Grősz József – Mindszenty politikai irányvonalának továbbfolytatója

(Részlet)

 

Az ítélet rövid szóbeli indokolása a következő:

A megyei bíróság vádlottaknak a nyilvános tárgyaláson tett nyilatkozatai, továbbá a tárgyaláson kihallgatott tanúk, a fegyverszakértő szakvéleménye, az iratokhoz csatolt okiratok és bűnjelek alapján a következő – ezúttal a szóbeli indokolásban csupán röviden és lényegében, az írásba foglalandó ítéletben részletesen is kifejtendő – tényállást fogadta el valónak és vette ítélkezése alapjául.

Mindszenty József még 1948. évben megbízta dr. Bozsik Pál másodrendű vádlottat, bizalmas politikai tanácsadóját, hogy a demokratikus államrend megdöntésére szervezkedést építsen ki és annak gyakorlati programját dolgozza ki. Ezt követően Mindszenty – miután letartóztatásától tartott – 1948. nov. 3-án a budai, Úri utcai prímási palotában, majd 1948. december 1-jén Esztergomban megbízta Grősz József elsőrendű vádlottat, hogy őrizetbe vétele esetén vegye át az általa irányított szervezkedés vezetését.

Ez utóbbi megbeszélés alkalmával kifejtette Mindszenty, hogy Grősz Józsefben látja politikai irányvonala töretlen továbbfolytatásának biztosítékát.

Mindszenty őrizetbe vétele után Grősz József Mindszenty népellenes politikáját továbbvitte.

Dr. Bozsik Pál a Mindszentytől kapott megbízás alapján megkezdte a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kiépítését és gyakorlati programjának kidolgozását. Beszervezte dr. Farkas Endre harmadrendű vádlottat, akivel együtt kidolgozta szervezkedésük elméleti alapját, az úgynevezett “jogfolytonossági elv” -et, mely szerint Mindszenty akadályoztatása miatt a király távollétében Grősz József kalocsai érsek, mint homo regius az ideiglenes államfő.

A szervezkedés szoros kapcsolatot létesített az Egyesült Államok budapesti követségével.

A szervezkedés tényleges vezetését Grősz József 1949. augusztusában vette kezébe, amikor régi barátja és iskolatársa, dr. Farkas Endre vádlott felkereste őt, részletesen beszámolt a szervezkedés előrehaladásáról, az USA-követséggel létesített kapcsolatokról, s felhívta, hogy vállalja el az ideiglenes államfői tisztet és a szervezkedés legfelsőbb irányítását.

Grősz József közölte vele, hogy a szervezkedésről már közvetlenül Mindszentytől értesült, és vezetését elvállalta.

Ez időtől Farkas Grősz Józsefet sűrűn felkereste, s a szervezkedés konkrét kérdéseiről neki rendszeresen jelentéseket tett.

Grősz az USA-követség utasítására nyilatkozatokat írt alá.

1950. tavaszán az USA-követség “virágnyelven” írt nyilatkozatot kért Grősztől, mely szerint ő tényleg részt vesz a királypárti szervezkedésben. Grősz az előre megállapított szövegű nyilatkozatot megadta, s Farkas azt a követséghez továbbította.

1950. július elején az USA-követség Grősz Józseftől újabb írásbeli nyilatkozatot kért. Grősz az USA-követségen legépelt nyilatkozat két példányát aláírta.

A nyilatkozatban elvállalta az államfői tisztség betöltését és átmeneti kormány kinevezését. Egyben kötelezettséget vállalt, hogy Magyarország a rendszerváltozás után csatlakozni fog a nyugati államok szövetségéhez.

1950 nyarán az amerikaiak a szervezkedés részére egyre több utasítást adtak. Az államfői nyilatkozat átvétele után kormány kinevezését kívánták. Dr. Bozsik és dr. Farkas össze is állították az összeesküvés kormányát, amelyet Grősz József jóváhagyott.

További amerikai utasításra megkezdték a kormány mellé az úgynevezett tanácskozó testület szervezését, az államapparátus kulcsállásainak betöltésére alkalmas személyek kiválogatását és régi fasiszta katonatisztekből, csendőrökből karhatalom szervezését.

1950 nyarán a szervezkedés már jelentős fegyveres terrorcsoportokkal is rendelkezett, amelyek szervezését dr. Hévey László irányította.

A fegyveres csoportokat volt csendőrökből, horthysta katona- és rendőrtisztekből, ostenburgista különítményekből, volt legitimista egyesületek és bajtársi szövetségek tagjaiból és egyéb népellenes elemekből szervezték. A fegyveres akciók konkrét előkészítését és vezetését az ostenburgisták vezetője, Mészáros Iván csendőrezredes vállalta. A rendelkezésükre álló több mint 50 lőfegyverrel és 100 csomag lőszerrel előbb fegyverraktárak megrohanását, majd középületek, minisztériumok, a rádió, posta stb. megtámadását tervezték. A terrorcsoportok szervezéséről Farkas Grősz Józsefnek rendszeresen jelentést tett.

A szervezkedés az előbbi fegyveres csoportokon kívül más föld alatt szervezkedő csoportokkal is felvette a kapcsolatot, így az Endrédy Vendel által irányított Papp Ervin-féle demokráciaellenes szervezkedéssel, valamint a BSZKRT-nál szervezkedő Romvári és a MÁV-nál romboló tevékenységet folytató Balázsi illegális csoportjával.

1950 októberében elhatározták, hogy Héveyt kiküldik Franciaországba, hogy ott Habsburg Ottóval személyes kapcsolatot létesítsen.

(...)

(Közli: Szabad Nép, 1951. június 29., 3. o.)


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.

Utolsó módosítás: 2000. november 27. hétfő
Copyright © 2000 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Elejére