1948. évi XXV. törvény a 100 főnél több dolgozót alkalmazó üzemek államosításáról

(Részletek)

Budapest, 1948. május 11.

 

1. §. A jelen törvény hatálya kiterjed:

 

a) minden olyan magántulajdonban álló ipari, közlekedési, bánya és kohóvállalatra, továbbá közhasználatú villamos műre, amelynél a bármilyen munkakörben alkalmazott munkavállalók összlétszáma az 1946. évi augusztus hó 1. napjától a jelen törvény hatálybalépéséig eltelt időben bármikor elérte a száz főt;

b) minden olyan magántulajdonban álló vállalatra, mely az a) pont alá tartozó vállalattal gazdasági egységet alkot, ideértve az a) pont alá tartozó vállalat által bérelt, haszonbérelt vagy használt vállalatot vagy üzemet is;

c) azokra a vállalatokra, amelyek gazdasági egységet alkotnak és munkavállalóik együttes létszáma az a) pontban említett időben elérte a száz főt;

d) valamennyi áramelosztó vállalatra;

e) a jelen törvény mellékletében cég szerint felsorolt ipari vállalatokra.

 

2. §. (1) A jelen törvény hatálya alá tartozó vállalatok – a 11. §-ban foglalt korlátozással – állami tulajdonba vétetnek. Az állam a jelen törvény hatálya alá tartozó vállalatok tulajdonjogát az 1948. évi március hó 26. napjára visszaható hatállyal szerzi meg. [ ...]

11. §. (1) A jelen törvény alapján történő állami tulajdonbavétel nem terjed ki külföldi állampolgárok és külföldön székhellyel bíró jogi személyek tulajdonára (részvényeire, érdekeltségére), feltéve, hogy a tulajdonszerzés az annak időpontjában hatályos magyar jogszabályoknak megfelelt. [ ]

14. §. (1) A jelen törvény alapján való állami tulajdonbavétel kártalanítás ellenében történik. A kártalanításról külön törvény rendelkezik. [ …]

 

Magyar Történeti Szöveggyűjtemény 1914–1999. I. Szerk.: Romsics Ignác. Budapest, 2000, Osiris kiadó, 500. o.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.

Utolsó módosítás: 2001. szeptember 4. kedd
Copyright © 2000 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Elejére