Milyen követeléseket intézett a Baloldali Blokk a Kisgazdapárthoz?

Pénteken délben 12 órakor átnyújtották Nagy Ferenc miniszterelnöknek a Baloldali Blokk követeléseit tartalmazó memorandumot. A memorandum, amelyet a Független Kisgazdapárt vezetőségének címeztek, a következőket tartalmazza: A Baloldali Blokk pártjai a koalíció válságának megoldására, a politikai feszültség levezetésére és a kormányzat zavartalan építőmunkájának biztosítására a következőket tartják elengedhetetlenül szükségesnek:

1. A MUNKÁSSÁG ÉS A DOLGOZÓ PARASZTSÁG MEGSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN:
Az ipari árak leszállítását 25%-kal, a kartellek áruzsorájának letörésére minden magánérdeket szolgáló kartellalakulat feloszlatását.
Az üzemi bizottságok jogkörének kiterjesztését, illetőleg az üzemi alkotmány törvénybe iktatását.
A szakszervezet jogainak törvénybe iktatását. Munkásközvetítés kollektív szerződések kötése jogával csak a Szakszervezeti Tanácshoz tartozó szakszervezetek legyenek felruházva.
A paraszt- és munkásszövetkezetek, valamint a kisbirtokosok és kisiparosok hitelellátásnak biztosítását, legalább olyan mértékben, mint a nagyiparét.
A szövetkezeti törvényre a sürgősség kimondását és elfogadását a nemzetgyűlésen.
A parasztság olcsóbb ellátásnak biztosítására műtrágyával, oltóanyaggal, védekező szerekkel, mezőgazdasági gépekkel és szerszámokkal: a vegyészeti ipar és a mezőgazdasági gépipar nagyüzemeinek államosítását.
A malomuzsora letörésére a nagymalmok államosítását, a kismalmok községi ellenőrzését.
A földalapba befolyó összegeknek elsősorban nem a régi birtokosok kártalanítására, hanem az újgazdák megsegítésére fordítását.
Az öt holdon aluli gazdák ideiglenes mentesítését a földadó alól.
A dolgozó parasztság érdekeinek védelmére demokratikus mezőgazdasági érdekképviselet.

2. A BANKOK ÁLLAMI ELLENŐRZÉSÉT, mégpedig az ügyvitel folyamatos ellenőrzése, a bankok igazgatóságaiba kiküldött állami megbízottak útján.

3. A KÖZIGAZGATÁS DEMOKRATIKUS REFORMJÁT, a községi önkormányzat kiépítését, a hatáskörének kiterjesztését, valamint a demokratikus központi igazgatás megerősítését.
A közigazgatási állások betöltésénél a közigazgatási tanfolyamok elvégzését egyenértékűnek kell tekinteni a törvényes képesítéssel. A parasztság képviselőinek fokozottabb bevonása érdekében a közigazgatásba, országszerte közigazgatási tanfolyamok megszervezése. A köztisztviselői kar demokratizálása, eddigi eredményeinek biztosítása.
A választójog reformja, a demokrácia érdekének megfelelően, a reakciós és fasiszta elemek ideiglenes kizárása a választójogból.

4. A TANKÖNYVEK KIADÁSÁNAK ÁLLAMI MONOPÓLIUMÁT, kötelező használatát az összes iskolákban.

5. KÖZÖS HARCOT A BALOLDALI BLOKKAL A REAKCIÓ ELLEN. Tiltsa meg a Kisgazdapárt politikai bizottsága, hogy a Kisgazdapárt vezető funkcionáriusai és képviselői a sajtóban vagy népgyűléseken a demokrácia és annak intézményei ellen izgassanak, nyíltan vagy burkoltan baráti hatalmak ellen lépjenek fel és jobboldali ellenzékkel fogjanak össze. Azokat a képviselőket, akik sértették vagy sértik a koalíciós fegyelmet, a demokráciát és intézményeit rágalmazzák, ártanak a magyar demokratikus külpolitika érdekeinek, el kell távolítani a nemzetgyűlésből.
Csak ezen az úton, a reakciós jobboldal elleni közös harcban lehet megoldani a koalíció válságát, összefogni a demokrácia minden egészséges építőerejét és megteremteni az állandó, egységes, munkaképes, demokratikus kormányzat új alapjait.
A Baloldali Blokk felhívja a Kisgazdapártnak mindazokat a demokratáit, akinek a magyar demokrácia megszilárdulása, a magyar nép boldogulása, a demokrácia reakciós ellenségeinek szétzúzása, hazánk felemelkedése velünk közös gondja, hogy azzal a hazafias felelősségérzettel foglaljanak állást fenti kívánságainkhoz, amelyek kidolgozásánál bennünket vezérelt.

A Független Kisgazdapárt t. Vezetőségét felkérjük, hogy kívánságainkat sürgősen megtárgyalni és állásfoglalásáról bennünket minél előbb értesíteni szíveskedjék.

A Baloldali Blokk

Végrehajtó bizottsága

*

A Baloldali Blokk követelései a minimumát jelentik mindannak, ami a demokratikus koalícióban való kormányzást egyáltalán lehetővé teszi. Meg kell állapítanunk, hogy a memorandum pontjai közt számos olyan szerepel, amely a Szociáldemokrata Párt régi követelése, amelyért éppen a Népszava harcolt a múltban és harcol a jelenben is, és amelyet Szakasits Árpád elvtárs szegedi beszédében el is mondott. Az ipari árak leszállítását a szegedi besz édben követeltük, a szövetkezeti törvény sürgős letárgyalását ugyancsak ott.

Az öt holdon aluli gazdák ideiglenes mentesítését a földadó alól Szakasits elvtárs jelentette be tomboló helyeslés közepette és ugyancsak ekkor követelte a bankok állami ellenőrzését. A reakció elleni küzdelem fokozását ugyancsak mi hangsúlyoztuk az elmúlt hetekben a legélesebben, Bán Antal elvtárs és Szakasits Árpád elvtárs egymást követő beszédein kívül a Népszava szeptember 22-i emlékezetes száma „Nem megyünk Weimar felé” vezércikkével és a benne levő többi cikkel együtt ennek a harcnak megindítása jegyében állítódott össze. Reméljük, hogy miután a Baloldali Blokk pártunk álláspontját magáévá tette, a Kisgazdapárt demokratikus elemei sem húzódoznak tovább e követelések megvalósításától.

(Közli: Népszava, 1946. október 19., 1. o.)
Vélemények, javaslatok

Az oldal létrehozásának dátuma: 2001. január 16. kedd
Utolsó módosítás: 2001. május 2. csütörtök
Copyright © 2000 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Elejére