___Ungváry Krisztián___Vissza

Ungváry Krisztián

Életrajz:


1969-ben születtem Budapesten. Anyám Monspart Éva újságíró, apám Ungváry Rudolf, az OSZK tudományos főmunkatársa.

1984-1988 között a II.Rákóczi Ferenc gimnázium tanulója voltam. 1988 októbere és 1989 februárja között a Hadtörténeti Levéltárban dolgoztam, ahol a VKF osztályainak 1924-1925 között keletkezett anyagait rendeztem és céduláztam. 1989-ben felvettek az ELTE BTK történelem-német szakára.
„A miskolci Egyetemi Diákparlament története 1956-ban” című pályaművemmel elnyertem a Magyar Történészhallgatók Egyesülete által kiírt pályázat első díját és az Országos Tudományos Diákkörök szegedi konferenciájának országos első díját. 1991 szeptembere és 1994 júniusa közötti időtartamra folyamatosan elnyertem az ELTE BTK tudományos pályázati ösztöndíját is, és 1993-1994 között két éven át a Köztársasági Ösztöndíjat. 1992-től 1998-ig vettem részt az ELTE BTK hallgatói önkormányzatának munkájában. Részt vettem különböző egyetemi és kari bizottsági üléseken, és több jelenleg is érvényes kari és egyetemi szabályzat kidolgozásában.

Az 1993. őszi félévet DAAD ösztöndíjjal Freiburgban töltöttem, ahol egyetemi tanulmányaim folytatása mellett intenzív kutatásokat végeztem a freiburgi Katonai Levéltárban, valamint a koblenzi Szövetségi Levéltárban is. Történelem szakon államvizsgám 1995. január 18-án jeles eredménnyel teljesítettem. Budapest 1944-45-ös ostromát feldolgozó doktori disszertációm számos könyvesbolt sikerlistáján is szerepelt, az ebből a témából 2000 tavaszán általam rendezett kiállítás nyitva tartását sikere miatt a Centrális Galéria meghosszabbította. 1998 őszi félévben jeles eredménnyel tettem le a doktori szigorlatot. Legnagyobb közérdeklődést a Németországban öt éve vándorkiállítás tárgyi tévedéseinek leleplezése és az ezzel kapcsolatos publicisztikai írásaim keltették, melyeket a legnagyobb példányszámú német napilapok közöltek, és melyek nagymértékben hozzájárultak a kiállítás bezárásához és átdolgozásához.
1998 szeptembere és 1999 februárja között elnyertem a Német Szövetségi Köztársaság Roman Herzog PhD-ösztöndíját, mely 1999 és 2000 folyamán további 2-2 hónap kutatói ösztöndíjjal járt. 2005-ben a Marion Gräfin Dönhoff Stiftung egy hónapos kutatói ösztöndíjának köszönhetően kutathattam a berlini Stasi-iratokat őrző levélrátban. 2006-ban a Hertie-Alapítvány négy hónapos ösztöndíját kaptam meg, amelyet Tübingenben egyháztörténeti kutatásokra használtam fel.
2005-2008 között a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma szakértőjeként dolgoztam az Emlékezet és Szolidaritás Alapítvány német-magyar-lengyel ügyeiben. 2005-től tagja vagyok a német Elűzések elleni központ tudmányos tanácsának, 2007-2008 között a Német Szövetségi Kormány felkérésére részt vettem a kitelepítési emlékközponttal kapcsolatos parlamenti előterjesztés szövegezésében, 2009-től pedig a Német Szövetségi Kultuszminiszter felkérésére tagja vagyok az elűzések történetét bemutató múzeum tudományos tanácsának is. Emellett a Németországban megjelenő Jahrbuch für historische Kommunismusforschung szerkesztőbizottságában is tag vagyok. 2006 és 2009 között minden évben részt vettem kurátorként az Erinnerung, Verantwortung und Zukunft alap ösztöndíj-pályázatainak bírálásában. 2007 és 2009 között három szemesztert tanítottam a Színház és Filmművészeti Egyetem PhD kurzusain, valamint kurzust tartottam az ELTE Szakkollégium szervezésében a jobboldali ideológiákról. 2015 márciusában sikerrel védtem meg MTA akadémiai doktori értekezését, amely azonos volt „A Horthy-rendszer mérlege” című két kiadást is megélt monográfiájával.

Érdeklődési területem elsősorban a XX. század politikai és hadtörténete. Leginkább az érdekelt, hogy milyen az emberek viszonya a saját történelmükhöz. Ezért régóta foglalkozom egyenruhatörténettel és falerisztikával is, kb. 200 db különböző kitüntetés van gyűjteményemben.
Tagja vagyok a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének, a Német Éremgyűjtők Egyesületének, a Sárvári Huszár Múzeum Baráti Körének. Alapító tagja vagyok a Magyar Cserkész Szövetségnek, valamint a 293. Szent Kapisztrán Cserkészcsapatnak, amelyben a mai napig társadalmi munkában dolgozom. 2009-ben nősültem, nejem Czuk Dorottya, házasságunkból 2010. május 4-én Olivér és Félix fiunk született.

1988-ban felsőfokú német nyelvvizsgát tettem, angol nyelvből középfokú ELTE BTK lektorátusi nyelvvizsgával, latin nyelvből záróvizsgával rendelkezem. 2000 tavaszán a felsőfokó borbíráló tanfolyamot kiváló eredménnyel végeztem el.
Mint mezőgazdasági őstermelő, két hektárnyi területen szőlőtermesztéssel és bortermeléssel is foglalkozom Olaszliszka hegyközség határában, a Vayi dűlőben. A termelést igyekszem minél kevesebb vegyszer felhasználásával végezni. Boraim több borversenyen értek el arany- ezüst és bronz helyezést.

Publikációk:

I. Tudományos publikációk - önálló kötetek

1. Budapest ostroma. Corvina kiadó, Budapest, 1998. 330.o. (1. kiadás 1998. január, 2. kiadás 1998 május, 3. kiadás 1998 október).

2. Die Belagerung Budapest. Herbig, München, 1. kiadás 1999 október, 2. kiadás 2001 január. Mindegyik a 3. magyar kiadás javított és bővített változata.

3. The Siege of Budapest. Tauris, London, (a 3. magyar kiadás javított és rövidített változata, megjelenés alatt)

4. Budapesti Negyed 29-30. Szám, 2000 ősz-tél. Budapest ostroma (Tanulmánykötet), szerkesztő (a benne szereplő, általam írt tanulmányokat lásd a II. részben)

5. A Magyar honvédség a második világháborúban. Budapest, 2004, Osiris (2. kiadás: 2005. február)

6. The Siege of Budapest. 100 Days in Word War II. Whit a foreword by John Lukács. New York, 2005, Yale University Press

7. Magyarország és a második világháború. [Nemzet és emlékezet sorozat]. Budapest, 2005. Osiris

8. Budapest 1945 (Tamási Miklóssal közösen). Budapest, 2006 Corvina

9. Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956-1990. (Tabajdi Gáborral közösen) Budapest 2008. Corvina–1956-os Intézet

10. Magyarország a második világháborúban. Magyarország története 19. Budapest, 2010, Kossuth

11. Budapest a diktatúrák árnyékában (Tabajdi Gáborral közösen). Budapest, 2012, Jaffa

12. A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon 1920–1945. Budapest, 2012, Jelenkor - OSZK.

13. Осада Будапешта.: 100 дней Второй мировой войны. Moszkva: Centrpoligraf, 2013. 445 p.

14. Budapest ostroma. 7. javított és bővített kiadás. Budapest: Corvina Kiadó, 2013. 364 p.

15. Búvópatakok: A jobboldal és az állambiztonság 1945-1989
Budapest: 1956-os Intézet Alapítvány; Jaffa Kiadó, 2013. 400 p.
Ungváry Krisztián (szerk.)

16. Tettesek vagy áldozatok? Feltáratlan fejezetek a XX. század történelméből. Budapest, 2014. Jaffa


II. Tudományos publikációk - tanulmányok

1. A Rákóczi-kor haditechnikája. In: A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Évkönyve. - Budapest 1987.

2. A miskolci egyetemi diákparlament története (1956). In: Múltunk, 1992/2-3.

3. Konszolidáció és megtorlás az ELTE bölcsészkarán. In: Valóság, 1994. 1

4. A budapesti német-magyar védősereg kitörési kísérlete. In: Hadtudományi Tájékoztató, 1994. Nr. 10. p.165-177.

5. Második Sztálingrád. Budapest német-magyar védőseregének kitörési kísérlete 1945. február 11-én. In: Századok, 1995. december.

6. Sztálin és a háború. In: Hadtörténeti Közlemények, 1996/2.

7. The breakout from Buda 1945 februar 11-17. In: Hungarian Studies Review vol. XXII, Nos 1-2 (Spring-Fall, 1995).

8. Mit vétettem én ki gyalázta Sztálint. Válasz Ölvedi Ignácnak. In: Hadtörténeti Közlemények 1997/3.

9. Furcsa háború. Magyar megszállás Ukrajnában 1941-1942. In: História, 1998/6.

10. Paul Hollander: Politikai zarándokok. In: Buksz, 1998 nyár.

11. Szálasi Ferenc. In: Magyar külpolitikai gondolkodók. Szerk Romsics Ignác, Osiris-Századvég, 1998.

12. Der Ausbruch der deutsch-ungarischen Verteidiger aus Budapest. Rekonstruktion eines militaerischen Zusammenbruchs. In: Militaergeschichtliche Mitteilungen (Németország). 1998/I. szám.

13. Echte Bilder - problematische Aussagen. Eine quantitative und qualitative Fotoanalyse der Ausstellung „Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 1999/10.

14. 1939. augusztus 19. Egy beszéd és ami mögötte van. Néhány adalék a Molotv-Ribbentropp paktum valóságos történetéhez. In: Kritika, 1999 augusztus, 29-32.o.

15. Guernicától Drezdáig. A totális háború kialakulása a levegőben In: Café Babel, 2000/1.

16. Gyötrő illúziók. Bibó és 1945 eseményei. In: Beszélő, 2000 január.

17. 32 szócikk a „Magyarország az I. Világháborúban” lexikonban (2000 szeptember).

18. 16 szócikk a Révai Lexikon számára Magyarország II. világháborús hadtörténete témakörben.

19. A magyar megszállás Ukrajnában és Lengyelországban. In: Nagy képes milleneumi hadtörténet, 403-408

20. A Vörös Hadsereg offenzívája. In: Nagy Képes milleneumi hadtörténet, Szerk. Rácz Árpád. Rubicon–Aquila, Budapest, 2000, 426–432.o.

21. „Sacco di Budapest”, Gheorge Mardarescu tábornok válasza Harry Hill Bandholz vezérőrngy nem diplomatikus naplójára. In: Budapesti Negyed, 2000 ősz-tél, 29–30. Sz., 173–202.o.

22. Második Sztálingrád. In: Budapesti Negyed, 2000 ősz-tél, 29-30. sz., 221–256.o.

23. Bibó és a zsákutca. Avagy miért nem tudunk mit kezdeni Bibó szellemi örökségével. In: Mozgó Világ, 2001 február.

24. Népi írók és a szociálpolitika. In: Emberek és eszmék. Tanulmánykötet Vadász Sándor születésének 70. Évfordulójára. Eger, 2001.

25. Értelmiség és antiszemita közbeszéd. In: Beszélő, 2000. május, 74–92.o.

26. Erdély visszatér. In: Hadi Krónika 4.sz. 2001. november 22.

27. Népirtás – kollaboráció – megtorlás.A Szovjetunió emberveszteségei 1941-1945. In: Évkönyv 2001. IX. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2001, 131–146.o.

28. Magyarország szovjetizálásának kérdései. In: Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről. Budapest, 2001, Osiris, 279–308.o.

29. Jüdischer Arbeitsdienst in Ungarn, ungarische Maßnahmen gegen die Zivilbevölkerung im Rahmen der Partisanenbekämpfung, sowjetische Verbrechen nach der Besetzung Ungarns, Verbrechen der jugoslawischen und rumänischen Armee in Ungarn. In: Kriegsverbrechen in Europa und im Nahen Osten im 20. Jahrhundert. Szerk: Franz W.Seidler-Alfred M. de Zayas. Mittler, 2002 Hamburg

30. Encyclopedia of War Crimes in Modern History (a 29. sz. alatti mű japán kiadása) Bungei Shunju LTD, 2002 Japan

31. Antiszemitizmus és németellenesség - a kétfrontos harc. In: Küzdelem az igazságért. Tanumányok Randolph L. Braham professzor 80. születésnapjára. Budapest, 2002, MAZSIHISZ, 731–750.o.

32. Nagy jelentőségű szociális akció. Adalékok a zsidó vagyon begyűjtéséhez és elosztásához Magyarországon 1944-ben. In: Évkönyv 2002. X. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2002, 1956-os Intézet, 287–321.o.

33. "Árjásítás" és "modernizáció". Adalékok Imrédy Béla miniszterelnöki működéséhez és a zsidótörvények geneziséhez. In: SZÁZADVÉG, 2002/4, 3–37.o.

34. Antisemitismus und Deutschfeindlichkeit. Der Zweifrontenkrieg. In: Suevia Pannonica, Jahrgang XX., (39), 2002, 105–119.o.

35. Kik azok a nyilasok? In: Beszélő, 2003, június, 58–68.o.

36. A pártmúzeum. In: Magyarország Politikai Évkönyve 2003/1, Szerkesztette Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, 2003 Budapest, 340–358.o.

37. Egy magyar intézmény: A "Zsidókérdéstkutató Magyar Intézet" keletkezéséhez. In: Évkönyv XI. Magyarország a jelenkorban 2003, Szerk. Rainer M. János, Budapest, 2003, 1956-os Intézet. 147–163.o.

38. Ungarische Besatzungskräfte in der Ukraine 1941-1942. In: Ungarn Jahrbuch, Band 26., Jahrgang 2002/2003, Szerk. K. Lengyel Zsolt. München, 2004, Verlag Ungarisches Institut.125–163.o.

39. Robbing the Dead: The Hungarian Contribution to the Holocaust. In: facing the Nazi Genozide: Non-Jews and Jews in Europe. Beate Kosmala/Feliks Tych (szerk.) Berlin, Metropol, 2004, 231–262. o.

40. Das Beispiel der ungarischen Armee. Ideologischer Vernichtungskrieg oder militärischer Kalkül? In: Christian Hartmann-Johannes Hürter-Ulrike Jureit: Verbrechen der Wehrmacht. Bilanz einer Debatte. Becksche Reihe, C.H.Beck, 2005 München, 98–106.o.

41. Megsemmisítő háború: a keleti front és a magyarok által elkövetett háborús bűncselekmények a második világháborúban. In: Belügyi Szemle, 2005/2, 5–34.o.

42. Der Getriebene und der Treiber. Das Verhältnis zwischen ungarischer Politik und deutschen Deportationsplänen. In: Brigitte Mihok (Hrsg.): Ungarn und der Holocaust. Berlin, 2005, Metropol, S. 41–54.

43. Holokauszt, népirtás és a megszálló alakulatok. In: Évkönyv 2004 (XII). Magyarország a jelenkorban 2004, 9–29.o

44. Ungarn und die deutsche Wiedergutmachung. In: Die Grenzen der Wiedergutmachung. Die Entschädigung für NS-Verfolgte in West- und Osteuropa 1945–2000. Hg. Hans Günther Hockerts, Claudia Moisel, Tobias Winstel. Göttingen, 2006, Wallstein.740–775.o.

45. A zsidótörvények végrehajtása. In: tanulmányok a holokausztról IV. Szerkeszti Randolph R. Braham. Budapest, 2006, Presscom, 111–141.o.

46. Az ügynökügy fejleményei 2005-ben (Somogyi Zoltánnal közösen). In: Magyarország politikai évkönyve 2006, 309-323.o.

47. Die im Frage gestellte Assimilation. Zur Genese der "Deutschenfrage" in Ungarn in der Zwischenkriegszeit. In: Jerzy Kochanowski/Maike Sach (Hg.): Die "Volksdeutschen" in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau 12. Osnabrück, 2006, Fibre.

48. (Tabajdi Gáborral közösen) Elbocsátott légió? A BM állambiztonsági testületének személyi állománya 1956-1963. In: Rendészeti Szemle, 2006/10, 3–33.o.

49. L' actualité politique dans la mémorie historique en Europe Centrale. In: La nouvelle Alternative. Hongrie (1956-2006) Examen de Consciences. Numero coordonné par Francois Bocholier & Gabor Eröss, 125–135.o.

50. Koncepciós per: a Hagemann-ügy. In: Beszélő, 2007. február, 69–77.o.

51. Der Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit in der heutigen ungarischen Erinnerungskultur. In: Bernd Faulenbach/Franz-Joseph Jelich (Hg.): "Transformationen" der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989. Klartext, 2006 Essen, 201–220.o

52. Die „Judenfrage” in den Sozial- und Siedlungspolitik: Zur Genese der antisemitischen Politik in Ungarn. In: Ditmar Dahlmann/Anke Hilbrenner (Hrsg.): Zwischen großen Erwartungen und bösem Erwachen. Juden, Politik und Antisemitismus in Ost- und Südosteuropa 1918-1945. Ferdinand Schöningh, 2007 Paderborn, 287-304.o.

53. How Power slips out of one’s hands - the political transformation process in Hungary between 1988-1990. In: International Conference ont he Comparative Studies of Transitional Justice. Taipei, 2007 Taiwan Thinktank, 115-137.o.

54. Die Auseinandersetzung mit Ungarns KP-Vergangenheit. In: Europaeische Rundschau 2007/3, 17-25. o.

55. Kriegsschauplatz Ungarn. In: Das Deutsche Reich und der zweite Weltkrieg. Band 8. Die Ostfront 1943/44. Der Krieg an der Ostfront und an den Nebenfronten. Im Auftrag des Militärhistorischen Forschungsamtes. Hg. Karl-Heinz Frieser. München, 2007. DVA, 849-960. o.

56. The Kádár Regime and the Roman Catholic Hierarchy. In: The Hungarian Quarterly, vol. 48. autumn 2007, 80-97. o.
http://www.hungarianquarterly.com/no187/3.html

57. Hungarian occupation Forces in the Ukraine 1941-1942: The Historiographical Context. In: Journal of Slavic Military Studies, (20). 2007, 81-120. o.

59. Koncepciós per a Kádár-rendszerben: A Hagemann-ügy. In: Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv, 2007, 498-506.o.
60. Der Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit in den heutigen ungarischen Erinnerungskultur. In: Osteuropa-Recht, 2008/1, 42-58.o.

61. Ungarn. In: Handbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944-1991. Hg. von Lukas Kaminski, Krzyszof Persak, Jens Gieseke. Vandenhoek & Ruprecht 2008 Göttingen. (zusammen mit Gábor Tabajdi). S. 481-554.

62. Belastete Orte der Erinnerung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage der Wochenzeitung Das Parlament. 29-30/2009, 13. Juli 2009, 26-33.o.

63. Szociálpolitika, modernitás és antiszemitizmus Imrédy Béla politikájában. In: A ma-gyar jobboldali hagyomány. Romsics Ignác (szerk). 1900-1948. Budapest, 2009, Osiris.

64. Die Weisungen der Komintern nach dem Molotov-Ribbentrop-Pakt an die kommunistische Parteien am 30. Dezember 1939 – die bisher unbekannten Aufzeichnungen von Zoltán Schönherz. In: Jahrbuch für historische Kommunismusforschung, Berlin, 2010, Aufbau, 267–274.o.

65. Węngry (Tabajdi Gáborral közösen) In: Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989. Szerk. Krzysztof Persak és Lukasz Kaminski. Varsó, 2010, IPN.

66. The Kádár-Regime and the Roman Catholic Hierarchy. In: Prenasledovanie Cirkví v kommunistickỳch štátoch strednej a vỳchodnej euópy. Ústav Pamäti národa, 2010 Bratislava, 290–306.o.

67. Mozgásterek és kényszerpályák. In: A felügyelt (mozgás) tér. Tanulmányok a szovjet típusu rendszer hazai történetéből. Szerkesztette Rainer M. János. 73–99. o.

68. Az MHBK szürke eminenciása: Zákó András és az ellene folytatott állambiztonsági eljárások. In: Tanulmányok a 60. éves Romsics Ignác tiszteletére. Szerkesztették: ifj. Bertényi Iván, Gebei Sándor, Rainer M. János. Liceum Eger 2011. 483–498. o.

69. Szálasi Ferenc a frontkatona. In: Hadtörténelmi Közlemények 2011/2, 471–480. o.

70. Momentaufnahme. Aktuelle Fragen der Erinnerungskultur in Ungarn. Debatten außerhalb der Geschicktswissenschaft. In: Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2011, 299–306. o.

71. Orte der Erinnerung an kommunistische Verbrechen. Das „Haus des Terrors” und der „Zentralfriedhof”. In: Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven. Herausgegeben von Matthias Weber, Burkhard Olschowsky, Ivan A. Petransky, Attila Pók, Andrzej Przewoznik. Schriftenreihe des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 42., München 2011 Oldenburg, 219–234. o.

72. Erinnerungskulturen, gegeneinander ausgespielt. In: Freiheit, ach Freiheit. Vereintes Europa – geteiltes Gedächtnis. Herausgegeben von Zsuzsa Breier und Adolf Muschg. 39–45. o.

73. Vojvodina under Hungarian Rule. In: Serbia and the Serbs in Word War Two. Edited by Sabrina P. Ramet and Ola Listhaug. New York 2011 Palgrave-Macmillan, 70–92. o.

74. Vengerszkoje okkupacionnüje vojszka na Ukrainye v 1941–1942 gg. (okoncsanije). In: Klio–Szankt Petyerszburg, 2011, Nr. 3 (54), 52–58. 78. p.
 
75. A Kárpát-csoport és a megszálló erők harcai, Védelmi harcok a Kárpátok előterében, Erdélyben és a Tiszántúlon, Budapest ostroma és a dunántúli harcok, A második világháborús magyar részvétel mint történelempolitikai diskurzus. In: Romsics Ignác (szerk.): Magyarország a második világhábrúban, 55–64, 115–154, 189–200.o. Budapest, 2011 Kossuth

76. „Lager und Fahne sind eins” – fatale Traditionen in Ungarns Erinnerungskultur. In: Osteuropa 2011. december (oldalszám még nincs).

77. A történelmi háttér. In: Budapesttől Bergen–Belsenig. Egy füzet 1944-ből. Ungváry Krisztián tanulmányával. Szerk. Zágoni Zsolt. Budapest, 2012, magánkiadás, 108-126. o. (a kötet magyar-angol nyelvű.)

78. Szálasi Ferenc, a frontkatona. In: RUBICON 23:(12) pp. 50-53. (2012)

79. Magyar sorsfordulók 1920-1989. In: MAGYAR TUDOMÁNY 173:(9) pp. 1145-1148. (2012)

80. Rumanien und der Holocaust. In: KAPU 25:(6-7) pp. 133-134. (2012)

81. Magyarország II. világháborús szerepvállalása. In: KORUNK (KOLOZSVÁR) 23:(11) pp. 37-45. (2012)

82. Ladislaus Lob, Geschäft mit dem Teufel: Die Tragödie des Judenretters Rezső Kasztner. Bericht eines Überlebenden. In:SÜDOST-FORSCHUNGEN 71:(71) p. 624. (2012)

83. Társadalmi ellenállás a Kádár-rendszerben és az állambiztonság. In: Búvópatakok. A jobboldal és az állambiztonság 1945-1989. Budapest 2013 Jaffa, 13-80. o.

84. Kisgazdapárti politikusok és az állambiztonság. In: Búvópatakok. A jobboldal és az állambiztonság 1945-1989. Budapest 2013 Jaffa, 81-142. o.

85. Ungarn: Erinnerungskultur und politische Konflikte. = SÜDOSTEUROPA MITTEILUNGEN 53:(3-4) pp. 180-192. (2013)

86. Umstrittener Umgang mit dem Holocaust in Ungarn. = EUROPAISCHE RUNDSCHAU 40:(1) pp. 113-116. (2013)

87. Irrwege und Sonderwege: Sackgassen des Nationalismus in Ungarn=EUROPAISCHE RUNDSCHAU 41:(2) pp. 41-52. (2013)

88. Antiszemitától a rabbifestőig=ARTMAGAZIN 11:(5) pp. 48-53. (2013)

89. Források és alulértékelésük. In: Horváth Sándor (szerk.): Az ügynök arcai. Mindennapi kollaboráció és ügynökkérdés. Budapest, 2014 Libri,  89-106. o.

90. Harckocsik a Corvin-közben. In: Boka László: Esemény és narratíva. Történetiség, elbeszélés(ek) interpretáció. Budapest, 2013 OSZK-Gondolat, 40-52. o.

91. Válasz Bódy Zsombornak. In: KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 14:(53) pp. 172-178. (2013)

92. Üllő és simogatás között. Válasz Krausz Tamásnak. In: SZÁZADOK 148:(1) pp. 229-233. (2014)

93. Repressionen in der „lustigsten Baracke des Ostblocks”: Der Funktionswandel des Terrors in Ungarn. In: Jörg Baberowski (szerk.): Macht ohne Grenzen. Herrschaft und Terror im Stalinismus. Berlin, 2014 Campus, 173-192. o.

94. „Egy a tábor, egy a zászló”. A Fidesz történelemszemlélete. In: A magyar polip 2. (szerk. Magyar Bálint és Vásárhelyi Júlia). Noran-Libro Budapest, 2014, 389-412. o.

95. A nyilas hatalmi elit sorsa 1945 után. In: Búvópatakok – Mélyfúrások – Évkönyv 2014. Magyar jobboldal 1945 után

96. A magyar megszállócsapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok (recenzió). In: SZÁZADOK, 2013. 6. szám, 1561-1580. o.

97. Egy döntés háttere – a magyar zsidóság deportálása. In: BBC History, 2014. március, IV.évf. 3. szám, 84-89. o.

98. Sztálingrád. In BBC History különszám, A második világháború története 2. 20-25. o.

99. Zárás helyett. In: Korall, 54. (2013), 180-185.o.

100. „Véres övezet”. Kovács András pokoljárása, 1939-1951.  In: KORALL, 2014. (58), 1-19. o.

101. Hitler, Horthy und der ungarische Holocaust. In: Europaeische Rundschau, 2014/1, 11-20. o.

102. No, no, never. or on National Catastrophe. In: Herito Magazine, Nr. 16, 2014, 68-73. o.

103. Lesték Ilia  Mihály minden szavát. Egy magyar értelmiségi és az állambiztonság. In: Parnasszus. Költészeti folyóirat XX. (3), 63-71. o.

104. Isonzo, Doberdo, Caporetto. Magyarok az első világháborúban. In: Rubicon, 2014/9, 4-24. o.

III. Tudományos publikációk – ismeretterjesztő cikkek, könyvismertetések

1. Ösztöndíj, ami nem ösztönöz. In: Magyar Nemzet, 1992. március 3.

2. Agymosás és lelki terror felsőfokon. In: Rebellitás, 1993.

3. „Csapjatok le rájuk! Ezt a magas labdát le kell ütni” Válasz Vasák Benedek Balázsnak. In: Anti 1993. október.

4. A tanulmányi ösztöndíj bevezetésének okairól.In: Dumaparti 1994. szeptember.

5. Ösztöndíj és rendszerváltás. In: Népszabadság, 1995. május

6. „Hogyan kell viselkednünk a magyarokkal?” Magyarország német szemmel 1944 elején. In: Magyar Nemzet, 1994. március 19.

7. A lovasság alkonya. (a gorodoki halálroham nyolcvanadik évfordulójára) In: Magyar Nemzet, 1995. augusztus 18.

8. „Budapest erőd, amelyet háztól házig kell védeni” In: Magyar Nemzet, 1995. január 21.

9. Egy őrült akció (a védősereg kitörési kísérlete). In: Magyar Nemzet, 1995. február 11.

10. Az ostrom vége I. rész. A kitörés első órái. In: Beszélő, 1995. március 2, p. 26-29.

11. Az ostrom vége II. rész. A hegyeken át nyugat felé. In: Beszélő, 1995. március 9, p. 25-28.

12. Az ostrom vége III. rész. Az Ördögárok csatornájában. In: Beszélő, 1995. március 23, p. 29-32.

13. Az ostrom vége IV. rész. Akik visszamaradtak. In: Beszélő, 1995. március 30, p. 29-32.

14. Kevesen pályáztak tandíjmentességre. In: Magyar Nemzet, 1995. december 15.

15. Az el nem múló múlt, avagy hogyan politizálódik át a hazai történelem. In: Népsza-badság, 1996. augusztus 10.

16. A bűntudat érdemrendjei. In: Magyar Nemzet, 1996. december 10.

17. A parlamenterek kálváriája. In: Magyar Nemzet, 1997. január 25.

18. Apokalipszis 1945. A német-magyar védősereg kitörési kísérlete. In: Rubicon 1997/1.

19. A hír és ami mögötte van: SS-katonák és a nyugdíj. In Népszabadság, 1997. január 31.

20. A bűn démonizálása. In: Népszabadság, 1997. március

21. Jaj a legyőzötteknek. A szovjet hadsereg és hadifoglyai. In: Magyar Nemzet, 1998. feb-ruár 28.

22. Az elfelejtett háború. In: Népszabadság, 1998. február 21.

23. Olvasói levél a Magyar Narancs, 1998 március 12-i számában.

24. Olvasói levél a Magyar Narancs 1998. március 26-i számában.

25. Hazudni az igazságig. In: ÉS, 1998. március 19.

26. Magyar igazság: felelősségre vonás Magyarországon. In: Magyar Narancs, 1998. április 23.

27. Hinni és tudni - a magyar vezetés és a deportálások. In: Élet és Irodalom, 1998. június.

28. Richtige Bilder, neue Thesen. Ein Kritiker antwortet Jan Phillip Reemtsma zur Wehrmachtausstellung. In: Die Welt, 12.11.1999.

29. Verbrechen und Haftung. Die Pause der Wehrmachtausstellung hilft nicht nur die Bilder zu überprüfen. Auch der Begriff der Verantwortlichkeit ist zu klären. In: Süddeutsche Zeitung, 16.11.1999

30. Reemtsmas Legenden. Nicht nur Bilder können lügen. In. Frankfurter Allgemeine Zei-tung, 5.11.1999.

31. Képbíróság. In: Magyar Narancs, 1999. november 18.

32. Hazudni az igazságig. In: Népszabadság, 1999. december 18.

33. 1945. Minek nevezzelek? In: Népszva, 2000. február 12.

34. Racionalitás és történelem. In: ÉS 2000. május 19.

35. Revizionisták. In: Népszabadság, 2000. május 22.

36. Hol zsarnokság van… Válasz Szalai Pál írására. In: Népszabadság, 2000. május 31.

37. A történész és a díj. Ernst Nolte és a német történészvita. In: Népszabadság, 2000. au-gusztus 4.

38. Kölcsönös félelem. In: Népszabadság, 2000. szeptember 11.

39. Mit zweierlei Maß. Die Komission zur Überprüfung der hamburger Wehrmachtausstellung arbeitete parteiisch und ungenau. In: Berliner Zeitung, 23.11.2000. Dezember 14.

40. Die alte Ausstellung ist tot. In: Die Woche, 24.11.2000. Dezember 14.

41. Einfach den Namen ändern? In: Spiegel, 47/2000, 3.o.

42. Überspitzte Thesen, falsche Beweise. In: Süddeutsche Zeitung, 3.11.2000.

43. Zynische Logik. Hinter dem Morden der deutschen besatzer steckte Kalkül. In: FAZ 16.2.2000 (Rezension von Christian Gerlachs Buch: Zynische Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrußland.)
44. A Vörös Hadsereg offenzívája. In: Rubicon, 2000/5

45. A magyar megszálló alakulatok tevékenysége Ukrajnában. In: Rubicon, 2000/10.

46. Stilizált életrajzok. In: Népszabadság, 2001. január 8.

47. Kell-e félni Bárdossytól? In: Népszabadság, 2001. február 3.

48. Kerülve kellemetlen kérdéseket. Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. In: Magyar Narancs, 2001. május 31, 24-26.o.

49. Kadosa (Kiss) Árpád: Károly laktanyától a Don-kanyarig. Előszó Budapest 2000, Hét Krajcár kiadó.

50. Németh László és az antiszemitizmus. In: Heti Válasz 2001. június 8, 76.o.

51. Tartsay Vilmosról. In: Népszabadság, 2001. augusztus 7.

52. Ki fizeti a zenét? In: Heti Világgazdaság, 2001. szeptember 8.

53. Antiszemitizmus és antifasizmus. In: Népszabadság, 2001. október 5, 20. o.

54. Az őrült borász. In: Népszabadság, 2001. december 17.

55. A „menetrend“. Magyarország szovjetizálásának kérdései. In: Rubicon, 2001/10-2002/1.

56. Mariana Hausleitner, Brigitte Mihok, und Juliane Wetzel: Rumänien und der Holoca-ust. Zu den Massenverbrechen in Transnistrien (recenzió) HK 2001/4, 744-745.o.

57. Herbert Sirois: Zwischen Illusion und Krieg. Deutschland und die USA 1933-1941 (re-cenzió). In: HK 2001/4, 740-741.o.

58. A titkos kapcsolat. Bosnyák Zoltán az ÁVH szolgálatában. In: Szombat, 2002/3, 23-25.o.

59. A káosz háza. In: Magyar Narancs, 2002. március 7, 26-27.o.

60. Válasz Schmidt Máriának és Tamás Gáspár Miklósnak. In: Magyar Narancs, 2002. április 11, 4.o.

61. Egy nemzetállam áldilemmái. In: Magyar Hírlap 2002. május 7, 10.o.

62. Die Benes-Dekrete und der kausale Nexus. In: FAZ, 2002 .május 25.

63. Die Benes-Dekrete und der wahre kausale Nexus. In: Reichenberger Zeitung 7.6.2002, 3.o.

64. Die Benes-Dekrete und der wahre kausale Nexus. In: Sudetendeutsche Zeitung, 7.6.2002.

65. A cáfolat és a cáfolata. In: Népszabadság, 2002. június 21, 10.o.

66. „Megkövetés“. In: Népszabadság 2002. július 12, 10.o.

67. Szellemi káosz. Földesi Margit „A megszállók szabadságáról“. Magyar Narancs, 2002 november 21, 30-31.o.
(recenzió).
68. A szerkesztő felelőssége. In: Eszmélet, 2002 tél, 181-185.o.

69. A politikai erjedés – az 1939-es választások Magyarországon. In: Hadi Krónika 11, 217-220.o.

70. Háború, élelmezés, népirtás. A holokausztkutatás legújabb eredményei Németország-ban. In: Évkönyv 2002. X. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2002, 1956-os Intézet, 427-432.o.

71. Egy legenda nyomában. A tokaji borok exportja a 17-19. században. In: Rubicon, 2003/1-2, 54-57.o.

72. Észrevételek. In: Mérlegen a XX. Századi magyar történelem – értelmezések és értékelések. Jelenkortörténeti Műhely III. 1956-os Intézet, Debreceni Egyetem Történeti Inté-zet Új és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, 2002, Debrecen, 153-154.o.

73. Egy nap, egy szó. In: Népszabadság, 2003. február 13, 12.o.

74. Méltó megemlékezést. In: Népszabadság, 2003. március 6.

75 Második Sztálingrád. Február 13. margójára. In: Képmás, 2003, február, 8-9.o.

76. Egy úttörő munka: Sallai Gergely: Az első bécsi döntés. Magyar Narancs 2003. április 24., 37.o.

77. A nyilasok és a legendák. In: Népszabadság, 2003. június 4, 16.o.

78. Johan Béla és a nemzet egészsége. In: Magyar Narancs, 2003. június 16., 22-23.o.

79. Jegyesek… In: Népszabadság 2003. augusztus 7.

80. Ki volt Johan Béla? Egy orvos pályaképéhez. In: Magyar Narancs, 2003. szeptember 4., 17-18.o.

81. Ami tiszta és ami zavaros. Népszabadság 2003. augusztus 11.

82. Noltéról írni. In: ÉS, 2003. augusztus 15, 12.o.

83. A „tanítvány“ válaszol. In: ÉS, 2003. szeptember 5, 13.o.

84. Rassistische Antfaschisten. Die Genese der „Deutschenfrage“ in Ungarn. In: Pester Lloyd, 2003. szeptember 24, 4.o.

85. Noch einmal über die Genese der „Deutschenfrage”. In: Pester Lloyd, 22. Oktober 2003. 3.o.

86. Egy rendkívüli életmű. Ernst Nolte történetfilozófiájáról. In: Magyar Narancs, 2003. október 9.36-37.o.

87. Zöldár. (Interjú) 168 Óra, 2003. szeptember 25, 16-17.o.

88. A benesi dekrétumok és egy nemzetállam áldilemmái. In: 2000, 2003. május, 74-76.o.

89. A Pártmúzeum. In: Népszabadság, Hétvége, 2003. július 5, 4-5.o.

90. Die Genese der “Deutschenfrage“ in Ungarn – der Zweifrontenkrieg. In: Internationale Begegnungszentrum der Wissenschaft München e.V. Berichte 2002 (2003) München, 24-27.o.

91. Kettős szorításban. Spannenberger Norbert: Der Volksbund der Deutschen in Ungarn 1938-1944 unter Horthy und Hitler. In: Pro Minoritate, 2003/tél.

92. Czettler Antal: A mi kis élethalál-kérdéseink. A magyar külpolitika a hadba lépéstől a német megszállásig. Recenzió. In: Ungarn Jahrbuch 2002/2003 (Band 26), 361-364.o.

93. A pártmúzeum. In: Magyarország Politikai Évkönyve 2003/1, Szerkesztette Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, 2003 Budapest, 340-358.o.

94. Norbert Spannenberger: Der Volksbund der Deutschen in Ungarn 1938-1944 unter Horthy und Hitler. Rezension.
Südost-Forschungen, Band 61-62 (2002-2003), 708-709.o.

95. Leserbrief eines Historikers. In: Sonntagsblatt, 2004/1, 11.o.

96. Egy kép. In: Népszabadság 2004. február 13. 8.o.

97. Szobrot Teleki Pálnak? In: Népszabadság, 2004. február 17., 16.o.

98. Hamis próféték a szoborvitában. In: Magyar nemzet 2004. március 3.

99. Elhomályosult szemmel. In: Népszabadság 2004. március 5, 14.o.

100. A búcsulevélről – mítoszok helyett. In: Magyar Hírlap, 2004. február 21-22., 14.o.

101. Hamis opportunizmus. In: ÉS, 2004. április 9., 16.o.

102. Die Benes-Dekrete und der kausale Nexus. In: Sudetendeutsche Kalender 2005, 30.o.

103. Egy bemutatás kudarca. In: Magyar Hírlap, 2004. április

104. Az emlékezet torzulásai. „Auschwitz-rekonstrukció 1945-1989” In: Magyar Narancs, 2004. május 20, 28-30.o.

105. Vertreibung, Trauer und Europa. Ein deutsches „Zentrum gegen Vertreibungen” muss nicht nationalistisch sein. Im Gegenteil: Es könnte den östlichen Nachbarn helfen. In: Frank-furter Allgemeine Sonntagszeitung, 16. Mai 2004, 13.o.

106. Félrevarrt szálak. In Beszélő, 2004. október, 56-59.o.

107. Kolláth és az ügynöknyilvánosság. In: Magyar Hírlap, 2005. február 19, 19.o.

108. Sírjak, vagy nevessek? In: Magyar Hírlap, 2005. február 23, 18.o.

109. Budapest: Stalingrad an der Donau. In: Budapester Zeitung, 17-23. Januar 2005, 8-9.o.

110. Third Reichs last offensive was a bid to keep Hungarian oil… In: The Budapest Ti-mes, 17-23. Januar 2005, 8-9.o.

111. Der Endkampf in Buda wird zum mörderischen Gefecht um jedes Haus. In: Budapester Zeitung, 24-30. Januar 2005, 8-9.o.

112. Budapest, 1945: The Germans’ last stand. In: The Budapest Times, 2005. január 24-30., 8.o.

113. Der Kampf Haus fürs Haus geht weiter und führt zu einem Dies Irae in Budapest. In: Budapester Zeitung 31.
Januar-6. Februar 2005., 8-9.o.

114. The Sowiets close the noose of Castle Hill. In: The Budapest Times, 2005. január 31-február 6, 9.o.

115. Der Ausbruch aus Budapest nimmt seinen Anfang und hinterlässt tausende tote und schwerverletzte Soldaten. In: Budapester Zeitung 7-13. Februar 2005.

116. The German break out as the end nears. In: The Budapest Times, 2005. feburár 7-13, 9.o.

117. Az ügynökök és az egyház. In: Népszabadság, 2005. február 28., 3.o.

118. A háború sötét arcai. In: Rubicon, 2005/1, 4-21, 24-40.o.

119. Johan Béla és a deportálások. In: Magyar Epidemológia 2005. 2. szám, 93-97.o.

120. Megszállás vagy fel-, fél-, megszabadulás? In: Magyar Hírlap, 2005. március 1.

121. A holokauszt és a történészek. In: Élet és Irodalom, 2005. március 25.

122. Das Schickschal der Ausgebrochenen: Wahnsinn und Verderben in den Wäldern von Buda. In: Budapester Zeitung, 14-20. Februar 2005, 8-9.o.

123. Massacre in Buda as the germans flee. In: The Budapest Times, 2005 feburár 14-20, 9.o.

124. Die Aktion „Frühlingserwachen”: Der Auftakt zur letzten Offensive des Dritten Reic-hes wird geplant. In: Budapester Zeitung 21-28. Februar 2005, 8-9.o.

125. Nazis stage last gasp-counter-attack. In: The Budapest Times, 2005. február 21-28., 9.o.

126. Ruhe vor dem Sturm: Zwar schwiegen die Waffen, aber die Menschen leiden weiter unter dem Folgen der Besatzung. In: Budapester Zeitung, 28. Februar-6. März 2005, 8-9.o.

127. Soviets tighten control on occupied Budapest. In: The Budapest Times, 2005. február 28–március 6., 11.o.

128. Die letzte Offensive beginnt mit der berüchtigten Operation Frühlingserwachen. In: Budapester Zeitung, 7-14. März 2005, 8-9.o.

129. The Germans’ last major offensive of the war. In: The Budapest Times, 2005. március 7-13, 9.o.

130. Der sowjetische Gegenschlag auf Wien und Pressburg. In: Budapester Zeitung, 14-20. März 2005, 9.o.

131. The Soviet Counter-Attack gathers momentum. In: The Budapest Times, 2005, már-cius 14-20., 9.o.

132. Der Rückzug aus Transdanubien verlief chaotisch. In: Budapester Zeitung, 21-27. März 2005, 9.o.

133. Hitler’s blunder seals German army’s fate in Hungary. In: The Budapest Times, 2005 március 21-27., 9.o.

134. Die Kämpfe gehen dem Zusammenbruch entgegen. In: Budapester Zeitung, 28. März-3. April 2005, 9.o.

135. Soviets easily push through broken defence lines. In: The Budapest Times, 2005 már-cius 28-április 3, 9.o.

136. Der Krieg war erst am 12. April 1945 zu Ende. In: Budapester Zeitung, 4-10. April 2005., 9.o.

137. Nazis final eviction from Hungary brings Soviet ’Liberation’. In The Budapest Ti-mes,, 2005 április 4-10., 9.o.

138. Im Gespräch: Zentrum gegen Vertreibungen. (Interjú). In: Junge Freiheit, 3.o.2005 június 22.

139. Egy emléktábláról. In: Élet és Irodalom, 2005. augusztus 5, 6.o.

140. A hang Jákobé, de a kéz… In: Élet és Irodalom, 2005. szeptember 2, 13.o.

141. „Őrségváltás” In: 2000, 12-21.o.

142. Megszállás vagy fel-, fél-, megszabadulás? In: Magyar Hírlap, 2005. március 1.

143. A hazaszeretetről ügynökügyben. A kommunista rendszer áldozatait meggyalázó Kozenkai látomása a Moszad állítólagos akciójáról. In: Magyar Nemzet, 2005. március 18.

144. Egy sajátos mű a holokausztról (Karsai Lászlóval) In: Élet és Irodalom, 2005. január 21.

145. A holokauszt és a történészek (Karsai Lászlóval). In: Élet és Irodalom, 2005. március 25.

146. Im Gespräch: Zentrum gegen Vertreibungen. (Interjú). In: Junge Freiheit, 3.o.2005. június 22.

147. Mozgástér és kényszerpályák. Ecsetvonások egy egyházfő életrajzához. In: ÉS, 2006. február 3, 10-11.o.

148. A pesti gettó megmenekülése, 1945. In: História, 2006, 30-31.o.

149. Nem javított kiadás. Adalékok Szita Károly életrajzához. In: Népszabadság, 2005. jú-lius 4,5.o.

150. Bizonyítékra várva Szita-ügyben? Kollár Károly ügyvéd és Ungváry Krisztián írásváltása. In: Népszabadság, 2005. július 5.

151. Egy emléktábláról. In: Élet és Irodalom, 2005. augusztus 5.

152. A jégre vitt ügynöktörvény. In: Magyar Hírlap, 2005. október 6, 17.o.

153. Kolláth memóriája. Magyar Hírlap, 2005. október 11.

154. Jómadarak. A turulemlékműről. In: Magyar Narancs, 2005. október 13, 26-27.o.

155. A kényelmetlen emlékezés. In: Magyar Hírlap, 2005. november 4., 17.o.

156. Guttmann és a turul. In: Magyar Narancs, 2005. november 10., 58.o.

157. A gyűlöletbeszédről. In: Élet és Irodalom, 2005. december 9.

158. Címlapsztori. In: 168 óra, 2005. december 22, 11.o.

159. Aki süket. In: ÉS, 2006. február 3, 2.o.

160. Egy szürke eminenciás. Harangozó Szilveszter rendőr altábornagy. In: Népszabadság, 2006. február 22, 13.o.

161. Rés vagy erős bástya? A magyar katolikus egyház és a Kádár-rendszer. In: ÉS, 2006 március 3, 14-15.o.

162. Izgatók és izgatottak. Március 15-e az állambiztonságnál. In: HVG, 2006. március 11, 81-83.o.

163. A progresszív és a vállalhatatlan. In: Heti Válasz, 2006. március 22, 63.o.

164. Deckname „Lehrer”. In: Die Furche, 2006. március 30, 10.o.

165. A beszervezés és az útibeszámoló. Tudósok az állambiztonság célkeresztjében. In: Élet és Irodalom, 2006. május 19, 8-9. o.

166. A német történészvita 20 évvel későbbi perspektívából. Rubicon, 2005. 10.–2006. 1. sz. 108–112. p.

167. Válasz. In: Élet és Irodalom, 2006 május 26, 16.o.

168. Vallomásos Próza (A Grass-ügyről). In: Magyar Narancs, 2006. szeptember 7., 22-24.o.

169. Ordasok közt. A „tudós”. In: Magyar Narancs, 2006. november 23., 23.o.

170. A mi kis falunk. In: Figyelő, 2006. november 23.

171. Kitüntetettek. In: Élet és Irodalom, 2006. december 15.

172. Volt belügyesek és az iratnyilvánosság. Papírdandár. In: Heti Világgazdaság, 2007. március 3., 20-22.o.

173. Az elűzöttek. Egy történész naplójából. In: Európai Utas, 2006/2-3, 109-111.o.

174. A kormányzó 139 éves. In: Népszabadság, 2007. február

175. Egy eljárás genezise: a Dialógus Pécsett. In: Élet és Irodalom, 2007. május 16.

176. A „rendszerváltó” In: Népszabadság, 2007. július 24, 11.o.

177. A tények. In: Élet és Irodalom, 2007. december 7.

178. Megosztó történelmi emlékezés. In: Heti Világgazdaság, 2008, január 26, 45-46. o.

179. Der Stürmer. In: Budapester Zeitung, 14-20. April 2008, 16. o.

180. „Lassan Bogár”. In: Digitális Fotó Magazin, 2008/1

181. A szellemi gyújtogató. In: Új Szó, 2008, május 3., 11.o.

182. Duchovny podpalač. In: SME, 2008. május 9, 31. o.

183. A kizárások és a sikertelen toborzások alapesetei. In: Élet és Irodalom, 2008. május 2.

184. Hibaigazítás: In: Élet és Irodalom, 2008. május 16.

185. Bombázók a főváros felett. A hatvanöt éve kezdődött légicsaták veszélyes öröksége. Budapest, 2008. November, 2-5.o.

186. A hét szerintem. In: Tallózó, 2009. május 15, 1.o.

187. Baczoni Tamás: Magyar katonai egyenruhák 1945-1956. In: Interpress Magazin, 2009 március, 104-105.o.

188. Nyikonov és a világ. In: Népszabadság, 2009. március 25.

189. Turistaelhárítás: Egy kémelhárítási részterület a Kádár-rendszerben. In: Interpress Magazin, 2009. június, 48-50.o.

190. Utolsó levélváltás a „hivatalos kapcsolatról”. Válasz Kiss Lászlónak. De Iure Maga-zin, 2009 5. szám, 44.o.
191. Nem volt ügynök. In: Élet és Irodalom, 2009. június 5.

192. Az áruló, Sztálin, te vagy. In: Magyar Narancs, 2009. szeptember 10., 20-22.o.

193. Egy paktumról. In: Élet és Irodalom, 2009. szeptember 18, 15.o.

194. Hét pont. In: Élet és Irodalom, 2009. október 2.

195. A bolsevik gyakorlat. In: Élet és Irodalom, 2009. december 4., 15.o.

196. „Elvették a magyarságunkat” – olvasói levél Horváth Aladár cikke kapcsán. In: Ma-gyar Narancs 2009. december 17, 4.o.

197. Olvasói levél. Magyar Narancs 2010. január 21, 4.o.

198. Ki állítja meg az esőt? Miért nem szavazok az MSZP-re. In: Magyar Narancs, 58–59.o.

199. Jaj a győztesnek! In: Népszabadság, 2010. május 7.

200. Morális menedék. Ortutay Gyula: napló 1-3. In: HOLMI, 2010. július, 928-932.o.

201. Hitler tábornokai. In: Rubicon 2010/10., 6-21.o.

202. Magyarok a háborúban. In: GEO Magazin, 2011/3, 38-40.o.

203. Egy hitelrontás ellenében: In: ÉS 2011. március 11.

204. Háború az alpokban. Rommel és a caporettói áttörés. In: GEO Magazin, 2011/5, 44-47.o.

205. Egy pókerjátszma vége. A Molotov-Ribbentrop paktum és a Barbarossa-dosszié. In: Rubicon 2011/6, 4–21, 36-51.o.

206. Das Ende eines politischen Pokers I. Der Hitler-Stalin Pakt. In: Budapester Zeitung, Nr. 24, 3-10. Juni 2011, 8. o.

207. Das Ende eines politischen Pokers II. Vom Hitler–Stalin Pakt bis zum Bruch. In: Budapester Zeitung, Nr. 24, 10–16. Juni 2011, 8. o.

208. Das Ende eines politischen Pokers III. Der „lachende Dritte”. In: Budapester Zeitung, Nr. 25, 17–24. Juni 2011, 8. o.

209. A kitörés. In: Rubicon, 2012/3, 16-29. o.

210.Személyes történetek (Az ÉS könyve augusztusban). Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély 1940-1944. In: ÉS, 2012. augusztus 12.

211. Felelni fognak. In: Heti Válasz, 2012. augusztus 16., 65. o.

212. Horthy megítéléséről. In: ÉS, 2012. augusztus 17.

213. A türelmes menyasszony. In: Mult-Kor, 2012 ősz, 64–77. o.

214. Rasszista de rendes. Ravasz László antiszemitizmusa és amit Tőkéczki László ebből elmesél. In: Magyar Narancs, 2012. szeptember 20., 50-52. o.

215. Hogyan definiáljuk a hálózati személyt? http://index.hu/velemeny/2012/05/17/hogyan_definialjuk_a_halozati_szemelyt/


IV. Elektronikus megjelenés


Ungváry Krisztián (OSZK 1956-os Intézet): A nyilas hatalmi elit sorsa 1945 után
/portal/page/portal/rev/rendezvenyek/20131211_konf_ungvary


V. Internetes tartalomszolgáltatás

www.szigoruantitkos.hu


HK – Hadtörténeti Közlemények
FAZ – Frankfurter Allgemeine Zeitung
ÉS – Élet és Irodalom


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2015. május 16. szombat

Keresés a honlapon