1953. MÁRCIUS – 1956. OKTÓBER 22.


1953

1953. 03. 05. Sztálin halála. Jelentősen átalakul a szovjet vezetés.

1953. 03. 07. Az új vezetés korlátozott amnesztiát hirdet, az életszínvonal javítását, a könnyűipar, a mezőgazdaság fejlesztésének előtérbe helyezését ígéri, és a vezetés kollektivitását hangsúlyozza.

1953. 03. 08. Az Országgyűlés törvényben örökíti meg „Sztálin halhatatlan emlékét”, és nemzeti gyászt rendel el.

1953. 05. 17. Országgyűlési választások Magyarországon a sztálinista forgatókönyv szerint.

1953. 06. 01. Zavargások Csehszlovákiában. Pilsenben tüntető munkások foglalják el a városházát, nemzeti és amerikai zászlókat tűznek ki. A megmozdulásnak a karhatalom vet véget.

1953. 06. 13-16. Moszkvába rendelik a magyar párt- és állami vezetést. Megszüntetik Rákosi Mátyás egyeduralmát, Nagy Imrét jelölik miniszterelnöknek, és kijelölik az új politika fő vonalait. A tárgyalásokat három évtizedig titokban tartják.

1953. 06. 15. A Szovjetunió ismét felveszi a diplomáciai kapcsolatokat Jugoszláviával és Izraellel.

1953. 06. 17-18. Munkásfelkelés Kelet-Berlinben és az NDK más városaiban. A megmozdulásokat katonaság bevetésével számolják fel.

1953. 06. 27-28. Az MDP KV ülése a moszkvai instrukciók alapján.

1953. 07. 04. Nagy Imre parlamenti programbeszédében meghirdeti az új gazdaságpolitikát, és a törvényességen és a fokozottabb népszuverenitáson alapuló új politikát.

1953. 07. 09. Moszkvában letartóztatják Beriját, és megfosztják összes funkciójától, majd kizárják a pártból.

1953. 07. 11. Az MDP budapesti pártaktíva-értekezlete.

1953. 07. 21. Belügyminiszteri parancs intézkedik az egységes BM létrehozásáról; az ÁVH ismét betagozódik a minisztérium szervezetébe.

1953. 07. 25. Részleges amnesztia Magyarországon.

1953. 07. 26. A Minisztertanács határozata az internálás és a kitelepítések megszüntetéséről.

1953. 07. 27. Panmindzsonban aláírják a koreai háború végét jelentő fegyverszüneti megállapodást.

1953. 08. 08. Malenkov szovjet miniszterelnök bejelenti az első szovjet hidrogénbomba kipróbálását.

Ősz A Magyar Néphadseregben nagyarányú létszámcsökkentés kezdődik. November 15-ére a honvédség létszáma 155 ezer főre csökken.

1953. 09. 06. A Minisztertanács határozata a széles körű árleszállításról.

1953. 09. 09. A magyar-jugoszláv diplomáciai kapcsolatok felújítása.

1953. 09. 13. Hruscsovot választják az SZKP KB első titkárává.

1953. 10. 04. Tiszalökön, a Szovjetunióból hazaengedett volt hadifoglyok táborában a fogva tartott német nemzetiségiek gyűlésen követelik szabadon bocsátásukat, majd este kitörést kísérelnek meg.

1953. 10. 23. A falun járt írók vitája az Írószövetségben.

1953. 11. 17. Sztálin holttestét a Lenin-mauzóleumban helyezik el.

1953. 12. 01. Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsa átértékeli kelet-európai politikáját.

1953. 12. 23. Moszkvában halálra ítélik Beriját, Merkulovot, Gyekanozovot, Goglidzét és más belügyi főtiszteket. Az ítéleteket azonnal végrehajtják.

1954

1954. 01. 15. A katonai felsőbíróság Ledényi Ferenc vezette tanácsa ítéletet hirdet másodfokon Péter Gábor és 17 társa perében, az 1953. december 24-i elsőfokú ítélet után.

1954. 04. 26. – 07. 21. Genfben a távol-keleti kérdésekről tartott konferencián a résztvevők elismerik a koreai status quót, valamint Vietnam kettéosztását.

1954. 5. hó eleje Megalakul a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala, vezetője Szántó Zoltán, helyettese Vásárhelyi Miklós.

1954. 05. 24-30. Az MDP III. kongresszusa politikai bizonytalanságot, megtorpanást tükröz.

1954. 06. 02. Oszkó Gyula szabadlábra helyezésével megkezdődik az 1950-51 óta börtönben tartott volt hazai illegális és nyugati emigráns kommunisták szabadon bocsátása.

1954. 07. 06. Gerő Ernő helyett, aki megtartja miniszterelnök-helyettesi tisztét, Piros László ÁVH-s altábornagyot nevezik ki belügyminiszterré.

1954. 07. 28. Az MDP PB határozata nyomán Gazdaságpolitikai Bizottság alakul.

1954. 08. 24. Az Egyesült Államok törvényhozása illegálisnak nyilvánítja a kommunista tevékenységet.

1954. 09. hó Megkezdődik a szovjet hadsereg és haditengerészet atomfegyverekkel való felszerelése.

1954. 10. 14. Az MDP PB határozata a Jugoszláviával kapcsolatos új szovjet politika támogatásáról.

1954. 10. 20. A Szabad Nép közli Nagy Imre A Központi Vezetőség ülése után című cikkét, amely nyilvánvalóvá teszi a párton belüli harc tényét, és első ízben elemzi annak lényegét.

1954. 10. 22-23. és 25. A Szabad Nép szerkesztőségének háromnapos, viharos taggyűlése.

1954. 10. 23-24. A Hazafias Népfront (HNF) alakuló kongresszusa. Elnökévé Szabó Pál írót, főtitkárává Jánosi Ferenc református lelkészt választják. Nagy Imre beszéde a nemzeti egységről, amelynek ürügyén később nacionalizmussal vádolják.

1954. 10. 23. Helyreállítják az NSZK keretében igazgatott Németország teljes szuverenitását. Aláírják az NSZK NATO-hoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvet.

1954. 11. 08. Gazdasági tranzakciókkal 100%-os magyar tulajdonba kerülnek a szovjet-magyar vegyes vállalatok.

1954. 11. 14. A Magyar Nemzet a HNF lapja lesz. Főszerkesztője Boldizsár Iván.

1954. 11. 21. Darvas József A túllicitálásról című cikke a Szabad Népben. A Farkas Mihály és Horváth Márton sugallta cikk megindítja a támadást a Nagy Imre-vonal és az írók és újságírók reformmozgalma ellen.

1954. 12. 01. Az MDP PB ülésén Rákosi Mátyás tájékoztatást ad az SZKP KB Elnökségének üzenetéről. Ezzel megkezdődik Nagy Imre kiszorítása a hatalomból.

1954. 12. 15. Az MDP PB - december 1-jei ülésének szellemében, Nagy Imre távollétében – határozatot fogad el a „jobboldali veszélyről”, és megbélyegzi Nagy Imre politikáját.

Tisztogatás a Szabad Nép szerkesztőségében: a laptól távozni kényszerül Kende Péter, Kövesi Endre, Lőcsei Pál és Szilvási Lajos.

1954. 12. 21. Az Országgyűlés ünnepi ülése Debrecenben az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívásának 10. évfordulóján.

1955

1955. 01. 08. Az SZKP KB Elnöksége Moszkvában élesen bírálja Nagy Imre politikáját.

1955. 01. 25. Moszkvában törvényerejű rendeletben deklarálják a Szovjetunió és Németország közötti hadiállapot megszüntetését.

1955. 02. 23. Nagy Imre levelet intéz az MDP PB-hez, melyben tiltakozik teljes elszigetelése ellen, továbbra sem hajlandó önkritikát gyakorolni.

1955. 03. 02-04. Az MDP KV ülése. Bár nem érvényteleníti az 1953. júniusi határozatot, fő veszélyként a Nagy Imre által képviselt „jobboldali, antimarxista, pártellenes, opportunista” nézeteket jelöli meg.

1955. 03. 25. A Kossuth Klubban megalakul a DISZ Petőfi Köre. Titkára Tánczos Gábor.

1955. 03. 28. Nagy Imre Dobi Istvánhoz, az Elnöki Tanács elnökéhez írt levelében lemond miniszterelnöki megbízatásáról. Dobi tájékoztatja Rákosi Mátyást, de sem válasz nem születik, sem érdemi intézkedés nem történik.

1955. 04. 14. Az MDP KV ülése. A határozat Nagy Imrét, aki továbbra sem hajlandó önkritikát gyakorolni, pártellenes tevékenység és frakciózás címén kizárja a PB-ből és a KV-ból, továbbá visszahívják minden funkciójából.

1955. 04. 15. Rákosi Mátyás írásban tudatja Dobi Istvánnal az MDP KV javaslatát, amely szerint Nagy Imrét, mivel „nem látta el megfelelően a Minisztertanács elnökének tisztét”, le kell váltani.

1955. 04. 18. Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke – Rákosi javaslatának megfelelően – Hegedüs Andrást nevezi ki miniszterelnökké.

1955. 04. 29. Az MDP PB felszólítására Nagy Imre lemond képviselői mandátumáról, fővárosi tanácsi tagságáról, a HNF alelnökségéről, akadémiai rendes tagságáról és a Közgazdaság-tudományi Egyetemen betöltött egyetemi tanári állásáról.

1955. 05. 05. Az MDP PB betiltja Nagy Imre megjelent műveit.

1955. 05. 09. A párizsi szerződések életbelépésével az NSZK a NATO tagja lesz.

1955. 05. 11-15. Varsóban, a szovjet blokk országainak tárgyalásán Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, NDK, Románia és a Szovjetunió képviselői barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződést írnak alá, válaszként a kialakuló nyugat-európai katonai együttműködésre. A Varsói Szerződés tagországai egyeztetett külpolitikát folytatnak és katonai szövetséget alkotnak. A katonai főparancsnokság székhelye Moszkva.

1955. 05. 15. Az osztrák államszerződés aláírásával Ausztria független, demokratikus, semleges állammá válik.

1955. 05. 26.-06. 02. Hruscsov, Bulganyin, Mikojan és Sepilov vezetésével szovjet küldöttség látogat Belgrádba. Normalizálják a két ország közti kapcsolatokat.

1955. 07. 17. Mindszenty József bíborost a börtönből a Nógrád megyei Felsőpeténybe viszik házi őrizetbe.

1955. 07. 18. A Szabad Nép cikke Péter Gáborra és „bandájára” hárítja a felelősséget a jugoszláv-magyar viszony megromlásáért.

1955. 07. 18-23. A Szovjetunió, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország részvételével csúcstalálkozóra kerül sor Genfben.

1955. 09. hó Újabb 20 ezer fővel csökkentik a Magyar Néphadsereg létszámát.

1955. 09. 09-13. Adenauer német szövetségi kancellár részvételével német-szovjet tárgyalások zajlanak Moszkvában.

1955. 10. 14. Grősz József kalocsai érsek börtönből házi őrizetbe kerül.

1955. 10. 18. Kommunista írók és művészek memoranduma az MDP KV-hoz.

1955. 11. 02-04. Az Írószövetség párttaggyűlésén Zelk Zoltán ismerteti a memorandumot, amelyet a tagság túlnyomó többségének támogatásával eljuttatnak az MDP KV-hoz.

1955. 11. 11. A BM vezetői értekezletén megtárgyalják a minisztérium és a Legfőbb Ügyészség jelentését az ÁVH addigi működéséről, amely számtalan törvénytelenségre világít rá.

1955. 11. 20. és 22. Két csoportban hazatér a Szovjetunióból mintegy 1200 politikai elítélt, közöttük Kovács Béla, az FKgP volt főtitkára.

1955. 12. 14. Tizenhat új tagállam, köztük Magyarország, Bulgária és Románia felvételét szavazzák meg az ENSZ-ben.

1955. 12. 24. Retorziókra kerül sor a memorandum aláírói ellen, miután nagy többségüket aláírásuk visszavonására kényszerítették.

1956

1956. 01. 01. Nagyarányú létszámcsökkentést hajtanak végre az ÁVH-nál.

1956. 01. 23. Bulganyin szovjet miniszterelnök Eisenhowernek írott levelében barátsági és megnemtámadási szerződés megkötését javasolja országaik között.

1956. 02. 14-25. Az SZKP XX. kongresszusa. Fordulópont az SZKP és a nemzetközi kommunista mozgalom politikájában és ideológiájában. A határozat szakít a harmadik világháború elkerülhetetlenségét hirdető dogmával, és helyette a két rendszer békés egymás mellett élését hirdeti meg. A kongresszus zárt ülésén Hruscsov négyórás beszédben „leplezi le” Sztálin bűneit.

1956. 03. 08. A Minisztertanács megszünteti a határsávot és a műszaki határzárat a magyar-jugoszláv határon.

1956. 03. 12-13. Az MDP KV ülésén Rákosi tart beszámolót a XX. kongresszusról. Állítása szerint az MDP már ez ideig is ennek szellemében dolgozott.

1956. 03. 17. A Petőfi Kör első nagyobb szabású rendezvénye: az egykori MEFESZ vezetőinek baráti találkozója a Kossuth Klubban.

1956. 03. 19.-05. 03. Londonban leszerelési konferenciát rendeznek az ENSZ tagállamainak részvételével.

1956. 03. 27. Rákosi Mátyás Egerben, a Heves megyei pártaktíván beismeri a Rajk-per koncepciós voltát.

1956. 04. 07. Megszüntetik a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodáját (Kominform).

1956. 04. 10. Lengyelországban rehabilitálják a párt 1951-ben elítélt főtitkárát, Gomulkát.

1956. 04. 18-27. Hruscsov, az SZKP KB első titkára és Bulganyin miniszterelnök Londonba látogatnak.

1956. 04. 27. Nyilvános vitára bocsátják a II. ötéves terv (1956-1960) irányelveit.

1956. 05. 09. és 22. „A marxista politikai gazdaságtan időszerű kérdései és a II. ötéves terv irányelvei” címmel a Petőfi Kör közgazdasági vitát rendez.

1956. 05. 12. Grősz József kalocsai érseket szabadlábra helyezik.

1956. 05. 18. Az MDP budapesti aktívaülése a Sportcsarnokban. Rákosi Mátyás utolsó nyilvános szereplése.

1956. 05. 28. A Petőfi Kör két hónapja működő új vezetősége formálisan is megalakul. Titkára Tánczos Gábor, helyettesei Hegedűs B. András, Nagy Balázs, Pécsi Kálmán.

1956. 05. 30. – 06. 01. „A marxista történelemtudomány időszerű kérdései” címmel a Petőfi Kör történészvitát rendez.

1956. 06. 01. Leváltják Molotov szovjet külügyminisztert, aki a jugoszlávokkal való megbékélés egyik fő ellenfele. Utóda Sepilov.

1956. 06. 06. Ünnepség Nagy Imre Orsó utcai házában 60. születésnapja alkalmából.

1956. 06. 08-14. Szuszlov Budapesten tanácskozik a pártvezetés tagjaival, valamint Kádár Jánossal és Nagy Imrével.

1956. 06. 09. A Petőfi Kör rendezésében sor kerül a volt népi kollégisták baráti találkozójára, a NÉKOSZ rehabilitálása jegyében.

1956. 06. 14. Az MDP KV értelmiségpolitikai határozata.

„A marxista filozófia időszerű problémái” címmel a Petőfi Kör filozófusvitát rendez.

1956. 06. 16. Az Irodalmi Újságban megjelenik Tardos Tibor A tengervíz sós című szatirikus cikke, amelyben bírálja a kommunista propagandát.

1956. 06. 18. A Petőfi Kör megrendezi a volt partizánok és illegális pártmunkások baráti találkozóját a budapesti fiatal értelmiségiekkel a Magyar Néphadsereg Váci utcai Központi Tiszti Házában.

1956. 06. 20. A Petőfi Kör vitája: „Hazánk természeti és gazdasági adottságainak kiaknázása népgazdaságunk tervezésében”.

1956. 06. 22-23. A szovjet blokk országai vezetőinek találkozója Moszkvában a Jugoszláviához való közeledés jegyében.

1956. 06. 27. A Petőfi Kör vitája a sajtó és a tájékoztatás kérdéseiről, a Központi Tiszti Házban.

1956. 06. 28. A lengyelországi Poznanban mintegy 100 ezer munkás vonul az utcára, az élet- és munkakörülmények javítását, valamint szabad választásokat követelve. A biztonsági erők fegyverrel verik szét a tüntetést. Az összecsapásnak mintegy 100 halálos áldozata és több száz sebesültje van, körülbelül 600 tüntetőt letartóztatnak.

1956. 06. 30. Az MDP KV határozatban ítéli el a Petőfi Kör pártellenes megnyilvánulásait.

1956. 07. 02. A szombathelyi Vasvári Pál kör – titkára Horn Miklós tanár – a budapesti Petőfi Kör mintájára értelmiségi vitát rendez.

1956. 07. 03. A Szabad Népben megjelenik az SZKP KB június 30-i határozata a személyi kultuszról.

1956. 07. 10. Az Írószövetség párttaggyűlésén a felszólalók bírálják az MDP KV június 30-i határozatát.

1956. 07. 12. Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsának határozata a kelet-európai országokkal kapcsolatos amerikai politikáról.

1956. 07. 13. Fegyveres támadók Nyugat-Németországba térítik a MALÉV Budapest-Szombathely járatát.

1956. 07. 17. Váratlanul Budapestre érkezik Mikojan, és közli Rákosi Mátyással leváltását.

1956. 07. 18-21. Az MDP KV ülésén Rákosi Mátyás „egészségi állapotára” hivatkozva lemond első titkári funkciójáról, utóda Gerő Ernő. Rákosi végleg elhagyja az országot, a Szovjetunióban kap menedéket. A miniszterelnök Hegedüs András marad.

1956. 07. 21. után Az MDP KV tájékoztatja a párttagságot a rehabilitációkról, közli, hogy a rehabilitálások döntő többsége befejeződött, 474 ügyet vizsgáltak felül.

1956. 07. 30. Átalakul a kormány.

1956. 08. 01. Minisztertanácsi határozat a hadsereg létszámának 15 ezer fős csökkentéséről.

1956. 09. hó A jugoszláv-magyar határzónából kitelepített helyi lakosok visszaköltözhetnek lakhelyeikre.

1956. 09. 01. Az Elnöki Tanács jog rehabilitációban részesít 50 szociáldemokrata elítéltet.

1956. 09. 02. Az MDP KV határozata alapján élő személyről nem neveznek el többé utcát.

1956. 09. 14. A Szovjetunióban titkos rendelettel amnesztiában részesítik a nem szovjet állampolgárságú politikai foglyokat.

1956. 09. 17. Az Írószövetség közgyűlése Nagy Imre mellett tüntet.

1956. 09. 19-27. Hruscsov magánlátogatásra érkezik Jugoszláviába. Brioni szigetén tárgyal Titóval.

1956. 09. 19. Két és fél hónapos politikai szünet után újra kezdődnek a Petőfi Kör vitái. Az első őszi vita: „A népi kollégiumok nevelési tapasztalatai”.

Befejeződik a műszaki zár felszámolása a magyar-osztrák határon.

1956. 09. 26. A Petőfi Kör vitája „A gazdasági vezetés kérdései” címmel.

1956. 09. 28. MDP PB-határozat: Rajk László, Pálffy György, Szőnyi Tibor és Szalai András katonai gyászpompával történő október 6-i eltemetéséről.

1956. 09. 28. és 10. 12. A Petőfi Kör vitája „A magyar nevelésügy kérdései” címmel.

1956. 09. 30. Tito és Gerő Ernő találkozója a Krímben. Gerő az MDP PB október 8-i ülésén számol be a megbeszélésekről.

1956. 10. hó Folytatódik a csapatcsökkentés a Magyar Néphadseregben. A hadsereg létszáma a forradalom kitörésekor 120-130 ezer fő.

Október elején Békéscsabán megszerveződik a helyi értelmiség Petőfi köre.

A Petőfi Kör mintájára Veszprémben megalakul a Batsányi kör. Vezetője Brusznyai Árpád, a Lovassy László Gimnázium tanára.

1956. 10. 01. A Színház- és Filmművészeti Főiskola többnapos nagygyűlésén a fő szónok Csurka István.

1956. 10. 02. A Minisztertanács a börtönök felügyeletét a BM helyett az Igazságügy-minisztériumra ruházza át.

1956. 10. 04. Nagy Imre a létrejött kompromisszum alapján levélben kéri párttagsága visszaállítását.

A szovjet kormány a magyar kormány kérésére 100 millió rubeles hitelt nyújt 1957-re.

1956. 10. 05. Az Elnöki Tanács október 22-ére összehívja az országgyűlést.

A Legfelsőbb Bíróság felmenti az 1948-ban törvénytelenül elítélt Ordass Lajos evangélikus püspököt.

Letartóztatják Farkas Vladimir, Faludi Ervin, Szendi György, Szántó György és Toldi Ferenc ÁVH-s tiszteket.

1956. 10. 06. Rajk László, Pálffy György, Szőnyi Tibor és Szalai András újratemetése a Kerepesi úti temetőben. A Szabad Nép első oldala Soha többé címmel teljes terjedelemben a hét évvel korábban kivégzett kommunistákról ír. A temetés hatalmas, százezres tüntetés, politikai jelszavak nélkül.

A temetés után főként bölcsészhallgatók, többségükben a Kolhoz Kör tagjai, tüntetnek a Sztálin-szobornál, a jugoszláv követségnél és az Andrássy út 60. előtt, sztálinizmus- és ÁVH-ellenes, Jugoszláviát éltető jelszavakkal.

Az MDP PB határozatot hoz Farkas Mihály volt honvédelmi miniszter őrizetbe vételéről.

Szigorított hadműveleti szolgálatot vezetnek be a HM-ben.

A József Attila Színház bemutatja Gáli József Szabadsághegy című drámáját.

Szegeden az egyetemi hallgatók követelik az orosz nyelv kötelező tanításának megszüntetését.

1956. 10. 08. Nagy Imre utolsó megbeszélése Gerő Ernővel a pártba való visszavételéről.

Megjelenik a Hétfői Hírlap, a koalíciós sajtó felszámolása utáni első oldottabb hangvételű, igényesebb lap. Főszerkesztő: Boldizsár Iván.

1956. 10. 10. A Petőfi Kör vitája „A műszaki fejlesztés és a fiatal műszaki értelmiség problémái” címmel.

1956. 10. 11. Pécsett megalakul a helyi Petőfi Kör.

1956. 10. 12. A Legfőbb Ügyészség utasítására letartóztatják Farkas Mihályt.

1956. 10. 13. Az MDP PB határozata: Nagy Imrét visszaveszik a pártba.

Debrecenben a régi megyeházán megtartja első vitaülését a Kossuth kör.

1956. 10. 15. Gerő Ernő, Apró Antal, Hegedüs András, Kádár János, Kovács István összetételű párt- és kormánydelegáció utazik egyhetes látogatásra Belgrádba.

Hajdúnánáson irodalmi-politikai vitakör alakul Bocskai kör néven.

A szovjet-jugoszláv viszony látványos javulásának hatására az Egyesült Államok ideiglenesen felfüggeszti a Jugoszláviába irányuló segélyszállítmányokat.

1956. 10. 16. Diákgyűlés a szegedi egyetemen mintegy 1600 hallgató részvételével, amelyen megalakítják a MEFESZ-t, az egyetemi ifjúságnak a DISZ-től és az MDP-től független szervezetét.

1956. 10. 17. A Petőfi Kör vitája Pap Gábor Kertmagyarország című cikkéről.

1956. 10. 18. Az Elnöki Tanács október 29-ére napolja el az eredetileg 22-ére összehívott országgyűlést.

A Pártoktatók Házában középiskolás diákparlamentet tartanak.

1956. 10. 19. A Budapesti Műszaki Egyetem Hess András téri kollégiumában diákgyűlést tartanak, melyen a diákok 15 pontos határozatban foglalják össze követeléseiket.

A Magyarországon állomásozó szovjet csapatokat készültségbe helyezik.

A szegedi József Attila kör az értelmiség helyzetéről rendez vitát.

Háy Gyula írói estje Győrben.

Varsóban a LEMP KB 8. plénuma tagjai közé kooptálja Gomulkát, mire Varsóba utaznak Hruscsov, Kaganovics, Molotov és Mikojan KB-tagok, valamint Zsukov honvédelmi miniszter és Konyev, a Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erőinek főparancsnoka. A szovjet csapatok és néhány lengyel egység hadgyakorlat címén megindulnak a lengyel főváros felé.

1956. 10. 20. A Petőfi Kör vitája az iparművészet problémáiról.

Az ELTE jogi karán Hajnóczy kör, a Közgazdaság-tudományi Egyetemen Széchenyi Kör alakul. Az egyetemek közös vitafórumaként megszervezik a Vasvári kört.

Nagygyűlés a Budapesti Műszaki Egyetemen a hallgatók és a műszaki értelmiség aktuális problémáiról.

A Katona József Színház bemutatja Németh László Galilei című drámáját.

MEFESZ-nagygyűlés a szegedi tudományegyetemen Perbíró József professzor elnökletével.

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem MDP-szervezete nyílt pártnapot szervez.

Varsóban kora reggel megegyezés születik a reformok ügyében. A szovjet vezetők elfogadják a LEMP-en belüli személyi változásokat és hazautaznak. Lengyelország szinte minden városában szovjetellenes gyűlésekre, néhol tüntetésekre kerül sor.

1956. 10. 21. Az egri pedagógiai főiskolán megalakul a Kossuth kör és csatlakozik a MEFESZ-hez.

Debrecenből és Szegedről diákküldöttség utazik a fővárosba, hogy részt vegyen az országos diákparlament ülésén. A szegedi delegáció tárgyal a Petőfi Kör vezetőségével is.

Varsóban Gomulkát a LEMP KB első titkárává választják.

1956. 10. 22. Október 24-ére parancsnoki értekezletre a HM-be rendelik az ezred- és annál magasabb szintű egységek parancsnokait és politikai helyetteseit.

Másnapra összehívják a DISZ KV-t.

A Budapesti Műszaki Egyetem délutáni gyűlésén részt vesznek az Építőipari és Közlekedési Egyetem, a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola, a Testnevelési Főiskola, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola, a Haditechnikai Intézet, a Petőfi Akadémia és a Zalka Máté laktanya képviselői is. Megvitatják a szegedi MEFESZ-küldöttek által ismertetett követeléseket.

A műegyetemi gyűléssel párhuzamosan, a délutáni-esti órákban gyűlést tartanak Budapest számos felsőoktatási intézményében, többek között a Közgazdaság-tudományi Egyetemen, a Budapesti Orvosegyetemen, a Színművészeti Főiskolán, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán, valamint a Gödöllői Agráregyetemen.

Este ülésezik a Petőfi Kör vezetősége.

A Pécsi Központi Egyetem udvarán 15 órától gyűlést tartanak az orvosi és jogi egyetem, valamint a pedagógiai főiskola oktatói és hallgatói.

Október 15-étől a miskolci DIMÁVAG munkásai Turbók Gyula és Bogár Károly vezetésével 25-ére szabad pártnapot szerveznek problémáik tisztázására. Ennek érdekében 22-éig 2 ezer aláírást gyűjtenek össze az üzemekben.

A miskolci Műszaki Egyetem diákgyűlése csatlakozik a MEFESZ-hez.

Sopronban közös diákparlamentet tartanak az Erdőmérnöki Főiskola és a Nehézipari Műszaki Egyetem diákjai.

Debrecenben a Benczúr utcai diákszállón megalakul a helyi MEFESZ-szervezet.