupozíciója éppen akkor került veszélybe, amikor az alapbeállítottság a társadalomban is változáson ment keresztül. Az 1970-es években az előző évtizedben biztosított nyugati utazási lehetőségekkel immár tömegek éltek, köztük növekvő számban azok az 1956 után felnőtt nemzedékek tagjai akikben a Rákosi-rendszer és 1956 nem "élt" lélektani gátlásként. Ők pedig a jóléti állam és az energiaválságból a technológiai forradalom útján gyorsan kilábaló nyugati társadalmak benyomásaival tértek vissza. A szomszédos szocialista országokkal szemben tudatosan gerjesztett magyar "életforma-nacionalizmus"(8), a "nálunk még mindig sokkal jobb, mint a lengyeleknél, csehszlovákoknál, románoknál, stb." a fiatalabb nemzedékre csak ideig-óráig hatott.
Nem állítható, hogy a Kádár-féle vezetés semmit sem tett a nyílttá vált válság orvoslása érdekében. Ellenkezőleg, sok mindennel megpróbálkozott. Már a hetvenes évek elejétől a Magyar Nemzeti Bank hitelek sorozatát vette fel nyugati bankoktól. Az évtizedfordulón még "csak" 10 milliárd dollár körüli bruttó hitelállomány (a GDP kb. 50 %-a) 1987-re meghaladta a 20 milliárdot, s elérte a GDP 70 %-át. De a hanyatlást nem sikerült megállítani. Az egyre jelentősebb külgazdasági veszteségeket ("cserearány-romlás"), végső fokon az elmerevedett magyar gazdaság teljesítményének leértékelődését a hitelek nem ellensúlyozták, különösen azért nem, mert azokat jobbára az árak és a teljes foglalkoztatottságot fenntartó, veszteségesen termelő nagyvállalatok támogatására fordították. Mind nagyobb hányadot kellett a korábbi hitelek és kamataik törlesztésére fordítani, kialakult az adósságspirál.
1978-ban és 1979-ben az MSZMP Központi Bizottsága határozataiban óvatosan utalt arra, hogy az 1968-ban elkezdett reformokat folytatni kellene, de a tizenöt évvel korábbi helyzettől eltérően nem sikerült a párthoz lojális és kreatív reformtábort verbuválnia. Az 1968-ban beépített "reformfékek" (a politikai rendszer változatlansága, teljes foglalkoztatottság, életszínvonal-politika) fenntartása mellett az 1972-74-es reformellenes offenzíva eredményeit (nagyvállalatok fenntartása, a keleti külgazdasági kapcsolatok érinthetetlensége stb.) is alapfeltételnek tekintették a reform folytatásához - ami teljes képtelenség volt. 1981-82-ben a lengyelországi válság és a Szolidaritás forradalma hatására az addig csak megtűrt (és időnként, mint a termelőszövetkezeti vezetők elleni 1970-es évek közepi "gazdasági koncepciós perek" mutatták, kampányszerűen üldözött) második gazdaságot számottevően liberalizálták: a kisvállalkozó, a kisvállalkozás ekkor váltak kulcsfogalommá, a szocialista államgazdaság részeként. A "kisüzemi gazdaságok" (gazdasági munkaközösségek, vállalati gazdasági munkaközösségek, kisszövetkezetek stb.) ideig-óráig valóban késleltették az életszínvonal visszaesését - de nem össztársadalmi méretekben, s főként súlyos áron. Kialakult a potenciális leszakadók népes csoportja, akik a főmunkaidő mellett (helyett) végzett vállalkozás jellegű tevékenységbe nem tudtak bekapcsolódni. Megjelent a tömeges szegénység részben regionális, illetve etnikai színezettel (cigánykérdés). Akiknek pedig sikerült átmenteni korábbi pozícióikat, azok életnívójukat vagy jellegzetesen extenzív módon, saját maguk fokozott kizsákmányolásával tartották fenn, ameddig a tágabb gazdasági környezet engedte, vagy pedig a szabályozás és alkuk rendszerének réseit kihasználva a "szürke" (vagy egészen fekete) zónában. Hosszabb távon az eredmény a magyar népesség fizikai és mentálhigiéniai állapotának ijesztően gyors romlása lett, katasztrofális halálozási arányszám, új népbetegségek (daganatos, keringési, idegrendszeri, szenvedély-, stb. betegségek), veszélyeztetett korcsoportok (középkorú férfiak, ifjúság), népességfogyás és így tovább. Magyarország stagnáló gazdasággal, hatalmas folyó fizetésimérleg-hiánnyal, óriási adóssággal, csökkenő tartalékokkal, illetve akut és tömegméretű társadalmi problémákkal zárta az 1980-as éveket.


Lappangó legitimációs (politikai) válság

Az 1970-80-as évtizedfordulón a magyar társadalom egyre szélesebb rétegei érzékelték, hogy a majd két évtizede kötött "életszínvonal-alku" többé nem érvényes: a hatalom nem garantálja a szükséges feltételeket, ugyanakkor továbbra is elvárja az alattvalói magatartást. Ellentétben például Lengyelországgal, Magyarországon a kollektív ellenállási minták 1956 óta szinte eltűntek, sőt az 1980-81-es lengyel válság, majd a hadiállapot varsói bevezetése eleinte még visszariasztóan is hatott. A társadalmi eróziót mégis jelezte a politikai ellenzékiség megjelenése.
A később demokratikus ellenzéknek nevezett csoport eszmei gyökerei a marxista revizionizmusig (Lukács György tanítványi köre) és az újbaloldalig nyúltak, akikre különös nyomás nehezedett, mivel az uralkodó ideológián belüli alternatívát képviseltek. Az 1960-as évek közepe óta a hivatalos magyar marxista-leninista ideológia tökéletesen kiüresedett, a párt funkcionáriusai is csupán néhány kliséjét használták rituálisan. Mégis kényelmetlen volt a hatalomnak, hogy a marxista kritikusok szembesítették a rendszert néhány "ígéretével", őket nehéz volt "ellenségként" beállítani. Az egykori marxisták az 1970-es évek végére eltávolodtak a Marxtól, különféle liberális demokrata, polgári radikális, szociáldemokrata stb. politikai álláspontokra helyezkedtek, s elsősorban az emberi és polgári jogok követelésének, illetve védelmének ügyét helyezték tevékenységük középpontjába. Kezdettől fogva regionális, közép-kelet-európai léptékben gondolkoztak: 1977-ben a csehszlovákiai '68 utáni "normalizáció" ellen lázadó Charta '77 ellenzéki csoporttal szemben indított prágai perek ellen még csupán vagy három tucat értelmiségi tiltakozott, két évvel később több mint két és félszázan. A demokratikus ellenzéket az állambiztonsági szervek zaklatták, a hatóságok foglalkoztatási tilalommal (Berufsverbot) sújtották, vagyis "marginalizálták" őket. 1975-ben a kommunista országok is aláírták a helsinki Európai Biztonsági és Együttműködési Egyezményt, amelynek harmadik, polgári és politikai szabadságokat kodifikáló "kosara", valamint Magyarország gazdaságának nemzetközi beágyazottsága némi védelmet biztosított az ellenzék számára; politikai perekre és bebörtönzésekre csekély számú kivétellel nem került sor. Az ellenzék sikerrel szervezte meg a szamizdat irodalom kinyomtatását, 1981-től Beszélő címmel nagyhatású politikai folyóiratot, majd több más periodikát (Hírmondó, Demokrata, Égtájak Között stb.) adott ki, s felvette a kapcsolatot a nyugati magyar emigrációval.(9)
A másik kialakuló csoport, a népi íróké, 1956 után a rendszer és az értelmiség informális megegyezésének egyik fő pillére volt. Bírálták azonban e kiegyezés egyes jelenségeit (a hagyományos paraszti társadalmak, közösségek felbomlását és pusztulását, a népességszám stagnálását majd fogyását stb.), amelyek egy része a modernizáció szükségszerű kísérőjelensége volt. A Kádár-vezetés természetesen korlátozta e jelenségek nyilvános megvitatását. Az 1970-es években mind jobban foglalkoztatta a népi csoportot a határokon túl Romániában és Csehszlovákiában kisebbségben élő magyarság éppen ekkor mind rosszabbra, sőt tragikusra forduló sorsa. Úgy látták - joggal - hogy a külpolitikában még óvatosabb és konzervatívabb Kádár-vezetés sorsára hagyja a kisebbségi magyarságot, s még rendelkezésére álló eszközeit sem használja fel érdekükben. A népi mozgalom legális intézményekben (Írószövetség, József Attila Kör, egyes irodalmi folyóiratok) igyekezett képviselni álláspontját.(10)
Mindkét csoport vállalta az 1956-os forradalom hagyományait, felhasználták egymás fórumait. A nyolcvanas évek elején kialakult egyfajta ellenzéki szolidaritás, politikai jellegű együttműködés a két irányzat között, amelyet elősegített például az 1945 utáni legjelentősebb magyar politikai gondolkodó és moralista, Bibó István örökségének közös elfogadása, valamint a csoportok néhány kiemelkedő személyiségének tekintélye és integráló szerepe (Donáth Ferenc, Csoóri Sándor). Ez közös fellépésekben is megnyilvánult, mint a Bibó István emlékére 1980-ban összeállított szamizdat tanulmánygyűjtemény,(11) vagy 1985 nyarán a válság diagnózisát megfogalmazó, kiutat kereső monori ellenzéki találkozó.(12)
A népi mozgalom ugyanakkor a magyar ellenzékiség, sőt a magyar politikai gondolkodás és cselekvés régi, erősen "irodalmias" hagyományát képviselte. Sokat várt a hatalom egyes köreivel a Kádár-korszak elején kialakult informális kapcsolatrendszertől, különösen azt követőleg, hogy a nyolcvanas években a látens legitimációs (politikai) válságot érzékelték az MSZMP egyes vezető körei és képviselői is. A kialakuló reformkommunista irányzat egyik része Pozsgay Imre, a Hazafias Népfront főtitkára vezetésével a népi-harmadikutas írók felé tájékozódott, a másik, Nyers Rezső körül kialakuló kör az 1968-as reformot liberális irányba továbbfejleszteni igyekvő közgazdász-szociológus-politológus értelmiségiekre támaszkodott.


Utódlási válság

Kádár János 1982-ben hetvenéves volt. Az előző évtized végén leszámolt a mechanizmusreformot megbuktató pártvezetőkkel, akik egyszersmind az ő vezető pozícióira áhítoztak (Komócsin Zoltán, Biszku Béla, Pullai Árpád). A nyílt gazdasági válságra és a látens politikai válságra a késő kádári vezetés részben tehetetlenül, részben "puha represszióval", részben struccpolitikával reagált.(13) Tétova reformretorika, óvatos lavírozás mellett mindenáron igyekezett megakadályozni a radikális kritika jelentkezését a hivatalos ("első") nyilvánosságban. Egymást követték a fellépések a demokratikus ellenzék (Mozgó Világ 1981, 1983(14)), illetve a népi írói mozgalom (Tiszatáj 1982, 1986) szerzőinek és eszméinek teret adó folyóiratok szerkesztői ellen. Az 1985-ös parlamenti választások előtt új választójogi törvényt fogadtattak el, amely a "szocialista demokratizmus fejlesztése" jegyében kötelezővé tette kerületenként legalább két jelölt indítását. Amikor azonban ellenzéki és független személyiségek színrelépésével kellett szembenézni, többségük jelölését a hatóságok manipulációkkal, erőszakkal és csalásokkal megakadályozták. A kultúrpolitika felújította az 1956 utáni "írói szilenciumok" (Csoóri Sándor, 1983; Csurka István, 1986) gyakorlatát - ezzel mind szélesebb értelmiségi rétegekkel került konfliktusba.(15)
Kádár szinte rögeszmésen tagadta, hogy Magyarországon bármifajta válság lenne, s ennek többször hangot is adott. A pártvezetés belső körei viszont jól ismerték a válság súlyosbodására utaló adatokat, s mind jobban aggasztották őket a "nemzeti közmegegyezés" meglazulására utaló jelek. Az MSZMP vezetésén belül politikai csoportképződés indult meg. Az öregedő pártfőtitkár köré tömörültek azok, akik 1956 után, vagy a 1960-70-es években kerültek a hatalom csúcsára, s az "evickélés", a "túlélés" tehetetlenségi ereje fűzte őket össze. Velük szemben két csoport is kialakult: a korábban már említett reformkommunistáké, akik a megoldást a szocialista rendszer tágabb keretein belüli reformokban látták. A Pozsgay-szárny elsősorban a politikai rendszerben tervezett változtatásokat, egyfajta kommunista hegemónia alapján felülről kialakított "ellenőrzött" pluralizmust képzelt el, ezenkívül új (nemzeti) alapra kívánta helyezni az MSZMP és a rendszer legitimációját. A Nyers-irányzat elgondolásainak középpontjában a gazdasági egyensúly helyreállítása, az államgazdaság piacosítása és szerkezeti átalakítása állt, kiegészítve a termelési demokrácia (szakszervezetek, munkásrészvétel) fejlesztésével. Velük szemben lépett fel Grósz Károly budapesti párttitkár (és Berecz János) vezetésével a "rendpárt", amely a gazdasági válságot "racionalizáló" módszerekkel (tehát korrekciókkal) kívánta orvosolni, irtózott a politikai rendszer megváltoztatásától, a különféle másként gondolkodókkal szemben pedig a teljes elzárkózás álláspontjára helyezkedett, sőt valamiféle offenzív fellépéstől sem idegenkedett. A "rendpárt" támogatói a párt- és állami apparátus fiatalabb, képzettebb rétegeiből kerültek ki, ellentétben a reformkommunistákkal, akik inkább a párthoz (még mindig) közel álló értelmiség egyes véleményformáló csoportjaira támaszkodtak. Az 1985. március 25-28-án tartott XIII. pártkongresszuson úgy látszott, hogy a Kádár-vezette csoport megszilárdítja hatalmát, ugyanekkor azonban tökéletesen megalapozatlan gazdasági programot fogadtak el ("gyorsítás"). A kongresszus után megkezdődött a "rendpárt" és a reformkommunista irányzatok közeledése a lehetséges közös nevező, Kádár János eltávolítása mentén.


A Birodalom válsága

Amikor 1982. november 10-én Leonyid Brezsnyev szovjet pártfőtitkár hosszú évek óta tartó betegség után meghalt, a nyomába lépő Jurij Andropov KGB-elnöktől sokan óvatos, de átgondolt reformokat vártak. Hamarosan kiderült, hogy inkább a "múmiák uralmának" folytonosságáról van szó: Andropov halálos beteg volt (1984 februárjában meg is halt), utóda, Konsztantyin Csernyenko, szintén. 1985. márciusi halálát követően viszont a szovjet gyakorlatban nagyon fiatalnak számító, mindössze 54 éves Mihail Gorbacsov lett a párt vezetője.
Valószínűleg még hosszú ideig tart a vita arról, vajon mi vitte az új szovjet pártfőtitkárt a reformok útjára, volt-e világos elképzelése arról, mit és milyen mértékben kell változtatni, s ha igen, miféle távlatos vízió lebegett a szemei előtt. A kérdésekre a válasz valószínűleg inkább negatív. Gorbacsov egyrészt abból indulhatott ki, hogy a Szovjetunió megmerevedett struktúráival előbb-utóbb leszakad a második világháború óta a Nyugattal folytatott fegyverkezési versenyben. Az egyensúly felborulása azzal a veszéllyel járt, hogy az ország elveszti birodalmi legitimációját. Különös veszélyeket rejtett az 1970-es évek szovjet expanziójára (Afrika, Közép-Amerika, s főként Afganisztán) adott amerikai válasz (NATO-utófegyverkezés, "csillagháborús" tervek), valamint a muzulmán fundamentalizmus (iráni iszlám forradalom, 1979) megjelenése a birodalom déli határain. Emellett Gorbacsov minden bizonnyal idealista (is) volt, s tényleg hitt abban, hogy lehetséges az "igazi szocializmus". Akárhogy is, a megoldást a nemzetközi konfrontáció csökkentésében és a brezsnyevi időszak "pangása" által megbénított gazdaság dinamizálásában látta. A "peresztrojkának" nevezett korrekciós program alapjában a meglévő rend felülről történő reformálását tűzte ki célul.16 A változtatások megindítása nyomán azonban működésbe lépett a "koherencia-paradoxon"; ahogy Kornai János fogalmazott, a szovjet rendszernek "a koherenciában rejlik az ereje, de ebben rejlik a gyengesége is. Egy kis túlzással azt modhatnánk: olyan szorosan összefüggő szövedéket alkot, amelyben ha egy szál elszakad, előbb-utóbb felfeslik az egész."(17)
Gorbacsov változtatási lendülete, ellenfeleivel való leszámolása például olyan mértékű kétséget és bizonytalanságot gerjesztett a politikai-katonai vezetésben, hogy még az 1991 augusztusában ellene kirobbantott puccskísérlet is órák alatt összeomlott. A változtatás egyes funkcionális részelemei önálló életre keltek: a "pangás" bírálatához és a sztálini örökség elítéléséhez elengedhetetlen korlátozott nyilvánosság ("glasznyoszty") mint valami palackból kiszabaduló szellem, totális bírálattá, majd a sajtó szabadságává szélesedett. Ami témánk szempontjából fontos, az gorbacsovi vezetés viszonya a birodalom kelet-európai perifériáihoz. Ezek a rezsimek kivétel nélkül mély, zsigeri ellenszenvvel figyelték a moszkvai reformkurzust, alattvalóik viszont reményt merítettek belőle. A periféria elengedése feltehetően éppoly kevéssé volt része a gorbacsovi tervnek, mint a többi, messzire ható következmény, habár a csapatok ottani állomásoztatása és a pangást konzerváló gazdasági kapcsolatok ellen egyaránt "racionalizáló" érvek szóltak. Egyszerűen "menet közben" alakult úgy, hogy az átalakítás továbbvitelét és az új Szovjetunió-image-t egyaránt veszélyeztette volna a nyílt beavatkozás Kelet-Európában (erre egyébként már 1981-ben, Lengyelország esetében sem volt túl nagy hajlandóság). Amikor 1989 tavaszán Jaruzelski tábornok rendszere tárgyalóasztalhoz ült a betiltott Szolidaritással, amikor Budapesten eltemették az 1956-os szovjet intervenció nyomán kivégzetteket, amikor Magyarország megnyitotta nyugati határait a keletnémet menekülők előtt, rést ütve a berlini falon - Moszkva rendre nem tett érdemi ellenvetést. Budapest, Varsó, Prága, Kelet-Berlin urai pedig döbbenten érzékelték: egyedül maradtak.(18)

Általános válság

1987-88-ra a válságfolyamatok "összeértek", az egyes szervek betegségei mintegy szindrómaként jelentkeztek. Innentől a Kádár-rendszer válsága már a magyarországi rendszerváltás történeteként is értelmezhető, ami viszont nem tartozik ide. Mindössze egyetlen kérdésre szükséges a válság záróakkordjaként kitérni: milyen sajátos körülmények között került sor arra, hogy a felszínen "modellváltásként" indult folyamat a rendszer teljes megváltozásaként zárult le.
A rendpárti frakció - hathatós szovjet segítséggel - az 1988 májusában összeült rendkívüli pártkonferencián elmozdította az MSZMP vezetéséből Kádár Jánost és híveit.19 A párt vezetője az 1987 óta a miniszterelnöki pozíciót elfoglaló Grósz Károly lett, a Politikai Bizottságba bekerült Pozsgay Imre és Nyers Rezső. A változtatás előkészítése céljából már a konferencia előtti évben teret engedtek a sajtóban és a tömegkommunikációban a válságról és a reformokról szóló diskurzusnak. Ez a várakozásokkal ellentétben éppoly kezelhetetlennek bizonyult, mint a Szovjetunióban. Magyarországon "mindenki beszélni kezdett", s az addigi szűk ellenzéki zárványok hirtelen az értelmiség java részét átható társadalmi mozgalommá szélesedtek: egymást követték a viták, egymás után alakultak az új klubok, vitafórumok, szervezetek, köztük nyíltan politikaiak is (Magyar Demokrata Fórum, 1987; Fiatal Demokraták Szövetsége, 1988; Szabad Demokraták Szövetsége, 1988). Az egypárt leginkább reformelkötelezett erői (reformkörök) sem voltak képesek egyetlen koherens program megalkotására, az ellenzék különféle csoportjai viszont már 1987-től sorra alkották meg politikai programjaikat. E programok egymás után jelentek meg a sajtóban. A "közvélemény" ennek nyomán 1988-89 fordulójára szociológiailag nehezen meghatározható, de nyomást gyakorló csoportként, nagyon is valóságos faktora lett a magyar politikának, amelyet a hatalom egyetlen frakciója sem hagyhatott többé figyelmen kívül.
Ez az egyre inkább az ellenzék által befolyásolt politizálódó közvélemény (amelyet talán túlzás tömegmozgalomnak nevezni, habár 1988-89-ben többször megmutatta, hogy képes tömegeket az utcára vinni) bizalmatlanul fogadta az új MSZMP-vezetés "modellváltó" retorikáját, amelynek középpontjában a "szocialista piacgazdaság", a demokratizálás", a "szocialista pluralizmus" felettébb homályos fogalmai álltak. Németh Miklós "válságmenedzselő" kormányának (1988-1990) néhány gyakorlati lépése és politikai engedménye jelezte, mit is ért az új vezetés (amelyben a "rendpárt" egyre inkább defenzívába szorult) "modellváltáson": a Kádár-korszak pragmatizmusát immár tudatosan vállaló technokrata irányítást, amely szociális-szocialista, harmadikutas és diktatórikusan modernizáló államkapitalista célokat elegyít. Mellesleg pedig az MSZMP úgynevezett progresszív erői, esetleg az ellenzék mérsékelt csoportjainak, afféle klienseknek a támogatásával, hatalmon maradnak (partnerül az MDF egyes csoportjai, esetleg az újjáalakuló "történelmi pártok" - a Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt utódjai, esetleg a szociáldemokraták - jöttek számításba). A folyamatok ellenőrzésére az új vezetés továbbra is alkalmazta régi eszköztárának egy részét, például az állambiztonsági szervezetet.(20)


Végkifejlet, avagy a Történelem visszavág

Noha a "modellváltással" kapcsolatban "Tervről" beszélni túlzás, az elképzelés hamvába holt. Nem a Birodalom vágott vissza (mint sokan várták), hanem a Történelem. A kommunikáció szabaddá vált fórumain ugyanis 1987-től a jelen és a jövő problémái mellett (sőt helyett) egyre több szó esett a múltról. A válságszindróma napvilágra hozta a Kádár-rendszer születési hibáit: előbb a soha meg nem tagadott kontinuitást a Rákosi-rendszerrel, majd az 1956-os forradalom vérbefojtását. Az 1956 óta érvényesülő "össznemzeti elfojtást" (Mérei Ferenc kifejezése) 1987-től valamiféle kollektív "visszaemlékezés" váltotta fel. E nagy "oral history" nemigen mutatott fel mást, mint repressziós hullámokat, börtönt, kivégzéseket és más bűnöket. 1988 tavaszán még illegálisan alakult meg a Történelmi Igazságtétel Bizottsága, amely 1956 és áldozatai rehabilitálását sürgette. 1988. június 16-án a rendőrség még brutálisan szétgumibotozta a kivégzés 30. évfordulóján tüntetőket. Fél évvel múlva az MSZMP félszeg elhatárolódási kísérlete ugyan "népfelkelésnek" nyilvánította 1956-ot (Pozsgay Imre híres rádiónyilatkozata, 1989. január 28.), de új legitimáció helyett csupán a meglévő maradványait porlasztotta. 1989. június 16-án újratemették Nagy Imrét és 1956-os mártírtársait. Az esemény bizonyos tekintetben, és rövid távon egyenlő volt a Kádár-korszak temetésével - az MSZMP évekre kiheverhetetlen morális csapást kapott.21 A következményeket Kis János így fogalmazta meg: "Senki sem mondhatta többé másnak vagy önmagának: ezek csalók, becstelenek, hazugok és gyilkosok, de mégis támogatom őket, hiszen uralmuk alatt viszonylagos jómódban éltem."22
A nagy temetés előtt három nappal az MSZMP tárgyalóasztalhoz ült a kerekasztalba tömörült ellenzéki pártokkal.23 Rendszerének erkölcsi halála után három héttel meghalt Kádár János. A Kádár-rendszer válsága véget ért, megkezdődött (vagy folytatódott) a politikai átmenet folyamata, a maga kríziseivel, buktatóival, különleges jelenségeivel - köztük paradox módon a sokirányú válság emlékétől mindinkább "megtisztuló" Kádár-korszak iránti nosztalgiával.

In. Rainer M. János: Ötvenhat után, 1956-os Intézet, Budapest, 2003, 173-186. o.


JEGYZETEK
(1) Legrészletesebb Tőkés (1998). Lásd még Bozóki (szerk.) (2000), Lengyel (1989, 1996), utóbbiból különösen 5-125. o.
(2) Lásd Gyáni (2003)
(3) A "surrogate legitimacy" kifejezést Kis János használta egy angol nyelvű tanulmányában, Kis (1995). Hankiss Elemér ugyanezt a jelenséget "eredménylegitimációként" írta le, Hankiss (1986) 66-67. o.
(4) Kornai (1996)
(5) Pető - Szakács (1985), Berend T. (1988), Ferber - Rejtő (1988).
(6) Földes (1995)
(7) Erről már a hetvenes évek végén viszonylag nyíltan szólt a reformközgazdaságtani irodalom. Lásd például Bauer (1982), valamint Bauer Tamás bevezető előadását a gazdaság állapotáról szóló vitához 1985-ben a monori ellenzéki találkozón, Bauer (1985).
(8) Lengyel László kifejezése, Lengyel (1996) 27. o. Lengyel a magyar káderek beszélte nyelvet jellemezve használta e kifejezést, de véleményem szerint ennél tágabb körben megfigyelhető jelenségről volt szó.
(9) Csizmadia (1995)
(10) A népi mozgalom előzményeiről lásd Borbándi (1989b, 2000).
(11) Az eredetileg gépiratos, majd sokszorosított szamizdatban megjelent kötetet Donáth Ferenc irányításával egy bizottság szerkesztette (Bence György, Csoóri Sándor, Göncz Árpád, Halda Alíz, Kenedi János, Kis János, Réz Pál, Szűcs Jenő, Tordai Zádor, Tornai József). Új kiadása: Bibó-emlékkönyv (1991)
(12) A monori találkozó (1985) 1-2. köt.
(13) Kádár kései szakaszáról és "puha" repressziós fordulatáról lásd Huszár (2003) 275-331. o.
(14) Németh Gy. (2002).
(15) Révész S. (1997). Lásd még a kötettel kapcsolatos recenziókat, így elsősorban Nádas (1997), Kovács A. (1997).
(16) A 80-as évek második felének magyar-szovjet kapcsolatairól lásd Baráth - Rainer (szerk.) (2000) ill. az "Egy kapcsolat vége. Gorbacsov és a magyar vezetők 1985-1989" című írást e kötetben.
(17) Kornai (1993) 403. o.
(18) Garton Ash (1993). A rendszerváltás nemzetközi kontextusát tekinti át Békés (2000).
(19) Kalmár (2000), Ripp (2000), Bodzabán István - Szalay (szerk.) (1994).
(20) Kenedi (1996) 2. köt., Révész B. (2000).
(21) Erről lásd "A rendszerváltás és ötvenhat" című írást e kötetben.
(22) Kis (1995) 45. o.
(23) Az Ellenzéki Kerekasztal és a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokról lásd Bozóki (főszerk.) (1999) és Bozóki  (2000).
9


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2008. március 11. kedd

Keresés a honlapon