___Tischler János___Vissza
 

Tischler János


ÖNÉLETRAJZ

Budapesten születtem 1967-ben, középiskolai tanulmányaimat az I. (Szent) László Gimnáziumban végeztem. Az érettségi vizsga sikeres letétele után 1986-ban nyertem felvételt az ELTE Bölcsészettudományi Karára, lengyel-történelem szakra, öt ízben töltöttem féléves részképzést Varsóban. A budapesti egyetemen 1990-1991-ben féléves tudományos ösztöndíjat kaptam, valamint egyéves megbízatással az ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszékén demonstrátor voltam.

1991-ben kezdtem el 1956 összehasonlító történetével foglalkozni, s már az év őszén a Soros Alapítvány ösztöndíjában részesültem, az 1956-os magyar forradalom lengyel levéltári és egyéb forrásainak feltárására vállalkoztam. Alapos tevékenységet folytattam Varsóban, aminek eredményeképpen hatalmas mennyiségű és igen értékes anyagot gyűjtöttem össze. Tíz varsói levéltárban és könyvtárban végeztem kutatásokat, ezen kívül közel 120 interjút készítettem az akkori idők lengyel politikai és közélet jelentős alakjaival, valamint a magyar forradalom közvetlen és közvetett résztvevőivel. Ezen kívül összegyűjtöttem a Magyar Országos Levéltár Alkotmány utcai MDP-MSZMP Iratok Osztályán, valamint a Hess András téri Külügyminisztériumi Iratok Osztályán fellelhető magyar-lengyel vonatkozású dokumentumokat is.

1992 februárjától, azután másodízben 1994 áprilisától a Ránki György Emlékére Szakalapítvány egyéves ösztöndíját kaptam a Varsóban összegyűjtött dokumentumok feldolgozásának támogatása céljából.

1995 őszén jelent meg Lengyelországban a Lengyel Tudományos Akadémia Politikai Tanulmányok Intézete megbízásából általam készített dokumentumgyűjtemény, amely az 1956-os magyar forradalom legfontosabb lengyel dokumentumait tartalmazza. A kötet magyarul 1996-ban látott napvilágot, az 1956-os Intézet és a Windsor Kiadó közös gondozásában.

 1991-től tudományos munkatársként dolgozom az 1956-os Intézetben, 1992 és 1995 között a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként. Emellett 1995 februárjától 1998-ig tanítottam – másodállásban – a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetének Magyar Történelem Tanszékén. 1997 óta tagja vagyok a Magyar-Lengyel Történész Vegyesbizottságnak.

1995 szeptemberében kezdtem és 1999 januárjában fejeztem be a három éves PhD-programot az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékén, 1996-98-ban a tanszék ösztöndíjasa voltam. 2000 nyarán summa cum laude minősítéssel védtem meg PhD doktori disszertációmat, amelynek címe: „Lengyelország és Magyarország a két nemzet sorsfordító történelmi eseményei idején, 1956-ban és 1980-81-ben”, témavezetők: Bácskai Vera és Litván György. A doktori munkám könyv alakban, lengyel nyelven 2001 májusában jelent meg Andrzej Paczkowski professzor előszavával.

1996-ig kutatásaimat leginkább a magyar forradalom lengyel, illetve az 1956-os év lengyelországi eseményeinek magyar forrásaira összpontosítottam, ugyanakkor kutatási körömet immár évek óta térben – Közép-Európa – és időben – 1945-1989 – is kiterjesztettem, az összehasonlítás koncepcióját képviselve. A „kiterjesztés” arra is vonatkozik, hogy az egyszerű politikatörténet mellett mindinkább előtérbe helyeztem a társadalom- és a gazdaságtörténeti vonatkozásokat is.

Az elmúlt években – a már említett köteteken kívül – több mint százharminc publikációm jelent meg Magyarországon és külföldön (többek között lengyel, német, angol és szlovák nyelven) az 1956-os magyar forradalom lengyel és lengyel-magyar vonatkozásairól, valamint az 1980-81-es lengyel válság magyar reakcióiról. Emellett kiállításokat is rendeztem – itthon s külföldön egyaránt, a budapestit 1994-ben Göncz Árpád köztársasági elnök nyitotta meg – 1956 magyar-lengyel emlékeiből. Dokumentumműsorokat készítettem az 1956-os lengyel-magyar eseményekről, valamint az 1980-81-es lengyel válság magyarországi fogadtatásáról mind a Lengyel, mind a Magyar Rádió valamint Televízió számára. Ez utóbbi háromrészes, Borenich Péterrel közösen készített műsorom az Új Magyar Hangjáték díját nyerte el az 1999-es évben. Tudományos munkám elismeréseként ugyancsak 1999-ben Göncz Árpád köztársasági elnöktől Nagy Imre Emlékplakettben részesültem.

1998 szeptemberétől 2001 októberéig a varsói Magyar Kulturális Intézet igazgatóhelyettese voltam. Megbízatásom lejártával az 1956-os Intézetbe tértem vissza.

2001. novemberében a lengyel-magyar kapcsolatok terén végzett addigi tudományos és kulturális tevékenységem elismeréseként egyénileg megkaptam a Lengyel Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét.

2006. október 23-án a Szabadság Hőse emlékérmet kaptam az 1956-os forradalommal foglalkozó tudományos munkásságomért.

 

 

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

 

Tischler János: Egy 1957. májusi lengyel követjelentés Budapestről. Népszabadság, 1993. február 13.

Tischler János: A lengyel sajtó az 1956-os magyar forradalom időszakában. Életünk, 1992. 3-4. szám, 244-252. o.

Tischler János: Az 1956-os magyar forradalom lengyel forrásairól. In: Évkönyv I., 1956-os Intézet, Bp., 1992, 309-323. o.

„A Jóisten áldja meg a lengyeleket segítségükért”. Magyarországról Varsóba küldött levelek 1956-57 fordulóján. Közli Tischler János, Hitel, 1993. 10. szám, 49-55. o.

„...A szörnyű magyar dráma még nem ért véget...”. Részletek a Lengyel Írószövetség 1956. november-decemberi kongresszusának jegyzőkönyvéből. Közli Tischler János, Holmi, 1993. 10. szám, 1409-1415. o.

Tischler János: Az 1956. októberi szovjet intervenció Lengyelországban. Újonnan előkerült dokumentumok tükrében. Magyar Nemzet, 1994. január 8.

Tischler János: A lengyel egyetemisták és a magyar '56. In: A bölcsészkar az l956-os forradalomban (az 1992. november 25-én tartott tudományos konferencián elhangzott előadások). Budapest, 1994. 76-83. o.

Janos Tischler: Jak interweniował Gomułka w obronie Imre Nagy'a u Chruszczowa w maju 1957. Polityka, nr. 12. (1872), 20. 03. 1993., 21. p.

Janos Tischler: Tajna korespondencja ambasady PRL w Budapeszcie i MSZ z okresu rewolucji węgierskiej l956 r. Więz, rok 36., 1993. nr. 10. l20-135. pp.

Janos Tischler: Polska wobec Powstania Węgierskiego 1956 roku. Wiadomoœci Historyczne, nr. 205. (XXXVII), 1/1994, styczeń-luty, 10-21. pp.

Janos Tischler: Reakcja w Polsce na wiadomosć o procesie i straceniu Imre Nagya (l958). Zeszyty Historyczne, Instytut Literacki, Paryż, 1994, zeszyt nr. 107., 152-177. pp.

Tischler János kiállítása a budapesti Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központban, „Veletek voltunk...”, ’56 lengyel szemmel címmel. A kiállítást Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke nyitotta meg. A kiállítás időtartama: 1993. október 19.-november 4.

Jerzy Tuszewski-Janos Tischler: Polacy wobec Rewolucji Węgierskiej 1956 (Lengyelek és az 1956-os magyar forradalom). Háromrészes hangdokumentum-műsor (ca. 3x50 perc) a Lengyel Rádió számára. I. rész: „Wszyscy Węgrzy chodzcie z nami, pójdziemy za Polakami”, II. rész: „Uczestniczš i pomagajš”, III. rész: „Po stłumieniu rewolucji”,1994. március 13-15.

Jerzy Tuszewski-Tischler János: Lengyelek és az 1956-os magyar forradalom. Háromrészes hangdokumentum-műsor (ca. 3x53 perc) a Magyar Rádió számára. I. rész: „Minden magyar együtt halad, kövessük a lengyel utat!„, II. rész: „Veletek vagyunk”, III. rész: „November 4. után”, 1994. okt. 23., okt. 31., nov. 6., Kossuth Rádió.

Tischler János: A lengyel pártvezetés és az 1956-os magyar forradalom. In: Évkönyv III., Bp., 1956-os Intézet, 1994., 179-195. o.

Csou En-laj kínai miniszterelnök 1957. januári látogatása Varsóban. A Gomulka-Csou En-laj tárgyalásokról készített feljegyzés, 1957. január 11-16. Közli Tischler János, Múltunk, 1994. 3. szám, 141-175. o.

Janos Tischler-Jerzy Tuszewski: „Wszyscy Węgrzy chodzcie z nami, pójdziemy za Polakami”. Polscy i węgierscy uczestnicy o rewolucji węgierskiej 1956 roku. Akcent, nr. 1 (59) 1995, 193-206. pp.

Rewolucja Węgierska 1956 w polskich dokumentach [Az 1956-os magyar forradalom a lengyel dokumentumokban]. Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Janos Tischler [A kötetet összeállította, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Tischler János]. Warszawa, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1995, p. 206 [Varsó, Lengyel Tudományos Akadémia Politikai Tanulmányok Intézete, 1995, 206 old.].

Tischler János: A varsói kapcsolat. Az 1956-os magyar „ellenforradalmat” bemutató kiállítás varsói története. Kritika, 1995/10. szám, 39-41. o.

Tischler János: Magyar-lengyel kapcsolatok a korai Kádár-korszakban, 1958 nyaráig. In: Évkönyv IV., Bp., 1956-os Intézet, 1995, 61-93. o.

„Éhesek vagyunk, kenyeret akarunk!”. 40 éve történt: a poznani munkásfelkelés. Domány András és Tischler János dokumentumműsora. Kossuth Rádió, 1996. június 30.

Tischler János: Lengyelek a magyar forradalomban. Barátság, 1996. október 15., 3. évf., 5. szám, 1465-1467. o.

„Lélegzetvételnyi szabadság”. 1956 lengyel októbere. Domány András és Tischler János dokumentumműsora. Kossuth Rádió, 1996. október 20.

Tischler János: A lengyel október. Rubicon, 1996/8-9. szám, 49-52. o.

Az 1956-os magyar forradalom lengyel dokumentumai. Összeállította, fordította és a bevezető tanulmányt írta: Tischler János. Budapest, 1956-os Intézet-Windsor Kiadó, 1996, 248 old.

Janos Tischler: Solidarnosć z bratankami. Polacy i Węgrzy w 1956 r. Rzeczpospolita, 26-27 paŸdziernika (október) 1996. r.

Tischler János: A lengyel hadiállapot titkos története. Népszabadság, 1996. december 13.

János Tischler: Wladyslaw Gomulka und Imre Nagy. (Der Verhältnis zwieschen beiden Staatsmännern im Lichte ausgewählter Dokumente und Erinnerungen 1956-1958) In: Das Jahr 1956 in Ostmitteleuropa, Berlin, Akademie Verlag, 1996, pp. 146-161.

János Tischler: Interconnections Poland’s October and the 1956 Hungarian Revolution. The Hungarian Quarterly, Volume 38 (nr. 145), Spring 1997, 96-111. pp.

János Tischler: Stosunki międzypaństwowe oraz kontakty społeczeństw Węgier i Polski jesieniš 1956 roku. Historia warszawskiej wystawy „Kontrrewolucja węgierska 1956”. In: Polska i Węgier w kulturze i cywilizacji europejskiej, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 1997, pp. 291–306.

Tischler János: Fejér, Pest és Veszprém megye, valamint Csehszlovákia, Lengyelország és Románia 1956–os kronológiája. In: 1956 Kézikönyve. I. kötet. Főszerk. Hegedűs B. András. Budapest, 1956–os Intézet, 1996.

János Tischler–Csaba Békés: Die Sowjetunion und die Ungarische Revolution. Ungarische und sowjetische Dokumente zum politischen Entscheidungsprocess im Herbst 1956. Osteueropa, 1997/10–11, pp. 407–425.

Tischler János: A gyanú árnyékában. Kiss Gy. Csaba Lengyel naplójának ürügyén. Magyar Napló, 1998/1. szám, 44–45. o.

Tischler János: Az 1956–os magyar forradalom és Lengyelország. In.: Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Budapest, Konrad Adenauer Alapítvány, 1997, 73–80. o.

János Tischler: Súvislosti medzi pol'skými októbrovými udalost'ami a mad'arskou revolúciou roku 1956. In.: Krízy rež imov sovietskeho bloku v rokoch 1948–1989. Banská Bystryca, Pedagogická spoloe nost' J. A. Komenského, 1997, s. 132–151.

Tischler János: Kommunisták egymás közt. 1981-es történelmi visszatekintés 1956-ra. Élet és Irodalom, XLII. évf., 17. szám, 1998. április 24., 9. o.Tischler János: Nagy Imre letartóztatása. A történelem hiányos mozaikkockái. Népszabadság, 1998. május 30.

Tischler János: A fordulat „hosszú évei„ Lengyelországban, 1944–1948. In.: A fordulat évei, 1947–1949. Szerk.: Standeisky Éva, Kozák Gyula, Pataki Gábor, Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, 1998, 65–84. o.

Tischler János: Lengyelország és a pápa. Beszélő, III. évf., 10. szám, 1998. október, 63–69. o.

Tischler János: Lengyelellenes propaganda, 1981. Népszabadság, 1998. november 28.

Tischler János: Az MSZMP és a lengyelországi válság, 1980–1981. Századok, 132. évf., 1998. 5. szám, 1133–1173. o.

Tischler János: Nagyhatalmi játékok. Borhi László: Megalkuvás és erőszak. Az Egyesült Államok és a szovjet térhódítás Magyarországon, 1944–1949. In: Évkönyv VI. (1998), Bp., 1956-os Intézet, 1998, 345–350. o.

Janos Tischler: Die Führung der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei und die ungarische Revolution von 1956. In: Das Internationale Krisenjahr 1956. Polen, Ungarn, Suez. München, R. Oldenbourg Verlag, 1999, pp. 317–337.

Janos Tischler: Jak Jaruzelski chciał zostać Kadarem. Rzeczpospolita, 13–14 marca 1999, s. 18.

János Tischler: The Hungarian Party Leadership and the Polish Crisis of 1980–1981. Cold War International History Project Bulletin, Issue 11, Winter 1998, pp. 77–89.

János Tischler: Tradycje węgierskiej Wiosny Ludów w Węgierskim PaŸdzierniku 1956 roku. In.: Węgierska Wiosna Ludów a walki narodowowyzwoleńcze w XIX–wiecznej Europie. Węgierski Instytut Kultury, Warszawa, 1999, s. 121–127.

Janos Tischler: „10 miesięcy Węgier”. Karta, nr. 27, 1999, s. 54–60.

Tischler János: Kronológia és életrajzok. In: 1956 – A magyar forradalom és szabadságharc enciklopédiája. Az 1956-os Intézet történeti CD-ROM sorozata. Budapest, 1956-os Intézet, 1999.

Borenich Péter–Tischler János: „Hadiállapot”. A lengyel válság és Magyarország 1980-ban, 1981-ben és 1982-ben. Háromrészes hangdokumentum-műsor (ca. 3x51 perc) a Magyar Rádió számára. 1999. szeptember 4–5., Kossuth Rádió.

Tischler János: Lengyelország – 1989. Beszélő, IV. évf., 10. szám, 1999. október, 140–147. o.

Janos Tischler: Polish Leaders and the Hungarian Revolution. In: Stalinism in Poland, 1944–1956. Selected Papers from the Fifth World Congress of Central and East European Studies, Warsaw, 1995. Edited and translated by A. Kemp–Welch. Houndmills, Basingstoke, Macmillan Press Ltd, 1999, pp. 119–143.

Janos Tischler: Bylismy z wami. Ambasador, nr. 1., paŸdziernik 1999, s. 60–61.

János Tischler–Péter Borenich: Tu się szykuje potworna draka. Gazeta Wyborcza, 9 grudnia 1999 (1999. december 9.), Magazyn, s. 6–15.

János Tischler–Péter Borenich–Krzysztof Wyrzykowski: Zapis obecnosci. Audycja dokumentalna. Program I. Polskiego Radia, 13. 12. 1999.

Tischler János: A lengyel állambiztonság, 1954–1964. In: Évkönyv VII. (1999), Bp., 1956-os Intézet, 1999, 154–164. o.

Tischler János: 1956 és 1980–81 Magyarországon és Lengyelországban. Budapesti Jelenlét, 25. szám, 1999–2000. tél, 16–21. o.

Tischler János: A modell csapdája. Magyarország és az 1980–81-es lengyel válság. In.: A mesterség iskolája, Bp., Osiris Kiadó, 2000, 313–341. o.

János Tischler: Wspólny pakiet. Nowe Ksišżki, 8/2000, s. 68–69.

Tischler János: Pilsudski marsalltól Kwasniewskiig. Népszabadság, 2000. október 7.

János Tischler: Rewolucja węgierska 1956 oraz jej odgłosy w Polsce. In.: Örs Csete: 1956 Budapeszt. Węgrzy, Polacy – twarze i losy, Warszawa, Oficyna Wydawnicza RYTM, 2000, 211–227. o.

Janos Tischler: Solidarnosć z Budapesztem. Rzeczpospolita, 4–5 listopada 2000 (2000. november 4–5.), s. D6.

János Tischler: I do szklanki, i na tanki. Fronda, nr. 21/22 (2000), s. 82–87.

Towarzysze bratankowie. O polskich i węgierskich komunistach z Jánosem Tischlerem rozmawia Wojciech Maziarski. Gazeta Wyborcza, 22 marca 2001 (2001. március 22.), Magazyn, s. 16–21.

János Tischler: I do szabli... [Együtt harcol...]. Przedmowa Andrzej Paczkowski [Előszó Andrzej Paczkowski]. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2001, p. 226.

Tischler János: Hegedűs B. András emlékére. Népszabadság, 2001. július 6.

Tischler János: Jaruzelski Kádártól tanult. Népszabadság, 2001. december 13.

Tischler János: Lengyelország és a Nagy Imre-per
Népszabadság, 2002. június 28.

Tischler János: Az 1956-os magyar forradalom – ahogy a lengyel újságírók látták
ArchivNet, XX. századi történeti források – online

Az MSZMP és a lengyelországi válság, 1980–1981
ArchivNet, XX. századi történeti források – online, II. évfolyam, 1. szám

Tischler János: A lengyelek és 1956
Népszava, 2002. október 24.

Tischler János: Lengyel hangulatjelentések Nagy Imre és társai kivégzése hírének lengyelországi fogadtatásáról (1958. június–július)
ArchivNet, II. évf. 4. szám (2002. április), http://www.natarch.hu/mol_h.htm

Fordítóként: Adam Michnik: Egy megtért ellenzéki vallomásai
Beszélő, VII. évf., 5. szám, 2002. május, 58–64. o.

Tischler János: Nagy Imre volt a zászló. Lengyel közbenjárás a magyar miniszterelnök védelmében 1957 májusában
ArchivNet, II. évf. 6. szám (2002. szeptember) http://www.natarch.hu/mol_h.htm

Tischler János: Közép-Európa sztalinizálása, 1944–1949.
Rubicon,
2002/9–10. szám, 35–39. o.

János Tischler: Cryptogram from the Polish Ambassador in Budapest, Adam Willman, to Warsaw, November 1, 1956; Minutes of the PZPR Politburo Meeting Reacting to the Soviet Decision to Use Military Force in Hungary, November 1, 1956; Notes of Talks between the PPR Party–State Delegation and the USSR Party–State Delegation, Moscow, May 24–25, 1957
In: The 1956 Hungarian Revolution: A History in Documents. Edited by Csaba Békés, Malcolm Byrne, János M. Rainer. Budapest–New York, CEU Press, 2002, pp. 326–327, 335, 524–526.

Tischler János: Az 1980–1981-es lengyel válság és Magyarország a szemtanúk és résztvevők visszaemlékezései alapján
In: Évkönyv X. (2002), Budapest, 1956-os Intézet, 2002, 360–390. o.

Tischler János: A lengyel rendszerváltás – 1989
In: Évkönyv X. (2002), Budapest, 1956-os Intézet, 2002, 467–474. o.

Tischler János: Néphumor 1956. november 4. után. ArchivNet, III. évf. 1. szám (2003. január), http://www.natarch.hu/archivnet

Tischler János: Katyń – a kommunista diktatúra látlelete. Élet és Irodalom, XLVII. évf., 16. szám, 2003. április 18., 10. o.

Tischler János: A Török-per – Korrupciós ügy a 60-as évekből. Beszélő, VIII. évf., 5. szám, 2003. május, 100–120. o.

Tischler János: A magyar–lengyel történelmi kapcsolatok ezer évének kronológiája a X. századtól a II. világháború befejezéséig. A budapesti Lengyel Nagykövetség honlapja, www.lengyelorszag.hu

Tischler János: A magyar–lengyel történelmi kapcsolatok ezer évének kronológiája 1948-tól a rendszerváltásig. A budapesti Lengyel Nagykövetség honlapja, www.lengyelorszag.hu

Tischler János: Politikai–gazdasági bűnügyek a hatvanas évek első felében. In: Múlt századi hétköznapok. Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról, Budapest, 1956-os Intézet, 2003, 331–371. o.

Tischler János: Lengyelország és Magyarország 1956-ban. In: „Tizenhárom nap, amely...”. Tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéből, Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2003, 75–94. o.

Tischler János: „Hogy megcsendüljön minden gyáva fül”. Lengyel–magyar közelmúlt. Budapest, Jelenkor–1956-os Intézet, 2003, 272 o.

Tischler János: Óvatos részvét. 1956 lengyel novembere. HVG, XXV. évf., 45. szám, 2003. november 8., 85–88. o.

Murányi Gábor–Tischler János: Jogerőnek erejével. Az Onódy-ügy kulisszatitkai, 1964. HVG, XXV. évf., 46. szám, 2003. november 15., 76–79. o.

Tischler János: „Egy becsületes tsz-főkönyvelő egyedül többet sikkaszt, mint ez a 23 ember együtt”. Az Onódy-ügyről az MSZMP Központi Bizottságában, 1965. március 11. In: Évkönyv XI. (2003), Budapest, 1956-os Intézet, 2003, 33–50. o.

Tischler János: „Egy becsületes tsz-főkönyvelő egyedül többet sikkaszt, mint ez a 23 ember együtt”. Az Onódy-ügyről az MSZMP Központi Bizottságában, 1965. március 11. ArchivNet, III. évf. 5–6. szám (2003. ősz–tél), www.natarch.hu/archivnet

Tischler János: Az Infecundin sztori. Szeplős fogantatás
Heti világgazdaság, 2004. január 8.

Tischler János: Két pillanatkép állami– és pártvezetőink hétköznapi életéből a hatvanas években. ArchivNet, IV. évf. 1. szám (2004),

Tischler János: Aki nem állt fel dicsőíteni Sztálint. ArchivNet, IV. évf. 2. szám (2004)

Tischler János: Harmincnégy bátor ember. Az értelmiség lázadása Lengyelországban, 1964. Élet és Irodalom, XLVIII. évf., 18. szám, 2004. április 30., 13. o.

Tischler János: Hogyan nem szerették a Fradit? A kádári hatalom és a Ferencváros az 1960-as években. Élet és Irodalom, XLVIII. évf., 20. szám, 2004. május 14., 3–4. o.

Szerkesztés, lektorálás: Lengyel László: Szorongás és remény. Budapest, Osiris, 2004.

Tischler János: Az Onódy-ügy. In: „Hatvanas évek” Magyarországon. Tanulmányok. Budapest, 1956-os Intézet, 2004, 239–271. o.

Borenich Péter–Tischler János: Az 1980–1981-es lengyel válság és Magyarország a szemtanúk és résztvevők visszaemlékezései alapján. ArchivNet, IV. évf. 3. szám (2004)

Tischler János: Munkásmegmozdulások Lengyelországban, 1976. Beszélő, IX. évf., 6. szám, 2004. június, 63–70. o.

Tischler János: Tűzzel-vassal. 1948: a kommunista hatalomátvétel Lengyelországban. Élet és Irodalom, XLVIII. évf., 28. szám, 2004. július 9., 12–13. o.

Tischler János: A megfontolások tárgyai. A varsói felkelés és nagyhatalmi mögöttesei. HVG, XXVI. évf., 31. szám, 2004. július 31., 79–82. o.

Tischler János: Fő a megbízhatóság. Drahos Lajos karrierje. Rubicon, 2004/7. sz., 52–53. o.

Tischler János: Az ember, aki sokat tudott. A lengyel állambiztonság, 1944–1956. Élet és Irodalom, XLVIII. évf., 32. szám, 2004. augusztus 6., 6. o.

Tischler János: „Az egyesületen belül tovább romlott a politikai és erkölcsi helyzet.” Belügyi jelentés a Ferencvárosról, 1968. ArchivNet, IV. évf. 4. szám (2004)

Tischler János: Gömböc. Élet és Irodalom, XLVIII. évf., 35. sz., 2004. augusztus 27., 14. o.

Tischler János: Nemere jelenti. Virágnyelven a Ferencvárosról. A Fradi megfigyelése az 1960-as években. Rubicon, 2004/8–9. szám, 119–129. o.

Tischler János: A lengyel rendszerváltás, 1989. Élet és Irodalom, XLVIII. évf., 38. szám, 2004. szeptember 17., 7. o.

Tischler János: Portrék a XX. századból. Magyar és lengyel életrajzok. A budapesti Lengyel Nagykövetség honlapja, www.lengyelorszag.hu.

Tischler János: Justizmord a hús miatt, 1965. Élet és Irodalom, XLVIII. évf., 41. szám, 2004. október 8., 10. o.

Tischler János: Megölni nem kell félnetek jó lesz. A Popieluszko-gyilkosság, 1984. HVG, XXVI. évf., 43. szám, 2004. október 23., 89–91. o.

Tischler János: Negyedszázaddal később. 1981-es történelmi visszatekintés 1956-ra. ArchivNet, IV. évf. 5. szám (2004),

Tischler János: Újabb megközelítések. Monográfia Lengyelország 1939–1989 közötti történetéről. In: Évkönyv XII. (2004), Budapest, 1956-os Intézet, 2004, 313-317. o.

Tischler János: A Lengyel Rádió az 1956-os magyar forradalom bukása után. Élet és Irodalom, XLVIII. évf., 51–52. szám, 2004. december 17., 19. o.

Janos Tischler (ed.): „10 Months in Hungary”. In: The end of Yalta. Breakthrough in Eastern Europe 1989/90. Warsaw, Karta Center Foundation, 2005, pp. 54–60.

Tischler János: Véres végjáték. Gomułka bukása 1970-ben. Élet és Irodalom, XLIX. évf., 3. szám, 2005. január 21., 13. o.

Tischler János: „Varsó hódolatát fejezi ki a hős magyar nemzetnek.” A Lengyel Rádió korabeli adásai az 1956-os magyar forradalomról. Beszélő, X. évf., 1. szám, 2005. január, 59–70. o.

Tischler János: A Lengyel Rádió az 1956-os magyar forradalomról. ArchivNet, V. évf. 2. szám (2005), .

Módos Péter – Tischler János (szerk.): Közép-európai olvasókönyv. Budapest, Osiris Kiadó–Közép-európai Kulturális Intézet, 2005, 324 o.

János Tischler: Mad´arsko a pol´ská kríza v roku 1980–1981. In: Miroslav Pekník (ed.): „Spoznal som svetlo a uz viac nechcem tmu...”. Pocta Jozefovi Jablonickému. Bratislava, VEDA vydavatel´stvo Slovenskej akadémie vied, 2005, pp. 283–300.

Tischler János: Lengyel édes–savanyú. Népszabadság, 2005. szeptember 10.

Janos Tischler: Bratnia pomoc. Polityka, nr. 37, 14 wrzesnia 2005 (2005. szeptember 14.), s. 71–73.

János Tischler: Węgierscy bracia ”Solidarnosci”. Gazeta Wyborcza, 28 lipca 2005 (2005. július 28.) s. 14–15.

Wojciech Roszkowski–Jan Kofman (eds): Słownik biograficzny Europy Srodkowo–Wschodniej XX wieku. Warszawa, ISP PAN–Wyd. RYTM, 2005, pp. 1456. Ebbe a közép-európai annotált életrajzi szótárba közel száz 20. századi magyar politikus és jelentős közéleti ember életrajzát írtam meg.

Tischler János: Az állambiztonság a sztálini Lengyelországban, 1944–1956. In: Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép–Európában a 20. században. Szerk.: Ablonczy Balázs–Fedinec Csilla. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2005, 271–287. o.

Öt beszélgetés 56 művészetéről. Franciszek Starowieyski plakátja: Síró galamb. Fordította Tischler János. Műértő, 2005. október, 13. o.

’56 Poznanban kezdődött. Dokumentumfilm. Rendezte András Ferenc, szerkesztő László József. Szakértő, közreműködött Tischler János. Duna TV, 2005. október 23., 15.15–16.00 óra.

Tischler János: Állunk a határon, Az ötvenhatos események hatása Lengyelországban. A budapesti Lengyel Nagykövetség honlapja www.lengyelorszag.hu

Tischler János: Hajdani hadititkok. Élet és Irodalom, L. évf., 2. szám, 2006. január 13., 9. o.

Tischler János: Az Infecundin sztori, 1967. Az első magyar fogamzásgátló tabletta bevezetésének története. Beszélő, XI. évf., 1. szám, 2006. január, 58-61. o.

Tischler János: Veletek voltunk. Lengyelek és magyarok 1956-ban. Magyar Jövő, XIV. évf., 2006/1. szám, 43-47. o.

János Tischler: Donosiciel István Szabó. Tygodnik Powszechny, nr. 8, 19 lutego 2006 (2006. február 19.), s. 6.

János Tischler: Warschau-Budapest 1956. Aus Politik und Zeitgeschichte, 17-18/ 2006 (24 April 2006), s. 16-24.

Poznan, 1956. június - Budapest, 1956. október. Műsorvezető Feledy Péter, vendégek: Rainer M. János, Maciej Szymanowski, Tischler János. Záróra, MTV 2, 2006. május 22.

Szaklektorálás: Kovács István: Csoda a Visztulánál és a Balti-tengernél. A XX. századi lengyel történelem sorsfordulói. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2006.

"Éhesek vagyunk, kenyeret akarunk!". Ötven éve történt a poznani munkásfelkelés. Domány András és Tischler János dokumentumműsora. Kossuth Rádió, 2006. június 25.

Síró galamb. Franciszek Starowieyski plakátja. Fordította Tischler János. In: Naplók, interjúk '56-ról. Összeáll., szerk.: Sümegi György. Budapest, Enciklopédia Kiadó, 2006, 169-172. o.

Tischler János: A néphatalom fejszése. http://szabadnet.origo.hu/20060627anephatalom.html, 2006. június 27.

Tischler János: Varsó-Budapest, 1956. A lengyel október és a magyar forradalom kölcsönhatásai. Iskolakultúra, XVI. évf., 6. szám, 2006. június, 111-122. o.

János Tischler: Polska wobec powstania węgierskiego 1956. In: Janusz Karwat-János Tischler: 1956. Poznań-Budapeszt. Poznań, Media Rodzina, 2006, 129-230. pp.

János Tischler: Polska daje przykład, idźmy węgierską drogą! Warszawa i Polacy w 1956; Tischler János: Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat! Varsó és a lengyelek 1956-ban. In: Budapeszt 1956 - Budapest 1956. Kétnyelvű katalógus a Visegrádi Találkozások keretében lezajlott éremművészezi pályázat díjazott alkotásairól. Wrocław, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (Wrocławi Kulturális és Művészeti Központ), 2006, 15-16. pp.; 17-18. o.

Tischler János: "Ezt nem úgy kell, hogy vizespohár meg citrom stb.". Élet és Irodalom, L. évf., 31. szám, 2006. augusztus 4., 6. o.

János Tischler: Węgry i Węgrzy a kryzys polski 1980-1982. Pamięć i Sprawiedliwość, nr. 1/2006 (nr. 9.), s. 93-116.

Fórum - az idő tükrében. Az 1956-os magyar forradalom külföldi visszhangjáról. A mikrofon előtt: Sallay Géza irodalom-és kultúrtörténész, Tischler János és Vadász Sándor történész. Szerkesztő: Kerekes István. Kossuth Rádió, 2006. szeptember 22., 22.30-23.00 óra.

János Tischler: Premier wie, że to koniec żartów. Dziennik, 21 września 2006 r. (2006. szeptember 21.).

Adam Michnik: Egy megtért disszidens vallomásai. Fordította Tischler János. In: Adam Michnik: Harag és szégyen, szomorúság és büszkeség. Szerk.: Pályi András. Pozsony, Kalligram, 2006, 154-172. o.

"Lélegzetvételnyi szabadság". 1956 lengyel októbere. Domány András és Tischler János dokumentumműsora. Kossuth Rádió, 2006. október 8.

Tischler János: Jelentés a lengyelországi Olsztynban tartott tüntetésről, 1956. október 31.; A LEMP KB tájékoztatója a magyarországi helyzetről, 1956. november 1.; Bielicki rádiótudósító jelentése Varsóba, 1956. november 2. In: 1956 (Nemzet és Emlékezet-sorozat). Szerkesztette Szakolczai Attila. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 237-239, 255-256, 274. o.

Tischler János: 1956: lengyel október. Népszabadság, 2006. október 14.

Tischler János (szerk.): Budapestről jelentjük... Az 1956-os forradalom az egykorú nemzetközi sajtóban (válogatás). Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 396 o.

János Tischler: Polski październik a Węgry. In: Polski październik 1956 w polityce światowej. Red.: Jan Rowiński. Warszawa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2006, 109-144. pp.

Tischler János: Hódolattal a hős nemzetnek. Magyar Nemzet, 2006. október 21.

János Tischler: Polska daje przykład, idźmy węgierską drogą! http://www.miastowroclaw.pl/akt.php?r=art&nr=120&id_watek=62 (Wrocław város honlapja, 2006. október 23.).

Lengyel tollal a magyar őszről. Dokumentumfilm. Forgatókönyvíró-szerk.-rend.: Novobáczky Sándor. Szakértő, közreműködött Tischler János. Duna TV, 2006. október 23., 16.35-17.30 óra.

Węgry '56. Dokumentumfilm. Rendezte Katarzyna Dziuba. Szakértő, közreműködött Tischler János. Kino Polska csatorna, 2006. október 23., 20.05-21.40 óra.

János Tischler: Węgrzy podzieleni jak kiedyś. Dziennik, 24 października 2006 (2006. október 24.).

János Tischler: Wstęp do wydania polskiego. In: Miklós Horváth: 1956 - Rozstrzelana rewolucja. Kraków, Arkadiusz Wingert - Przedsięwzięcie Galicja, 2006, 13-17 pp.

Tischler János (szerk.): Lengyelek a magyaroknak - Poles to Hungarians. Budapest, Lengyel Intézet, 2006, 40 o.

János Tischler: Dziwna wojna Węgrów. Rzeczpospolita, 25 paździenika 2006 (2006. október 25.).

János Tischler: Skazani na klęskę? Między Moskwą, Waszyngtonem, Londynem i Kairem: węgierska rewolucja w światowej polityce. Tygodnik Powszechny, nr. 44, 29 października 2006 (2006. október 29.), s. 18-19.

János Tischler: Poland and Hungary in 1956. In: 1956: The Hungarian Revolution and War for Independence. Lee Congdon, Béla K. Király, Károly Nagy (eds.). Highland Lakes (New Jersey), Atlantic Research and Publications Inc., 2006, 95-127. pp.

Az 1956-os forradalom a világsajtóban. Az 1956-os Intézet jubileumi sorozatának harmadik darabja. Főszerkesztő Topits Judit. Szerkesztő Tischler János. http://server2001.rev.hu/msite

Tischler János-Borenich Péter: Az 1956-os magyar forradalom a korabeli amerikai sajtóban.. Kétrészes hangdokumentum-műsor. I. rész: Megleckéztetik az oroszokat. Bartók Rádió, 2006. november 6., 22.10-23.03 óra.

Tischler János-Borenich Péter: Az 1956-os magyar forradalom a korabeli amerikai sajtóban. Kétrészes hangdokumentum-műsor. II. rész: Meddig mehet el Magyarország?. Bartók Rádió, 2006. november 6., 23.05-23.52 óra.

János Tischler: Klapy Breżniewa. Sceny z życia demoludów. Polityka, nr. 45, 11 listopada 2006 (2006. november 11.), Pomocnik Historyczny, s. 39-42.

Tischler János: Az 1956-os magyar forradalom - ahogy a lengyel újságírók látták. http://szabadnet.origo.hu/20061110az1956os.html, 2006. november 11.

Z wyciągniętymi rękami (I. rész). Dokumentumfilm. Rendezte Robert Kaczmarek. Szakértő, közreműködött Tischler János. TVP1 (Lengyel Televízió 1. csatornája), 2006. november 14., 22.40-23.32 óra.

Z wyciągniętymi rękami (II. rész). Dokumentumfilm. Rendezte Robert Kaczmarek. Szakértő, közreműködött Tischler János. TVP1 (Lengyel Televízió 1. csatornája), 2006. november 15., 22.40-23.35 óra.

Hétzáró. Szerkesztette és a műsort vezette Mihancsik Zsófia. Beszélgetés a "Budapestről jelentjük..." c. kötetről valamint Lengyelországról, vendég Tischler János. Klub Rádió, 2006. november 19., 20.00-21.00 óra.

János Tischler: Poznański Czerwiec 1956 w międzynarodowej perspektywie. Przęglad Zachodni, nr. 3, lipiec-wrzesień 2006 (2006. július-szeptember), s. 11-16.

Tischler János: Lengyelország és Magyarország, 1956-1958. In: 1956 okai, jelentősége és következményei. Szerkesztette Pál Lajos és Romsics Ignác. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 2006, 123-156. o.

János Tischler: Platz der Ungarischen Aufständischen. Polen und die Ungarische Revolution von 1956; illetve: Plac Powstańców Węgierskich. Polacy a rewolucja węgierska z 1956 roku. Dialog, nr. 76 (2006), s. 76-79; 80-82.

Elbukott, mégis győztes. Az 1956-os forradalom napjai. Lengyelország 1956. Szerkesztő Poór Tünde. Vendég Kovács István és Tischler János. Magyar Katolikus Rádió, 2006. december 17., 11.30-12.00 óra.

Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL  1980-1982. Tom I (sierpień 1980-marzec 1981). Przygotował zespół: Iskra Baeva, Petr Blažek, Łukasz Kamiński, Michael Kubina, Andrzej Paczkowski, Monika Tantzscher, János Tischler, Manfred Wilke, Norbert Wójtowicz. Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej, 2006, p. 444.

Tischler János: Varsó-Budapest, 1956. A magyar forradalom és a lengyel október kölcsönhatásai. Nyelvünk és Kultúránk, 2006/3. szám, 103-113. o.

Tischler János: A hadiállapot ára. Élet és Irodalom, LI. évf., 2. szám, 2007. január 12., 5. o.

Fórum - az idő tükrében. Megkezdődött a "magyar kérdés" vitája az ENSZ-ben. A mikrofon előtt: Kecskés Gusztáv, Tischler János és Vadász Sándor történész. Szerkesztő: Kerekes István. Kossuth Rádió, 2007. január 19., 22.30-23.00 óra.

Tischler János: Folt a stólán. A lengyel egyház és a kommunista múlt. Magyar Narancs, XIX. évf., 4. szám, 2007. január 25., 22-23. o.

Tischler János: „Kiváló alkalom”. Szubjektív feljegyzések a "bolgár 1956-ról" és Szófiáról. Élet és Irodalom, LI. évf., 5. szám, 2007. február 2., 9. o.

János Tischler: Węgry 1956: czy tragedii można było uniknąć? Więź, nr. 3., marzec 2007 (2007. március), s. 134-138.

 

Tischler János: Az állambiztonság a kommunista Lengyelországban. Rubicon, 2007/3. sz., 88-91. o.

Tischler János: Lengyelország. In: Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban. Budapest, 1956-os Intézet–Gondolat Kiadó, 2007, 83-110. o.

Tischler János: A közös múlt sűrű szövedéke. Élet és Irodalom, 2007. június 8. (23. sz.), 13. o.

Tischler János: Poznan-Budapest-Poznan, 1956-1958. In: ÁVH-politika-1956. Politikai helyzet és az állambiztonsági szervek Magyarországon, 1956. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2007, 121-144. o.

János Tischler: Rewolucja Węgierska w 1956 roku oraz jej odgłosy w Polsce. In: Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania-Przebieg-Konsekwencje. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Poznań, 22-23 czerwca 2006. Red.: Konrad Białecki i Stanisław Jankowiak. Poznań, Instytut Historii UAM, 2007, s. 149-163.

Tischler János: Lengyelország ünnepelt. A lengyelek és a magyar forradalom fél évszázados jubileuma. Élet és Irodalom, 2007. augusztus 3. (31. sz.), 10. o.

Tischler János: „Magyar Felkelők tere”. Lengyelek és magyarok 1956-ban. Limes, 2007/1, 29-38. o.

János Tischler: Ungarn und die polnische Krise 1980-1982. In: Izabela Surynt-Marek Zybura (Hgg.): Die Wende. Die politische Wende 1989/90 im öffentlichen Diskurs Mittel- und Osteuropas. Hamburg, DOBU Verlag, 2007, s. 122-143.

János Tischler: The Polish October and Hungary. Polish-Hungarian Relations from Kádár’s Assumption of Power to the Execution of Imre Nagy and His Comrades (4 November 1956-16 June 1958). In: The Polish October 1956 in World Politics. Ed by Jan Rowiński. Warsaw, The Polish Institute of International Affairs, 2007, pp. 115–151.

Tischler János: Lengyelek a magyaroknak. Beszélő, 2007. november (11. sz.), 76-89. o.

János Tischler: Z dziś wynika nasze wczoraj. Jak w szkołach uczono historii przed rokiem 1989, a jak uczy się obecnie? Tygodnik Powszechny, nr. 44, 4 listopada 2007 (2007. november 4.), s. 15.

János Tischler: Spokój nad Wisłą to łatwiejsze życie na Węgrzech. Rzeczpospolita, 8-9 grudnia 2007 (2007. december 8-9.).

János Tischler: Solidarny jak Węgier. Polityka, nr. 50, 15 grudnia 2007 (2007. december 15.), s. 76-77.

Tischler Csilla-Tischler János: Magyarok és lengyelek a XX. század történelmi fordulópontjain, 1918-1981 – egy barátság szemszögéből. Kortárs, 51. évf., 12. szám, 2007. december, 66-87. o.

Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982. Tom II (kwiecień 1981–grudzień 1982). Przygotował zespół: Iskra Baeva, Petr Blažek, Łukasz Kamiński, Michael Kubina, Andrzej Paczkowski, Monika Tantzscher, János Tischler, Manfred Wilke, Norbert Wójtowicz. Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej, 2007, s. 730.

János Tischler: „Lasst uns zumindest ihren Kindern zu Hilfe eilen!“ – Die politische Opposition in Ungarn und die polnische Gewerkschaft Solidarność. Totalitarismus und Demokratie, Heft 2/2007, s. 243-266.

János Tischler: Warschau und Budapest 1956. Wechselwirkungen zwischen ungarischer Revolution und polnischem Oktober. In: Heiner Timmermann (Hgg.): Militärische Interventionen in Europa im 20. Jahrhundert. Berlin, LIT Verlag, 2008,  s. 58-70.

Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956-1989. Tom I (Albania, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Czarnogóra, Słowenia, Niemcy /NRD/, Polska, Rumunia, Węgry). Węgry, Rada Programowa: András Mink, Ferenc Kőszeg, Csaba Gy. Kiss, János Tischler, Réka Kiss. Warszawa, Karta, 2007, s. 773-851.

Tischler Csilla-Tischler János: Magyarok és lengyelek a XX. század történelmi fordulópontjain, 1918-1981 – egy barátság szemszögéből. In: A Berzsenyi Dániel Gimnázium Emlékkönyve, 2007-2008. Budapest, 2008, 170-194. o.

János Tischler: Byle zapomnieć. Polityka, nr. 26, 25 czerwca 2008 (2008. június 25.), s. 74-75.

Tischler János: Kőtáblák okoztak magyar-lengyel feszültséget. Żukrowski regényének viszontagságai. HVG.hu, 2008. augusztus 2., http://hvg.hu/panorama/20080802_zukrowski_magyar_lengyel_forradalom.aspx

Tischler János: Ellenségem ellensége. Az 1944-es varsói felkelés és a koalíciós nagyhatalmak. Beszélő, XIII. évf., 9. szám, 2008. szeptember, 78-81. o.

Tischler János: Varsó-Budapest, 1956. A magyar forradalom és a lengyel október kölcsönhatásai. In: „Mi, szegediek megtettük az első lépést…”. Konferencia a MEFESZ megalakulásának 50. évfordulóján, Szeged, 2006. október 17-18. Szerkesztette: Bencsik Péter. Szeged, Universitas-Szeged Kiadó, 2008, 90-99. o.

Rewolucyjna prowincja. Dyskusja panelowa z udziałem prof. dr. hab. Andrzeja Chwalby (Instytut Historii) i dr. Jánosa Tischlera (Instytut 1956 roku, Budapeszt). Bez Porównania, nr. 6, zima 2008 (27), s. 215-227.

János Tischler: „Pomóżmy przynajmniej ich dzieciom!” Węgierska opozycja polityczna i „Solidarność”. In: Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku. Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej–Instytut Studiów Politycznych PAN, 2008, s. 467-482.

Tischler János: Jedwabnétól Kielcéig. Lengyelek és zsidók a második világháborúban. Rubicon, 2008/7-8. szám, 88-93. o.

Tischler János: Félre a tréfával. Élet és Irodalom, 3. szám, 2009. január 16., 13. o.

Tischler János: Barbara Czerwinska emlékére. Élet és Irodalom, 4. szám, 2009. január 23., 11. o.

Tischler János: Rendszerváltás lengyel módra, 1989. Élet és Irodalom, 9. szám, 2009. február 27., 8-9. o.

Tischler János: Miért álltak szóba egymással? Élet és Irodalom, 15. szám, 2009. április 10., 8. o.

Tischler János: Olvassunk klasszikusokat! Élet és Irodalom, 18. szám, 2009. április 30., 8. o.

Tischler János: Amikor a hatos karton mesélni kezd… Élet és Irodalom, 22. szám, 2009. május 29., 10-11. o.

Tischler János: Megölni egy papot. Élet és Irodalom, 28. szám, 2009. július 10., 12. o.

Tischler János: Elment a Mester. Leszek Kolakowski. Magyar Narancs, 31. szám, 2009. július 30., 34-36. o.

Tischler János: A Szolidaritás előjátéka. Ursus és Radom, 1976. Élet és Irodalom, 34. szám, 2009. augusztus 19., 10. o.

János Tischler: Futbol polityczny. Polityka, nr. 17, 25 kwietnia 2009 (2009. április 25.), s. 72-73.

János Tischler: Tak jest, inaczej być nie może… Jak hartował się komunizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Mówią Wieki, 5/2009 (maj), s. 34-38.

János Tischler: Kádár – zbrodnia i kompromis. Gazeta Wyborcza, 28 maja 2009 (2009. május 28.).

Dr. Janos Tischler: Dlaczego Polska? Dlaczego Solidarność?; Why Poland? Why Solidarity? In: Solidarność i upadek komunizmu. Solidarity and the Fall of Communism. Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności (European Solidarity Centre), 2009, pp. 64-73.

János Tischler: Polacy i Węgrzy w przełomowych momentach historycznych. Obraz lat 1918-1956 z perspektywy przyjaźni dwóch narodów. In: Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk – Dariusz Rogut (red.): Przyjaźń z tysiącletnim rodowodem. Bełchatów, Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza, 2009, s. 15-36.

János Tischler: Społeczeństwo polskie wobec Węgrów po stłumieniu Rewolucji Węgierskiej 1956 roku. In: Joanna Szymoniczek – Eugeniusz Cezary Król (red.): Rok 1956 w Polsce i jego rezonans w Europie. Warszawa, ISP PAN–Collegium Civitas–Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, 2009, s. 71-87.

Janos Tischler: Smutek Węgra. Polityka, nr. 47, 21 listopada 2009 (2009. november 21.), s. 74-75.

Tischler János (szerk.): Évkönyv XVI (2009). Kádárizmus, mélyfúrások. Budapest, 1956-os Intézet, 2009, 494 o.

Szaklektorálás, szerkesztés: Krisztián Ungyváry-Gábor Tabajdi: Węgry. In: Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989. Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej, 2010, s. 517-590.

Tischler János: Lengyel-magyar civil kapcsolatok 1956-ban. Cywilne kontakty polsko-węgierskie w 1956 roku. In: Együtt – Razem. Magyar-lengyel civil szervezetek konferenciája. Győr, Pilsudski Történelmi Társaság, 2010, 13-19. és 56-61. o.

Az egység pillanata. Tischler János történésszel Széky János készített interjút. Élet és Irodalom, LIV. évf., 15. szám, 2010. április 16., 7. o.

Tischler János: Varsótól Krakkóig. Lech Kaczyński élete és műve. Magyar Narancs, XXII. évf., 17. szám, 2010. április 29., 22-24. o.

János Tischler: Die polnische Gesellschaft und die Ungarn nach der Niederschlagung der ungarischen Revolution 1956. In: Joanna Szymoniczek – Eugeniusz Cezary Król (eds): Das Jahr 1956 in Polen und seine Resonanz in Europa. Warszawa, ISP PAN–Collegium Civitas–Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, 2010, s. 80-97.

Tischler János: A lengyel baloldal felemelkedése, tündöklése és bukása. Élet és Irodalom, LIV. évf., 18. szám, 2010. május 7., 9. o.

János Tischler: W imię wolności i niepodległości. Rewolucja Węgierska 1956 roku. Mówią Wieki, 6/2010 (czerwiec), s. 46-51.

Tischler János: A lengyel állambiztonság a Mundialon. Élet és Irodalom, LIV. évf., 23. szám, 2010. június 11., 9. o.

Bűn és büntetlenség. Magyar dokumentumfilm, 70 perc, 2010. Rendezte Novák Tamás és Skrabski Fruzsina. Közreműködött Balás-Piri László (…), Szerencsés Károly, Tischler János, Wittner Mária.

Tischler János: A lengyel állambiztonság és a montreali olimpia. Élet és Irodalom, LIV. évf., 29. szám, 2010. július 23., 9. o.

Tischler János: Dwa bratanki. Szépirodalmi Figyelő, 2010/4. szám, 59-66. o.

Tischler János: Klasszika-filológia. Élet és Irodalom, LIV. évf., 37. szám, 2010. szeptember 17., 11. o.

Bogdan Góralczyk: Kínai kelepce. Fordította Tischler János. Élet és Irodalom, LIV. évf., 39. szám, 2010. október 1., 6. o.

Tischler János: A kevéssé ismert Lengyelország. Élet és Irodalom, LIV. évf., 40. szám, 2010. október 8., 8. o.

Janos Tischler: Coraz bardziej. Teki Archiwalne, tom 17(39)/2010, s. 177-181.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2010. december 13. hétfő

Keresés a honlapon