Kende Péter: 1956 és ami utána következett

Budapest, Kalligram, 2016, 377 p.

TARTALOM
Az Olvasóhoz

I. A forradalom
Előszó
1. Hogy is kezdődött?
2. A győzelemtől a vereségig vezető út dinamikája
3. Kinek a felkelése, milyen forradalom?
4. Miért éppen Magyarországon?
5. Mit hozott a világnak?
6. Győzhetett volna-e a forradalom Magyarországon?
7. Mi történt a magyar társadalommal 1956 után?
8. Mi lett belőle, mi lesz belőle?
Utószó 2016-ban

II. Ami utána következett
1. A kádári konszolidációról
2. A pártállam és a nemzetközi sorskérdések
3. A hatalom és a társadalom közti "dialógusról"
4. A szocialista államrend válsága Magyarországon
5. Mitől omlott össze a kommunista pártállam?
6. Mi maradt érvényben a kommunizmus 45 évéből?
7. A magyar jobboldal 1989 utáni felíveléséről
8. Mitől lett két Magyarország?
9. Magyar különút?
10. A vezérelvű rendszer
11. Orbán Viktor 6 éves országlása

Az olvasóhoz

E könyv szerzőjének abban a szerencsében volt része, hogy hazájának egyik legigényesebb könyvkiadója – a KALLIGRAM – a 2013. és 2015. közötti években négy, szépen gondozott és példás kiállítású kötetben mindenki számára hozzáférhetővé tette magyar nyelvű életművét, vagy pontosabban szólva annak egy olyan tematikus válogatását, amely képet ad több mint fél évszázadra visszanyúló politikatörténeti munkásságáról és annak eszmei alapjairól. E munkásságnak több csomópontja van, amelyek közül a legfontosabbak egyike annak felvázolása, hogy a magyar társadalom hogyan élte meg és haladta túl a Moszkvából importált és szocializmusnak nevezett gazdaságirányítási és politikai rendszert.

2016-ot írunk és közeledünk annak az eseménynek immár hatvanadik évfordulójához, amely a háború utáni évtizedek egyik döntő – vagy éppen a legdöntőbb – fordulatát hozta Magyarország (s talán nem is csak egyedül Magyarország) számára. Úgy gondoltam, hogy ez alkalomból érdemes volna egyetlen kötetben összegyűjteni mindazt, ami életművem fentebb jelzett négy kötetében az 1956-os forradalomról és annak utóéletéről szólt, ideértve azokat az újabb fordulatokat is, amelyek az 1956 után újraformált kommunista pártállam összeomlása után következtek be.

A KALLIGRAM ebben is partner volt, s ennek köszönhetően tartja kezében a nagyrabecsült olvasó ezt a kötetet, amelynek első főrésze az 1956-os népmozgást és annak közvetlen kihatásait tárgyalja – a fennálló rendszer összeomlásától annak visszaállításáig –, második része pedig mindazt, ami a magyar társadalommal és a rákényszerített vagy a belőle kinövő kormányzatokkal 1957 és 2016 között történt. Ahogy ez már a fentiekből kiderült, a jelen kötet minden egyes darabja megtalálható Életmű-sorozatom valamelyik kötetében is. Az itt olvasható szöveg mindössze néhány lábjegyzettel vagy ehhez hasonló pár szavas beszúrással egészült ki. Ezeket általában feltünteti a lábjegyzet végén álló évszám.

Budapest – Párizs, 2016 júliusában                    A szerző