XXI. TÖRVÉNYCIKK
a Moszkvában, 1948. évi február hó 18. napján aláírt magyar–szovjet barátsági, együttműködési
és kölcsönös segélynyújtási szerződés becikkelyezéséről
.
(A megerősítő okiratok Budapesten 1948. évi április hó 21. napján cseréltettek ki.)

Megjelent az Országos Törvénytár 1948. évi május hó 7-én kiadott 1. számában.

1. §. A Magyar Köztársaság és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége között Moszkvában, 1948. évi február hó 18. napján aláírt barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződés az ország törvényei közé iktattatik.

2. §. Az 1. §-ban említett szerződés eredeti magyar és eredeti orosz szövege a következő:

(Az orosz szöveget nem közöljük.)

BARÁTSÁGI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS KÖLCSÖNÖS SEGÉLYNYÚJTÁSI SZERZŐDÉS
a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
és a
SZOCIALISTA SZOVJET KÖZTÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE
között.

A Magyar Köztársaság Elnöke és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége a Magyarország és a Szovjetunió közötti baráti viszony továbbfejlesztésének céljától vezérelve, abban a meggyőződésben, hogy Magyarország és a Szovjetunió népei között a jószomszédi viszony, az együttműködés és a barátság megerősítése megfelel e népek létérdekeinek és a legalkalmasabb módon fogja előmozdítani mindkét állam gazdasági fejlődését, kifejezésre juttatva az együttműködésre irányuló megingathatatlan törekvésüket, az általános béke és biztonság megszilárdítása érdekében, az Egyesült Nemzetek Szervezete céljainak és alapelveinek megfelelően, elhatározták, hogy ebből a célból a jelen szerződést megkötik és hogy meghatalmazottaikként kijelölik:

A Magyar Köztársaság elnöke:
Dinnyés Lajost, a Magyar Köztársaság miniszterelnökét,

a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége:
Molotov Vjacseszlav Mihajlovicsot, a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége minisztertanácsának helyettes elnökét és külügyminisztert, akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk.A Magas Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy együttesen igénybe vesznek minden rendelkezésükre álló eszközt arra, hogy kiküszöböljék bárminő, Németország, vagy bármely más, vele közvetlen vagy akármilyen egyéb formában szövetkezett állam részéről megismétlődő támadás veszélyét.
A Magas Szerződő Felek megerősítik abbeli szándékukat, hogy legőszintébben részt vesznek a népek békéjének és biztonságának fenntartására irányuló minden nemzetközi akcióban és teljes mértékben közreműködnek e magasztos feladatok teljesítésében.

2. cikk.Abban az esetben, ha a Magas Szerződő felek egyike háborúba sodródnék a támadó politikájuk felújítását megkísérlő Németországgal, vagy olyan állammal, mely Németországgal együttesen Európában támadó cselekményekben vett részt, vagy bármely más állammal, amely közvetlenül, vagy bárminő más formában támadó politika céljára Németországgal szövetkeznék, a másik Magas Szerződő Fél minden rendelkezésére álló eszközzel haladéktalanul katonai és egyéb segítséget nyújt a háborúba sodort Szerződő Félnek.
Jelen szerződés megvalósítása összhangban lesz az Egyesült Nemzetek Szervezete alapokmányának elveivel.

3. cikk.A Magas Szerződő Felek mindegyike kötelezi magát, hogy nem köt semmiféle szövetséget és nem vesz részt semmiféle szövetkezésben, valamint olyan akcióban, vagy intézkedésekben, melyek a másik Magas Szerződő Fél ellen irányulnak.

4. cikk.A Magas Szerződő felek tanácskozni fognak egymással minden fontos, mindkét ország érdekeit érintő, nemzetközi kérdésben.

5. cikk.A Magas Szerződő Felek megerősítik elhatározásukat, amely szerint a barátság és az együttműködés szellemében fognak eljárni Magyarország és a Szovjetunió közötti gazdasági és kulturális kapcsolatok további fejlesztése és megszilárdítása érdekében; kölcsönösen tiszteletben tartván függetlenségüknek, állami szuverenitásuknak és a másik állam belső ügyeibe való be nem avatkozásnak az elvét.

6. cikk.Ez a szerződés életbelépésének napjától számított húsz évig marad érvényben. Ha a Magas Szerződő Felek valamelyike ezen időszak lejárta előtt egy évvel nem nyilvánítja ki a szerződés felmondására irányuló kívánságát, az érvényben marad a következő öt évre és azután is mindaddig, míg a Magas Szerződő Felek egyike egy évvel a folyó ötéves időszak letelte előtt írásban előre nem közli, hogy a szerződést meg akarja szüntetni.
Jelen szerződést a lehető legrövidebb időn belül meg kell erősíteni, és az a megerősítő okiratok Budapesten, mielőbb eszközlendő kicserélésének napján lép életbe.
Fentiek hiteléül a meghatalmazottak a jelen szerződést aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Kelt Moszkvában, 1948. évi február hó 18. napján, két-két magyar és orosz nyelvű példányban azzal, hogy mindkét szöveg egyformán hiteles.

A magyar Köztársaság Elnökének meghatalmazásából:

Dinnyés s. k.

A Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége Legfelsőbb Tanács Elnökségének meghatalmazásából:

V. Molotov s. k.

3. §. A jelen törvény kihirdetése napján lép életbe, azonban az 1. §-ban említett szerződés életbelépésétől kezdődő hatállyal. Végrehajtásáról a magyar kormány gondoskodik.


Vélemények, javaslatok

Az oldal létrehozásának dátuma: 2001. január 16. kedd
Utolsó módosítás: 2001. március 30. péntek
Copyright © 2000 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Elejére