KISLEXIKON


1945. évi választások: 1945 novemberében Magyaro.-on demokratikus, többpárti (® többpártrendszer), szabad választásokat rendeztek, amelyeket a nyugati hatalmak is elismertek. Az ~ azon ® FKgP győzött és tett szert a szavazatok abszolút többségére 57,03%-kal. Második lett az ® SZDP 17,41, harmadik az ® MKP 16,95 és negyedik az ® NPP 6,87%-kal. Az előzetes megállapodások szerint koalíciós kormány alakult a fentebb felsorolt négy párt részvételével, amelyben a kulcstárcákat – pl. a belügyminiszterit – a kommunisták szerezték meg.

“A demokratikus államrend és a köztársaság büntetőjogi védelméről”: 1946. március 12-én a nemzetgyűlés elfogadta az 1946. évi II. tc.-et ~ . A törvény igen széles hatókörű és rendkívül szigorú volt a bűncselekménynek, ill. vétségnek minősített esetekben. Maximális szigorral büntette a köztársaság-ellenes szervezkedést és propagandát. Nemcsak az elkövetőket sújtotta, hanem azokat is, akik tudtak róla, és nem jelentették időben. A törvény mintegy jogalapot teremtett az ® MKP ® szalámitaktikájához, hathatós eszközt biztosított minden a kommunista hatalommal szembeni polgári demokratikus próbálkozás ellenében. A törvényt minden koncepciós perben alkalmazták.

A Magyar Népköztársaság alkotmánya: az alkotmány az állam alaptörvénye, amely meghatározza az állampolgárok alapvető jogait, kötelességeit, az államszervezet felépítését és működési rendjét, a hatalmi viszonyok és a hatalmi ágak (törvényhozói, végrehajtói, bírói) megoszlását, működését. Az 1936. évi szovjet alkotmány mintájára készült ~ az ún. „ szocialista alkotmány” , 1949. augusztus 20-án lépett életbe (XX/1949. tc.). Rögzítette, hogy Magyaro. ® államformája népköztársaság, „ minden hatalom a dolgozó népé” , amely egyetlen “marxista-leninista” pártban, az ® MDP-ben testesült meg. Rendelkezett az® Elnöki Tanács felállításáról – az addigi köztársasági elnök helyett –, amely törvényerejű rendeletet is alkothatott, korlátozva ezzel az országgyűlés törvényalkotói jogát. Többször hajtottak rajta végre módosítást (1972, 1989, 1990).

adminisztratív módszerek: a hatósági kényszereszközök eufemintikus megnevezése. ~ ről, intézkedésről beszéltek, pl. amikor büntetojogilag jártak el a munkából későkkel vagy a selejtet termelőkkel szemben, vidéken pedig a beadási- és egyéb (® begyűjtés) kötelezettségeket nem vagy nem időre teljesítőkkel szemben.

agitátor: politikai pártok, csoportosulások ideológiájának, politikai céljainak, jelszavainak terjesztője a tömegek körében. Az ~ szándéka az, hogy pártjának minél szélesebb tömegbázist biztosítson, annak népszerűsítse eszméit, érthetővé, vonzóvá tegye politikai programját. Sikerének feltétele a célzott társadalmi réteg sajátosságainak, helyi viszonyainak jó ismerete, a megfelelő hang kialakítása. Az ~ eszközei lehetnek csoportos vagy egyéni beszélgetések, gyűlések, kiadványok, újságcikkek, plakátok, filmek, rádió- és TV-műsorok stb. Mivel a szocializmusban az ~ az állampárti ideológia terjesztője volt, a szó hamar pejoratív jelentésűvé vált.

Akadémia utcai pártközpont: az Akadémia utca 17-es számú házban működtek az ® MDP központi vezető szervei, lényegében innen irányították az országot.

államforma: az állam módszereit, szervezetét, irányítási rendszerét meghatározó intézmények jellemzésére használatos kategória, amely alapján osztályozzák az államokat. Az államhatalom gyakorlásának módja nagyon különböző lehet az azonos elnevezésű ~ kban: egy abszolutisztikus királyságban vagy egy alkotmányos királyságban, egy polgári demokratikus köztársaságban vagy egy diktatórikusan irányított szocialista köztársaságban.

Állami Egyházügyi Hivatal: 1951 májusában (I/1951. tc.) létrehozott országos hatáskörű szerv, amelynek célja a magyaro.-i egyházak önállóságának minél teljesebb korlátozása, az egyház és a szocialista állam közötti (kényszer)megállapodás (1950. VIII. 30.) betartásának ellenőrzése volt. Hivatalosan a Minisztertanács felügyelete alatt áll, de kapcsolatban volt az ® MKP KB agit-prop. osztályával, ill. a BM Titkosszolgálatának III/III-1. sz., Vallási Osztályával. Az ~ az egyházi hivatalokba ® békepapokat ültetett, az egyházmegyei hivatalokhoz megbízottakat, ún. bajszos püspököket küldött. Az ~ döntött minden az egyházakat és az államot egyaránt érintő ügyben: pénzügyi támogatásról, kinevezésekről, áthelyezésekről, előkészítette az egyházi vonatkozású jogalkotást, felügyelte az egyházi intézményeket, tárgyalt a Vatikánnal stb. 1989-ig változatlanul működött. A rendszerváltás alatt fokozatosan átalakult, és visszaszorult. Véglegesen 1990-ben szűnt meg, amikor utolsó utódszervét, a Minisztertanács Egyházpolitikai Titkárságát is felszámolták.

Állami Ellenőrző Központ: 1948. július 2-án állították fel (7660/1948. Kr.) az ~ ot elsősorban az állami vállalatok felügyeletére. Az 1952. évi II. tc. újraszabályozta a központi ellenőrzést: átszervezte az ~ ot. Az ~ -ot a Minisztertanács felügyelete alá vonták. Feladata lett az állami tulajdon fokozottabb védelmének elősegítése, a népgazdasági tervek minél takarékosabb végrehajtására való ösztönzés, a túlburjánzó bürokrácia visszaszorítása, az egyéni felelősség elvének alkalmazása, az állami szervek, vállalatok, intézmények gazdálkodásának
ellenőrzése. Kiemelt fontosságú beruházásokhoz állandó helyszíni ellenőrt rendelhetett ki. 1955-ben megszüntették (27/1955. sz. tvr.). Jogutódja 1956. december 31-ig önálló minisztériumként működött (Állami Ellenőrzési Minisztérium), majd megszűnt.

államosítás: a magántulajdonban lévő vagyontárgyak, termelőeszközök (bányák, gyárak, bankok, természeti kincsek, földek stb.) állami tulajdonba vétele kártalanítással vagy anélkül. ~ történhet magántulajdonon alapuló társadalmakban is, de megfelelő kártalanítás ellenében, és ez az ország alapvető politikai berendezkedését nem változtatja meg. Kelet-Közép-Európában a szovjet típusú szocialista hatalomátvétel első lépése volt az ~ . Magyaro.-on 1945 után fokozatosan valósult meg a tulajdonforma átalakítása: 1945–1947-ben állami tulajdonba kerültek a bányák, nagybankok és a legjelentősebb ipari üzemek, 1948-ban a 100 dolgozónál többet foglalkoztató, 1949-ben a 10 dolgozónál többet foglalkoztató gyárak és üzemek, 1952-ben pedig az ~ lezárásaként a bérházak.

Államvédelmi Hatóság (ÁVH): a politikai rendőrség Magyaro.-on 1948–1956 között. 1948. szeptember 10-én a belügyminiszter kiszélesítette az állambiztonsági szervezet jogkörét (megkapta a határőrizet, a folyami-légi közlekedés, a külföldiek ellenőrzésének jogköre mellé az útlevelek kiadásának, a rendőrhatósági kitiltás, internálás és felügyelet jogát), és a Belügyminisztérium ~ néven közvetlenül miniszteri felügyelet alá helyezte. Ténylegesen az ® MDP Politikai Bizottsága, személyesen Rákosi Mátyás gyakorolta felette az ellenőrzést. 1949. december 28-án egy minisztertanácsi rendelet hozzácsatolta a Honvéd Határőrséget a feladatkörével együtt a minisztertanácsi felügyelet alatt működő főhatóság pedig a továbbiakban is ~ néven működött. A szervezet hadiüzemeket működtetett, internálótáborokat (® internálás) tartott fenn, egységei karhatalmi és őrfeladatokat láttak el. Besúgói hálózatot épített ki az országban, nyílt nyomozásokat kezdeményezett, meghatározó szerepet játszott a koncepciós perek előkészítésében és lefolytatásában. 1953. július 21-én, Nagy Imre első miniszterelnöksége idején különállását megszüntették, és betagozódott az egységesülő Belügyminisztériumba. Az ~ feloszlatását 1956. október 28-án Nagy Imre rádióbeszédben jelentette be. A forradalom leverése után egy ideig a karhatalom, majd a kádári konszolidáció idején a rendőrség állambiztonsági osztályai vették át feladatait.

Államvédelmi Osztály (ÁVO): a politikai rendőrség elnevezése Magyaro.-on 1946–1948 között. Szervezetileg az ® Ideiglenes Nemzetgyűlés döntése alapján megalakult Magyar Államrendőrség Budapesti Politikai Rendészeti Osztálya és az abba beolvadó Vidéki Főkapitányság Politikai Rendészeti Osztálya 1946. október 6-án bekövetkezett egyesülése után jött létre Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya elnevezéssel, Péter Gábor vezetésével. Az ~ feladata a demokratikus államrend és a köztársaság védelméről szóló törvény alapján a háborús és népellenes bűncselekmények felderítése mellett az egyesületek megfigyelése, a politikai gyűlések ellenőrzése, a politikai adatszerzés és tárolás, továbbbá az internálás elrendelésére vonatkozó javaslattétel volt. Az ~ -t ® MKP javaslata alapján az ~ közvetlenül a – kommunista – belügyminiszter fennhatósága alá helyezték, és a rendőrségtől független államrendészeti osztályok létrehozása a kommunista pártérdekeknek megfelelően történt meg. Az ~ kibővített hatáskörét 1948 szeptemberében az ® ÁVH vette át.

Amerika Hangja (Voice of America): az USA külügyminisztériuma irányítása alatt álló rádióadó. Működését 1942 februárjában kezdte meg német nyelven. 1945 után magyar nyelvű adásában híreket, tudósításokat, hírmagyarázatokat és szórakoztató műsorokat sugárzott. Tárgyilagos hangvételével elsősorban a kommunista országokban élők tájékoztatásában játszott szerepet.

Antifasiszta Koalíció: a II. világháború idején, 1941–1945 között a fasiszta tömb ellen harcoló országok katonai-politikai jellegű szövetségének elnevezése. Az ~ célja a világháborút kirobbantó országok feletti győzelem volt. Azután jött létre, hogy Németo. 1941. június 22-én megtámadta a Szovjetuniót. Legjelentősebb résztvevői: az USA, Anglia, Szovjetunió és Kína. 1942. január 1-jén Washingtonban a négy állam közös nyilatkozatot adott ki háborús céljairól: harcukat az Atlanti Charta elveinek jegyében, minden erőforrásukat mozgósítva vívják, különbékéről nem tárgyalnak a szemben állókkal. Nyilatkozatukat Egyesült Nemzetek (® ENSZ) néven írták alá. Rövidesen még 22 állam csatlakozott a szövetséghez.

atomtitok: a ® hidegháború óta az atomnagyhatalmak (USA, Szovjetunió) politikai szótárában használt fogalom. Azokat a technológiai-műszaki eljárásokat értik alatta, amelyet egyik szemben álló fél sem kívánt megosztani a másikkal.

Baloldali Blokk: az ® MKP javaslatára létrehozott politikai szövetség Magyaro.-on. Az ® SZDP-t, az ® NPP-t és a ® Szakszervezeti Tanácsot is magába foglaló ~ 1946. március 5-én alakult meg, és a ® Magyar Nemzeti Függetlenségi Front egyezményeit megsértve az ® FKgP jobboldalának, majd az egész párt kiszorítására törekedett a hatalomból minden törvényes és törvénytelen eszközzel. A ~ fő követelései közé az államosítás folytatása (a bankok és a három legnagyobb iparvállalat nacionalizálásán túlmenően), a földreform megvédése, a közigazgatás és az  FKgP megtisztítása tartozott. A ~ tagjai 1947. július 30-án közös választási nyilatkozatot írtak alá. Az 1947. augusztus 31-én tartott választások után a ~ hivatalosan is feloszlott.

begyűjtés: a mezőgazdasági termények és termékek kötelező beszolgáltatása az államnak. A hosszan tartó kivételes helyzet (pl. háború) vagy a diktatórikus rendszerek hibás gazdaságpolitikájának gyakori kísérőjelensége. Magyaro.-on a II. világháború alatt is volt ~ i és vetéskényszer, de ez a termények szűk körére vonatkozott, és nem jelentette az egész termékfelesleg elvételét. A kommunista hatalom újra bevezette a ~ t, és 1948-tól 1956 decemberéig ez volt az állami terményalap összegyűjtésének legfőbb módszere. A beszolgáltatott terményekért jelképes, az önköltséget sem fedező árat fizettek, ezzel a mezőgazdaságban keletkező jövedelem nagy részét elvonták, és a nehézipar fejlesztésére fordították. A ~ módszere nem volt tekintettel az évi terméseredményre, a ~ t akkor is végrehajtották, ha a család fejadagját vagy a jövő évi vetőmagot vitték el. A beszolgáltatási kötelezettség elmulasztását szigorúan büntették, 1955-ig kb. 200 ezer parasztot ítéltek el emiatt. A ~ célja az állami szükségletek kielégítésén kívül a paraszti magántermelés ellehetetlenítése, a „ kulákság” tönkretétele, a kollektivizálás felgyorsítása is volt.

békekölcsön: a Magyaro.-on 1950–1955 között évente kibocsátott államkötvények elnevezése. A megfélemlített, zaklatásig menően agitált lakosság a jövedelme 10-15%-át volt kénytelen ~ ök jegyzésére fordítani. A korabeli feszült politikai légkörben a 30% fölötti túljegyzések sem voltak ritkák. Az állam az elvont jövedelmet „ az iparosítás gyorsítására” igényelte, valódi célja azonban a vásárlóerő tudatos csökkentése volt. A kötvények visszafizetését az állam 10 éven belül garantálta, de még 1977-ben is váltottak be névértéken 25, 50, 100, 200 Ft-os papírokat, amelyek ekkor már reálértékük töredékét sem érték el, jó részük pedig egyáltalán nem került kifizetésre.

békepapi mozgalom: a ~ at 1950 tavaszán indította a kommunista párt (® MDP) Magyaro.-on az egyház egységének megbontására, a kormányzat egyházpolitikájának támogatására. A ~ összefogta az állammal kollaboráló egyházi személyeket, mivel az ő segítségükkel akarták a papságot a szovjet típusú államrend szolgálatára kényszeríteni, és rajtuk keresztül a híveket is befolyásolni. A püspöki kar a kiközösítés terhe mellett megtiltotta a kommunistákkal való együttműködést (1949), ennek ellenére 1950. augusztus 1-jére összehívták az első papi békegyűlést, ezzel próbálva meg szembefordítani egymással az alsó- és a felsőpapságot. A gyűlésen 273-an vettek részt, és a végén elfogadott felhívás szerint „ a résztvevők sürgették az állam és az egyház közötti megállapodást” . A ~ 1950. november 1-jétől önálló lapot (Kereszt) is kiadott. Az 1970-es évekig sűrűn rendeztek az 1950-eshez hasonló gyűléseket, és az ezeken való részvétel volt a papság megbízhatóságának és „ haladó szelleműségének” mutatója. Akik nem voltak hajlandók együttműködni, sorozatos zaklatásra számíthattak.

berlini blokád: a II. világháború után a Szovjetunió és a nyugati szövetségesek első komoly összeütközése (1948. VI. 24.–1949. V. 12.) volt. A kiváltó oka az volt, hogy a nyugatiak a felosztott Németo. általuk ellenőrzött részében pénzreformot vezettek be, amelyet Berlin nyugati, szintén irányításuk alá tartozó részében is alkalmaztak. A szovjetek válaszul megpróbálták az egész várost az irányításuk alá vonni, ezért minden Berlinbe vezető vízi és szárazföldi utat lezártak. A blokád nem érte el a célját, mert az ún. berlini légihídon keresztül kb. 22 hónapon keresztül látták el amerikai és brit repülőgépek a lakosságot élelmiszerrel, iparcikkekkel, fűtőanyaggal stb. A pilóták 280 ezer alkalommal hajtottak végre leszállást az elzárt városrészben.

B-lista: azoknak a közalkalmazottaknak, állami hivatalnokoknak a listája, akik a politikai fordulatok után valamilyen szempontból nemkívánatossá váltak. 1945–1946-ban, a kommunista hatalomátvétel során majdnem 100 ezer ember került ~ ra. Elsősorban a politikai tisztogatás, másodsorban takarékossági szempontok motiválták a tömeges elbocsátásokat. A szűrést egy háromtagú bizottság végezte. A vizsgálat során háromféle névsort készítettek: A = megbízhatóak, B = elbocsáthatóak, de egy éven belül visszavehetők, C = politikailag megbízhatatlanok, nem visszavehetők.

bolsevik (or. Bolsinsztvo = többség): az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt forradalmi (kommunista) szárnyának, ill. tagjainak elnevezése. A párt II. kongresszusán (1903) Londonban a párt szervezeti szabályzatának kérdésében tartott vita során a forradalmi irányvonal képviselői, a bolsevikok, Lenin vezetésével többségi támogatást kaptak a kisebbségben maradt mensevikek (= kisebbség) platformjával szemben. A ~ szó 1918–1952 között az orosz-szovjet kommunista párt hivatalos nevének része, a bolsevizmus pedig a marxizmus–leninizmus elmélete és a forradalmi munkáspártok (kommunista pártok) által alkalmazott gyakorlata volt egészen a II. világháborúig.

cserkészmozgalom: a 20. sz. egyik legelterjedtebb ifjúsági mozgalma, amelyet Robert Baden-Powell angol katonatiszt és katonapedagógus alapított. A mozgalom célja egy új, gyakorlatias, fegyelmezett, tevékeny fiútípus kialakítása. Sikeresen ötvözi azokat az elemeket, amelyek a serdülőkorú fiúkat érdeklik: az indián-, a katonai- és detektívromantikát, a barkácsolást, a szabadban való mozgást, a sportot stb. Szervezeti kereteit (őrs, raj, csapat), egyenruháját stb. a hadsereg ihlette. A cserkész-egységek élén felnőtt vezetők állnak, de emellett a csoportok nagy önállóságot kapnak. Sokféle tevékenységre ösztönöz: önművelésre, olvasásra, ügyességi próbákra, játékra, sportra stb. A cserkészpróbák teljesítése igénybe veszi a fiatalok állóképességét, szervezőképességét, ötletességét, és hatással van a fiatalok jellemfejlődésére. 1910-től a ~ ba lányok is beléphettek. A világméretűvé vált mozgalom székhelye 1920-tól Genf lett. Négyévenként tartanak nemzetközi táborozással összekapcsolt kongresszust (jamboree). A ~ Magyaro.-on is gyorsan népszerűvé vált, 1912-ben megalakult a Magyar Cserkészszövetség. A magyaro.-i ~ erősebb humanista és keresztény valláserkölcsi tartalommal telítődött, mint a nyugati változat. 1946. július 4-én feloszlatták. Csak 1988-ban szerveződhetett újjá.

Demokrata Néppárt: 1944 novemberében megalakult keresztény világnézetű párt Magyaro.-on. Eleinte a Keresztény Demokrata Néppárt nevet viselte, első elnöke gr. Pálffy József volt. A párt a ~ elnevezést 1945 áprilisában vette fel, de koalíciós működési engedélyt csak 1945 szeptemberében kapott az addigra már kettévált ~ Barankovics István vezette szárnya, míg a korábbi elnök a híveivel a ® Polgári Demokrata Párthoz csatlakozott. A párt szervezői a két világháború közötti katolikus reformmozgalmakból (® KALOT, Hivatásszervezet) jöttek, és a kereszténydemokrácia megvalósítását hirdették. A ~ elképzelését Mindszenty József hercegprímás nem támogatta. Az 1945. novemberi választásokon a párt önállóan nem indult, de két jelöltje az ® FKgP listáján bejutott a nemzetgyűlésbe. Az 1947. augusztus 31-én rendezett országgyűlési választásokon a ~ kereszténydemokrata-keresztényszocialista programmal indult, és 69 képviselőt küldött a parlamentbe, ahol az ellenzék legerősebb pártja lett. Parlamenten belüli erőfeszítéseivel sem tudott eredményesen szembeszállni az ® MKP hatalomra törésével, 1948 folyamán helyi szervezetei szétestek. Mindszenty József letartóztatása után az adminisztratív eszközök alkalmazása miatt több képviselő emigrált. A párt Magyaro.-on maradt politikusai 1949 februárjában „ feloszlatták” a pártot. A ~ 1956. november 1-jén néhány napra felújította működését.

doktrinér: általában valamely politikai elmélet híve, aki a realitásokkal kevéssé számolva mereven ragaszkodik a valós helyzettől elvont, elméleti szabályokhoz.

Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ): az® MDP vezetése alatt álló, a 14–25 éves korosztályt tömörítő tömegszervezet Magyaro.-on 1950. június 16-a és 18-a között alakult a ® MINSZ által összefogott ifjúsági rétegszervezetekből a kommunista párt szovjet mintájú, egységes ifjúsági tömegszervezeteként. Taglétszáma 1955-ben 702 000 fő volt. Az  MDP befolyását biztosító ~ az 1956-os forradalom előestéjén felbomlott, szervezetei feloszlottak, és 1956. november 4-e után már nem alakult újjá.

Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ): általános hatáskörű nemzetközi szervezet. A II. világháború kezdetétől az USA-ban és Angliában társadalmi és kormányszinten megfogalmazott igény volt a Nemzetek Szövetsége helyébe lépő nemzetközi szervezet létrehozására. Az ~ elnevezés először a tengelyhatalmakkal szemben szövetségre lépő 26 állam 1942. januári Washingtoni Nyilatkozatában szerepelt. 1944. augusztus 21.–október 7. között az USA, Nagy-Britannia, a Szovjetunió és Kína képviselői a Dumbarton Oaks-i konferencián fogalmazták meg az ~ alapokmányának első tervezetét. A jaltai konferencián döntöttek amerikai javaslatra a Biztonsági Tanács nagyhatalmi szavazási rendjéről, a gyámsági rendszer elveiről, valamint az új nemzetközi szervezet létrehozására egy nemzetközi értekezlet összehívásáról. Az ~ alapokmányát a San Franciscó-i konferencián szavazták meg 1945. június 26-án, 51 tagállam írta alá, és 1945. október 24-én lépett hatályba. Legfőbb célja a háború kiiktatása az államok közötti kapcsolatokból, a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának előmozdítása, az államok és népek közötti együttműködés elmélyítése az emberi együttélés területén, az elmaradott országok és térségek gazdasági, szociális és kulturális segítése. Az ~ székhelye New York, ahol az évente ülésező Közgyűlésen minden az ~ alapelveit elfogadó tagállam részt vehet. Főbb szervei: az 5 állandó és 10 választott tagból álló Biztonsági Tanács, a Gazdasági és Szociális Tanács, az ~ felügyelete alá helyezett területek igazgatását ellenőrző Gyámsági Tanács, a vitás ügyekben illetékes Nemzetközi Bíróság és a Titkárság, amelynek élén a szervezetet vezető főtitkár áll. Magyaro. 1955. december 14-től tagja az ~ nek.

egypártrendszer: a kommunista hatalomgyakorlás szovjet típusa, amikor formailag egy párt – a kommunista párt –, valójában annak néhány vezetője oly módon irányítja az országot, hogy a politikai és a gazdasági szféra minden területét teljes ellenőrzése alatt tartja. A polgári demokráciától eltérően az országot érintő mindennemű döntés nem a kormányüléseken vagy a parlamentben születik, hanem a kommunista párt központi vezetésében. A parlament és a kormány másod- vagy harmadrangú szerepet játszik, tevékenységük mindössze arra korlátozódik, hogy a pártközpontban meghozott döntéseket közzétegyék és végrehajtsák. A kommunista ~ egyik változata az ún. áltöbbpártrendszer (® többpártrendszer), amikor a kommunista párt mellett más pártok is léteznek, ezek azonban a kommunista párt csatlósai, amelyek elfogadják annak vezető szerepét, és politikai tevékenységük jórészt csak a puszta létezésre korlátozódik. ~ állt fenn pl. a Szovjetunióban, Magyaro.-on, Romániában és Albániában, áltöbbpártrendszer ( többpártrendszer) Lengyelo.-ban, a NDK-ban, Bulgáriában és Csehszlovákiában.

Elnöki Tanács: kollektív államfői testület a szovjet típusú államokban. Magyaro.-on 1949. augusztus 23-án alakult meg, jogkörét az alkotmány szabályozta. Elnökét, két helyettes elnökét, titkárát és 17 tagját a parlament első ülésén választották meg. Az országgyűlés két ülésszakát elválasztó időben a legfőbb hatalom letéteményese volt. Az ~ az országgyűlést helyettesítő jogkörében a hatályos alkotmány módosítását kivéve a jogkör teljességével rendelkezett. Önálló törvényerejű rendeleteket alkothatott, azonban ezeket utólag, az országgyűlés legközelebbi ülésén jóváhagyás végett be kellett mutatnia. Az ~ nemzetközi szerződéseket köthetett és semmisíthetett meg, hivatásos bírákat és más állami főtisztviselőket nevezett ki, kegyelmezési jogot gyakorolt, minden államigazgatási és államhatalmi döntést, jogszabályt, intézkedést megsemmisíthetett. Kiírta az országgyűlési választásokat, összehívta a parlamentet, amely bármikor feloszlathatta az ~ ot. Az országgyűlés által alapított címeket, rendjeleket adományozott. Az ~ jogalkotó szerepe az országgyűlés jelentőségének növekedésével 1988-tól csökkent, majd a köztársasági elnök intézményének bevezetésével 1989. október 20-án meg is szűnt.

erőltetett iparosítás: az ipar egyoldalú, gyorsított ütemű túlfejlesztése más gazdasági ágak (mezőgazdaság, infrastruktúra, azaz általában a lakosság életszínvonalához kapcsolódó termelési ágak) rovására. A II. világháború után a szovjet megszállási övezetben mindenütt – így Magyaro.-on is – a Szovjetunió 1930-as években alkalmazott, ~ t folytató gazdaságpolitikáját másolták. Az ~ lényege, hogy a gazdaságban stratégiai iparágakat, súlypontokat jelölt ki, és az erőforrások zömét ezekre koncentrálta. Ezzel a növekedés üteme ugyan rövid ideig gyorsítható volt, de a gazdaságban ennek nyomán olyan erős torzulások, aránytalanságok és tartós feszültségek alakultak ki, amelyek hamar a növekedés gátjává váltak. A szovjet mintára kiválasztott koncentráltan támogatandó iparágak – a bányászat, a kohászat és az acélipar – túlfejlesztését Magyaro.-on semmi sem indokolta: sem nyersanyag, sem olcsó energia nem állt rendelkezésre. A hadiiparnak viszont ezekre volt szüksége. A Szovjetunió és a kommunista országok ugyanis elkerülhetetlennek tartották a III. világháború kitörését (1953–1954 körül), és minden gazdasági megfontolást alárendeltek a háborúra való gyors felkészülésnek.

fegyverszüneti egyezmény: háború esetén a hadviselő felek kölcsönös megállapodása a harci cselekmények ideiglenes vagy végleges beszüntetéséről. A ~ időtartama alatt a hadiállapot fennáll, de a szemben álló felek lehetőséget biztosítanak a halottak és sebesültek elszállítására, a lakosság kimenekítésére és a békefeltételek kidolgozására. A ~ tartalmazhatja a vesztes fél fegyverletételét, esetleg ideiglenes jellegű (a békeszerződésig tartó) területi, politikai, jóvátételi feltételeket. Például 1945. január 20-án Moszkvában ~ jött létre Magyaro. és a Szovjetunió között, amelynek értelmében a magyar csapatokat vissza kellett vonni az 1937. december 31-i határok mögé, Magyaro.-nak meghatározott mértékben be kellett kapcsolódnia a németek elleni harcba, jóvátételt kellett fizetnie a Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának, és fel kellett oszlatnia a németbarát és fasiszta jellegű szervezeteket. Magyaro.-on a ~ végrehajtását a békekötésig a ® SZEB ellenőrizte.

földreform: olyan beavatkozás a földbirtokviszonyokba, amely megváltoztatja a földtulajdon megoszlásának arányait. A nagybirtokok állami kisajátításra kerülnek – kártalanítással vagy anélkül –, és szétosztják a földdel nem rendelkezők és a kevés földdel rendelkezők között. A magyar történelemben már többször hajtottak végre ~ ot. A legjelentősebbre 1945-ben került sor (600/1945. M. E. r.), ekkor 5,6 millió kat. holdat osztottak szét 642 342 igénylő között. Az igények kielégítésére kisajátították az 1000 holdon felüli nagybirtokokat, a 100 holdon felüli úri közép- és a 200 holdon felüli parasztbirtokokat. A rendelet kártalanítást ígért a tulajdonosoknak, amelyre azonban nem került sor. Az 1945-ös ~ legfőbb végrehajtó szerve az Országos Földbirtokrendező Tanács volt. A községekben maguk az érintettek szerveztek földigénylő bizottságokat, összeírták az igényeket és a kiosztható földterület nagyságát. Ha nem volt elég föld, olyat is elvettek és szétosztottak, amelynek a kisajátítására a törvény nem adott lehetőséget. Az 1945-ös ~ megváltoztatta a paraszti társadalom szerkezetét, megnövelte az árutermelő középparasztság arányát, de sok hosszú távon életképtelen kisbirtokot is létrehozott.

frakció: egy párton belüli csoport, amely a párt általános politikai irányvonalával vagy a párt politikájának bizonyos kérdéseivel nem teljesen ért egyet, és ezért a párton belül külön álláspontot képvisel. A kommunista párt esetében – Lenin nyomán – a lehető legszigorúbban tiltották a ~ zást, kifelé ugyanis egységet és erot kellett mutatni. Lenin megítélése szerint a ~ puszta léte is megbontja a kommunista párt elvi és szerkezeti egységét, aláássa a pártfegyelmet, gátolja a pártot céljainak megvalósításában, megbénítja a párt irányíthatóságát, radikálisan csökkenti ütőképességét és hatékonyságát. A ~ zás ennélfogva olyan súlyos vád volt, amely akár halálos ítéletet is jelenthetett a megvádolt számára (attól függetlenül, hogy elkövette-e azt, vagy sem).

Független Ifjúsági Szövetség (FISZ): az ® FKgP 1945. július 29-én megalakult ifjúsági szervezete. Nevét később Független Ifjúságra változtatta. 1945 őszén 130 000 tagot számlált. 1946 márciusától a Magyar Ifjúság Országos Tanácsának tagszervezete. 1947 elején a kommunista irányítású államvédelmi szervek a ~ vezetőinek egy részét is bevonták a koholt köztársaság-ellenes összeesküvésbe. Az  FKgP szétverése után a ~ elvesztette önállóságát, az új vezetőség a baloldali pártok nyomására nagyszabású tisztogatást hajtott végre, így a tagság létszáma 1947 őszén 10 000 főre csökkent. A ~ hivatalosan 1948. március 11-én szűnt meg, és beolvadt az ® EPOSZ szervezetébe.

Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (FKgP): 1930. október 12-én paraszti önszerveződés útján Békésen megalakult agrárpárt. A birtokos parasztság érdekeit képviselő ~ előbb Gaál Gaston Agrárpártjával egyesülve a Független Kisgazda-, Földműves- és Polgári Agrárpárt néven szerepelt, majd 1943-ban visszatért korábbi elnevezéséhez. Az 1930-as években a legnagyobb baloldali polgári ellenzéki és parlamenti pártként, gyűjtő jellegű szervezet volt, amely magához vonzotta a birtokos parasztság mellett a falusi szegénység és a városi rétegek egy részét is földreformot és más liberális demokratikus követelést tartalmazó programjával. A német megszállás idején antifasiszta és nyilasellenes nézetei miatt betiltották a ~ működését; tagjai részt vettek az antifasiszta polgári és fegyveres ellenállásban. 1943-tól parlamenti szövetségben az ® SZDP-vel részt vett a népfrontmozgalomban (®népfront). A Magyar Front, a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága alapító szervezete volt, majd tagjai részt vettek a felszabadított területeken megszervezett ® Ideiglenes Nemzetgyűlés és az ® Ideiglenes Nemzeti Kormány tevékenységében. 1945-ben csatlakozott a ~ -hoz a Nagy Vince vezette Országos Kossuth Párt, a Dénes István irányította Magyar Földműves- és Agrárpárt és Veér Imre elnökletével a Magyar Köztársasági Párt. Az 1945. november 4-én megrendezett parlamenti választás után az ország legnagyobb pártja lett, abszolút többséget ért el. A paraszti centrumot képviselő ~ vezetői elfogadták a nagytőkét korlátozó államosítások szükségességét, támogatták a nagybirtokrendszer felszámolását, de ragaszkodtak a paraszti magántulajdonon alapuló mezőgazdaság és a több párti demokrácia, a parlamentarizmus fenntartásához. Az ® MKP törvényes és törvénytelen, illegális eszközökkel törekedett a párt gyengítésére. A ~ erejének megtörésére 1947 elején került sor, amikor a Magyar Testvéri Közösség nevű titkos szervezet felszámolásából köztársaság-ellenes összeesküvést kreáltak, és az eljárás keretében letartóztatták a ~ ártatlan főtitkárát, majd 1947 júniusában lemondatták a kisgazda miniszterelnököt. A párt irányítását az  MKP-val együttműködő baloldali kisgazdák vették át. A ~ az 1947. augusztus 31-én tartott választáson elvesztette hívei támogatását, és mivel 1949. február 1-jén belekényszerült a többpártrendszert felszámolni hivatott Magyar Függetlenségi Frontba, jelöltjei csak a közös listán indulhattak, szerezhettek mandátumot. A pártot hivatalosan nem oszlatták fel, de fokozatosan eltűnt a politikai közéletből, képviselőit a háttérbe szorították. A forradalom alatt, 1956. október 31-én rövid időre újjáalakult, de a második szovjet invázió után nem tudott kompromisszumot kötni az új hatalommal.

Független Magyar Demokrata Párt: Magyaro.-on 1947. június 21-én Balogh István korábbi kisgazda főtitkár által alapított politikai párt. A ~ az ® MKP tudtával és támogatásával, a ® SZEB július közepén adott működési engedélye birtokában mérsékelt ellenzéki programot hirdetve hozzájárult a polgári ellenzék erőinek szétforgácsolódásához. A párthoz 1947. augusztus 7-én csatlakozott Dénes István Magyar Földműves- és Munkáspártja, valamint Kovács Imre író-politikus és néhány volt kisgazda politikus. A ~ az 1945-ben az ® FKgP programját hirdetve az augusztusi választásokon 22 parlamenti mandátumot szerzett. A törvényhozásba ily módon bekerült képviselői megszavazták a kormány által beterjesztett bank- és iskolaállamosítási javaslatokat. A ~ 1949. február 23-án csatlakozott a Magyar Függetlenségi Népfronthoz, és annak jelölőlistáján indította közös jelöltjeit. A ~ 1949 nyara után eltűnt a közéletből, bár hívei 1956 őszén megpróbálták újjászervezni.

Gazdasági Főtanács: Magyaro.-on a gazdaság irányítására és az újjáépítés összehangolására létrehozott 1945. november 24-e és 1949. november 2-a között működő kormányszerv. A II. világháború utáni nehéz gazdasági helyzetben miniszterelnöki rendelettel felállított ~ a kötött gazdálkodási rendszer bevezetésének eszközeivel, széles hatáskörben, önálló rendeletalkotási jogkörrel felruházva a nyersanyagtermelés, az energia- és élelmiszer-ellátás, a pénzgazdálkodás, az export-import szabályozása és a háborús jóvátétel területén hozott kormányszintű döntéseket. A ~ elnöke a miniszterelnök volt, tagjai koalíciós alapon az iparügyi és a közlekedésügyi miniszter (1946-tól a közellátási és pénzügyminiszter is). A ~ gyakorlati szerve a titkárság volt, amelynek főtitkári rangban Vas Zoltán állt az élén. A kormányszerv működését az 1949. június 3-i kormányrendelet szüntette meg, hatáskörét a különböző szaktárcák, az Országos Tervhivatal és az újonnan megszervezett ® Népgazdasági Tanács között osztották szét.

gépállomás: állami tulajdonú mezőgazdasági nagygéppark. 1948 áprilisában (4910/1948. Korm. r.) rendelkeztek ~ ok felállításáról, de az elsőt már 1947 novemberében létrehozták Kisszálláson. A mezőgazdaság gépesítését szovjet mintára kizárólag állami tulajdonú nagygépekkel akarták megoldani. A ~ ok hálózata 1950-re épült ki, 361 létesült az országban. A mezőgazdaság fejlesztésére szánt beruházások felét ~ ok felállítására fordították. A kommunista kormányzat nemcsak egyszerű technikai segítségnyújtásnak szánta a ~ okat: fontos ideológiai, politikai szerepet szánt nekik a parasztság termelőszövetkezetekbe terelésében. A ~ dolgozói többnyire szakképzetlenek voltak, nem voltak érdekeltté téve a munkában, ezért rosszul és veszteségesen dolgoztak, így a ~ ok óriási deficittel működtek. A ® termelőszövetkezetek 1957 után kaptak engedélyt nagygépek vásárlására, és elkezdték átszervezni a ~ okat gépjavító állomásokká.

gulag, munkatábor (or. Glavnoje Upravlenyije Lagerej): „ Lágerek Főigazgatósága”. Kényszermunkatáborokat, börtönöket összefogó központi szerv a Szovjetunióban. Feladata a köztörvényes vagy politikai elítéltek és hadifoglyok őrzése, elkülönítése volt a polgári lakosságtól, továbbá a foglyok kényszermunkájának megszervezése. A Szovjetunióban 1918 óta működtek ~ ok, ahol szigorú őrizet alatt, embertelen körülmények között több millió ember dolgozott a bányákban, fakitermeléseken, út-, vasút- vagy csatornaépítéseken. A szovjet állampolgárokon kívül sok külföldi (köztük hadifogolyként vagy 1944 után ® malenkij robotra elhurcolt civilként, több százezer magyar) került a ~ okba. A deportáltak 90 %-a nem tért vissza. A ~ okat 1953 után kezdték felszámolni, és fokozatosan rehabilitálták a politikai elítélteket. 1945 után a szovjet érdekszférába került országokban is állítottak fel kényszermunkatáborokat. Magyaro.-on ~ ok voltak pl. Kistarcsán, Recsken, Kazincbarcikán, Oroszlányban.

hároméves terv: a magyar gazdaság központilag irányított, 3 évre lebontott gazdasági elképzelése a háború utáni újjáépítésről. A terv 1947. augusztus 1-jén indult. Célja: 3 év alatt a mezőgazdaság közelítse meg az utolsó békeév (1938) termelését, az ipar 27%-kal, az összes nemzeti jövedelem pedig 14%-kal haladja meg ugyanezt. A növekedés alapja a 6585 millió Ft beruházás volt, amelynek 30%-át a mezőgazdaság, 26%-át az ipar és bányászat, 25%-át a közlekedés kapta volna meg. A maradék – igen csekély mértékű – beruházást pedig a szocialista, kulturális és lakásépítési tervek teljesítésére szánták. A ~ végrehajtása 2 év és 5 hónap alatt fejeződött be (1949. december 31-re). Az ipar túl is teljesítette (37%) feladatát, a mezőgazdaság eredményei azonban messze a várakozás alatt maradtak. A gazdaság teljesítőképessége többé-kevésbé visszaállt a háború előtti szintre. Az újjáépítés árnyoldala, hogy nem fejlesztett, hanem a régi technikai, hatékonysági szintet állította vissza.

határsáv: az államhatár honi oldalán húzódó, az ország belseje felé terjedő, meghatározott, általában 50–100 m mélységű megjelölt terület, ahol különleges igazgatási szabályok érvényesülnek. A ~ ba való ki- és beutazást, az ott-tartózkodást korlátozták vagy engedélyhez kötötték. Magyaro.-on a nemzetközi helyzet kiéleződése miatt a nyugati és déli határon a ~ ot nyomsávval, szögesdróttal, műszaki akadályokkal (® műszaki határzár), jelzőkerítéssel és aknamezőkkel látták el.

háztáji gazdaság: a ® termelőszövetkezeti tagok jövedelemkiegészítő gazdasága, amely magába foglalta a személyes használatú háztáji földet és az egyéni tulajdonú állatállományt. A ~ méretét az egyes termelőszövetkezetek alapszabályai rögzítették – betartva a törvényi előírásokat. A háztáji földek területe általában 1/2–3/4 hold lehetett és eleinte az állatállomány összetételét is meghatározták. A szocialista agrárpolitika erősen korlátozta alkalmazásukat, létesítésüket, kizárólag kisegítő szerepet, a családok önellátását szánta a ~ oknak, fennmaradásukat csak ideiglenesnek képzelték. Ennek ellenére a ~ ok a paraszti munka fő színterei lettek, a paraszti jövedelem több mint fele még az 1960-as években is a ~ okból származott, és az önellátáson túl jelentős szerepük volt az árutermelésben is. 1989 után a ~ ok jogilag az önkormányzatok hatáskörébe kerültek, az 1992. évi I. tc. pedig már nem határozta meg a ~ földterületének nagyságát.

hidegháború: a II. világháború után kialakult sajátos politikai helyzet elnevezése. Jellemzője a két szuperhatalom, a Szovjetunió és az USA, ill. szövetségi rendszerük és/vagy befolyási övezetük tartósan feszült szembenállása, amely nem változott nyílt fegyveres harccá. A ~ alatt folyamatos volt a fegyverkezési verseny, a gazdasági kapcsolatok korlátozottak voltak, a tudományos kapcsolat szünetelt, a diplomáciai kapcsolat – bár nem szűnt meg – a lehető legszűkebb volt a szemben állók között. A két hatalmi rendszer között folyamatos propagandaháború zajlott. A ~ egyes fázisait enyhülési időszakok választották el. Ekkor születtek pl. a nukleáris fegyverkezést korlátozó egyezmények. A ~ végét ® vasfüggöny leomlása Kelet-Közép-Európában (Magyaro., 1989), a sorra megszűnő kommunista politikai rendszerek és a Szovjetunió felbomlása (1991) jelentette.

Ideiglenes Nemzetgyűlés: a II. világháború végén az antifasiszta erők részvételével létrehozott ideiglenes népképviseleti jellegű törvényhozó testület. A német megszállás alól felszabadított területeken a ® Magyar Nemzeti Függetlenségi Front résztvevőinek (® MKP, ® SZDP, ® FKgP, ® NPP, ® PDP és a szakszervezetek) felhívására a helyi nemzeti bizottságok választási gyűléseken választották meg a képviselőiket, akik 1944. december 21-én Debrecenben a magyar államhatalom kizárólagos birtokosaként határozatokat hoztak és kinevezték az ® Ideiglenes Nemzeti Kormányt. Az ~ az 1945. április 2-án (Budapesten) és június 24-én (a Dunántúlon) rendezett kiegészítő delegálások után az ország egész területét képviselte, az 1945. szeptember 5-e és 13-a közötti budapesti ülésszakon pedig törvényeket alkotott. Az ~ hatáskörét az 1945. november 4-én kiírt választások után megalakult nemzetgyűlés vette át.

Ideiglenes Nemzeti Kormány: az ® Ideiglenes Nemzetgyűlés által választott végrehajtó kormányszerv Magyaro.-on 1944. december 22-e és 1945. november 16-a között. Személyi összetétele Moszkvában alakult ki a Horthy-féle fegyverszüneti küldöttség és a moszkvai magyar kommunista emigráció bevonásával folytatott tárgyalásokon. A kabinetnek két tábornok volt tagja, dálnoki Miklós Bélát miniszterelnöknek és Faragho Gábort közellátásügyi miniszternek jelölték, a fontosabb kormánytárcákat a ® Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült pártok politikusai kapták meg. Az ~ nevében dálnoki Miklós Béla 1945. január 20-án írta alá a fegyverszüneti egyezményt és a hadüzenetet Németo.-nak. Az ~ 1945. március 29-én hozzákezdett a nagybirtokrendszer felszámolásához, és elindította az ország újjáépítését. Megbízatása az 1945. november 4-én rendezett nemzetgyűlési választások után ért véget.

igazoló bizottságok: a ® Magyar Nemzeti Függetlenségi Front pártjainak és a ® Szakszervezeti Tanácsnak a küldötteiből, egy jogászból és a munkaadó képviselőjéből megalakított ideiglenes hatóságok, amelyek a közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek vagy az állami támogatást élvező intézmények munkavállalóinak háború alatti magatartását vizsgálták. Ha az ellenőrzés során kiderült, hogy a vizsgált személy tagja volt valamelyik nyilas vagy fasiszta jellegű pártnak, vagy ilyen jellegű nézeteket terjesztett, az (enyhébb vagy súlyosabb) büntetést vont maga után. Ez lehetett feddés, rövidebb-hosszabb eltiltás, kényszernyugdíjazás vagy akár elbocsátás is. Az eljárások 1945-ben kezdődtek (15/1945. és 1080/1945. sz. M. E. r.); és 1948-ig folytak (11200/1948. sz. Korm. r.).

infláció: a pénz vásárlóerejének folyamatos csökkenése, az árak gyors növekedése. Az ~ mértéke lehet mérsékelt, vágtató és gyorsuló (= hiper~ ). Magyaro.-on a II. világháború után bontakozott ki hiper~ , amely a világ gazdaságtörténetének legnagyobb mértékű ~ jává vált. Okai között a háború utáni helyzet – az ország teljes kifosztása, az MNB arany- és devizatartalékának elhurcolása, az áruhiány és az ezzel ellentétes nagy kereslet, a Szovjetuniónak fizetett hatalmas jóvátétel –szerepelt elsősorban. A növekvő államháztartási hiányt egyre több fedezet nélküli bankjegy kibocsátásával ellensúlyozták (= bankóprés). 1944 novemberéig a 100 pengős volt a legnagyobb címlet, míg 1946 nyarán már milpengőt használtak. A pénzeket már csak színük szerint lehetett megkülönböztetni az óriási címletek miatt. Az ~ a teljes magyar gazdasági életet anarchizálta, az emberek pedig inkább közvetlen termékcserét folytattak. Az ~ által leginkább sújtott rétegek a bérből és fizetésből élők voltak, akiknek a jövedelme nem, vagy csak lassan követte az ~ t.

internálás: bírói ítélet nélkül helyezi rendőri (vagy katonai) felügyelet alá az internált személyt, és a hatóság által kijelölt kényszerlakhelyre (táborba) költözteti. Az ~ sal sújtott személy kijelölt lakhelyéről nem távozhat el, polgári foglalkozást nem folytathat, ingatlan vagyonát zár alá veszik, vagy elkobozzák, ingó vagyonának pedig csak kis részét tarthatja meg. Hadiállapot esetén nemzetközileg használatos eljárás a külföldi (ellenséges) államok polgáraival szemben. A diktatórikus rendszerek a hatalom szempontjából politikailag megbízhatatlannak vagy veszélyesnek minősített polgáraikkal szemben alkalmazzák.

iskolák államosítása: 1947-től Magyaro.-on egyre erősebbé vált a többszektorú oktatási rendszer felszámolására irányuló kommunista politika. Megkönnyítette a hatalom helyzetét az ún. „ Pócspetri-ügy” (1948. VI. 3.), amelyet kellőképpen felnagyítva és provokációnak beállítva sietett felhasználni az ~ ának felgyorsítására. Az országgyűlés 1948. június 16-án elfogadta az 1948: XXXIII. tc.-et az egyházi és magániskolák államosításáról. 6505 iskola került állami kézbe 5437 általános és népiskola, 98 tanítóképző és líceum, 113 gimnázium stb.). A törvény az óvodákat is állami kezelésbe vette. Megváltoztatták az oktatás szerkezetét is: a hatosztályos elemi oktatást a nyolcosztályos, a nyolcosztályos középiskolai rendszert a négyosztályos váltotta fel. Megszüntették a tanügyigazgatás korábbi tagoltságát, helyi autonómiáját, és az iskolákat egységesen a helyi tanácsok művelődési osztályának irányítása alá helyezték. Az oktatási rendszer feladata lett az új politikai berendezkedés igényeinek megfelelően, kizárólag
marxista-ateista szellemben nevelni az ifjú generációkat.

izgatás: az állam belső biztonsága ellen elkövetett bűncselekmény, amelyet a törvény szigorúan büntet. A szocialista Magyaro.-on ~ t követett el, aki a népi demokratikus államrend vagy intézményei ellen uszított. ~ nak minősült, ha valaki nemzetiségi, faji vagy felekezeti gyűlölködést szított, vagy annak felkeltésére alkalmas cselekményt követett el, ill. az ilyen tettek elkövetőit tettek elismeréssel illette, vagy hasonló tettek elkövetésére hívott fel.

jegyrendszer (1950–1951): a ~ korlátozza és szabályozza a lakosság egyéni fogyasztását. Bevezetését általában háború vagy más válsághelyzet indokolja, amikor a szűkösen rendelkezésre álló közszükségleti cikkeket csak meghatározott mennyiségben (= fejadag), a hatóság által kiadott utalvány ellenében lehet beszerezni. Elsődlegesen az alapvető élelmiszerek, bizonyos iparcikkek (pl. a ruházat) körére terjed ki. A ~ legfőbb célja, hogy ezekhez a termékekhez mindenki hozzájusson – ha nem is azonos mértékben: többre jogosultak pl. a vezetők, a nehéz fizikai munkát végzők, háború esetén a katonák. Magyaro.-on ~ t vezettek be a II. világháború alatt, amelyet 1949. szeptember 1-jén töröltek el. A hiánygazdálkodást fönntartó kommunista kormányzat 1951. január 1-jével ismét bevezette a ~ t. Csak így, a lakossági fogyasztás és életszínvonal rovására tudta finanszírozni az első ötéves terv irreálisan megnövelt nehézipari beruházásait. A ~ általában összekapcsolódik a ® begyűjtési rendszerrel, és kialakul mellette a feketepiac is, ahol a hatósági ár többszöröséért lehet beszerezni a termékeket. Magyaro.-on 1951. december 2-án (1034/1951. M. T. sz. r.) szűnt meg végleg a ~ .

jóvátétel: az I. világháború óta a legyőzött országokra kirótt, a háborús károk helyreállítására fordítható pénzösszeg. A II. világháború alatt okozott károkért a győztes hatalmaknak fizetendő ~ nagyságát a jaltai konferencián elfogadott elvek szerint szabták meg. Magyaro.-nak az 1945. január 20-án aláírt fegyverszüneti egyezmény értelmében a Szovjetunió részére 200, Jugoszláviának 70 és Csehszlovákiának 30 millió dollár ~ t kellett fizetnie. A gazdasági kötelezettség meghatározott értékű ipari termékek és mezőgazdasági termények határidőre történő szállítását jelentette (a késedelmes szállítás büntetőintézkedés bevezetését vonhatta maga után). Magyaro. Csehszlovákiával szemben teljesítette az összes kötelezettségét, Jugoszláviával 1956 után rendezte adósságát. A Szovjetunió 1946-ban hozzájárult a határidő meghosszabbításához, majd 1948-ban a hátralévő tartozás felét elengedte. A szovjet kormány 1953. január 20-án közleményben jelentette be, hogy Magyaro. teljesítette a békeszerződésben megállapított ~ t. 1952-ig Magyaro. 131 millió dollár értékű árut szállított ki.

káder: általában a kommunista párt által kiemelt fiatal (szak)munkás vagy paraszti származású fiatal, aki nem a tanult hivatását gyakorolja, hanem politikai meggyőződésénél fogva a kommunista párt bürokráciájában, a pártapparátusban dolgozik oly módon, hogy léte és megélhetése is a párttól függ. Emiatt a ~ ek nem hívei a reformoknak, és rendszerint a mindenkori pártvezetőhöz ragaszkodnak. A ~ ek a párt számára univerzális személyek, akik bármilyen vezetői poszt vagy posztok betöltésére alkalmasak, amelyekre a párt kijelöli őket. Gyakran előfordult, hogy ugyanaz a káder négy-hat különböző fontos munkakört töltött be az államigazgatásban, a kormányszerveknél, a termelésben vagy a pártapparátusban. A ~ ek a kommunista párt egyik legszélesebb és legjelentősebb bázisát jelentik.

KALOT (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Titkársága): 1935–1947 között Magyaro.-on működött szociális mozgalom. Szegeden alapították meg az 1931-ben kiadott pápai enciklika hatására. A következő évben a Magyarországi Katolikus Legényegyletek Országos Szövetsége Titkársága keretében megkezdték a katolikus agrárifjúság szervezését a keresztényszocialista hivatásrendiség alapján álló program szellemében. A ~ szükségesnek tartotta a földreformot, kb. félmillió parasztfiatalnak és leánynak szervezett külön népfőiskolákat, 1942 szeptemberében pedig Eger falu határában ~ -falut hozott létre. A ~ központja 1939-ben Budapestre költözött. 1940. november 12-én függetlenné vált, és nevét Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testületére változtatta. 1945-től az ® Ideiglenes Nemzetgyűlés engedélyével folytatta tevékenységét. 1946 júliusában egy merénylet ürügyén a kommunista belügyminiszter más egyesületekkel együtt betiltotta. A ~ utódaként 1946 augusztusában megalakított Katolikus Parasztifjúság Szövetség, majd 1947-től az Egyházközségi Földműves Legénycsoportok működését meggátolták. A ~ utolsó népfőiskoláját 1949-ben zárták be.

kék cédula: az 1947. évi országgyűlési választások során használt igazolólap, amelyet a választási törvény szerint azok kaphattak, akik választásra jogosultak, de nem a lakóhelyükön szavaztak (pl. főiskolai vagy egyetemi hallgatók, választási ellenőrök stb.). A választás napján (1947. VIII. 31.) az ® MKP aktivistái lehetővé tették, hogy a kommunista párt tagjai ellássák magukat ~ ákkal, és így egy ember több szavazókörzetben is leadhatta a szavazatát. A választás során az   MKP több visszaélést is elkövetett, de a ~ ákkal elkövetett csalás volt a legismertebb, így az 1947. évi választásokat a köznyelv „ kék cédulás választás” -ként is emlegeti.

Keresztény Női Tábor: társadalmi mozgalom, majd politikai párt Magyaro.-on a 20. sz.-ban. 1918 folyamán a keresztény értékekre épülő nőmozgalom megteremtésének igényével alakult a Keresztényszocialista Párthoz tartozó nők, ill. az 1908 óta működő Szociális Missziótársulat részvételével. A ~ a két világháború között a szociális feszültségek enyhítésére helyezte tevékenysége hangsúlyát, de tiltakozott a zsidóságot ért sérelmek miatt is. A ~ t önálló pártként 1947 júliusában jegyezték be. Keresztény világnézeti pártként indult a választásokon, és a legkisebb ellenzéki pártként 4 képviselőt juttatott be a parlamentbe. A belügyi hatóságok 1948 nyarán adminisztratív úton felszámolták a párt szervezeteit, képviselői ellen büntetőeljárást kezdeményeztek, vagy külföldre kényszerítették őket. A párt működését 1949 elején hivatalosan is betiltották.

Kis Ujság: politikai napilap, 1945-től az ® FKgP központi lapja volt. A párt 1948–1949-es felszámolása után a ~ ot is megszüntették (1952-ben). Az 1956-os forradalom idején az újság ismét a kisgazdák hivatalos lapjaként jelent meg, november 4-e után azonban a® Kádár-kormány újólag megszüntette.

kitelepítés: politikai érdekek alapján egyes személyek vagy népcsoportok kényszerű elköltöztetése egy az országon belüli, de a lakóhelytől távol eső kényszerlakhelyre vagy más ország területére. 1945 után a nagyhatalmak döntése értelmében kitelepítettek kb. 200 ezer magyaro.-i németet, és ~ sújtotta a csehszlovák „ nemzetállamban” élő magyarokat is. A kommunista hatalom is alkalmazta a ~ t: 1951. június 17-én belügyminisztériumi döntés alapján elrendelték a “volt kizsákmányolók” Budapestről való ~ ét. Alkalmazták mindenkire, akit a kommunizmus ellenségének tartottak: a háború előtti államapparátus tisztviselőire, katonáira, rendőreire, kulákokra (® kuláklista) stb. Legalább 12 ezer embert kényszerítettek lakóhelye elhagyására, és vittek megbélyegezve eldugott kis falvakba, embertelen körülmények közé. 1953. június 26-án rendelkeztek (1034/1953. sz. M.T. r.) a ~ megszüntetéséről és az internálótáborok (® internálás) felszámolásáról.

kollektivizálás: eredeti értelmében a közösségi tulajdonba vételre vonatkozik, azonban Magyaro.-on a mezőgazdaság szocialista átszervezését, a paraszti magángazdaságok erőszakos felszámolását és területükből mezőgazdasági nagyüzemek (® termelőszövetkezet) kialakítását jelenti. A ~ 1948 után indult meg az egész országra kiterjedően. Adminisztratív, kényszerítő eszközökkel (® adminisztratív módszerek) „ vették rá” a parasztokat arra, hogy adják be a földjüket a szövetkezetbe. A ~ 1948–1961 között a két nagyobb szakaszban zajlott le, melynek során az ország területének 93%-a vált állami vagy szövetkezeti tulajdonúvá. Jogilag a föld korábbi tulajdonosáé maradt 1967-ig, amikor az 1967: IV. tc. értelmében szövetkezeti tulajdonba került. A ~ és az irreálisan magas közterhek nyomása alatt a parasztság tömegesen menekült el a mezőgazdaságból: kb. 300 ezren hagyták el hagyományos életkereteiket, és máshol kerestek megélhetést. Emiatt csak 1953-ban kb. 1 millió hold termőföld maradt parlagon.

Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája (Kominform): a lengyelo.-i Wroclaw melletti Szklarska Porebában 1947. szeptember 22-e és 27-e között megalakult nemzetközi testület. Tagja volt az albán, a bolgár, a csehszlovák, a jugoszláv, a lengyel, a magyar, a román, a szovjet, a francia és az olasz kommunista párt. Székhelye 1947–1948-ban Belgrádban volt, majd a Jugoszláv Kommunista Párt politikájának elítélése és a párt kizárása, 1948. június 27-e után a ~ központja Budapest lett. A ~ létrejötte szentesítette Európa politikai kettészakítottságát, és hozzájárult a kontinens megosztottságának tartósításához. A pártok Központi Bizottságainak képviselőiből álló szervezet 1956. április 7-én az alapítók egyöntetű feloszlató határozatával megszűnt.

Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST): a Szovjetunió vezetése alatt és nyomására létrehozott 1949. január 25-én Moszkvában megalakított gazdasági együttműködési szervezet. Tagjai a szocialista országok voltak: Bulgária, Csehszlovákia, Magyaro., Románia, Laosz és Albánia (1961-ig), majd az NDK, megfigyelői státusban Mongólia, Kuba, Vietnam, Korea, Laosz és Mozambik voltak. Legfőbb szerve a Tanács és annak Legfelsőbb Bizottsága volt. A kölcsönös segély jelszava a szovjet dominanciájú politikai szándékok érvényre juttatását jelentette. Hozzájárult az értékarányok felbomlásához, és ezáltal utat engedett ahhoz, hogy ezek az országok egymás rovására akartak kedvezőbb lehetőségekhez jutni. A belső ellentmondásokkal terhelt ~ a piacgazdaság kibontakozása, a tagországokban megvalósult rendszerváltás miatt válságba került, és a tagállamok 1991. június 28-án Budapesten aláírták a felszámolásról szóló jegyzőkönyvet.

közkegyelem: görög eredetű szóval amnesztia. Olyan jogi aktus, amely meghatározott bűncselekményfajták minden elkövetőjének biztosítja a jogerősen kiszabott büntetés elengedését vagy enyhítését. A ~ életbelépése után büntetőeljárást már nem lehet indítani, a folyamatban lévőt meg kell szüntetni, a már elítélt személyeket szabadlábra kell helyezni, és mentesíteni az őket hátrányosan érintő jogkövetkezmények alól. Többnyire politikai rendszerváltozások vagy országos jelentőségű események alkalmából hirdetnek ~ et politikai elítéltek vagy meghatározott bűncselekmények elkövetői számára. 1953. július 25-én, az ® új szakasz” meghirdetésének eredményeként az ® Elnöki Tanács részleges ~ et gyakorolt: kegyelemben részesültek a 2 évnél rövidebb idejű szabadságvesztésre ítélt politikai foglyok.

kulák (or. “zsíros” paraszt vagy nagyparaszt): a Szovjetunióban az 1920-as évek végén kezdődött erőszakos és kényszerű szövetkezetesítést (® termelőszövetkezet) durva kampány kísérte a gazdag parasztokkal – a ~ okkal – szemben, akik általában nem akartak belépni a kolhozokba. A ~ meghatározás – ami eredetileg módosabb vagy gazdag parasztot jelentett – egyre szélesedo fogalomkörébe a csak töredékföldekkel rendelkező, de ahhoz ragaszkodó parasztok is bekerültek. Magyaro.-on a szövetkezetesítési kampány 1948-as kezdete után ugyancsak elotérbe került a ~ ok elleni harc (® kuláklista), amely azt hirdette, hogy a ~ a kapitalista rendszer csökevénye, aki jelentos magántulajdona miatt eleve ellenséges az új társadalmi berendezkedéssel szemben. Csakúgy, mint a Szovjetunióban, a ~ meghatározás Magyaro.-on is teljesen parttalanná vált.

kuláklista: a földtulajdonnal, mezőgazdasági gépekkel, állatállománnyal stb. rendelkező parasztság tulajdonáról 1948-ban készített lista (® kulák).

magyar–csehszlovák lakosságcsere: 1946. február 27-én Budapesten Magyaro. és Csehszlovákia ún. lakosságcsere-egyezményt kötött. Az egyezmény szerint ahány szlovák önkéntesen távozik Magyaro.-ról, annyi felvidéki magyart telepíthet ki a csehszlovák állam. Az emigráns cseh kormány már a háború alatt kidolgozta a „ homogén nemzetállam” tervét, amelynek a nagyszámú felvidéki magyarság útjában volt. A Beneš -kormány a kollektív felelősség elve alapján a teljes magyar nemzetiségű lakosságot ki akarta telepíteni, de ez a nagyhatalmak ellenzésével találkozott. Így a csehszlovák hatóságok a háború befejeződése után a magyar lakosság teljes jogfosztásával, üldözésével és egy részének kiutasításával akarták a Felvidék magyar többségű etnikai térképét átrajzolni. Folyamatos volt a magyar nemzetiségűek zaklatása: tízezrével szállították őket erőszakkal cseho.-i kényszermunkára, és beindították az ún. reszlovakizációs kampányt is: kb. 400 ezer szlovákul nem is tudó magyart kényszerítettek arra, hogy elmagyarosított szlováknak vallja magát, ha nem akar jogfosztottan élni. A magyar kormány a ~ szerződésének megkötésével az üldöztetésnek akart véget vetni – egyébként sikertelenül. A sokat ígérő csehszlovák felhívások eredményeként 1948 áprilisáig 73 273 szlovák hagyta el önként Magyaro.-ot. Cserébe hivatalosan 68 407 magyart – akiket a hatóságok válogattak ki! – telepítettek ki Csehszlovákiából. Ennél persze sokkal több ember kényszerült elhagyni a szülőföldjét: az 1949. évi magyaro.-i népszámlálás adatai szerint 118 582 személy vallotta magát csehszlovákiai születésűnek. A kitelepítések csak 1949-ben szűntek meg.

Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ): a párton kívüli 15–24 éves ifjúságot tömörítő tömegszervezet az ® MKP kezdeményezésére és javaslatára Szegeden 1944. december 31-én alakult meg. A különböző pártok ifjúsági szervezeteinek létrehozása, 1945. február után a ~ kommunista irányítás alá került. 1948 márciusában az ifjúsági rétegszervezetek megalakulása után egyesült a ® SZIT tagságával.

Magyar Dolgozók Pártja (MDP): az 1948. június 12–14-e és 1956. október 31-e között működött állampárt neve Magyaro.-on. A ~ a koalíciós kormányzás után hegemón szerepre tett szert. A párt az ® MKP szervezeti felépítését vette át, változatlan maradt a párt irányító apparátusa. Legfőbb szerve a politikai irányvonalat meghatározó kongresszus helyett a valóságban a kongresszusi küldöttekből megválasztott Központi Vezetőség lett. Érdemi vita és kollektív vezetés helyett szerepe Rákosi Mátyás intézkedéseinek utólagos jóváhagyására korlátozódott. A KV ülései között a párt legfelsőbb vezető testülete, a Politikai Bizottság határozott elvi jelentőségű kérdésekben, de feladatköre gyakran összemosódott a Titkárságéval. A ~ a kezdetektől fogva a sztálini modell, az SZK(b)P szolgai másolása alapján kívánta megvalósítani a sztálini szocializmust. Társadalomátalakító elképzeléseit a demokratikus politikai viszonyok felszámolásával, adminisztratív eszközök bevezetésével akarta véghezvinni, és ezzel a Szovjetunió kelet-európai mintaállamát kiépíteni. Az elhibázott gazdaságpolitika (® erőltetett iparosítás) és az erőszakolt ® kollektivizálás miatt a ~ 1953 nyarára válságba került. Nagy Imre miniszterelnök politikája (® új szakasz) a magyaro.-i sztálinista modell megreformálását tűzte ki célul. 1955 tavaszától, Rákosi Mátyás újbóli hatalomra kerülése után a megújulás folyamata elakadt, és egy aktív pártellenzék kezdte el működését. A XX. kongresszus (® SZKP XX. kongresszusa) után a politikai enyhülés Rákosi Mátyás bukását eredményezte, de az új pártvezetés képtelen volt a ~ irányvonalán változtatni. A párt 1956. október 23-án általános válságba került: a központ és pártszervezetei szétestek vagy megbénultak. A hiteltelenné vált pártot vezetői 1956. október 31-én feloszlatták, és Magyar Szocialista Munkáspárt (® MSZMP) néven új kommunista pártot hoztak létre.

Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége (MEFESZ): a ® MADISZ diákparlamentje javaslatára 1945 júliusában a balatonlellei diákparlamenten az egyetemista és főiskolai hallgatók érdekképviseletére megalakított tömegszervezet. A ~ ben 1948-ig politikai küzdelem zajlott a kommunista vezetésű irányvonal és a polgári fiatalok között. A ® MINSZ megalakulása után a ~ az egyetemista ifjúság egységes rétegszervezeteként működött, majd 1950-ben beolvadt a® DISZ-be. Tagsága 21 000 főből állt. Hasonló néven, de nem a ~ utódaként 1956. október 16-án a szegedi tudományegyetemen az orvostudományi egyetem, a pedagógiai főiskola és a zenetanárképző főiskola hallgatói alakították meg az egyetemi ifjúság ®MDP-től és  DISZ-től független szervezetét, amely a forradalom alatt is tevékenyen működött. A forradalom leverése utáni kommunista pressziók hatására 1958 áprilisában a ~ csatlakozott a ® KISZ-hez.

Magyar Függetlenségi Párt: Pfeiffer Zoltán volt kisgazda képviselő vezetésével 1947. július 26-án Magyaro.-on megalakult politikai párt. A párt bázisát a volt ®Magyar Szabadság Párt tagjai jelentették, vezetői és képviselőjelöltjei között pedig az ® FKgP-ből „ jobboldaliság” miatt kizártak is felbukkantak. Hivatalos programjuk az  FKgP 1930-as békési programjának megvalósítását ígérte, liberális politikai és társadalmi berendezkedést hirdetett. Az 1947. évi “kék cédulás” (® kék cédula) választásokon a ~ 46 parlamenti helyet nyert el, és ezzel a kormánykoalíció második legerősebb pártja lett. Választási sikerei miatt az ® MKP kezdeményezésére és nyomására a kormánykoalíció és a ® Magyar Radikális Párt 1947. október 3-án választási visszaélések címén megtámadta a ~ mandátumait az Országos Választási Bíróságnál. A ~ ellen tiltakozó nagygyűléseket kommunista ösztönzésre rendezték meg, szavazóit adminisztratív (® adminisztratív módszerek) eljárás alá vonták. Pfeiffer Zoltán a várható letartóztatás elől 1947. november 4-én külföldre menekült. Az Országos Választási Bizottság 1947. november 20-án elrendelte a ~ feloszlatását, és a parlamenti mandátumok megsemmisítését. A Dinnyés-kormány 1947. november 30-i megerősítő határozata után 700 000 választópolgár maradt képviselet nélkül a magyar parlamentben.

Magyar Ifjúság Népi Szövetsége (MINSZ): a különböző pártok ifjúsági szervezeteinek felszámolása után a Magyar Ifjúság Országos Tanácsa utódaként 1948. március 22-én megalakult kommunista vezetésű csúcsszervezet. A ~ rétegszervezeteiben (® SZIT, EPOSZ: = Egységes Parasztifjúsági Szervezetek Országos Szövetsége, ® MEFESZ, MNDSZ: = Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, úttörőszövetség) és országos vezetőségében az ® MKP (® MDP) hegemóniája érvényesült. A ~ az újjáépítésben való részvétele mellett az iskolák államosításában és a munkaverseny-mozgalom elterjesztésében játszott jelentős szerepet, továbbá megszervezte az 1949-es budapesti Világifjúsági Találkozót. A ~ a ® DISZ megalakulásával egyidejűleg, 1950 júniusában szűnt meg. Akkori létszámát
1 140 000-re becsülték.

Magyar Írók Szövetsége (Írószövetség): 1945 júliusában a Magyar Írók Szabad Szervezetéből alakult, az írók szakmai, érdekvédelmi szervezete volt. Jelentősége a kommunista hatalomátvétel után nőtt meg: a sztálini irodalom-politika érvényesítésének terepe lett. 1953 után több tagja Nagy Imre politikája mellé állt.

Magyar Kommunista Párt (MKP): a nemzetközi kommunista mozgalom magyaro.-i szervezete. Jogelődje, a Kommunisták Magyarországi Pártja 1918. november 24-én alakult meg Budapesten, és már 1919. március 21-én a másik munkáspárttal együtt hatalomra is került. 1919 augusztusában átmenetileg felfüggesztette a tevékenységét, vezetői pedig emigráltak, vagy börtönbe kerültek. A ~ 1920-tól illegálisan működött. 1936. május 8-án a Komintern a frakcióharcok miatt a népfrontpolitika elvének alkalmazásakor elrendelte a párt feloszlatását. A ~ 1939–1940-ben újjászerveződött, a kommunista forradalom közvetlen kivívásának célját föladva a nemzetközi kommunista mozgalomban előtérbe került népfrontpolitika szellemében részt vett az antifasiszta, függetlenségi mozgalomban. 1943 júniusában a III. Internacionálé önfeloszlatása után taktikai okokból a ~ Békepárt néven tevékenykedett tovább. Csatlakozott a Magyar Fronthoz, részt vett a magyaro.-i antifasiszta és németellenes mozgalomban. 1944. szeptember 12-én a hivatalos neve Kommunista Párt lett, amit 1945 februárjában ~ ra változtattak. A ~ vezetése a moszkvai magyar emigrációból hazatértek kezébe került, akiknek a szocializmus sztálini–lenini modelljének megvalósítása volt a célja, a negyedszázadig illegalitásban működő hazai kommunisták pedig csak az adminisztratív vezetésben kaptak szerepet. A ~ 1947 derekáig a szovjet elvárásoknak megfelelően látszólag elfogadta a polgári erőkkel való összefogás szükségességét, majd a nemzetközi helyzet megváltozása után gyorsan felszámolta a koalíciós pártokat, s ebben a kezébe került rendészeti szervek is a segítségére voltak. Az ® SZDP fúzióra kényszerítése után a ~ nevet változtatott (® MDP).

Magyar Közösség: 1925-ben alapított, 1944. március 19-ig működő, majd 1946 októberében újjáalakult, főleg értelmiségiekből álló titkos társaság. A ~ célja a hozzájuk hasonló elveket valló, magyar érzelmű emberek bejuttatása az állami apparátus és a gazdasági élet kulcspozícióban lévő helyeire. A szervezet felépítése és jelképei a szabadkőműves mozgalomra emlékeztettek. 1945 előtt a Honszeretet néven bejegyzett egyesület volt a fedőszervük, hivatalos folyóiratot is megjelentettek. A német megszállás alatt részt vettek az ellenállási mozgalomban, és kapcsolatba kerültek az ® FKgP tagjaival. A ~ Vezértanácsa a szovjet csapatok békekötés utáni kivonulásakor előállott politikai helyzetről bel- és külpolitikai helyzetelemzéseket, esélylatolgatásokat készített, s ezek megbeszélésein, ismertetésein részt vettek egyes kisgazda aktivisták is. A kommunista irányítás alatt álló ® ÁVO és a Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai Osztálya a ~ embereit letartóztatta, és az ® MKP vezetőinek utasítására nagyszabású „ köztársaság-ellenes összeesküvést” konstruált az ártalmatlan beszélgetésekből. Az ® MKP a ® SZEB támogatásával ezt az ügyet használta fel a parlamenti többségben lévő FKgP vezetőinek elmozdítására, Nagy Ferenc miniszterelnök lemondatására és Kovács Béla főtitkár erőszakos eltávolítására a politikai életből. Az 1947–1948 folyamán megrendezett hat perben 290 személyt állítottak bíróság elé; két személyt halálra ítéltek, 188 vádlottat börtönbüntetéssel sújtottak. A kisgazda képviselők letartóztatásával, mások lemondatásának kierőszakolásával a kommunisták megsemmisítették az FKgP parlamenti abszolút többségét. A ~ -ügyben játszott szovjet szerep nyomán kiéleződtek a korábbi antifasiszta nagyhatalmak közötti ellentétek, s ez az ügy közvetve hatással volt a Truman-elv meghirdetésére is.

Magyar Nemzeti Függetlenségi Front: a Magyar Front örökébe lépő, fasizmus- és náciellenes politikai irányzatokat és csoportokat tömörítő koalíció. 1944. december 3-án jött létre Szegeden az ® MKP, az ® SZDP, a ® PDP, az ® FKgP és a szakszervezetek összefogásával. A náciellenes összefogás mellett megteremtette az újjáalakuló magyar államiság koalíciós alapjait. Programjában sürgette az „ új, demokratikus” Magyaro. összehívását, előkészítette az ® Ideiglenes Nemzetgyűlés és az ® Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulását. A ~ 1949. február 1-jén megszűnt, szerepét a Magyar Függetlenségi Front vette át.

Magyar Radikális Párt: 1944 novemberétől névleg létező, de alakuló ülését csak 1945. március 3-án megtartó, fővárosi liberális értelmiségieket tömörítő politikai párt. Taglétszámuk még 1945 nyarán is csak néhány ezer volt. A polgári magántulajdon alapján álló, de politikai eszméit tekintve a munkáspártokhoz közel álló ~ nem volt a kormánykoalíció tagja, bár programjában helyeselte annak államosítási terveit, politikáját. 1947-ben a ~ 7 mandátumot szerzett, 1948-ban önállósága fenntartásával a Polgári Radikális Pártszövetségben egyesült a ® Polgári Demokrata Párttal, majd 1949 márciusában a fúzió ténylegesen megvalósult. Az ® MDP erősödésével 1949–1950-ben a ~ is felszámolásra került.

Magyar Szabadság Párt: Magyaro.-on működött politikai párt 1946 áprilisa és 1947 júliusa között. Alapítója az ® MKP nyomására az ® FKgP-ből 1946. március 12-én kizárt Sulyok Dezső volt. A ~ és 21 fős parlamenti frakciója a koalíció vezető ereje,   FKgP politikájában csalódott paraszti tömegek támogatásának elnyerésére törekedett, elfogadta az addigi államosításokat és a földreformot, de a földek tulajdonosainak kárpótlást igényelt, és befejezettnek tekintette a társadalmi átalakulást. A ~ Magyaro. számára a külpolitikai semlegesség státusának elérését a „ nemzeti demokrácia” megvalósításával akarta biztosítani. A kommunista ® szalámitaktika” eredményeként a ~ mozgástere beszűkült, így a számára hátrányosan módosított választójogi törvény után 1947. július 22-én hivatalosan bejelentette feloszlatását. A párt több vezetője emigrált, így Sulyok Dezső is 1947. augusztus 4-én.

Magyar–Szovjet Barátsági Egyezmény: az ® MDP új külpolitikai irányvonalának megfelelően 1948. február 18-án Moszkvában a magyar és a szovjet kormányküldöttség aláírta a magyar–szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést. A szerződés kimondta, hogy a felek támadás esetén segítséget nyújtanak egymásnak, de béke idején is szorosan együttműködnek az országaikat érintő fontosabb nemzetközi kérdésekben. Ugyanakkor „ a barátság, az együttműködés, a kölcsönös előnyök szellemében fejlesztik gazdasági és kulturális kapcsolataikat” is. A szocialista Magyaro.-ot hasonló “típus-szerződés” kötötte Bulgáriához, Csehszlovákiához, Lengyelo.-hoz, az NDK-hoz és Romániához is.

Magyar–Szovjet Társaság: a magyar–szovjet barátság elmélyítését volt hivatva szolgálni, azonban tényleges célja a szovjet típusú kommunista rendszer propagálása volt. Eredetileg Magyar–Szovjet Művelődési Társaság néven alakult 1945-ben, és egy évvel később már félmillió tagja volt. A társaság 1948-ban vette fel a ~ nevet, és igazi kommunista tömegszervezetté vált, amely 1953-ban 1,3 millió taggal és 8000 helyi szervezettel rendelkezett. (Ezek többségének működése csupán formális volt.) Az 1956-os forradalom idején a ~ is szétesett. 1957 nyarán Magyar–Szovjet Baráti Társaság néven szervezték újjá, ekkor már tagság nélkül.

malenkij robot (or. “kis munka”): kényszermunka, amelyre a szovjetek 1945-ben tízezreket hurcoltak el törvénytelenül, a nemzetközi hadijog figyelmen kívül hagyásával a magyar civil lakosság köréből. A Szovjetunió területén ® gulag-telepeken dolgoztatták őket. A kegyetlen bánásmódban részesülő és embertelen körülmények között dolgozó 170-180 ezer áldozat közül csak kevesen tértek vissza élve Magyaro.-ra.

Marshall-terv: George C. Marshall (1880–1959) amerikai külügyminiszter 1947. június 5-én meghirdetett gazdasági segélyprogram-tervezete a II. világháború európai következményeinek felszámolására és az európai szovjet befolyás megállítására. A segélyt kérő országoknak közösen kellett igényeiket előterjeszteni. A ~ et elfogadó 16 nyugat-európai ország kormányai 1952-ig 136 milliárd dollár összegű, vissza nem térítendő támogatást, ill. hosszú lejáratú hitelt kaptak. A Szovjetunió és a hatalmi érdekszférájába tartozó közép- és délkelet-európai államok a Szovjetunió nyomására visszautasították a terv keretében felajánlott támogatást.

munkás-paraszt szövetség: a kommunista párt tézise szerint a munkásosztály és a parasztság együttműködésének sajátos formája a proletárforradalmak idején és a szocializmus építésének szakaszában. Ennek az ideológiai alapja, hogy a munkásosztály ugyan egyedül is győzhet a proletárforradalomban, de a parasztság nélkül a hatalmat nem tudja megtartani. A parasztság viszont a munkásosztály vezetése nélkül nem képes gyoztes forradalmat vívni. Vagyis a két osztály egymásra van utalva, és ezért jön létre egy különleges osztályszövetség, amelyen belül a munkásosztályé a vezető szerep, és az utóbbi legfontosabb szövetségese a szocialista öntudattal rendelkező parasztság.

Munka Törvénykönyve: a munkások és alkalmazottak munkaviszonyát szabályozó alapvető jogforrás Magyaro.-on. 1951. február 1-jét lépett hatályba, és ezzel a korábbi ágazati kollektív szerződések hatályukat vesztették. A ~ szabályozta a munkaviszony legfontosabb kérdéseit: a munkaviszony keletkezését és megszűnését, a munka- és pihenőidőt, a szabadságot, a munkabért, a munkaügyi vitákkal kapcsolatos kérdéseket, és tartalmazta a társadalombiztosítás legfontosabb szabályait.

munkaverseny: az emberi munkaerő korlátlat kizsákmányolására épülő termelésnövelés. Magyaro.-on az 1950-es években szovjet mintára szinte folyamatosak voltak a ~ ek az iparban és a mezőgazdaságban egyaránt. A mennyiség hajszolása legtöbbször a minőség romlását eredményezte. Leginkább a fontos ünnepek (április 4., november 7. stb.), a „ vezetők születésnapja” adott alkalmat ~ ekre. Országos ~ kampányt indítottak pl. Rákosi Mátyás 60. születésnapja alkalmából 1952. január 17-re. A versenyen kiválóan, a ® normát több száz vagy ezer százalékkal túlteljesítő dolgozókat élmunkásoknak, sztahanovistáknak nevezték. A ~ ek a   norma szigorításának is fontos eszközei voltak. A szocializmus későbbi szakaszában (1960-as, 1970-es évek) a ~ ek szocialista brigádverseny formájában zajlottak, amelyek már nemcsak a termelékenység növelésére irányultak, hanem az ideológiai és kulturális képzésre is.

műszaki határzár: az államhatár egy szakaszának összefüggő ellenőrzés alá helyezése zárt övezet kialakítása céljából. Magyaro.-on az 1950-es években politikai okokból a déli és a nyugati határon alkalmazták a személy- és járműforgalom teljes ellenőrzésére a tiltott határátlépések, hatásértések megakadályozására. A határ (® határsáv) egy kijelölt szakaszán dróthálót feszítettek ki, aknamezőt telepítettek a menekülők feltartóztatására. A ~ lebontására a magyar–osztrák határon 1956. szeptember 23-án került sor, de azt a forradalom leverése után visszaállították.

Nagy-Budapest: Budapest és a környező városok és községek (pl. Békásmegyer, Budafok, Mátyásföld, Csepel, Kispest, Rákoshegy, Újpest) korábbi gyűjtőneve. Ez az elnevezés akkor keletkezett, amikor 1950-ben ezeket a peremvárosokat közigazgatásilag egyesítették a fővárossal, és létrehozták a 22 budapesti kerületet.

németek kitelepítése: a nagyhatalmak potsdami döntése (1945. július 17.–augusztus 2.) értelmében magyaro.-i németségre is kényszerkitelepítés várt. A ® SZEB 1945. szeptember 20-án rendelte el Magyaro.-on a ~ ét. A magyar hatóságok – bár sosem tették magukévá a kollektív felelősség elvét – 1946 januárjában kezdték meg azoknak a kitelepítését, akik az 1941. évi népszámláláson német nemzetiségűnek vallották magukat, vagy tagjai voltak a Volksbundnak, ill. valamilyen német fegyveres alakulatnak. Az első szakaszban kitelepítettek Németo. amerikai megszállási övezetébe kerültek, kb. 136 ezren. 1947 tavaszától újabb német csoportokat (több mint 50 ezer főt) telepítettek ki, de már Németo. szovjet megszállási övezetébe. Összesen tehát mintegy 200 ezer német nemzetiségű lakos kényszerült elhagyni a hazáját. A kitelepítettek egy része (kb. 20 ezer fő) utólag visszaszökött Magyaro.-ra. A kitelepítés 1949 októberében zárult le (4274/1949. sz. Mt. r.), a német nemzetiségre vonatkozó korlátozásokat teljes egészében 1950. március 25-én oldották föl (14/1950. sz. Mt. r.)

Nemzeti Bizottság: 1944–1945-ben Magyaro.-on alakult meg, a német megszállástól és a nyilas adminisztrációtól megtisztított területeken különféle elnevezések alatt működő népi szervezetek. Településenként a koalíciós pártok tagjaiból alakultak meg. A korábbinál demokratikusabb önkormányzatokat állítottak fel, segítették az élet megindulását, újjászervezték a közigazgatást. A ~ 1945 közepétől a koalíciós pártok politikai együttműködésének megvalósítója lett, szerepe fokozatosan csökkent, majd 1948 júniusa után formálisan megszűnt. Az 1949 januárjában megalakuló új közigazgatásnak nem váltak részévé.

Nemzeti Parasztpárt (NPP): 1939. június 29-én Makón megalakított politikai párt. Létrehozói a népi írók voltak, akik műveikben a szegény- és kisparasztság politikai, kulturális felemelkedését, gazdasági és politikai emancipálódását hirdették. Eleinte a Márciusi Front keretében tevékenykedtek, majd annak felbomlása után létrehozták a ~ ot, de a II. világháború kitörése miatt szervezeteiket nem tudták kiépíteni. A német megszállás alatt a pártot és lapját betiltották. 1944 szeptemberében csatlakoztak a Magyar Fronthoz, majd a ® Magyar Nemzeti Függetlenségi Front tagja lett, és 40 képviselőt küldött az ® Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. A magát az agrárszocialista mozgalmak örökösének tekintett párt és népi származású értelmiségi tagjai tevékenyen részt vettek a földreform végrehajtásában. A ~ ban 1945 augusztusában már 170 000 belépőt regisztráltak. A fiatal pártnak nem volt egységesen kimunkált hosszú távú célkitűzése, a ~ baloldali irányzata a kommunistákkal való szoros együttműködésben kereste a jövőt, egy másik a parlamenti polgári demokrácia megvalósítását hirdette, míg a centrum hívei a szocializmus és a paraszti érdekek összeegyeztetésére helyezték a hangsúlyt. 1948 szeptemberétől a ~ nem tudta meggátolni az ® MDP hatalomra törését, sőt elfogadta annak marxista nézeteit. A párt 1949. február 1-jén bekényszerült a Magyar Függetlenségi Frontba, a következő választáson már csak közös listán indulhattak képviselőjelöltjei. A párt politikai tevékenységét 1949–1950-ben lényegében beszüntette. 1956. október 31-én a ~ Petőfi Párt néven újjáalakult, de csak rövid ideig fejthetett ki politikai tevékenységét.

népfront: fasizmusellenes, eltérő politikai ideológiai irányzatokat és csoportokat tömörítő koalíció. A nácizmus németo.-i hatalomra jutása után, az 1930-as évek közepén a nemzetközi kommunista mozgalom általános irányvonalává lett. Spanyolo.-ban és Franciao.-ban ~ kormányok alakultak. A II. világháború idején a ~ ok többsége függetlenségi frontként részt vett az ellenállási mozgalomban. Magyaro.-on a ~ részben náciellenes mozgalomként 1937. március 15-én a Márciusi Frontban jött létre. Az országos német megszállás idején 1944. június elején alakult meg a Békepárt (a ® MKP fedőszerve), az ® SZDP és a Kettőskereszt Szövetség legitimista csoportjai, valamint az ® NPP részvételével a Magyar Front. A nyilasok hatalomra kerülése után a Magyar Front utódaként kezdte meg a tevékenységét a ® Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, az   MKP, az ® FKgP, az NPP és a ® PDP, valamint a szakszervezetek részvételével, és az újjáalakuló magyar államiság koalíciós alapjait is megteremtette. Ezt a koalíciós kormányzás végén, 1949. február 1-jén az egypárti diktatúrára törekedő ® MDP vezetése és irányítása alatt megszervezett Magyar Függetlenségi Front váltotta fel a megrostált  FKgP, és az  NPP a tömegszervezetek részvételével.

Népgazdasági Tanács: 1949 júniusa és 1952 novembere között a legfelsőbb gazdasági szerv volt Magyaro.-on. Az 1949. június 11-én feloszlott ® Gazdasági Főtanács jogkörét vette át. Feladata lett a gazdasági fejlesztés és tervezés irányelveinek meghatározása, a gazdasági vezető szervek működésének összehangolása és a gazdasági centralizáció megvalósítása. Miniszteri rangú elnökét és a testület tagjait a köztársasági elnök, majd a Magyar Népköztársaság ® Elnöki Tanácsa nevezte ki. Az 1952. november 24-én megszűnt ~ feladatkörét 1952. december 1-jén a Minisztertanács vette át.

Népi Ifjúsági Szövetség (NISZ): az ® NPP ifjúsági szervezete. Az egységes ifjúsági szervezet, a ® MADISZ párt ifjúsági szervezetekre tagozódása idején, 1946 januárjában alakult meg a ~ a dolgozó parasztifjúság elkülönült szervezeteként. A párton belüli irányzatoknak megfelelően előbb Kovács Imre hívei, majd 1947 elejétől a Darvas József–Erdei Ferenc köré csoportosulók támogatói kerültek az 1947 tavaszán már 800 helyi szervezetet összefogó ~ központi vezetésébe. A kommunista vezetésű egységes ifjúsági szervezet kialakításakor 1948. március 9-én az  NPP Politikai Bizottsága bejelentette a ~ feloszlatását, és a parasztpárti csoportok önállóságukat elvesztve beolvadtak a ® MINSZ-be.

Népi Kollégiumok Országos Szövetsége (NÉKOSZ): a népi kollégiumok 1946. június 8-án alakult központi szerve. A tehetséges paraszt- és munkásfiatalság közép- és felsőfokú bentlakásos tanulásának biztosítására alapított intézmények 1939–1949 között működtek Magyaro.-on. Az első népi kollégiumot Györffy István hozta létre Bolyai Kollégium elnevezéssel felső fokon képzett parasztfiatalok részére. Belső életük alakításában a protestáns kollégiumi hagyományok, a népi írók mozgalmának és a munkásmozgalom ösztönzéséből merítettek, és ezek alapján alakították ki demokratikus önkormányzatuk szabályait, amelyek autonómiát és kollektív vezetést biztosítottak. A népi kollégiumok mozgalma 1945. január 20-a után kezdte el szélesebb körű tevékenységét az ® MKP és az ® NPP támogatásával. A kollégisták részt vettek a ® MADISZ megszervezésében és miniszteri megbízottként a földreform végrehajtásában. A népi kollégiumok tagjait a közösségi önkormányzat elveire, tudatos önképzésre, önálló, kritikus gondolkodásra, kulturális és honismereti munkára nevelték. Az ® MDP 1948. szeptember 19-én hozott határozta után kommunista oldalról több bírálat érte őket független gondolkodásuk miatt, ezután a kollégiumi rendszer fokozatosan elszürkült, előkészületek kezdődtek az állami kollégiumokkal való egyesítésükre. A Rajk-perrel kapcsolatba hozva a ~ ét, a szervezet központi ülésén, 1949. július 10-én felszámolták a szövetség rendszerét.

Népszava: először 1877-ben jelent meg, majd 1880-tól az ® SZDP központi napilapja lett. A két világháború között a munkásmozgalom egyetlen legális napilapja volt. Magyaro. német megszállása után betiltották, 1945-től jelent meg újra. Amikor 1948 júniusában az ® MKP magába olvasztotta az  SZDP-t, a ~ a ® Szakszervezetek Országos Tanácsának központi napilapja lett. Az 1956-os forradalom idején ismét az újjáalakult az  SZDP orgánuma. November 4-e után egészen 1958-ig® Népakarat címen jelent meg, ekkor visszakapta régi nevét.

norma: a közgazdaságban azok a termelési viszonyszámok, amelyek meghatározzák, hogy az adott feltételek között egy termékegység előállításához mennyi idő, élőmunka, anyag stb. szükséges. Ennek alapján megállapítanak műszaki ~ t, statisztikai ~ t. A ~ volt a teljesítmény-bérezésben dolgozók fizetésének alapja. A szocialista népgazdaságban a ~ megállapításánál az ideális munkakörülmények között dolgozó élenjáró üzemek, élmunkások (® munkaverseny) és sztahanovisták több száz százalékos teljesítményeit is figyelembe vették. Az 1950-es években a ~ kat állandóan szigorították, növelték, a „ normalazítók” ellen keményen felléptek. A ~ szigorítás is a fogyasztás és a kereslet visszafogását, a reálbérek csökkentését szolgálta.

Országos Tervhivatal (OT): 1947-ben hozták létre. Az első hároméves terv idoszakában (1947–1949) jelentős szerepet töltött be a magyar gazdaság szovjet mintára történő átalakításában (magát a hivatalt is szovjet példa nyomán hozták létre). Tevékenysége az 1950-es évek elejétől a gazdaság egészére irányult. Feladata a távlati és az operatív gazdasági tervjavaslatok kidolgozása, és az aktuális ötéves terv végrehajtásának ellenőrzése volt. Elnökét az Országgyűlés választotta, és az elnök tagja volt a kormánynak is.

osztályellenség: “a munkásosztály ellensége”. Ezzel a jelzővel bélyegezték az osztályidegeneket és osztályhelyzetüktől függetlenül az uralkodó ideológiával szemben álló személyeket.

osztályidegen: “a dolgozó osztályoktól idegen, velük szemben álló”. Az 1940-es évek végétől 1962-ig érvényben lévő gyakorlat szerint ~ nek minősítették – az 1938. évi foglalkozás és vagyoni helyzet alapján – a volt földbirtokosokat, arisztokratákat, a gyár- és üzemtulajdonosokat, a vagyonukból élőket; a háborús bűnösöket, a politikai bűncselekmények vádjával elítélteket; a ® kuláknak tekintetteket; a volt csendőröket, a korábban hivatalos politikai vagy magasabb állami funkciót betöltő személyeket; a volt rendorség, katonaság át nem igazolt tagjait; azokat az üzlet- és műhelytulajdonosokat, kereskedőket, akik a felszabadulás után huzamosabb ideig két vagy annál több alkalmazottat foglalkoztattak, ill. a rendszerrel nem együttműködő egyházi személyeket.  Az ~ nek, ill. az ~ származásúnak minősítettek nem tölthettek be bizonyos munkaköröket, vezető beosztásokat, kizárták őket a továbbtanulásból. A büntetőeljárások során is súlyosbító körülménynek számított ez a bélyeg.

párizsi békeszerződés: a II. világháborút lezáró jelentő békeszerződés Magyaro. és a világháborúban győztes nagyhatalmak között. Az 1947. február 10-én aláírt dokumentum érvénytelenítette a bécsi döntéseket, Magyaro. határait az 1938. január 1-jei állapotnak megfelelően állította vissza, de Csehszlovákiának ítélte az általa kért Dunacsún, Oroszvár és Horvátjárfalu településeket. Magyaro.-nak 300 millió dollár kártérítést kellet fizetnie a szovjet, a jugoszláv és a csehszlovák állami tulajdonban okozott háborús károk enyhítéséért. A ~ a magyar hadsereg létszámát 65 000 főben állapította meg, és egyben szavatolta a dunai hajózás biztonságát.

pártapparátus: az apparátus szó eredetileg társadalmi, politikai érdeket képviselő végrehajtó szervezetet jelentett. Pejoratív értelemben azonban a szocialista államok kommunista, ill. szocialista állampártjainak piramisszerűen kiépülő pártszervezetét értették rajta, amelynek tagjai feltétlen hűséggel vállalták a párt hivatalos képviseletét és utasításainak végrehajtását.

pártkongresszus: általában a kommunista párt kongresszusa, a kongresszus a párt legfelsőbb szerve, amely rendszerint ötévente ül össze. Ezen – a Központi Bizottság beszámolója alapján – értékelik az előző időszakban végzett tevékenységet, és meghatározzák a következő időszak feladatait, valamint a párt politikájának általános irányvonalát. A ~ küldötteit az ország minden településén, nagyüzemekben, gyárakban, intézményekben stb. működő pártalapszervezetek választják meg, és a küldöttek listáját a Központi Bizottság hagyja jóvá. A ~ az értékelésen és a feladat-meghatározáson túl szükség esetén módosíthatja a párt szervezeti szabályzatát, és megválasztja a Központi Bizottságot, amely még a kongresszus ideje alatt szavazással jelöli ki a Politikai Bizottság és a Titkárság tagjait, ill. a párt főtitkárát, és annak helyettesét. A ~ on a legjelentősebb beszámolót a párt vezetője tartja.

pénzügyi stabilizáció: az ® infláció megszüntetése, a pénzügyi rendszer megszilárdítása. Magyaro.-on 1946 nyarán vált elkerülhetetlenné a ~ . 1946. augusztus 1-jén új pénznemet vezettek be: a forintot. Ekkor 1 Ft kb. 400 000 quadrillió pengőt ért. A ~ t az új pénz kibocsátásával (tudatosan kevés bankjegy forgalomba hozatalával), a Szovjetuniónak fizetendő jóvátétel átütemezésével, a külföldi kölcsönök felvételével és további gazdasági megszorító intézkedésekkel érte el a kormányzat Ehhez járult még, hogy visszakerült a MNB arany- és devizatartaléka, és az sem véletlen, hogy a ~ ra éppen aratás után került sor.

Polgári Demokrata Párt: 1944. december 15-én Szegeden megalakult párt a városi kispolgárság, a polgári értelmiség és a tisztviselőréteg képviseletére. A ~ síkraszállt a liberalizmus elvein alapuló parlamentarizmus, a ® többpártrendszer és a népképviseleti kormányzás megvalósítását hirdető program mellett a „ polgár” anyagi és szellemi felemelkedéséért. Az 1947. évi választásokon a ~ 4 mandátumot szerzett, így nem jutott jelentős szerephez a törvényhozásban. Viszonylagos politikai gyengeségei miatt 1948. május 11-én a hasonló elveket valló ® Magyar Radikális Párttal a párt önállóságának fenntartásával egyesültek, és megalakították a Polgári Radikális Pártszövetséget, majd a ~ 1949. március 3-án teljesen beolvadt a  Magyar Radikális Pártba.

politikai tisztek: a magyar honvédségben szovjet mintára, 1949-ben meghonosított beosztás a parancsok politikai ellenőrzésére. Az 1949. február 19-től munkába állt ~ a nevelőtiszti intézmény megszüntetése után a szovjet komisszárok jogkörét vették át, és 1953-ig az alakulatok társparancsnokai voltak, a hadsereg pártirányításának és pártellenőrzésének végrehajtóiként működtek. 1957 után a ~ ből a parancsnok politikai helyettesei, ill. politikai munkások lettek.

proletárdiktatúra: a kommunista ideológia szerint átmeneti kormányzati rendszer a „ kommunizmusba való átmeneti korszak idején” , amely a munkásosztály hatalmát valósítja meg, vagyis a „ többség diktatúrája” . A ~ továbbfejlesztve a „ szocialista népi egységet” végül „ egyetemes össznépi állammá” válik. A valóságban a dolgozó tömegekre hivatkozó szűk réteget képviselő kommunista pártelit hatalmát jelenti. Jellemzője a parlamenti demokrácia felszámolása, a törvényhozói és végrehajtói hatalom összevonása, a termelőeszközök erőszakos kisajátítása, a tömegek megfélemlítése.

rendőrbíráskodás: a 20. sz.-ban, de főleg 1948–1956 között Magyaro.-on alkalmazott rendészeti eljárás. A rendőrség kisebb kihágásoknak, szabálysértéseknek minősített esetekben pénzbüntetést szabott ki. A ~ az 1950-es években a politika szolgálatában az állampolgárok megfélemlítésének eszköze lett, előszeretettel alkalmazták a mezőgazdaság kollektivizálásának idején a módosabb egyéni gazdák anyagi tönkretételére, hogy ® termelőszövetkezetekbe kényszerítsék őket.

Szabad Nép: kommunista politikai napilap. 1942. február 1-jén indult mint az illegális KMP lapja. 1945 februárjától az ® MKP, 1948 júniusától az ® MDP központi napilapja, főszerkesztője 1948-ig Révai József volt. Példányszáma 1953-ban meghaladta a 700 ezret. 1953-ig újságírói gárdáját az abszolút lojalitás jellemezte a párt vezetése iránt, szerkesztoségébe csak a sztálini rendszert vakon szolgáló kommunista-sztálinista újságírók kerülhettek be.  A lap utolsó száma 1956. október 29-én jelent meg, majd átadta helyét a ® Népszabadságnak.

Szabad Nép-félóra: az 1950-es években a munkahelyeken tartott politikai viták. Ezeken a megjelenés kötelező volt, a dolgozóknak magyarázniuk, kommentálniuk kellett az aznapi ® Szabad Népben megjelent fontosabb híreket, a vezércikket. Természetesen tényleges vitáról szó sem lehetett, a résztvevők mindannyian a párt iránti elkötelezettségüket igyekeztek bizonyítani.

Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT): az 1948-as kommunista hatalomátvétel után létrehozott, az ® MDP, majd az ; MSZMP vezetése alatt álló egységes szakszervezet irányító testülete. Megalakításával a kommunista párt célja az volt, hogy felszámolja a valódi ágazati és egyéb szakszervezeteket, és az egységes szervezet révén teljesen befolyása alá vonja a szakszervezeti mozgalmat. Míg korábban a szakszervezetek a munkások, ill. a tagok valódi érdekvédelmét látták el, addig a ~ központi tevékenysége az volt, hogy egyfajta áttételként végrehajtassa az aktuális ötéves terveket, munkaversenyeket szervezzen, biztosítsa a kommunista párt által kitűzött célok és termelési eredmények elérését. A ~ felépítése ugyanolyan központosított és hierarchizált volt, mint a kommunista párté, központi orgánuma a ® Népszava volt, amely 1948-ig a Magyaro.-i ® SZDP napilapjaként jelent meg. A ~ egyik legfőbb irányítója Gáspár Sándor volt, aki rövid megszakítással 1952-től a rendszer bukásáig állt a ~ élén.

Szakszervezeti Ifjúmunkás- és Tanoncmozgalom (SZIT): a Szakszervezeti Tanács Ifjúsági Titkársága 1945. februárban létrehozott ifjúmunkás tömegszervezete. A gazdasági és szociális célokért küzdő érdekvédelmi szervezetben a két munkáspárt paritásos alapon képviseltette magát. Az 1946 márciusában országos mozgalommá vált ~ a két évvel később 1948 márciusában a ® MINSZ kommunista vezetésű munkásifjúsági szervezete lett. 1950 júniusában a ® DISZ megalakulása után elvesztette önállóságát, és beolvadt az ® MDP ifjúsági szervezetébe.

Szakszervezeti Tanács: a szakszervezeti mozgalom központi vezető testülete. 1891. május 22-én alakult, 1904 óta a szakmai szervezeteket összefogó országos testületként a munkásság gazdasági és szociálpolitikai követelései érdekében lépett fel a munkaadókkal és az állammal szemben. A ~ feladata volt a gazdasági harc taktikájának kidolgozása, a munkabeszüntetések és sztrájkok engedélyezése, a szakmai szervezetek és egyesületek működésének pénzügyi ellenőrzése, a szűkös helyzetű szakmák támogatása. 1945 januárjában az újjászervezett ~ a kommunisták és szociáldemokraták megegyezése után paritásos alapon, a korábbi hagyományos elvek szerint történt meg, a szakszervezetek önállóságának és autonómiájának változatlanul hagyásával, de mindkét párt saját pozíciójának erősítésére és befolyásának növelésére törekedett. 1945–1946 között a hagyományos szakmai szakszervezetek fenntartásának szociáldemokrata elképzelése érvényesült, majd a politikai intézményrendszer kommunista átalakításának meghirdetésével párhuzamosan az ® MKP propagandájában 1947 elejétől a szakszervezetek iparági átszervezésének erőltetése került előtérbe. A kis szakszervezeteknek a nagyobbakba való beolvadásának folyamatát felgyorsítva az ® MDP létrejötte után, 1948 októberében a X. szakszervezeti kongresszuson bejelentették a hagyományos szociáldemokrata szakszervezetek és a ~ felszámolását és a szakmai érdekképviseletek iparági átszervezését. A ~ helyett megalakult a ® Szakszervezetek Országos Tanácsa.

„ szalámitaktika” : Rákosi Mátyás, az ® MKP főtitkára és köre nevéhez fűződő politikai megoldás köznyelvi megnevezése. A hírhedt ~ a totális kommunista hatalom, az egypártrendszer gyors létrehozása érdekében a többi párttal szemben alkalmazott módszer azok teljes tönkretételére. Az ellenzéki pártokat megfosztották vezetőiktől, vezéregyéniségeiktől, koholt vádak alapján emigrációba kényszerítették, ártatlanul elítélték, bebörtönözték őket vagy egyszerűen elraboltatták a szovjet csapatokkal. A kommunista hatalom szempontjából “veszélyesnek” ítélt párttagokat egyenként, egymástól elszigetelve tették ártalmatlanná: megzsarolták, kizáratták a pártokból, visszavonulásra vagy az ország elhagyására késztették. A meggyengült és megfélemlített pártok sok esetben több részre szakadtak, gyakorlatilag „ felszeletelődtek” , rövid idő múltán feloszlottak. A ~ legtipikusabb esete a „ túl erős” ® FKgP tönkretétele volt.

személyi kultusz: vezető szerepet játszó politikai személyiségek elvtelen, mértéktelen és kritikátlan dicsőítése, kijelentéseik mindenkire és mindenkor érvényes, dogmaszerű alkalmazása. Diktatórikus rendszerek gyakori sajátossága, de legkirívóbb formája a kommunista vezetők körül alakult ki. A Szovjetunióban Sztálin körül kibontakozó ~ nyomán több kommunista vezető körül is ~ épült ki: Magyaro.-on 1948 után Rákosi Mátyás, a gyakorlatilag korlátlan hatalmat birtokló pártfőtitkár (és miniszterelnök egy személyben) körül bontakozott ki sztálini típusú, sokszor a nevetségesség határát súroló ~ , amely 1952-ben, 60. születésnapján érte el csúcspontját. A ~ végét az ® SZKP XX. kongresszusának (1956. január 14–15.) a sztálinizmust és a ~ t elítélő lépése jelentette, amelyet követtek a többi szocialista országban is: Magyaro.-on ez Rákosi és köre (Gerő Ernő, Farkas Mihály, a hírhedt „ trojka” ) hatalomból való kiszorulását, sőt párttagságának visszavonulását jelentette. Rákosinak később az országból is távoznia kellett, a Szovjetunióban élt a haláláig. A ~ fogalmának bevezetése a kommunizmus súlyos torzulásait egy személy hibáinak próbálta beállítani, amelynek kiküszöbölésével a politikai rendszert tovább lehetett működtetni.

SZER (Szabad Európa Rádió): az USA támogatásával 1951. május 1-jétől Münchenben működő rádióadó. Műsorait a szovjet blokk nyelvein sugározta. A magyar nyelvű adások Dessewffy Gyula (1909–2000, az emigráció előtt 1947-ig kisgazdapárti politikus) vezetésével 1951. október 6-án indultak. A rádió célja a ® vasfüggöny mögött élő népek függetlenségi harcának segítése, támogatása, politikai, gazdasági, társadalmi és szórakoztató műsorokkal, amelyek pontos, tárgyilagos, tájékoztatást adtak Közép-Európa népei számára a keleti és a nyugati világ eseményeiről. A SZER magyar osztálya 1993. október 31-ig működött Münchenben.

SZKP Elnöksége (pontosabban az SZKP Központi Bizottságának Elnöksége, hiszen a testületet a KB választotta): 1952–1966 között a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának Politikai Bizottságát nevezték Elnökségnek. Funkciója teljesen megegyezett a Politikai Bizottságéval, csak a neve volt más (az is csak időlegesen).

Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom (SZIM): az ® SZDP 1945. február 15-én megalapított ifjúsági tömegszervezete a 21 éven aluli párttagok nevelésére. 1945 novemberében már 150 000 fiatalra terjedt ki a ~ befolyása, amely a pártalkotmány szervezeti szabályzata szerint korlátozott autonómiával rendelkezett. 1947 őszétől a szervezet vezetésében belül éles harc bontakozott ki a ~ és az  SZDP önállósága mellett kiálló és a kommunista orientációjú ® MADISZ- és ® SZIT-szimpatizánsok között. 1948. március 11-én, miután a felszámolást ellenző pártvezetést eltávolították és kizárták, a ~ határozatot hozott az önfeloszlatásról és a   SZIT-be való beolvadásról.

Szociáldemokrata Párt (SZDP): a szocialista munkások, alkalmazottak és értelmiségiek politikai szervezete. Jogelődje, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1890. december 8-án jött létre. A párt a ~ elnevezést 1939. január 29-én vette fel, hogy kifejezze a nemzetközi szervezettől való függetlenségét. A ~ 1930-as programjában hagyományos bázisa, az ipari munkásság érdekeinek megfelelően 1948-ig távlati céljának a marxista eszmeiség alapján álló szocialista társadalom megteremtését tekintette. Közvetlenebb céljai közé tartozott a demokratikus és szociális reformok kivívása (általános választójog, a munkásvédő és szociális törvények elfogadása stb.). A ~ 1918–1919 néhány hónapját eltekintve nem került hatalomra a II. világháború befejezéséig, parlamenti képviselethez és képviselő-testületi tagságokhoz 1922-ben jutott először. 1939-ig az egyetlen legális ellenzéki párt volt, amelynek tömegpárt erejét a Szakszervezeti Tanácsba tömörült szakszervezetek tagsága adta. A ~ 1943-ban parlamenti szövetségre lépett az ® FKgP-vel, tevékenyen részt vett a függetlenségi mozgalomban, a Magyar Történelmi Emlékbizottság tevékenységében, az 1942. március 15-én, a Petőfi-szobornál tartott tüntetésen. Magyaro. német megszállása után a pártot betiltották, a szakszervezeteket kormánybiztos felügyelete alá helyezték. A ~ részt vett a Magyar Frontban, majd csatlakozott a ® Magyar Nemzeti Függetlenségi Fronthoz. 1944. december 22-én, az ® Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulásától fogva részt vett a koalíciós kormányzatban a párt önálló működésének fennmaradásáig. A ~ szakszervezeti jellege 1944–1945-től megszűnt, mikor az érdekvédelmi szervezetekben a kommunistákkal voltak kénytelenek osztozni. A párt 1945 utáni politikájának középpontjába a marxi szocializmus előfeltételeinek megteremtését helyezte, a fokozatos átnövés, átalakulás híveként a polgári demokratikus intézményrendszer fenntartása mellett a munkásosztály és a munkáspártok befolyásának növelésére törekedett a két munkáspárt önálló létének fenntartásával. Az ® MKP 1947 végétől a pártfúziót ellenző szociáldemokraták, szakszervezeti funkcionáriusok eltávolítását erőltette. 1948. március 6-a és 8-a között a ~ XXXVI. kongresszusán a pártegyesülést ellenzők kizárása után a ~ vezetése elfogadta az  MKP ultimátumát, és az 1948. június 12-14. között tartott egyesítési kongresszuson az új párt létrehozásával megszűnt a ~ önálló léte. A szociáldemokrata pártszervezeteket feloszlatták, a szakszervezeteket államosították. A ~ 1956. október 31-én újjáalakult, de a forradalom leverése után nem folytatott politikai tevékenységet.

Szocialista Internacionálé (SZI): a szocialista és a szociáldemokrata pártokat egyesítő nemzetközi szervezet. 1951-ben alapították Frankfurt am Mainban. Tagjai elsősorban a nyugat-európai szocialista és szociáldemokrata pártok, valamint a kelet-európai – magyar, román, lengyel, bolgár stb. – emigráns szocialista, ill. szociáldemokrata politikusok voltak. A ~ határozottan elvetette a kommunista pártokkal való együttműködés minden formáját. Taglétszáma 1960-ban 10,7 millió fő volt, székhelye Brüsszel és London.

szovjet ( or. tanács): a ~ ek eredetileg államhatalmi-népképviseleti szervek voltak az orosz cári hatalom 1917-es felbomlása után, amelyek közigazgatási funkciókat töltöttek be. Kezdetben nem feltétlenül álltak a Lenin vezette bolsevik (kommunista) párt oldalán. Személyi összetételüktol függően voltak munkás-, paraszt- és katonatanácsok. Az 1917. novemberi ® bolsevik hatalomátvétel után a ~ ek egyre inkább a bürokratikus, teljesen hierarchizált kommunista központi hatalom végrehajtó szerveivé váltak, elveszítették alulról építkező, önigazgató és önkormányzati jellegüket. Az 1956-os magyar forradalom idején alakult munkástanácsok ugyanilyen önigazgató-néphatalmi szervként jöttek létre és működtek.

szovjet tanácsadók: a szovjet befolyás kiterjesztésének ellenőrzésére hivatott intézmény Magyaro.-on 1945–1989 között. Már 1945-től, de nagyobb számban 1948–1956 között dolgoztak ~ a gazdaság, a honvédelem és a rendészeti szervek fontosabb szintjein, akik javaslattételi joguk mellett gyakorlatilag a Szovjetunió érdekeinek megfelelően tevékenykedtek. A ~ száma 1956 után jelentősen csökkent, de bizonyos helyeken, közép- és miniszteriális szinten jelenlétük és befolyásuk egész 1989-ig fennmaradt.

szovjetizálás (szovjetesítés): a Szovjetunióban meghonosított és bevezetett, a SZU sajátosságainak megfelelően kialakult kommunista rendszer “exportálása” a közép- és kelet-európai országokba a II. világháború után. A ~ azt is jelentette, hogy semmibe véve egy adott ország – pl. Magyaro. – hagyományait, kultúráját, gazdasági fejlettségét stb., egy teljesen idegen rendszert erőltettek rá. A szovjet rendszer jellemző vonásai, amelyeket a kelet-európai kommunista államokba is átültettek: egy párt, a kommunista párt abszolút diktatúrája – ez vezeti és irányítja az országot; a párt vezérének ® személyi kultusza és mindenhatósága; az önigazgatás felszámolása, a politikai élet és a gazdaság teljes központosítása (pl. egy központi bank, központi tervgazdálkodás, öt- vagy hatéves tervek) oly módon, hogy minden egy helyre, a kommunista párt bürokráciája alá van rendelve. A közélet és a kultúra egységesítése pl. egy írószövetség, egy ifjúsági szervezet, egy szakszervezet; az alulról jövő kezdeményezések és szerveződések betiltása; felülről létrehozott és ellenőrzött társadalmi szervezetek megalakítása, amelyek kizárólagos feladata a rendszer saját eszközökkel való szolgálata; a nehézipar mindenáron való fejlesztése; koncepciós politikai és gazdasági perek; a nemzeti sajátosságok felszámolása a kötelező internacionalizmus nevében; a kommunista és munkásmozgalmi ünnepek kötelezően tömeges megünneplése; a társadalom magánéletének, privátszférájának elvétele; a mezőgazdaság területén az erőszakos kollektivizálás, vagyis a parasztok® termelőszövetkezetekbe való kényszerítése, a be nem lépők, ill. a gazdag parasztok zaklatása és bebörtönzése; állandó ellenségkeresés; terror, az emberek megfélemlítése; a politikai rendőrség (az állambiztonság) mindenható jelenléte; a rendszer bárminemű kritikusaival szembeni kegyetlen megtorlás. A korábbi politikai rendszer teljes körű tagadása és elitjének, uralkodó osztályainak üldözése; a nem kommunista hagyományok felszámolása; a kötelező ® munkaversenyek; a termelésben a mennyiség előtérbe állítása a minőség helyett; a kommunista ideológia, a marxizmus–leninizmus kötelezővé tétele, bármilyen tudományos (történeti, irodalmi stb.) alkotás csak ennek szellemében születhetett stb.

Szovjetunió Kommunista Pártja (SZKP): az 1875-ig visszanyúló előzmények után a ~ közvetlen elődje volt az 1918 márciusában alakult Oroszországi Kommunista (® bolsevik) Párt, majd amikor az orosz polgárháború győztes befejezése után, 1922-ben megalakult a kommunista Szovjetunió, 1925-ben a párt nevét is átkeresztelték Szovjetunió Kommunista ( bolsevik) Pártjára. Lenin 1924. januári halála után az SZK(b)P vezetését Sztálin vette át. A párt a Szovjetunió mindenható szerve lett, az országot az SZK(b)P és annak egyszemélyi vezetője, Sztálin irányította teljhatalommal (® személyi kultusz). 1952-ben a pártot ismét átkeresztelték, neve Össz-szövetségi Kommunista ( bolsevik) Párt, a közhasználatban a Szovjetunió Kommunista Pártja lett. Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála után utóda Hruscsov lett, akit 1964-ben vezetőségbeli elvtársai puccsszerűen távolítottak el a hatalomból, és Brezsnyev került a helyére. A ~ taglétszáma tízmillió körül mozgott.

Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB): a II. világháborúban győztes nagyhatalmak által a volt hitleri szövetséges országok mindegyikében felállított, a fegyverszüneti szerződés végrehajtásának és a békeszerződés megkötéséhez szükséges feltételek ellenőrzésére hivatott nemzetközi testület. A ~ elnöke az adott ország területén a háborús katonai hadműveleteket irányító állam képviselője volt. Magyaro.-on a szovjet misszió mellett csekélyebb befolyással és létszámmal brit, amerikai, csehszlovák és jugoszláv kirendeltségek működtek. Magyaro.-on a ~ a legfelsőbb politikai és gazdasági döntéshozó szerv szerepét is betöltötte, és közvetve segítette az ® MKP hatalomra jutását is.

tagosítás: elszórtan fekvő földterületek egy helyen (egy tagban) való egyesítése. Magyaro.-on a ® kollektivizálás során a parasztok ® termelőszövetkezetekbe kényszerítésének legfőbb eszköze volt. A megalakuló  termelőszövetkezetek földterülete szétszórtan akár 150-200 tagban is fekhetett a határban. A hatékonyabb nagyüzemi termelés érdekében össze kellett őket vonni nagyobb egységekbe, tagokba. Az erről szóló rendeletek elvben védték a gazdák érdekeit: a ~ t ott kellett volna végrehajtani, ahol a legkevesebb cserével lehet az érintetteknek azonos értékű csereingatlanokat biztosítani, a cserét pedig közös megegyezéssel lebonyolítani. Ehelyett az 1949 őszétől évente (!) ismétlődő ~ a  termelőszövetkezetbe kényszerítés legfőbb eszköze lett. A gazdáknak a távol eső, gyengébb minőségű földeket adták az addigiért cserébe, és a következő években újabb és újabb csere következett. A másodszori vagy harmadszori cserebirtokot a gazda ritkán fogadta el, inkább felajánlotta az államnak a földet, és felhagyott a földműveléssel, vagy belépett a   termelőszövetkezetbe.

tanács: a szovjet mintájú, szigorúan központosított helyi közigazgatás alapegysége Magyaro.-on 1950–1990 között. Az a ~ ok létrehozásáról 1949. évi alkotmány rendelkezett az államhatalom helyi szerveiként. Az 1950: I. tc. a megyei, járási, városi és községi autonómiák helyébe ~ okat létesített. A ~ ok szoros alá- és fölérendeltségbe ékelődtek, állami felügyeletüket elvileg a Minisztertanács, gyakorlatilag a Belügyminisztérium Helyi Tanácsok Főosztálya látta el. A ~ élén az elnök állt, az adminisztrációt a végrehajtó bizottság vezette. A tanácsok tagjait formálisan választották 4 évre, tevékenységüket valójában a pártbizottságok irányították. A ~ képviselték az államhatalmat a lakosság felé, irányították a működési területükön felmerülő gazdasági, szociális, kulturális és államigazgatási tevékenységet. Az 1971: I. tc. elfogadása után növekedett a helyi tanácsok önállósága. A tanácsrendszer 1990-ben megszűnt, azóta az önkormányzatok látják el a helyi közigazgatást.

tanácsapparátus: Magyaro.-on 1950-ben felszámolták az addigi önkormányzatokat, és helyükre – szovjet minta nyomán – felállították a tanácsokat. A helyi tanácsok nem voltak önállóak, hanem a Belügyminisztérium, majd 1954-től a Minisztertanács Tanácsi Hivatala alá voltak rendelve. Fő feladatuk az volt, hogy a központi államigazgatási szervek által megszabott feladatokat helyi szinten végrehajtassák. A tanácsokon kiépített bürokratikus szerv, az apparátus nem kötődött ahhoz a településhez, ahol a tanács működött (még akkor sem, ha az apparátus tagjai ott laktak), hanem létében és személyében szintén a központi szervektől függött, mindent megtett a felülről jövő utasítások végrehajtásáért.

társutas: így nevezték kezdetben a kommunisták azokat az értelmiségieket (később más pártbeli politikusokat is), akik rokonszenveztek a kommunista eszmékkel, és bizonyos esetekben a kommunisták mellett léptek fel.

termelőszövetkezet: teljes nevén mezőgazdasági ~ . A mezőgazdaság szovjet típusú átszervezésekor létrehozott kollektív agrárnagyüzem. 1948 nyarától indult az ® MKP programja szerinti kollektivizálás, és az év végér már 500 ~ i csoport (közkeletű nevén „ tszcs” ) jött létre. A magán parasztgazdákat adminisztratív eszközökkel (® tagosítás, ® kuláklista, ® begyűjtés stb.) kényszerítették a belépésre. A ~ ben a termelőeszközök közös tulajdonúak voltak, a termelés közös munkán alapult (bár volt néhány olyan ~ , ahol az egyéni és a közös művelés keveredett), a jövedelem elosztása a végzett munka arányában történt. Az értékesítést, beszerzést közösen végezték. A ~ legfőbb szerve a közgyűlés volt, itt választották a vezetőséget is. A ~ nek évi termelési tervet, költségvetést, év végén zárszámadást kellett készíteni. Az 1948–1956 között alakult ~ ek nem voltak igazi nagyüzemek: kis területen, szegényes és hiányos felszereléssel küszködtek. A vezetők iskolázatlanok voltak, gyakran változtak, állandó munkaerőhiánnyal küzdöttek. A jövedelem bizonytalan, alacsony és rendszertelen volt, ezért folyamatos volt az elvándorlás. A ® tervgazdálkodás itt is részletesen előírta a termesztendő növényeket, a mezőgazdasági munkák végzésének idejét – figyelmen kívül hagyva a talajtani- és éghajlati különbségeket. Ezért a mezőgazdasági termelés veszteséges és rendkívül kis hatékonyságú volt. 1953-ban, az ® új szakasz” programja idején leállították a ~ ek létrehozását, lehetővé tették a kilépést, így 1956-ra csaknem visszaállt a kollektivizálás előtti állapot. Az 1956-os forradalom elfojtása után, 1958-tól újraindították a ~ ek szervezését. 1961-re lezárult a mezőgazdaság szocialista átszervezése, a termőföldek döntő többsége ~ i tulajdonba került. Az 1989 után a gyenge ~ ek sorra bomlottak fel.

tervgazdálkodás: a szocialista típusú államokban a központilag, ® hároméves tervek, ill. ötéves tervek formájában irányított gazdaság elnevezése, amely figyelmen kívül hagyta a gazdasági élet, a piac törvényszerűségeit, elfojtotta az egyéni kezdeményezést. Túlhajtott formája a tervutasításos rendszer volt, melyben a politikai utasítások a gazdasági realitásoktól elrugaszkodva irányították a gazdaságot. A népgazdasági terveket az 1947-ben létrehozott Országos Tervhivatal dolgozta ki és bontotta le a gazdasági élet szereplőire. Az egyes tervfeladatokhoz központilag rendelték hozzá a szükségesnek ítélt erőforrásokat. A kötelező teljesítés közben raktárszámra termelték az eladhatatlan áruk tömegét. A terveket gyakran módosították (1952-ben pl. 472 alkalommal módosították a népgazdasági tervet), ami egyre nagyobb tervszerűtlenséghez vezetett. A végeredmény a gazdasági élet elbürokratizálódása, mindenre kiterjedő válsága és a lakosság általános elszegényedése volt.

többpártrendszer: a polgári demokratikus állam egyik alapeleme. Lényege, hogy a politikai életben több párt vesz részt, amelyekre a választók a szabad választások alkalmával szavazhatnak, és így bejuttathatják azokat a parlamentbe, ahol vagy kormány- vagy ellenzéki pártok lesznek. A ~ lehetetlenné teszi, hogy egyetlen párt kisajátítsa magának a teljhatalmat. A pártok elfogadják a demokrácia szabályait, hogy a hatalmat erőszakosan nem ragadják meg, hogy kormányzati pozícióba a választók akaratából kerülnek, de bizonyos időszakonként – szabad választásokon – le is válthatják őket.

Truman-elv: Harry S. Truman (1884–1972) amerikai elnök 1947. március 12-én a washingtoni kongresszushoz intézett programja. Ebben sürgős gazdasági, pénzügyi és katonai segítség megadását kérte a kommunizmus külső és belső erői által fenyegetett európai országok – Görögo., Töröko. – kormányai részére. A ~ meghirdetése és elfogadása a ® hidegháború kibontakozását jelképezte a korábban szövetséges USA és Szovjetunió között, és tevékenyen hozzájárult a „ megosztott világ” létrejöttéhez.

„ új szakasz” : 1953–1955 között bevezetett gazdaságpolitikai program Magyaro.-on. Sztálin halála (1953) után lehetőség nyílt arra, hogy a kommunista hatalom által elkövetett politikai és gazdasági hibákat bizonyos mértékig korrigálják. Nagy Imre, az új miniszterelnök 1953. június 4-i kormányprogramjában körvonalazta az ~ politikáját. Csökkentik a beruházások irreálisan magas értékét, és a fennmaradó erőforrásokat lakásépítésre, a lakosság jobb ellátására fordítják. A beruházások szerkezeti arányát is megváltoztatják: a mezőgazdaság az eddigieknél nagyobb arányban részesedik a támogatásból. Elengedik a ® begyűjtési hátralékból adódó kártérítést, csökkentik a beadási kötelezettséget, lehetőséget adnak a ® termelőszövetkezetekből való kilépésre, sőt feloszlatásukra, leállítják a ® tagosítást, módosítják a Munka Törvénykönyvét, így eltörlik a dolgozókat sújtó mindennapos túlóráztatást, vasárnapi műszakokat, indokolatlan pénzbírságokat. A tért vesztett nehézipari lobby és visszaszorult dogmatikus kommunista vezetők az ~ kibontakozását mindenhol akadályozták.

úttörőmozgalom: 1946-ban, az ifjúság egységes nevelése jegyében alapított mozgalom 7–14 éves gyermekek számára. Az 1946 folyamán felszámolt több száz gyermek- és ifjúsági egyesület, szervezet helyét átvette néhány központi irányítású szervezet, pl. az ~ at vezető Magyar Úttörők Szövetsége (MUSZ). A ® cserkészmozgalom sok motívumát felhasználták (pl. felépítése: őrs, raj, csapat, az egyenruha, táborozások, próbák stb.), de az ~ at teljesen a kommunista ideológia hatotta át. Az ~ feladata volt, hogy tagjait „ a párt iránti szeretetre és hűségre, proletár nemzetköziségre” nevelje. A Magyar Úttörők Szövetsége lapokat is kiadott: Pajtás, Tábortűz, Kisdobos, Dörmögő Dömötör, Úttörővezető.

üzemi bizottság: a II. világháború alatt, ill. után közvetlenül szerveződő demokratikus érdekvédelmi csoportok. Tagjai többnyire kommunisták vagy szociáldemokraták voltak. Általuk valósult meg a gyárak, üzemek munkásellenőrzése. Az ~ ok munkája a tulajdonviszonyokat érintetlenül hagyta, de annál fontosabb szerepe volt a termelés újraindításában, az újjáépítésben. Központi irányító szervük nem alakult ki. Illetékességük kiterjedt a munkaviszony kérdéseire, a munkavállalók érdekeire, a termelés menetére, ellenőrzésére stb. A száznál több munkást foglalkoztató gyárak ® államosítása után szerepkörük egyre szűkült, jobbára szociális, kulturális jellegű lett. A későbbiekben szakszervezeti bizottságok vették át a helyüket.

Varsói Szerződés: a Szovjetunió és az érdekszférájába tartozó európai országok katonai szervezete. A „ megosztott Európa” keleti részében alakult meg a Szovjetunió vezetésével és nyomására Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyaro., az NDK és Románia részvételével. A katonai szövetség alapító okiratát 1955. május 14-én Varsóban írták alá. Az alapító tagok a „ barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés” keretében egyeztetett külpolitikát folytattak. A ~ katonai főparancsnokságának székhelye Moszkvában volt. Vezető szervei: a Politikai Tanácskozó Testület, a Honvédelmi Miniszterek Bizottsága (1969-től), valamint a Külügyminiszterek Bizottsága (1976-tól). A tagállamok hadseregei a ~ Fegyveres Erőinek Parancsnoksága alá tartoztak, a szovjet hadvezetésnek voltak alárendelve. Albánia 1968-ban kilépett a szövetségből, amelyet 1985-ben megújítottak. A közép-kelet-európai változásokat követően, a Szovjetunió felbomlásával párhuzamosan a ~ létjogosultsága is megszűnt, 1991. július 1-jén Prágában aláírták a megszüntetéséről szóló okmányt.

vasfüggöny: Churchill 1946. március 5-én az USA-beli Fultonban tartott beszédében először használt fogalom. A politikus a földrajzi határok mentén létrejött, a politikai irányzatok szerint kialakult hatalmi övezetek kialakulását a színházi vasfüggöny leeresztéséhez hasonlítta. A ~ előzményéhez tartozott az, hogy a Marshall-terv, a különféle embargós rendelkezések életbe léptetése hozzájárult Európa politikai kettészakadásához (Nyugat-Európában az antifasiszta harcban pozíciókat szerzett kommunistákat, Közép- és Délkelet-Európában a szocialista-kommunista erők a népi demokratikus forradalmak során a polgári pártokat kirekesztették a hatalomból). A ~ átvitt értelemben az európai szovjet övezetet a kontinens többi részétől 1944–1945-ben elválasztó intézkedések (információk áramlásának megakadályozása, utazási korlátozás bevezetése, a személyes érintkezés minden formájának akadályozása) összességét jelentette, és Nyugaton, valamint Keleten az 1960-as évek elejéig tartó ® hidegháborús korszak ismert fogalma lett.


Vélemények, javaslatok

Az oldal létrehozásának dátuma: 2000. november 29. szerda
Utolsó módosítás: 2000. november 27. hétfő
Copyright © 2000 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Elejére